Europavei 136

europavei og riksvei i Norge

Europavei 136 (E136) er en europavei som går mellom Ålesund og Dombås der den knyttes til E6. Mellom Spjelkavik og Remmem (i Vestnes kommune) følger den samme trasé som E39. E136 er hovedveien mellom Østlandet og Ålesund og Molde med omland.[2]

Europavei 136
{{{navn}}}
E136 under Raumabanen ved Stuguflåten bru
Strekning
Skutvika, ÅlesundDombås, Dovre

Alternativt kart

Europavei 136

Strekningen til E136
Europavei 136

E136 gjennom Møre og Romsdal og Oppland
Data
Lengde165,2 km (uten felles strekning med E39)[1] tilsammen rundt 212 km
Statusriksvei
Høyeste punkt642 moh
Tilstøtende riksveier

Hele traseen er som følger: Ålesund sentrum, Spjelkavik, Sjøholt, Remmem (Vestnes), Vikebukt, Åndalsnes, Romsdalen, Lesja, Dombås. Veiens lengde (unntatt felles trasé med E39) er 165,2 km, hvorav 103,4 km i Møre og Romsdal og 61,9 km i Innlandet. Mellom Dombås og Åndalsnes (gjennom Lesja og Romsdalen) går veien parallelt med Raumabanen, og vei og bane krysser flere steder.[3] Veistrekningen het tidligere E69, før stamveireformen 1992 gjorde den til stamveien riksvei 9. Navnet E69 er i dag strekningen NordkappOlderfjord i Finnmark. Rundt 2000 fikk veien Ålesund–Dombås igjen europaveistatus.

Trafikk rediger

Ved Horgheim i Romsdalen passerer det i gjennomsnitt 1800 kjøretøy i døgnet (mens den ved Bjorli er 1600), av dette 25 % tungtransport. I juli er døgntrafikken opp mot 3500 kjøretøy, mens trafikken i januar er ned mot 1200 i døgnet. I Voldsdalen (Ålesund) er døgntrafikken i gjennomsnitt 22 000 kjøretøy i døgnet, av dette 6,4 % tungtransport.[4] Omkring 500 lastebiler og vogntog kjører gjennom Romsdalen hver dag.[5] Over Tresfjordbrua kjørte i gjennomsnitt 1800 til 2000 kjøretøy i døgnet i årene 2016-2018, av dette var 24 % tungtrafikk og i juli var trafikken over 2500.[6]

Ved Lande i Ørskog (felles trase med E39) var det i 2018 4900 kjøretøy i døgnet, mens det i Skorgedalen var 4200 kjøretøy.[7][8] Gjennom Romsdalen (målt ved Horgheim i 2021-2022) er trafikken i juli måned på rundt 4500 kjøretøy i døgnet,[9] mens over Tresfjordbrua er trafikken i juli på rundt 4000. Gjennomsnittlig trafikk over Tresfjordbrua var i 2021-2022 3000 kjøretøy, mot 2000 i 2017.[10]

Trafikkmengde i 2019.[11]
Sted Kommune Trafikkmengde Tungtrafikk Merknad
Voldsdalen/Volsdalen Ålesund 22 800 7% øst for kryss Ellingsøytunnelen
Lande øst for Sjøholt Ålesund 4820 18%
Skorgedalen Vestnes 4200 20% Ørskogfjellet
Tresfjordbrua Vestnes 2130 22% senere økt til 3000[10]
Horgheim Rauma 2000 28% I Romsdalen, sør for Åndalsnes
Bjorli Lesja 2200 25%
Lesja Lesja 2700 20% Ved Lesja sentrum[12]

Historie rediger

 
Fylkesgrensen ved tidligere del av E136 over Bjørnekleiva.

Den gamle veien over Lesja og gjennom Romsdalen var trolig en viktig vei for bøndene i Nord-Gudbrandsdalen og fjellbygdene rundt, blant annet for tilgang til havet og handelsvaren salt. Den var også en viktig handelsvei først til kaupangen på Veøya i Romsdalsfjorden deretter til Romsdalsmarkedet ved munningen av dalen. På Lesja var det fra 1660 også jernverk som solgte produkter på Romsdalsmarkedet. Veien opp Romsdalen og over Lesja var også møringenes letteste vei til Østlandet, den går bare opp i 600 m høyde og gjennom sammenhengende bygdelag.[3] Før jernbanen ble bygget gjennom Gudbrandsdalen ble hele strekningen Åndalsnes/Veblungsnes-Lillehammer på slutten av 1800-tallet betjent med diligenser.[13]

