Åpne hovedmenyen

Bompengefinansierte veier i Norge

Wikimedia-listeartikkel

Denne oversikten lister opp bompengefinansierte veier i Norge.

Bompengefinansierte veier er delvis finansiert av offentlige myndigheter, delvis av brukerne, og andelen som finansieres av bompenger er ofte fra 50-75 %. I Norge står lokale, offentlig eide bompengeselskaper vanligvis for innkreving av bompenger. En bomring er et bilistfinansiert betalingssystem for samferdsel, som består av flere bomveier inn mot et avgrenset område, som oftest et bysentrum. En del områder har rushtidsavgift på bomringene, blant annet Trondheim (innført i 2010), Kristiansand (innført i 2013), Bergen (innført i 2016) og Oslo (innført i 2017).[1] Den 16. juni 2017 vedtok Stortinget lovendringer til fordel for miljødifferensierte bomsatser. Lovendringene trådte i kraft 1. oktober 2017.[2] Miljødifferensierte bomsatser ble umiddelbart innført i Oslo.[3] I bomringen i Bergen innføres miljøfifferensierte bomsatser 1. juni 2018.[4]

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger og eies av Statens vegvesen.[5] Med AutoPASS-brikke kan man som bilist passere en bomstasjon uten stopp. Systemet bruker elektroniske radiosendere og -mottakere som opererer på 5,8 GHz (MD5885). Alle bomstasjoner i Norge er automatiske, med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferjer.[6] EasyGo-brikker kan også brukes i norske AutoPASS bomstasjoner.

Regjeringen Solberg har foreslått en bompengereform. Bompengereformen har fire deler – reduksjon av antall bompengeselskap, en utskilling av utstederrollen fra bompengeselskapene, en rentekompensasjonsordning for bompengelån og en forenkling av takst- og rabattsystemer.[7] Som følge av reformen er fem regionale bompengeselskap opprettet:

Priser og rabatter hos ulike bompengeselskaper fastsettes individuelt. Hovedregelen er at de bilistene som inngår AutoPass brikkeavtale med bompengeselskap og får en elektronisk brikke, får avslag på 10 % av den ordinære prisen (uten AutoPass-brikke) for passering av de fleste bomstasjoner i Norge. For kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med brikke har regjeringen foreslått å øke den generelle rabattsatsen fra 10 til 20 prosent.[8]

Takstgrupper og rabatterRediger

TakstgrupperRediger

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
 • Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
 • Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2
Takstgrupper ved miljødifferensiering Takstgruppe 1 deles i:
 • nullutslipp
 • ladbar hybrid
 • diesel
 • andre (bensin, gass, etanol etc)
Takstgruppe 2 deles i:
Generell brikkerabatt 20% 0%

RabatterRediger

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015–2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles, og den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 %. Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20 % rabatt, og det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.[10]

I tråd med føringer fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak blir det det i stadig flere bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 som tilsvarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler. Beta­ling av bompenger som nullutslippskjøretøy forutsetter bombrikke og gyldig avtale. Uten bombrikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.[11]

I Bergen og Oslo (bypakker med miljødifferensierte takster) er passeringene priset etter hvilken type bil man kjører, og takstene for nullutslippskjøretøy kan settes til mellom 0 og 50 prosent av takstene for bensindrevne kjøretøy i takstgruppe 1, og i forhold til kjøretøy med Euro VI motorer i takstgruppe 2. I tillegg får man brikkerabatt på 20 prosent med gyldig avtale og brikke.[12]

BomstrekningerRediger

BomringerRediger

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Planlagt nedbetalt Geo. koor.
Bomringen Oslo og Akershus Oslopakke 3 Fjellinjen AS Indre ring:
 • Bensin/ladbar hybrid: 17 NOK / 21 NOK
 • Diesel: 19 NOK / 23 NOK
 • Elbiler: 4 NOK / 8 NOK
 • Hydrogenbiler: 0 NOK

Osloringen:

 • Bensin/ladbar hybrid: 21 NOK / 28 NOK
 • Diesel: 25 NOK / 31 NOK
 • Elbiler: 5 NOK / 10 NOK
 • Hydrogenbiler: 0 NOK

Bygrense:

 • Bensin/ladbar hybrid: 21 NOK / 28 NOK
 • Diesel: 25 NOK / 31 NOK
 • Elbiler: 5 NOK / 10 NOK
 • Hydrogenbiler: 0 NOK
Indre ring:
 • Euro V og eldre: 86 NOK / 101 NOK
 • Euro VI: 53 NOK / 69 NOK
 • Nullutslipp: 0 NOK

Osloringen:

 • Euro V og eldre: 86 NOK / 101 NOK
 • Euro VI: 53 NOK / 69 NOK
 • Nullutslipp: 0 NOK

Bygrense:

 • Euro V og eldre: 86 NOK / 101 NOK
 • Euro VI: 53 NOK / 69 NOK
 • Nullutslipp: 0 NOK
20% / 0% (Standardisert)
Bomringen Kristiansand Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Ferde AS 14 NOK / 21 NOK 24 NOK / 36 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Bomringen Nord-Jæren Bymiljøpakken Ferde AS 22 NOK / 44 NOK 55 NOK / 110 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Bomstasjonene på Haugalandet Haugalandspakken Standardheving av E134 mellom Haugesund og Etne og fylkesvei 47 (nå fylkesvei 547) gjennom de sju involverte kommunene[13] Ferde AS 11 NOK

Nullutslipp: 4,40 NOK (med gyldig avtale/brikke)

18 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Bomringen i Bergen Miljøløftet Kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikk­sikkerhets­tiltak og nye vegprosjekter.[14] Ferde AS Eksisterende bomstasjoner:
 • Bensin/ladbar hybrid: 25 NOK / 51 NOK
 • Diesel: 30 NOK / 56 NOK
 • Elbiler: 10 NOK / 20 NOK
 • Hydrogenbiler: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

Nye bomstasjoner:

 • Bensin/ladbar hybrid: 25 NOK
 • Diesel: 30 NOK
 • Elbiler: 10 NOK
 • Hydrogenbiler: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)[15]
Eksisterende bomstasjoner:
 • Euro VI: 37 NOK / 75 NOK
 • Euro V og eldre: 70 NOK / 123 NOK

Nye bomstasjoner:

 • Euro VI: 37 NOK
 • Euro V og eldre: 70 NOK


20% / 0% (Standardisert)
Askøy Askøypakken Fylkesvei 563 Strømsnes–Hop

Fylkesvei 562 Lavik–Haugland

Fylkesvei 562 Fromreide–Kjerrgarden x fylkesvei 222

Fylkesvei 562 Fauskanger sør

Fylkesvei 212 Lindhaugen–Slettebrekka

Fylkesvei 212 Slettebrekka–Hetlevik

Fylkesvei 213 Skiftesvik–Marikoven

Ferde AS 29 NOK

Nullutslipp: 11,60 NOK (med gyldig avtale/brikke)

48 NOK 20% / 0% (Standardisert) 1. november 2014[16]
Bodø Bypakke Bodø Mer enn hundre tiltak og inneholder blant annet ny riksvei 80 med Bodøtunnelen, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier.[17] BPS Nord - Veipakke Salten AS 16 NOK 36 NOK 20% / 0% (Standardisert) 15. oktober 2015[18]
Harstad Harstadpakken Et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum (Harstadåstunnelen) og økt satsing på kollektivtrafikken.[19] BPS Nord - Troms Bompengeselskap AS 13 NOK 20 NOK 20% / 0% (Standardisert) 27. juni 2016 [20]
Grenland Bypakke Grenland Bypakka består av konkrete tiltak. 49 ulike prosjekter som vurderes som en del av dette.[21] Vegfinans Bypakke Grenland AS 17 NOK / 23 NOK 27 NOK / 38 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Førde Førdepakken E39 Bakkebøvegen, E39 Bruland, riksvei 5 Kletten (Øyrane), fylkesvei 601 (tidl. 481) Presteholten (Angedalsvegen), fylkesvei 600 (tidl. 484) Brulandsvellene (Vievegen) Ferde AS 26 NOK

Nullutslipp: 10,40 NOK (med gyldig avtale/brikke)

47 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Trondheim Miljøpakke Trondheim Halvparten av pengene i Miljøpakken går til å bygge veg, den andre halvparten fordeles mellom kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet, støy, miljø og gåing.[22] Vegamot AS Være/Malvikvegen: 15 NOK / 30 NOK

Sluppen, 3 stasjoner: 15 NOK / 30 NOK

Rv706 Sluppen bru
Rv706 Oslovn
Fossestuvn

Sør, 3 stasjoner: 15 NOK / 30 NOK

E6 Klett
Fv 707 Klett
Røddeveien

Omkjøringsvegen, 9 stasjoner: 11 NOK / 14 NOK

Rv706 Leangensletta
Fv6668 Haakon VIIs gt
Landbruksvegen
Tungasletta
Fv6660 Moholt/Brøsetvegen/Jonsvannsveien
Fv6658 Torbjørn Bratts veg
Fv6680 Bratsbergveien
Tempeveien
Fv6690 Kroppan Bru/  Holtermannsvn

Byåsen, 3 stasjoner: 11 NOK / 14 NOK

Gamle Oslovei
Byåsvegen
Bøckmans veg

Klæbu, 2 stasjoner: 15 NOK / 30 NOK

Fv 704 Brøttemsvegen v/ Torgård
Fv 885/6680 v/Tillerbrua

E6 Tonstad: 11 NOK / 14 NOK


Være/Malvikvegen: 36 NOK / 72 NOK

 


Sluppen, 3 stasjoner: 24 NOK / 48 NOK

untatt Fossestuvn: 36 NOK / 72 NOK

 


Sør, 3 stasjoner: 36 NOK / 72 NOK

 


Omkjøringsvegen, 9 stasjoner: 26 NOK / 33 NOK

untatt Kroppan Bru: 41 NOK / 55 NOK


 

 


Byåsen, 3 stasjoner: 26 NOK / 33 NOK


Klæbu, 2 stasjoner: 36 NOK / 72 NOK

 


E6 Tonstad: 26 NOK / 33 NOK

20% / 0% (Standardisert) 31. mars 2010 2025 5x ved Kroppanbrua (midten)
2x ved Klettkrysset (sør)

Offentlige bomveierRediger

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Planlagt nedbetalt Geo. koor.
  Korgen – Bolna E6 Helgeland nord BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS Skamdal: 13 NOK

Reinforshei: 18 NOK

Fra 30.11.2019:

Bolna: 45 NOK

Skamdal: 31 NOK

Reinforshei: 44 NOK

Fra 30.11.2019:

Bolna: 109 NOK

20% / 0% (Standardisert)
 
 • Nord-Trøndelag grense-Korgfjellet, med unntak av strekningene Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien.
 • Kappskarmo-Brattåsen-Lien
E6 Helgeland sør BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS Svenningvatnet: 31 NOK

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 31 NOK

Forsmo: 26 NOK

Svenningvatnet: 76 NOK

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 76 NOK

Forsmo: 63 NOK

20% / 0% (Standardisert)
  E6 Trondheim–Stjørdal Motortrafikkvei Trondheim–Stjørdal Vegamot AS Ranheim: 32 NOK
Leistad: 16 NOK
Hommelvik: 16 NOK[23]
Ranheim: 49 NOK
Leistad: 24 NOK
Hommelvik: 24 NOK[23]
20% / 0% (Standardisert) Ranheim :
63°25′22″N 010°33′23″Ø
Leistad :
63°25′21″N 010°38′00″Ø
Hommelvik :
63°24′56″N 010°49′36″Ø
  E6 Tingberg Motortrafikkvei Øyer - Tretten Vegfinans E6 Oppland 24 NOK 40 NOK 20% / 0% (Standardisert) 17. desember 2012 2027
  Svinesundsbrua Ny firefelts bru over Svinesund Svinesundsforbindelsen AS 20 NOK 100 NOK 13 1. juli 2005 I løpet av 2020[24]