En gruppe skotske leiesoldater valgte i 1612 å gå gjennom Romsdalen og over Lesja på vei til Sverige.[3] I forbindelse med det tyske angrepet på Norge i 1940 gikk britiske styrker i land på Åndalsnes og deltok i kamper i Gudbrandsdalen. På det smale og bratte punktet i Bjørnekleiva nær fylkesgrensa ble det i april 1940 gravd ut ganger under veien og plassert sprengstoff for å kunne hindre tysk fremrykning mot Åndalsnes. Sprengstoffet ble ikke detonert.[14]

Lesja rediger

Langs E136 gjennom Lesja kommune ble det mellom 2000 og 2015 anlagt 40 km gang- og sykkelsti.[15]

Gjennom Romsdalen rediger

 
Horgheimsfyllingen ved Trolltindene, omkring 1950. Fyllingen ble anlagt omkring 1880 for å unngå rasfaren ved foten av Romsdalshornet. foto Jac Brun
 
Oppføring av skredvern (mur) langs horgheimsfyllingen ved foten av Romsdalshorn i 2018. Trolltindene til venstre.

Veien gjennom Romsdalen var opprinnelig en rideveg eller kløvsti som omkring 1800 ble utvidet til kjørevei (4 m bred). I 1822 ble den postvei mellom Tofte (Dovre) og Veblungsnes (det daværende sentrum), og i 1825 klassifisert som hovedvei.[14] Torvik oppgir at det skal vært bygd kjørbare veistrekninger i Romsdalen på 1700-tallet.[3] Omkring 1820 ble det opprettet skyssvesen med stasjoner på Veblungsnes, Horgheim, Flatmark, Ormem (Verma) og Brude. Først i 1844 skal veien ha vært fullt kjørbar gjennom hele Romsdalen, og omkring 1850 var dette sammen med veien over Filefjell til Lærdalsøra de eneste kjøreveiene mellom Østlandet og Vestlandet.[16] Ved Skiri og Flatmark ligger dagens trasé nærmere elven, men deler av den gamle veien er fortsatt i god stand blant annet forbi Kors gamle kirkegård. Av gamle skysstasjoner står blant annet en bygning på Flatmark som var offisiell stasjon 1820-1931 (noen år etter åpning av Raumabanen). Da Raumabanen ble bygget på 1920-tallet ble kjøreveien noen steder lagt om og utbedret. Dette er fortsatt tydelig ved at veien går nær og helt parallelt med jernbanen.[14] Veien gjennom Romsdalen er flere steder utsatt for flom, stein-/jordskred og snøskred. Omlegginger av veien har dels vært gjort for å gjøre den mindre utsatt, for eksempel ble den veien i 1880 flyttet fra foten av Romsdalshorn ut på en fylling i elva Rauma ved Horgheim. Fra 1869 til 1961 gikk veien i to slyng (hårnålsvinger) ved Bjørnekleiva.[3]

I 2018 ble arbeidet med rassikring forbi foten av Romsdalshorn ferdigstilt (mellom Horgheim og rasteplassen ved Trollveggen). Strekningen var utsatt for snøskred, både snømasser og lufttrykk fra skredet var en fare for trafikken. Anlegget består av en betongkulvert (en tunnel på 240 meter) og en 500 meter lang skredvoll (med mur i naturstein) mot fjellfoten. Strekningen har også fått lys for å lette navigeringen for sjåførene. Det ble samtidig anlagt gang- og sykkelsti langs elven Rauma.[17][18]

Ferjer og utfordringer langs fjorden rediger

 
Rasoverbygg på den forlatte traseen mellom Innfjorden og Veblungsnes, foto ca 1948 (Nasjonalbiblioteket). E136 går nå i Innfjordtunnelen i berget innenfor.
 
Den eldre Runehamartunnelen, forlatt i 1965, fotografert i 2016
 
Del av den forlatte traseen mellom Veblungsnes og Innfjorden. Traseen synlig tvers over Innfjorden er fortsatt i bruk.

Strekningen Våge-Innfjorden-Veblungsnes er den veiteknisk mest krevende på E136 og ble betjent av båt og ferge til etter krigen. Strekningen ble påbegynt før krigen og arbeidet fortsatte tildels under okkupasjonen. Anleggsarbeidet mottok tilskudd blant annet fra Ålesund kommune (som ønsket raskere fremdrift) og dels over budsjettet for jernbaneanlegg. Våge-Veblungsnes var kjørbar (men ikke offisielt åpnet) 1944. Strekningen vestover fra Veblungsnes inkluderte flere kortere tunneler: Runehamartunnelen, Varghammartunnelen, Skafonntunnelen og Innholmtunnelen. Veistrekningen ble utstyrt med flere overbygg for stein- og snøskred. Allerede i anleggsperioden gled deler av veien ut. I 1965 gikk et stort steinras ved Skoltaneset og tok med seg veibanen ut i fjorden. I 1989 omkom en person da det gikk et nytt ras som ødela veibanen. Strekningen ble tatt ut av bruk og betjent av provosorisk fergeordning inntil den nye Innfjordtunnelen var ferdig.[3]

Strekningen Vestnes-Våge hadde sammenhengende kjørevei midt på 1800-tallet. Strekningen Ørskog (Sjøholt) til Vestnes over Ørskogfjellet er en gammel ferdselsvei og inngikk i Den Trondhjemske postvei fra 1787.[3]

I 1921 gikk de første bilferjene på strekningen Vestnes-Åndalsnes. Etter noen år ble ruten utvidet til å inkludere Molde.[3] Før det ble kjørevei mellom Våge og Veblungsnes, gikk biltrafikken med ferge fra Våge til Norvik i Eidsbygda på nordsiden av Romsdalsfjorden, og videre rundt Isfjorden til Åndalsnes.[19] Bilferjeruten mellom Norvik og Våge ble åpnet i 1930 etter at det kom sammenhengende kjørevei mellom Eidsbygda og Isfjorden. Ferjeruten Vestnes-Åndalsnes ble lagt ned et par år etter. Samtidig ble det en ny forbindelse til Molde via Sølsnes–Åfarnes. Ferjestrekningen Våge–Norvik var da den eneste mellom Ålesund og Åndalsnes. Den private ferjeruten Våge-Norvik ble lagt ned i løpet av 1945 da veien Innfjorden-Veblungsnes ble tatt i bruk.[3]

Vågstrandstunnelen (3 665 m) åpnet i 2014 og Tresfjordbrua (1 290 m) åpnet i 2015. Tresfjordbrua kortet inn E136 med 13 km.[20] Tidligere gikk E136 rundt Tresfjorden og gjennom Tresfjord sentrum, etter åpning av Tresfjordbrua er denne strekningen fylkesvei 5981.

NS-politikeren Gulbrand Lunde druknet 1942 ved Våge ferjekai på vei over til Norvik. Hendelsen førte til pålegg om bom på ferjelemmene.[3]

Standard rediger

Det er ikke noen motorvei eller motortrafikkvei på E136. Men strekningen Ålesund sentrum–Lerstad (6 km) og Moa–Brusdal (9 km) tilsvarer motortrafikkvei uten kryss i plan, og med forbud mot sykler og gående. Det er ikke noen strekning langs E136 med fartsgrense over 80.

Strekningen Åndalsnes-Bjorli er på 50 km og av dette oppfyller 7 km veinormalen på 9 meter bredde. Veien er til dels smal og kronglete med mange tunge kjøretøy blir stående fast[21]