Opprinnelig 2025

Nord:
59°06′31″N 011°15′20″Ø
Sør:
59°05′09″N 011°15′02″Ø
  Moss, E6 Raukerud, Østfoldpakka Østfoldpakka, utbygging av E6 som firevelts veg gjennom Østfold Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS 20 NOK 37 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2001 2021 2x nord for Moss og 4x rundt Askim
  Gardermoen-Biri, Akershus Utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Biri består av åtte delprosjekt.
 • Hovinmoen - Dal
 • Dal - Boksrud (Andelva bomstasjon)
 • Boksrud - Minnesund (Tømte bomstasjon)
 • Minnesund - Labbdalen (Ørbekk bomstasjon)
 • Labbdalen - Skaberud (Espa bomstasjon)
 • Skaberud - Kolomoen (Kolomoen bomstasjon)
 • Kolomoen - Moelv
 • Moelv - Biri
Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS
 • Hovinmoen–Dal: 21 NOK
 • Dal–Boksrud: 21 NOK
 • Boksrud–Minnesund: 16 NOK
 • Minnesund-Hedmark grense: 22 NOK
 • Akershus grense - Skaberud: 22 NOK
 • Skaberud–Kolomoen: 24 NOK
 • Kolomoen - Kåterud N (E6 Jønsberg): 24 NOK[25]

Fra 2020:

 • Vienkrysset: ≈20 NOK[26]
 • Bergshøgda: ≈20 NOK
 • Økelsrud: ≈20 NOK
 • Hovinmoen–Dal: 33 NOK
 • Dal–Boksrud: 33 NOK
 • Boksrud–Minnesund: 26 NOK
 • Minnesund-Hedmark grense: 35 NOK
 • Akershus grense - Skaberud: 37 NOK
 • Skaberud–Kolomoen: 41 NOK
 • Kolomoen - Kåterud N (E6 Jønsberg): 48 NOK[25]

Fra 2020:

 • Vienkrysset
 • Bergshøgda
 • Økelsrud
20% / 0% (Standardisert) 2009-2015 2024-2030
  Frya-Sjoa, Oppland Utbygging av E6 mellom Ringebu og Otta Vegfinans Ringebu-Otta AS Odenrud: 33 NOK

Hardvollsmorka: 22 NOK

Teigkampen: 30 NOK

Bjørkerusten: 15 NOK

Odenrud: 66 NOK

Hardvollsmorka: 44 NOK

Teigkampen: 60 NOK

Bjørkerusten: 30 NOK

20% / 0% (Standardisert) 9 november 2016[27] 2024-2030
  Hålogalandsbrua Hålogalandsbrua BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 113 NOK 280 NOK 20% / 0% (Standardisert) 10. desember 2018
 /  E6/E10 Trældal - Leirvik, Nordland BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 42 NOK 99 NOK 20% / 0% (Standardisert)
  E16 Bolstad, Hordaland Vossapakko Ferde AS 45 NOK

Nullutslipp: 18 NOK (med gyldig avtale/brikke)

95 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)
  E16 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Utbygging av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger, Åsum stasjon Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 33 NOK 55 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2015
  Bagn - Bjørgo, Oppland Bagnskleivtunnelen gjennom Bagnskleiva i Valdres Vegfinans E16 Oppland AS 54 NOK 134 NOK 20% / 0% (Standardisert) 29. oktober 2019
  Østfoldpakka, Østfold Prosjektet går ut på å bygge ny motorveg mellom Riksgrensen og Vinterbro. Fra Riksgrensen til Momarken blir det tofelts motorveg med forbikjøringsfelter, fra Momarken til Vinterbro firefelts motorveg med midtdeler. Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS Dalen: 10 NOK

Brennemoen: 15 NOK

Ramstad vest: 10 NOK

Elvestad vest (Knapstad): 8 NOK

Ørje øst: 8 NOK

Dalen: 18 NOK

Brennemoen: 27 NOK

Ramstad vest: 18 NOK

Elvestad vest (Knapstad): 14 NOK

Ørje øst: 14 NOK

20% / 0% (Standardisert) 2001 2021 2x nord for Moss og 4x rundt Askim
  E18 Vestfold (Gulli-Langangen) Utbygging av E18 mellom Gulli i Tønsberg kommune og Langangen i Porsgrunn kommune Vegfinans E18 Vestfold AS Gulli: 5 NOK

Ramsum: 12 NOK

Fokserød: 7 NOK

Natvall: 8 NOK

Skinmo: 10 NOK

Bommestad: 8 NOK

Sky: 13 NOK

Gulli: 9 NOK

Ramsum: 20 NOK

Fokserød: 11 NOK

Natvall: 12 NOK

Skinmo: 16 NOK

Bommestad: 13 NOK

Sky: 21 NOK

20% / 0% (Standardisert)
  E18 Tvedestrand - Arendal Ny firefelts motorvei Ferde AS Mørland: 30 NOK

Nullutslipp: 12 NOK (med gyldig avtale/brikke)


Stølen: 14 NOK

Nullutslipp: 5,60 NOK (med gyldig avtale/brikke)

Mørland: 75 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)


Stølen: 35 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 1. september 2019[28]
  Stordalstunnelen, Hordaland E134 Åkrafjorden Ferde AS 41 NOK

Nullutslipp: 16,40 NOK (med gyldig avtale/brikke)

56 NOK 20% / 0% (Standardisert) 1991 59°51′00″N 006°20′58″Ø
  Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal Eksportvegen - Planlegge, bygge og drive de to prosjektene Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Eksportvegen AS Vikebukt: 69 NOK

Vågstranda: 33 NOK

Vikebukt: 158 NOK

Vågstranda: 74 NOK

20% / 0% (Standardisert)
  Rv4 Lunner grense, Oppland Riksvei 4 Dynna Vegfinans Rv4 Oppland 43 NOK 71 NOK 20% / 0% (Standardisert) 10. juli 2017
  Sokna-Ørgenvika, Buskerud Riksvei 7 Brekkebygda Vegfinans Hallingporten AS 78 NOK 157 NOK 20% / 0% (Standardisert)
  Hardangerbrua, Hordaland Utbygging av riksvei 13 over Hardangerfjorden Ferde AS 145 NOK

Nullutslipp: 58 NOK (med gyldig avtale/brikke)

450 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 17. august 2013 2028
  Riksvei 13 Svelgane, Hordaland Vossapakko Ferde AS 45 NOK

Nullutslipp: 18 NOK (med gyldig avtale/brikke)

95 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)
  Slåttekås–Årnes, Ullevik, Telemark Slåttekås–Årnes Vegfinans Rv36 Telemark 28 NOK 70 NOK 20% / 0% (Standardisert) 14. september 2018
  Fauske - Bodø, Nordland Utbedring og ombygging av vegen mellom Fauske og Bodø BPS Nord - Veipakke Salten AS Røvika–Strømsnes: 27 NOK