Planer og prosjekter rediger

 
Statens vegvesens skisse av ny trase Marstein-Monge (forbi Kors kirke) i Romsdalen
 • Ålesund: Det planlegges 4-felts motorvei Lerstad–Breivika (9,6 km). Det er med i nasjonal transportplan 2022-2033 med bygging i perioden 2022-2027.[22]
 • Nye Veier fikk av regjeringen Solberg ansvar for strekningen Vestnes-fylkesgrensen:[21]
  • Veblungsnes: Gjennom Veblungsnes går veien i trange svinger gjennom tettbebyggelsen over en strekning på 1,5 km. Årsdøgntrafikken gjennom Veblungsnes er på 2400 hvorav 20 % tungtransport. Rauma kommune planla i 2006 å legge veien i en miljøtunnel (betongkulvert) forbi tettstedet. Statens vegvesen innledet i 2018 planarbeidet for prosjektet.[23][24]
  • Flatmark–Monge–Marstein (i Romsdalen): Vegvesenet planlegger utbedring av en strekning på omkring 8 kilometer midt i Romsdalen. Strekningen er svært svingete og veibanen er 6,5 meter som ikke er tilstrekkelig bredde. Forbi Mongehammeren foreslår Vegvesenet tunnel. Vegvesenet ønsker mindre ulykkesrisiko og bedre regularitet. Kostnaden anslås til 1 milliard kroner og strekningen vil være ferdig i 2026 dersom arbeidet innledes i 2023.[25]
  • Stuguflåten–Raudstøl (ved fylkesgrensen): Vegvesenet planlegger trefeltsvei med forbikjøringsfelt. Strekningen er bratt og til dels svingete, slik at tunge kjøretøy har problemer med holde opp farten. Det er vanskelig å kjøre forbi på en trygg måte og tunge kjøretøy kan problemer med å komme opp på vinterføre. Vegvesenet skisserer en nye veibane på 12 meter og forsterket midtoppmerking. Ved anleggsstart i 2020 ventes strekningen å være ferdig utbedret i 2023. Kostnadene anslås til 500 millioner kroner.[26][27]
 • Jora bru (over Jora ved Dombås) utvides til standard vegbredde 2022-2023 ved at det settes opp en ny brokonstruksjon. Broen er på 70 meter og i forbindelse med oppgraderingen av denne blir rundt 1000 meter tilknyttet veibane oppgradert.[28][29]

Kommuner og knutepunkter rediger

  Møre og Romsdal fylke rediger

Ålesund
 
Ålesund
Ålesund (Aspøy)

Nedre Strandgate

 •  
Fv6208 Ivar Aasens gate fra Aspøya mot Slinningen (4,8 km)
 •  
Kv Aspegata til Aspøy skole (0,3 km)
 •  
Kv Prestegata mot   Ålesund kirke
 •  
Kv Apotekergata til Brunholmen (0,2 km)
Ålesund (Nørvøy)

Lorkenesgata

 •  
Kv Notenesgata til St. Olavs plass (0,25 km)
 •  
Kremmergaarden
 •  
Kv Løvenvoldgata fra St. Olavs plass til Løvenvold kino (0,1 km)

Keiser Wilhelms gate

 •  
Kv Korsegata → Skansekaia
 •  
  Hurtigruten via Fv5872 Torvik mot Bergen
  Hurtigruten via 537 Molde mot Trondheim, biler kan tas med.

Sjøgata

 •   Sjøgatebrua (over Kippervika, 219 m)
 •  
Fv6214 Rådstugata mot 536 Nørvegata (2,3 km)

Ålesundsvegen

 •  
 Ålesund sentrum
 •  
  Ellingsøytunnelen mot   Ålesund lufthavn, Vigra
 •   Ysteneset bru (over Rv658, 94 m)
 •  
 Nørvevika
 •  
536 Nørvegata mot Åse
 •  
536 Nørvegata over krysset mot Åse
 •  
 Nørvasundet
 •  
536 Borgundvegen mot Nørvevika, og over krysset
 •  
⇓ Avrampe fra vest
 •  
536 Borgundvegen til Åse, og over krysset
pårampe mot øst
 •   Nørvasundbrua (Nørvasundet, 75 m)
Ålesund (Nørvasund)
  
 •     LerstadBreivika under planlegging (9,6 km) Det skal planlegges ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad. Den vil erstatte dagens Lerstadveg 534 og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Sansynligvis byggestart i 2024.[22]
  •   (≈2600 m)
 •  
534 Lerstadvegen fra Lerstad til Ytterholen (E136 svinger i krysset)
Ålesund (Åse-Lerstad)
 •  
536 Borgundvegen fra Åse mot Nørvasundet
(E136 svinger i krysset)

Borgundvegen

 •  
Fv6216 Borgundfjordvegen fra Åsestranda til   Nedregården
 •  
Kv Åsehaugen mot   Ålesund sjukehus
 •  
Furumyr gangfelt
 •  
Kv Vestre Furumyrveg til Furumyra (0,3 km)
 •  
Kv Gartnerivegen til Åse skole (0,4 km)
 •  
Kv Vestmoa mot   Spjelkavik kirke
Kv Langelandsvegen til Fv5948 Moa
Ålesund (Spjelkavik)
 •  
Fv5948 Borgundvegen fra Spjelkavik mot Brusdal
Fv5948 Moa til Fv6216 Nergarden
(E136 svinger i krysset)