Tverlandsbrua/Vikan: 22 NOK

Røvika–Strømsnes: 43 NOK

Tverlandsbrua/Vikan: 34 NOK

20% / 0% (Standardisert)
4979
 • Fylkesvei 49 Steinsdalen
 • Fylkesvei 79 Kjepsohøgda
Kvammapakken Ferde AS 50 NOK

Nullutslipp: 20 NOK (med gyldig avtale/brikke)

65 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)

Fv2300 Rv4 Lunner grense, Oppland Fylkesvei 2300. tidligere Fv16, Dynna Vegfinans Rv4 Oppland AS 43 NOK 71 NOK 20% / 0% (Standardisert)
33 Skreifjella -Totenvika Utbygging av fylkesvei 33 mellom Skreifjella og Totenvika, Langsletta, Oppland Vegfinans Fv33 Oppland 34 NOK 68 NOK 10
34 Grime - Vesleelva Utbygging av fylkesvei 34 mellom Grime og Vesleelva i Oppland Vegfinans Fv34 Oppland 33 NOK 54 NOK 20% / 0% (Standardisert)
450 Gjesdal, Rogaland Øvstabø Ferde AS 60 NOK

Nullutslipp: 24 NOK (med gyldig avtale/brikke)

79 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 2004 2024 ca.
58°46′55″N 006°19′21″Ø
553 Mjåsund, Rogaland T-forbindelsen
tidligere fylkesvei 47
Ferde AS 30 NOK

Nullutslipp: 12 NOK (med gyldig avtale/brikke)

45 NOK 20% / 0% (Standardisert)
64 Atlanterhavstunnelen Tunnel som erstatter ferge mellom Kristiansund og Averøy Atlanterhavstunnelen AS 102 NOK 475 NOK (> 3,5T) / 775 NOK (>12,4m) + personbillett 40 2009 2025 ca.
63°06′18″N 007°37′42″Ø
78 Vegpakke Helgeland, Nordland Bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten mellom ytre og indre Helgeland BPS Nord - Helgeland Veiutvikling AS Hjartåsen: 26 NOK

Drevja: 30 NOK

Toven: 91 NOK

Hjartåsen: 44 NOK

Drevja: 48 NOK

Toven: 245 NOK

20% / 0% (Standardisert) 1. november 2014
49 Jondalstunnelen tidligere 107 Tunnel mellom Jondal og Kvinnherad Ferde AS 32 NOK

Nullutslipp: 12,80 NOK (med gyldig avtale/brikke)

51 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2012
108
 • Værste brua
 • Kråkerøy brua
Kråkerøyforbindelsen, Østfold Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS 25 NOK

Fra 15.11.2019:

30 NOK

50 NOK

Fra 15.11.2019:

60 NOK

30/40/50

Fra 15.11.2019:

20% / 0% (Standardisert)

118 Den gamle Svinesundsbrua Svinesundsforbindelsen Svinesundsforbindelsen AS 20 NOK 100 NOK 13 I løpet av 2020[24]


Opprinnelig 2025

128 Østfoldpakka Østfoldpakka Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS Fossum: 10 NOK

Slitu: 15 NOK

Elvestad vest (Knapstad): 8 NOK

Fossum: 18 NOK

Slitu: 27 NOK

Elvestad vest (Knapstad): 14 NOK

20% / 0% (Standardisert)
Fv5981 Tidligere Fv163 rundt Tresfjorden, Møre og Romsdal Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136. Eksportvegen AS

Skjegstad: 35 NOK

Skorgen: 35 NOK

Skjegstad: 81 NOK

Skorgen: 81 NOK

20% / 0% (Standardisert)
175 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Bomstasjon Åsum, for prosjekt E16. Denne stasjon er for at biler på E16 ikke skal kjøre rundt bomstasjonen på E16. Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 17 NOK 28 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Fv1924 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark
Tidligere 250
Bomstasjon Fulu, for prosjekt E16. Denne stasjon er for at biler på E16 ikke skal kjøre rundt bomstasjonen på E16. Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 17 NOK 28 NOK 20% / 0% (Standardisert)
255 Gausdalsvegen, Oppland Fylkesvei 255 Fåberg Vegfinans Gausdalsvegen AS 15 NOK 24 NOK 20% / 0% (Standardisert)
316 Fylkesvei 316 Kambo (tidl. Fv311), Østfoldpakka, Østfold Motorvei E6. Denne stasjon er for at biler på E6 ikke skal kjøre rundt bomstasjonen på E6 Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS 20 NOK 37 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Fv2522 Frya-Sjoa, tidligere 312 Vegfinans Ringebu-Otta AS Hesteskobakken: 16 NOK

Moastugu: 11 NOK

Hesteskobakken: 32 NOK

Moastugu: 22 NOK

20% / 0% (Standardisert) 9 november 2016[27]
Fv2522 Skarsmoen, Oppland, tidligere 312 Vegfinans E6 Oppland 18 NOK 30 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Fv2528 Lundgård, Gausdalsvegen, Oppland Jørstadmoen, tidligere Fv315 Vegfinans Gausdalsvegen AS 15 NOK 24 NOK 20% / 0% (Standardisert)
519 Finnøytunnelen Finnfast - Finnøytunnelen fra Rennesøy til Finnøy med kryss og avstikker i tunnelen til Talgje Ferde AS 106 NOK

Nullutslipp: 42,40 NOK (med gyldig avtale/brikke)

435 NOK 20% / 0% (Standardisert)[29] 30. oktober 2009
542 Spissøy Bømlopakken, Hordaland Ferde AS 69 NOK

Nullutslipp: 27,60 NOK (med gyldig avtale/brikke)

164 NOK 20% / 0% (Standardisert)
714 Fylkesvei 714 Laksevegen Valslagstunnelen og andre tunneler og bruer. Utbedringsprosjekt, innkortning Vegamot AS Valslag: 71 NOK

Våvatnet: 57 NOK[30]

Valslag: 238 NOK

Våvatnet: 190 NOK

20% / 0% (Standardisert) 28. april 2014 Valslag (vest)
63°29′42″N 9°16′24″Ø
Våvatnet (øst)
63°19′26″N 9°31′44″Ø
715 Fylkesvei 715 Krinsvatn Fosenpakken - Hovedveinettet på Fosen og i Agdenes kommune.
Fosenvegene AS Krinsvatn: 81 NOK Krinsvatn: 194 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2012
858 Ryatunnelen Erstattet fergestambandet Vikran–Larseng Ryaforbindelsen AS 85 NOK 75 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2011 2030

Private bomveierRediger

Sted Formål Egenskaper Bompengeselskap Takst Betaling Etablert
Birkebeinervegen Forbindelse mellom   Imsroa i Stor-Elvdal i Østerdalen
og  Europavei 6 Lillehammer og Brumunddal
Vinterstengt mellom Øvre Åstbu og Imsroa fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Pihl[31] 100 NOK 1950-årene
Børkdalsvegen Turistvei, fra Fv2552 og Fv2584 Vinterstengt?
Veien til Dalsnibba Turistvei, fra 63 Vinterstengt biler:150 NOK
busser: 1800 NOK[32]
Kort, kontant 1939
Fanitullveien Turistvei, mellom   og Fv2930
Jotunheimvegen Forbindelse mellom 51 Bygdin i Vang
og Fv425 Skåbu i Nord-Fron
Vinterstengt Jotunheimvegen 100 NOK Kort, SMS 1950-årene
Veien til Juvasshytta Turistvei, fra 55 Vinterstengt biler:100 NOK
busser: 300 NOK[33]
1936[34]
Vegen til Leirvassbu Turistvei, fra 55 Vinterstengt
Panoramaveien Turistvei, mellom   og  
Peer Gyntveien Turistvei i Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Gausdal Vinterstengt Peer Gynt Vegselskap Skeikampen - Gålå 85 NOK
Fefor - Dalseter 75 NOK
Kort 1956
Slådalsvegen Mellom   og  Europavei 136 Vinterstengt fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Kort, mynt
Veien til Sota Sæter Turistvei, fra   [35]
Tindevegen Mellom 53 og 55 Vinterstengt Fjellvegen Årdal - Luster [36] 80 NOK Kort
Åstdalsvegen Mellom Brummund sag og Birkebeinervegen Helårsvei. Grusvei. Pihl 100 NOK

Ferjesamband med bompengeinnkrevingRediger

Følgende ferjesamband har bompengeinnkreving i form av et bompengepåslag på ferjebilletten.[37]

Vei Samband Operatør Bompengeselskap Pris (bompenger) (ferjepris kommer i tillegg) AutoPASS for ferje Etablert Planlagt nedbetalt Geo. koor.
  Mortavika–Arsvågen (Rogaland) Fjord1 Ja (brikke)
546 Husavik–Sandvikvåg (Hordaland) Fjord1 Ferde AS[38] AP1 < 6 m: 82 NOK

AP2 6,01-8 m: 181 NOK

AP3 8,01-10: 223 NOK

AP4 10,01-12,5: 253 NOK

AP5 12.51-14,5: 264 NOK

AP6 14,41 – 17,5: 282 NOK

AP7 17,51-19,5: 299 NOK

AP8 19,51-22: 296 NOK

AP 9 >22 m: 327 NOK

Motorsykkel: 22 NOK

Nullutslippskjøretøy <6m: 41 NOK[39]

Ja (brikke)
48 Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes (ikke bompenger Gjermundshavn–Varaldsøy) (Hordaland) Nordled Ja (AutoPASS-ferjekort)
541 Langevåg–Buavåg (Hordaland) Nordled Ferde AS[40] Ja (AutoPASS-ferjekort)
546 Krokeide–Hufthamar (Hordaland) Fjord1 Ferde AS[38] AP1 < 6 m: 82 NOK

AP2 6,01-8 m: 179 NOK

AP3 8,01-10: 224 NOK

AP4 10,01-12,5: 253 NOK

AP5 12.51-14,5: 276 NOK

AP6 14,41 – 17,5: 282 NOK

AP7 17,51-19,5: 297 NOK

AP8 19,51-22: 297 NOK

AP 9 >22 m: 327 NOK

Motorsykkel: 23 NOK

Nullutslippskjøretøy <6m: 41 NOK[39]

Ja (brikke)
710 Brekstad–Valset (Trøndelag) Fjord1 Fosenvegene AS 0-6 m: 76 NOK

6,01-8 m: 152 NOK

8,01-10 m: 152 NOK

10,01-12,5 m: 152 NOK

12,51-14,5 m: 228 NOK

14,51-17,5 m: 228 NOK

17,51-19,5 m: 228 NOK

19,51-22 m: 228

>22 m: 228 NOK

MC: 0 NOK[41]

Ja (brikke)
715 Flakk–Rørvik (Trøndelag) ATB Fosenvegene AS 0-6 m: 96 NOK

6,01-12 m: 192 NOK

>12 m: 288 NOK

Elbil: 0 NOK

Elbil > m: 0 NOK

MC: 0 NOK

Ja (brikke)

I mange ferjesamband uten bompengeinnkreving kan ferjebilleten også betales med AutoPASS via AutoPASS for ferje konseptet.[42] AutoPASS-kunder med gyldig brikke, men uten egen AutoPASS-ferjekonto, får 10% rabatt på samband inkludert i ordningen som tilbyr betaling med brikke. AutoPASS-ferjekonto håndterer alle ferjetransaksjoner, uavhengig av om det betales med brikke eller AutoPASS-ferjekort. Ved å betale inn et forskuddsbeløp, får privatkunder 50% rabatt og firmakunder 40% rabatt.[43]

Fremtidige bomstrekningerRediger

Det er vedtatt bompenger for følgende nye bomringer og offentlige veistrekninger, som åpner i løpet av året.[44] Utvidelser av eksisterende bomringer og bomveier er listet i tabellene over.