Moa

 •  
Kv Moavegen til Amfi Moa (100 m)
 •  
  Moa trafikkterminal
Kv Olav Sundes veg 
 •  
534 Lerstadvegen fra Breivika/Spjelkavik til Lerstad, og til Holen
  Moatunnelen mot   Solavågen–Festøya i Sula, felles trasé til Kjelbotnen

Ålesundsvegen

 •  
 Holen
 •  
Fv5946 Alvikvegen til Fv5948 Brusdalsvegen
534 Lerstadvegen til Lerstad
534 Lerstadvegen til 661 Digernes
 •  
Fv5946 Alvikvegen 
 •  
Fv5948 Brusdalsvegen fra Rødsetstrand mot Brusdal, og mot Spjelkavik

Ålesundvegen

 •  
Fv5948 Brusdalsvegen fra Brusdal mot   Spjelkavik i Ålesund
 •  
 Digernes
 •  
661 Stettevegen fra Digernes næringsområde mot   sentrum i Vestnes
Valle
 •  
656 Glomsetvegen fra Valle til 60 Magerholm i Ålesund
 •   Dragsundbrua (Uksenøya–fastlandet, 10,6 m)
 •  
667 Skodjevegen fra Solnør til 661 Skodjestraumen
 
Sjøholt

Ålesundvegen

Sjøholt
 •  
Fv5940 Solnørdalsvegen fra Sjøholt til 661 Skodjevåg (8,5 km)
 •  
650 Storfjordvegen fra Sjøholt mot   Liabygda–Stranda i Stranda60, og mot 63 Linge i Fjord
 •  
522 Giskemovegen fra Gjerde til 650 Giskemo (1,5 km)
 •   ⇑ Landedalen

Vestnes
 
Tresfjordbrua åpnet 2015 og forkortet traseen med 12 km

Skorgedalsvegen

 •   Ørskogfjellet
 •  
Fv5981 Skorgevikveien fra Brastad mot Vikebukt
 •  
  Uten navn fra Remmem mot   Vestnes–Molde  i Gjemnes (E136 svinger i krysset)

Uten navn

 •  
 Vikebukt
Vikebukt
 •  
Fv5981 Vikebuktvegen mot Brastad

Vestnesvegen

 •   Gjermundnesåsen

Rauma
 
Innfjordtunnelens sørvestlige innslag.
 
Krysset ved Sogge bru skiltet E69.
 
Trollveggen og Trolltindan.
E136, Raumabanen, campingplass og Rauma i forgrunnen.

Sørsidevegen

 •  
Fv5986 Vågstrandsvegen fra Øygarden mot Våge (4,7 km)
 •   Reistadbrua (Reistadelva, 61 m)
 •  
Fv5986 Farkvamsvegen fra Våge mot Øygarden
Voll
 •  
Fv5988 Skarvegen fra Sæbø i Måndalen mot Voll kirke (6,5 km)
 •   Månabrua (Måna, 24 m)
 •  
Fv5988 Bruasetvegen fra   Voll kirke mot Sæbø
 •   Bøbrua (Innfjordselva, 28,6 m)
Innfjorden
 •  
Fv5990 Berillvegen fra Innfjorden til Berill (7,3 km)
Åndalsnes

Onsumgata

  
 • Ny vegtrase ved Veblungsnes planlegges. Omtalt i Nasjonal transportplan 2022–2033[30]
 •  
Veblungsnes
 •  
Fv5992 Gryttenvegen fra Raumabrua til 63 Soggeberget (4,7 km)
 •  
64 Nordsidevegen fra Åndalsnes mot   Åfarnes–Sølsnes  Molde (E136 svinger i krysset)

Romsdalsvegen

 •  
63 Isterdalsvegen fra Sogge bru «Trollstigvegen» mot   Linge–Eidsdal i Fjord  i Skjåk
 •   Vasstranda
 
Raumabanen i bro over E136 ved Skirimoen i Romsdalen
 •  
Marstein
 •  
Kv Romsdalsvegen til Marstein stasjon (0,2 km)
 •  
Medalen
 
E136 ved Flatmark i Romsdalen (jernbanen i høyre bildekant)
  
 • Flatmark - Monge, ny vei under planlegging (8,3 km) Veien vil bli 8,5 m bred og dimensjoneres for en fartsgrense på 80 km/t.[32]
 •   Tunnel mellom Skiri og Monge (1 350 m)
 •   Tunnel ved Monge (500 m)
 •  
Kv Stasjonsvegen fra Verma til Verma stasjon
  