BomringerRediger

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Planlagt nedbetalt Geo. koor.
Bomringen i Fredrikstad (og Sarpsborg fra 2022) Bypakke Nedre Glomma Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS 30 NOK 60 NOK 20% / 0% (Standardisert) 15. november 2019 (2022 i Sarpsborg) 2042[45]
Nordhordland Nordhordlandspakken Prosjekter i kommunene Fedje, Austrheim, Lindås, Modalen, Radøy, Masfjorden og Meland Ferde AS 20 NOK

Nullutslipp: 8 NOK (med gyldig avtale/brikke)

32 NOK 20% / 0% (Standardisert) 1. desember 2019[46] 2031
Bomringen i Tromsø Tenk Tromsø Tunnel Breivika–Langnes, sykkelveier, bybussterminal Bompengeselskap Nord 2020[47]

Offentlige bomveierRediger

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Planlagt nedbetalt Geo. koor.
  Ulsberg - Skjerdingstad Utbygging av ny E6 mellom Ulsberg og Skjerdingstad
 • to-/trefelts veg med midtrekkverk sør for Støren
 • firefelts motorveg nord for Støren
Vegamot AS sommeren 2020
  E18 Telemark (Rugtvedt-Dørdal) 17 kilometer ny firefelts E18 i Bamble i Telemark, mellom Rugtvedt og Dørdal. Vegfinans E18 Telemark AS 36 NOK 72 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2. desember 2019[48]
 286 forbi Kongsberg E134 Damåsen–Saggrenda[49] ≈35 NOK ≈100 NOK våren 2020
   Løten-Elverum Motorvei[50] 2020
  Ryfylketunnelen Ryfast Ferde AS[51] ≈184 NOK

Nullutslipp: ≈73,60 NOK (med gyldig avtale/brikke)[52]

≈564 NOK[52] 20% / 0% (Standardisert) 30. desember 2019 eller februar 2020[53]
  Hundvågtunnelen Ryfast Ferde AS[51] ≈25 NOK

Nullutslipp: ≈10 NOK (med gyldig avtale/brikke)[52]

≈75 NOK[52] 20% / 0% (Standardisert) Februar 2020[53]
  Bø - Seljord Ny vei 2020–2021
17720 Dyrstad - Sprova Ny hovedvei mellom Dyrstad og Sprova nord for Steinkjer høsten 2019[54]

Nedbetalte og nedlagte bomstrekningerRediger

BomringerRediger

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Nedbetalt
Bomringen i Tønsberg Tønsbergpakken Fv. 300 Ringveg nord m.fl. Tønsberg Hovedvegfinans 15 NOK


30 NOK


30/40/50


2004 2016
Bomringen Namsos Namdalsprosjektet Vegamot AS 14 NOK 25 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2002[55] 31. mars 2019[56][57]

Offentlige bomveierRediger

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Nedbetalt Geo. koor.
  E6 (Trondheim – Stjørdal) Motortrafikkvei
Trondheim - Stjørdal (Værnes)
Trøndelag Bomveiselskap AS Ranheim:
33 NOK[58]
Hommelvik og Leistad
17 NOK[58]
Ranheim: 66 NOK[58]
Hommelvik og Leistad
34 NOK[58]
1995 2013 Øst (Hommelvik)
63°24′55″N 010°49′31″Ø
Midten (Leistad):
63°25′22″N 010°38′7″Ø
Vest (Ranheim):
63°25′22″N 010°33′24″Ø
  /
82
Vesterålsbruene Andøybrua, Sortlandsbrua og Hadselbrua A/S Vesterålsbruene 8 NOK 16 NOK 1974 1986
  Hadelandsvegen Ny stamveiforbindelse mellom   og Gardermoen /   Hadelandsvegen AS 30 NOK 60 NOK 20. oktober 2003 1. oktober 2013
  Kløfta–Kongsvinger 22 NOK / 44 NOK 44 NOK 2016?
  E16 Fønhus-Bagn, Oppland E16 Koparvike
Vegfinans E16 Oppland AS 36 NOK 60 NOK 20% / 0% (Standardisert) 29. oktober 2019
  E18 (Buskerud) Firefelts motorvei
Asker - Drammen
5 NOK / 10 NOK 10 NOK 15. oktober 1975 31. desember 2001[59]
  E18 (Vestfold Nord) Firefelts motorvei
Tønsberg - Sande
E18 Vestfold AS (nord) 30 NOK / 60 NOK 2. januar 2002 2013[60] 59°34′51″N 010°10′35″Ø
  Kristiansand - Lillesand Utbygging av E18 (Agder) Aust-Agder Vegfinans AS 15 NOK 30 NOK 2001 15. januar 2018[61] Nord:
58°52′12″N 009°09′16″Ø
Sør:
58°17′05″N 008°26′54″Ø
  Lillesand - Grimstad
Utbygging av E18 (Agder)
Aust-Agder Vegfinans AS 30 NOK 60 NOK 27. august 2009 15. januar 2018[61]
  E39 Handeland, Vest-Agder Listerpakken Ferde AS 25 NOK 50 NOK 30/40/50 2003 27. august 2019[62] Handeland/Iddeland:
58°13′07″N 007°01′4″Ø
  Rennfast Fastlandsforbindelse for Rennesøy Tungenes Ferjeterminal AS 90 NOK 280 NOK / 475 NOK 30. november 1992 2006
  /
542
Føyno (Trekantsambandet) Fergefritt mellom Stord, Bømlo og Haugalandet Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 85 NOK 270 NOK 30. april 2001 30. april 2013 59°44′27″N 005°24′19″Ø
  Nordhordlandsbrua Fergefritt samband Knarvik-Steinestø som var landets største fergesamband Nordhordlandsbrua AS 45 NOK 1969, innkreving på broen fra åpningen i 1994 31. desember 2005
  ØysandThamshavn Motortrafikkvei mellom Øysand og Orkanger Trøndelag Bomveiselskap AS 20 NOK 40 NOK 1. oktober 2002 31. januar 2016[63]
  /
70
Krifast:

Gjemnessundbrua, Bergsøysundbrua og Freifjordtunnelen

Fergefri forbindelse langs Rv1/E39 og til Kristiansund 1992 2012
  FATIMA-prosjektet Fastlandsforbindelse til Magerøya i Nordkapp kommune Nordkapp Bompengeselskap AS 70 NOK + passasjerer 145 NOK / 460 NOK / 775 NOK + passasjerer 15. juni 1999 29. juni 2012[64] 70°57′18″N 025°42′19″Ø
  Oslofjordtunnelen Forbindelse mellom Buskerud og Akershus under Oslofjorden Oslofjordtunnelen AS 50 NOK 125 NOK 29. juni 2000 2016[65] 59°41′33″N 010°39′25″Ø
  Oppland Motortrafikkvei mellom Reinsvoll og Hunndalen Oppland Bompengeselskap AS 15 NOK 30 NOK 1. juli 2002
(2006 på ny vei)
21. august 2014 60°44′57″N 010°37′50″Ø
  Fjærland - Sogndal Bergstunnelen og Frudalstunnelen AS Fjærlandsvegen 65 NOK 180 NOK / 510 NOK / 810 NOK 1986 26. november 2010 ca.
61°24′38″N 006°45′35″Ø
  Svarthumle (nordenden av Naustdalstunnelen) Tunnel mellom Naustdal og Svarthumle Sunnfjordtunnelen AS 25 NOK 45 NOK / 145 NOK 1995 2010 61°33′56″N 005°39′41″Ø
  Setesdal Utbygging mellom Evje og Hovden Setesdal Vegfinans AS 30 NOK 60 NOK 4. juni 2003 2014[66][67]
  Måløybrua Fergefritt samband over Ulvesundet og fastlandssamband for Vågsøy. 1974 1. august 1984
  Riksvei 19 Skoppum, Horten, Vestfold Utbygging av Riksvei 19 mellom Horten og E18 Ferde AS 33 NOK 66 NOK 2010 19. desember 2018[68][69]
  Fatlatunnelen Ny tunnel som erstatter den rasfarlige strekningen i Fatla Fatlatunnelen AS 28 NOK 56 NOK 19. desember 2008 2014[67]
  Ålesund - Giske Fastlandsforbindelse for Ellingsøy og Giske Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS 30 NOK / 60 NOK + 10 NOK / 19 NOK per passasjer 130 NOK / 280 NOK + 10 NOK / 19 NOK per passasjer 1987 2009
17 Fylkesvei 17 Tverlandet - Godøystraumen, Nordland BPS Nord - Veipakke Salten AS 24 NOK 36 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2. september 2019[70]
43 Fylkesvei 43 ved Kollevoll Listerpakken Ferde AS 25 NOK 50 NOK 30/40/50 27. august 2019[62] Kollevoll
58°06′45″N 06°56′26″Ø
64 Skålavegen Fastlandsforbindelse for Bolsøya, fergeavsløning Lønset-Grønnes Molde bro- og tunnelselskap 1991 2005
64 Atlanterhavsveien Fastlandsforbindelse for Averøy Atlanterhavsveien AS 1999
Fv71
nå Fv5914
Sykkylvsbrua Innkorting mellom Ikornes og Straumgjerde i Sykkylven Sykkylvsbrua AS 37 NOK 111 NOK 14. oktober 2000 31. januar 2018[71] 62°23′01″N 006°34′34″Ø
108 Hvalertunnelen Fastlandsforbindelse for Hvaler AS Hvalertunnelen 50 NOK (2007–2009: 20 NOK) 100 NOK

(2007–2009: 40 NOK)

1989 2007/2009
Fv207
nå Fv5236
Bjorøytunnelen Undersjøisk tunnel som erstattet fergesambandet Alvøen-Bjørøyhamn. 1996 2005
465 Fylkesvei 465 Gjervollstad, Vest-Agder Listerpakken Ferde AS 25 NOK 50 NOK 30/40/50 27. august 2019[62]
544
nå 500
Halsnøysambandet, Hordaland Ferde AS 96 NOK

Nullutslipp: 38,40 NOK (med gyldig avtale/brikke)

264 NOK 20% / 0% (Standardisert) 5. september 2019[72]
562 Askøybrua Fastlandsforbindelse for Askøy Askøybrua AS 70 NOK 250 NOK 12. desember 1992 2006
551 Folgefonntunnelen Tunnel mellom Kvinnherad og Odda Folgefonntunnelen AS 72 NOK 145 NOK 15. juni 2001 2016
566 Osterøybrua Fastlandsforbindelse for Osterøy Osterøy Bruselskap AS 62 NOK 206 NOK 3. oktober 1997 15. juni 2015 60°25′48″N 005°32′05″Ø
661 Straumsbrua Ny bru over Straumen i Skodje Skodjebrua AS 30 NOK 90 NOK 4. august 2004 15. oktober 2011[73] 62°29′56″N 006°37′11″Ø
680 Imarsundsambandet Imarsundbrua, Litjsundbrua 105 NOK 315 NOK 2007 2015[74] 63°14′02″N 008°16′05″Ø
714 Sandstad (Hitratunnelen, Frøyatunnelen og Fjellværøyforbindelsen) Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya Hitra Frøya Fastlandssamband AS 45 NOK/ 75 NOK+ passasjerer 230 NOK / 430 NOK + passasjerer 1. januar 1991 20. februar 2010 63°31′09″N 009°06′36″Ø
755 Skarnsundbrua Faslandsforbindelse mellom Mosvik kommune og Inderøy AS Skarnsundbrua 33 NOK / 66 NOK 198 NOK / 330 NOK 19. desember 1991 2007