 • Forbikjøringsfelt planlegges fra Rødstøl og helt til fylkesgrensa mot Oppland

  Innlandet fylke rediger

 
E136 ved Verma nær fylkesgrensen

Lesja

Romsdalsvegen

 •  
Kv Brøstvegen fra Tangøye til Sjugurgarden (3,5 km)
 •  
Skogsbilvei fra Sjugurgarden mot Storlia (7,9 km)
 •  
Sti fra   Storlia til Pyttbua i Rauma (9,3 km)
 •   Bjorli vest
 •  
Kv Bjorlivegen fra Bjorli til   Bjorli alpinanlegg
Kv Arne Barmans veg 
Kv Vasstårnvegen til   Bjorli stasjon
 •  
Fv2668 Rånåvegen fra Bjorli til Rånågrenda (4,4 km)
 •   Ved støtte Olav den hellige
 •  
Sv Brekkelivegen til Fv2668 Furuheim
 •  
  Bjorli flyplass
 •  
Kv Strandvegen til Fv2670 Lesjaskog
 •  
Fv2670 Strandvegen fra Lesjaskog mot Bjølverud (5,5 km)
 •   Lesjaverk nord
 •  
Lesjaverk
 •  
Kv Verksvegen fra   Lesjaverk stasjon til   Lesjaverk kirke (0,8 km)
 •   Veiens høyeste punkt, Søre Morken (642 moh.)
 •   Lora
 •  
Fv2666 Steinevegen til   Lesja stasjon (40 m)
 •  
Fv2660 Kyrkjevegen fra Lesja mot Jora, og mot   Dombås i Dovre
 •  
Kv Auravegen fra Sillibakken til Hagen (1,8 km)
 •  
Pv Auravegen til Bommen (2,2 km)
 •  
Pv   Dalsidevegen til Aursjøen (33,3 km)
 •   Ved Aurstad handel
 •  
Fv2660 Vestsidevegen fra Jora mot Lesja sentrum, og mot   Dombås i Dovre
 •   Jora
 •   Jori bru (Jora, kommunegrense, 50 m)

Dovre

Romsdalsvegen

Dombås
 •  
Kv Svenskebakken til Dovrefjell hotell (0,3 km)
 •  
Dombås kino
 •  
  Trondheimsvegen fra Dombås mot   Oppdal
  Gudbrandsdalsvegen mot   Otta i Sel
Kv Kyrkjevegen til Domaasgrendi (0,5 km)
 •  
Kv Lars Moens veg til   Einbustugu (0,2 km)
 •  
Dombås Hotell

Referanser rediger

 1. ^ «Riksveger - vegliste normaltransport» (PDF). Statens vegvesen. Mai 2023. Besøkt 26. august 2023. 
 2. ^ Rosbach, Marius (6. juni 2016). «Europavegen i Romsdalen kan bli lenge stengt». smp.no. Besøkt 30. april 2017. 
 3. ^ a b c d e f g h i j Torvik, Arne Inge (2000): Om samferdsel i Møre og Romsdal. Del II: Samfunn og ferdsel. Utgitt av MRF, Molde.
 4. ^ Statens vegvesen trafikktelling Møre og Romsdal, tall for 2012, lest 24. aug 2013.
 5. ^ Nergaard, Richard (6. mars 2015). «To milliarder kroner skal gi topp E136». rbnett.no. Besøkt 12. august 2019. 
 6. ^ «Trafikkregistreringer». Statens vegvesen. Besøkt 19. april 2020. «Rapport for Møre og Romsdal (PDF) s. 22» 
 7. ^ https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/trafikkregistreringer
 8. ^ Trafikkdata, Statens vegvesen, 12. mai 2020.
 9. ^ «Trafikkdata». trafikkdata.atlas.vegvesen.no. Besøkt 24. september 2023. 
 10. ^ a b «Trafikkdata». trafikkdata.atlas.vegvesen.no. Besøkt 24. september 2023. 
 11. ^ Vegkart (Statens vegvesen) (Søk på "Trafikkmengde")
 12. ^ «Trafikkdata». trafikkdata.atlas.vegvesen.no. Besøkt 24. september 2023. 
 13. ^ Setnes, Johan (1995): Turisttrafikken i Møre og Romsdal gjennom 100 år. 1847-1947. Molde: Romsdal sogelag.
 14. ^ a b c Statens vegvesen (2001): Vegminner i Møre og Romsdal. Utgitt i Molde.
 15. ^ Våre veger, nr 5, 2015.
 16. ^ Skarra, Nils (1977): «Vegtransport». I D. Bjørnland (red.): Innenlands samferdsel i Norge siden 1800. Oslo: Grøndahl.
 17. ^ «E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, rassikring». Statens vegvesen. Besøkt 12. august 2019. «De to skredpunktene Dølsteinfonna og Fantebrauta ved E136 i Romsdalen er skredsikret med tunnel og skredvoll. Arbeidet har tatt to år og kostet ca. 215 millioner kr. Byggingen av 240m lang løsmassetunnel og ny rasvoll har forbedret framkommeligheten og trafikksikkerheten på E136 gjennom Romsdalen. Europaveg 136 er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, og det får merkbare økonomiske konsekvenser når vegen blir stengt. Daglig kjører det 1800 biler der og nesten 30 prosent er tungtransport.» 
 18. ^ «Åpnet skredsikker veg i Romsdalen». Statens vegvesen. 8. november 2018. Besøkt 12. august 2019. «Onsdag 7. november ble skredsikringsprosjektet ved Horgheim i Romsdalen offisielt åpnet av statssekretær Tommy Skjervold [08.11.2018]. Dette er bygd: 240 meter lang betongtunnel ved Fantebrauta. 500 meter lang skredvoll i naturstein ved Dølsteinfonna. Bru over Åsgrova og ved Horgheimsfyllinga. Turveg mellom Horgheim og Fantebrauta. Parkeringsplass ved Fantebrauta Redusert antall avkjørsler» 
 19. ^ Årsskrift, Romsdal sogelag, 1989, utgitt i Molde.
 20. ^ Roaldseth, Sara Lovise (26. februar 2015). «Nå er de i sluttspurten». NRK. Besøkt 29. august 2023. 
 21. ^ a b Vestre, Trond (5. mai 2022). «Vogntogsjåførane krev snarleg byggjestart på E136 gjennom Romsdalen». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 5. mai 2022. 
 22. ^ a b E136 Breivika-Lerstad
 23. ^ «E136 Veblungsnes». Statens vegvesen. Besøkt 12. august 2019. «Strekninga gjennom Veblungsnes ligg i Rauma kommune og er om lag 1,5 km lang. E136 som går frå Dombås til Ålesund er det viktigaste sambandet mellom det indre austlandsområdet og Møre og Romsdal. Strekninga gjennom Veblungsnes er i dag ein flaskehals med dårleg kurvatur og relativt smal veg. Det er fleire bustader som ligg svært nær vegen. I 2006 vart ein kommunedelplan for strekninga vedtatt. Denne planen viser ein miljøtunnel på 110 meter.» 
 24. ^ «Oppstart av reguleringsplanarbeid for E136 gjennom Veblungsnes». Statens vegvesen (norsk nynorsk). Arkivert fra originalen 2. august 2019. Besøkt 12. august 2019. 
 25. ^ «E136 Flatmark–Monge–Marstein». Statens vegvesen. Besøkt 12. august 2019. «Strekninga Flatmark–Monge–Marstein utgjer i dag ein av fleire flaskehalsar på stamvegen. Den har for smal vegbreidde (6,5 m) og har til dels svært dårlig horisontalkurvatur.» 
 26. ^ E136 Stuguflåten–Raudstøl
 27. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e136stuguflatenraudstol/nyhetsarkiv/statens-vegvesen-reduserer-kostnadene
 28. ^ «Tar i bruk nye Jora bru til sommeren». Statens vegvesen. 24. mars 2023. Besøkt 13. mai 2023. «Ny, breiere bru med gul midtstripe erstatter dagens smale bru på E136 gjennom Jora i Dovre kommune. Vegen blir tryggere og bedre framkommelig.» 
 29. ^ Amundsen, Bjørn Olav (12. april 2022). «E136: Vegvesenet skal bygge ny Jora bru». Veier24.no (norsk). Besøkt 13. mai 2023. «Den ligger på E136 og krysser elva Jora rundt to kilometer nordvest for Dombås sentrum.» 
 30. ^ E136 Veblungsnes
 31. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
 32. ^ E136 Flatmark-Monge-Marstein
 33. ^ Statens kartverk, faktaark om stedsnavn, vedtatt 7. mars 2002 (lest på nett 16. juni 2013).

Eksterne lenker rediger