Fotnoter og referanserRediger

 1. ^ «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen. 
 2. ^ «Miljødifferensiering innføres til høsten | Transport & Logistikk». Transport & Logistikk (engelsk). 28. juli 2017. Arkivert fra originalen 3. august 2017. 
 3. ^ «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen (norsk). 
 4. ^ «Innføring av miljødifferensierte takster fra 01.06.18 i Bomringen i Bergen » Ferde». Ferde. 25. april 2018. Besøkt 25. april 2018. 
 5. ^ Bompenger i Norge
 6. ^ «Bompenger i Norge | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 7. ^ «Etterlengtet bompengereform, men svarer den på fremtidens utfordringer?». Samferdsel (norsk). Besøkt 14. januar 2018. 
 8. ^ Samferdselsdepartementet (6. november 2015). «Bompengereformen: Enklere og mer brukervennlig takst- og rabattsystem». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 14. januar 2018. 
 9. ^ Enonic. «Takster og rabatter - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 17. januar 2018. 
 10. ^ «Endring av takst- og rabattsystem fra 01.03.18 - gjelder Askøypakken, Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy. » Ferde». Ferde. 31. januar 2018. Besøkt 2. februar 2018. 
 11. ^ «Hva er nullutslippskjøretøy? » Ferde». Ferde. Besøkt 5. mars 2019. 
 12. ^ «Fra fritak til rabatt for nullutslippsbiler». Statens vegvesen. Besøkt 15. juli 2019. 
 13. ^ «Haugalandspakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 14. ^ «Prosjekter». Bergensprogrammet. Besøkt 20. januar 2018. 
 15. ^ «Endringer i bompengeinnkrevingen i Bergen fra og med 6. april 2019». 
 16. ^ Enonic. «Bompenger i Askøypakken - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 17. ^ «Hjem». www.bypakkebodo.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 18. ^ Bompenger mens vi bygger
 19. ^ «Harstadpakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 20. ^ I dag - mandag 27. juni - kl. 12 starter innkrevingen av bompenger i Harstad
 21. ^ «Bypakke Grenland | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 22. ^ «Miljøpakken » Introduksjon». miljopakken.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 23. ^ a b «Endring av takst- og rabattstruktur for bompengeprosjekter | Miljøpakken og E6-øst | Trøndelag Bomveiselskap». www.vegamot.no. Arkivert fra originalen 31. januar 2018. Besøkt 30. januar 2018. 
 24. ^ a b Samferdselsdepartementet (20. september 2019). «Slutt på bompenger på Svinesund i 2020». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 20. september 2019. 
 25. ^ a b «Nyheter | Vegfinans AS». www.vegfinans.no. Besøkt 1. september 2019. 
 26. ^ Dette koster det å kjøre gjennom bommene
 27. ^ a b Oppstart bompengeinnkreving E6 Frya–Sjoa
 28. ^ «Forsinkelse på bompengeinnkreving på E18 Tvedestrand – Arendal » Ferde». Ferde. 28. juni 2019. Besøkt 3. juli 2019. 
 29. ^ «Dokument 2019000175 - Finnøy kommune». www.finnoy.kommune.no. Besøkt 12. februar 2019. 
 30. ^ «Takster og rabatter». www.vegamot.no. Besøkt 25. oktober 2018. 
 31. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 20. desember 2016. Besøkt 3. desember 2016. 
 32. ^ Prisar og opningstider - Dalsnibba
 33. ^ Galdhøpiggvegen
 34. ^ Juvasshytta | Om oss
 35. ^ https://sotaseter.dnt.no/adkomst/
 36. ^ https://www.tindevegen.no/
 37. ^ «Bompengeprosjekter i Norge» (PDF). 
 38. ^ a b «Om Austevollsbrua | om prosjektet». Ferde. Besøkt 9. februar 2019. 
 39. ^ a b «Endring av bompengetakster på ferjesambandene Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg » Ferde». Ferde. 27. februar 2019. Besøkt 28. februar 2019. 
 40. ^ «Kunngjøring vedrørende endring i takst- og rabattsystemet på Bømlopakken fra 01.02.19 » Ferde». Ferde. 19. desember 2018. Besøkt 9. februar 2019. 
 41. ^ «Priser og betaling | Fosenvegene.no». Besøkt 6. januar 2019. 
 42. ^ «Ferjer - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 6. januar 2019. 
 43. ^ «Spørsmål og svar». AutoPASS-ferje. Besøkt 28. februar 2019. 
 44. ^ oppdatert: 26.08.2019, Geir Røed Sist. «Det kommende året åpner nye bomprosjekter til 22 milliarder kroner». motor.no (norsk). Besøkt 17. september 2019. 
 45. ^ «Spørsmål og svar - Bypakke Nedre Glomma». Besøkt 17. september 2019. 
 46. ^ «Oppstart av innkreving for Nordhordlandspakken fra 01.12.19 » Ferde». Ferde. 16. oktober 2019. Besøkt 16. oktober 2019. 
 47. ^ «Her kommer bomstasjonene». Tenk Tromsø. Besøkt 27. oktober 2019. 
 48. ^ «Takster | E18 Telemark AS». e18telemark.vegfinans.no. Besøkt 5. november 2019. 
 49. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/Damasen/bompenger
 50. ^ Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum
 51. ^ a b «Rapport 2019- 2» (PDF). 
 52. ^ a b c d Journalist, Tor Inge Jøssang. «Vegvesenet: Dette må du betale i Ryfast». Aftenbladet (norsk). Besøkt 16. september 2019. 
 53. ^ a b oppdatert: 16.09.2019 | 11:41, Geir Røed Sist. «Verdens lengste undersjøiske veitunnel kan bli gratis». motor.no (norsk). Besøkt 16. september 2019. 
 54. ^ https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv17fv720steinkjerverran/finansiering
 55. ^ «Dette er verdens minste bomring». www.abcnyheter.no (norsk). 17. juli 2014. Besøkt 20. april 2019. 
 56. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes i Namdalsprosjektet | Namdalsprosjektet | Vegamot AS». www.vegamot.no. Besøkt 20. april 2019. 
 57. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes i Namdalsprosjektet - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 8. mars 2019. 
 58. ^ a b c d Priser fra 2. januar 2013
 59. ^ Slutt etter 26 år
 60. ^ Nå er det slutt
 61. ^ a b «E18 Aust-Agder - Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes». e18aust-agder.no. Arkivert fra originalen 19. januar 2018. Besøkt 19. januar 2018. 
 62. ^ a b c «Opphør av bompengeinnkreving i Listerpakken den 27.08.19 » Ferde». Ferde. 22. august 2019. Besøkt 1. september 2019. 
 63. ^ http://www.tronderbladet.no/nyheter/2016/12/21/Slutt-på-bompenger-på-E39-13960501.ece
 64. ^ Slutt på bompengene
 65. ^ 3 års forlengelse - Oslofjordtunnelen
 66. ^ NRK. «Bomstasjon i Valle blir lagt ned». NRK. Besøkt 19. januar 2018. 
 67. ^ a b Enonic. «Flere bompengeanlegg legges ned - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 68. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes for rv.19 Horten » Ferde». Ferde. 21. november 2018. Besøkt 19. desember 2018. 
 69. ^ «Bompengeinnkrevingen på riksveg 19 i Horten legges ned - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 19. desember 2018. 
 70. ^ «Bomstasjon Godøystraumen avsluttes. | BPS Nord – Veipakke Salten AS». www.veipakkesalten.no. Besøkt 4. september 2019. 
 71. ^ «Sykkylvsbrua AS | Bompengeinnkrevjinga på Sykkylvsbrua vert avslutta». www.sykkylvsbrua.no. Arkivert fra originalen 19. januar 2018. Besøkt 19. januar 2018. 
 72. ^ Anlegget var ikke nedbetalt, men i revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det bevilget 119 millioner til sletting av restgjelden.[1]
 73. ^ Magnus Blaker (11. januar 2011). «En gla'nyhet om bompenger». Nettavisen. Arkivert fra originalen 14. januar 2011. Besøkt 17. januar 2011. 
 74. ^ Kutter bompenger to år «for tidlig»

Eksterne lenkerRediger