AutoPASS

norsk system for innkreving av bompenger

AutoPASS er et norsk system for elektronisk betaling av bompenger. Det eies av Statens vegvesen.[1]

AutoPASS
Autopass-logo.svg
BransjeBompengeinnkreving
LandNorge
Nettsted Offisielt nettsted
Skiltet 792.30 angir "helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse". Ifølge ny "mal for skilting i automatiske bomstasjoner (AB)" skal alle automatiske bomstasjoner være skiltet med dette symbolet, og den eneste skiltingen i forkant av bomstasjonen er "kr"-symbolet på veivisningsskilt på veier i retning bomstasjonen.[2]
"Kr"-symbolet 765 angir bomveg og vises på veivisningsskilt på veier i retning av en bomstasjon. Dette er det eneste skiltet i forkant av automatiske bomstasjoner, unntatt i byområder hvor et nytt 560-soneskilt er satt opp på bygrensene.[2]

Med AutoPASS kan man som bilist passere en bomstasjon med AutoPASS uten stopp. Systemet bruker elektroniske radiosendere og -mottakere som opererer på 5,8 GHz (MD5885). AutoPASS bærer med seg en rekke muligheter for framtida og arbeidet for å innføre AutoPASS på ferje og ved parkering er i gang. Ifølge Nasjonal transportplan for 2002–2011 er målet et samordnet betalingssystem for transporttjenester. I 2014 kom påbud om obligatorisk brikke for alle kjøretøy over 3,5 tonn registrert på norske eller utenlandske foretak, stater, fylkeskommuner eller kommuner, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet i Norge.

AutoPASS er med i EasyGo-samarbeidet.[3] Dette er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark og Østerrike, som muliggjør bruk av AutoPASS-brikken som betalingsmiddel i alle betalingsanlegg tilknyttet EasyGo i Skandinavia.[4] På samme måte kan brukere av andre EasyGo-brikker (som BroBizz i Sverige og Danmark) passere i norske AutoPASS-felt uten å stoppe.[5]

Det kan kun være registrert en avtale per kjøretøy, man kan derfor ikke tegne egen avtale om man låner eller leier et kjøretøy som allerede er registrert på en avtale. Norske leiebiler har som regel bompengebrikke registrert på utleieselskapet som så viderefakturerer kunden for bompenger, ofte med ekstra gebyr. Dette medfører dessuten moms på bompengene ettersom viderefaktureringen innebærer en momspliktig tjeneste.[6]

HistorieRediger

AutoPASS-brikkene ble tidligere levert av de norske selskapene Q-Free og Fenrits. Siden en anbudsrunde i 2013 ble brikkene levert av Kapsch og Norbit.[7] I 2016 kom det frem at Statens vegvesen har valgt Norbit og Q-Free som leverandører av Autopass-brikker de neste fire årene. Vegvesenet hadde åpnet for å inngå den nye rammeavtalen med inntil tre leverandører, men etter at anbudene var evaluert ble østerrikske Kapsch forkastet.[8]

Som del av bompengereformen overtok de regionale bompengeselskapene eierskapet til bomstasjonene (vegkantutstyret) i 2019. Tidligere hadde de kun ansvar for drift og vedlikehold gjennom service- og vedlikeholdsavtaler med leverandørene av utstyret, mens Statens vegvesen var formelle eiere.[9]

Alle lyssignal i bomstasjoner ble fjernet 6. april 2019, som ett av flere tiltak i forbindelse med gjennomføringen av den pågående bompengereformen. Det blir heretter ikke satt opp lysstolper på nye anlegg, og opplysning om passering og priser fås via Min side.[10] Min side ble oppgradert den 27. februar 2018, og integrert med motorvognregisteret og sentralsystemet for bompengeinnkreving.[11] Tilgang til den nye selvbetjeningsløsningen ligger på AutoPASS' hjemmeside, og på de ulike bompengeselskapenes nettsider. For å logge inn benyttes ID-porten.[12]

Den 1. mai 2021ble nye systemløsninger for bompenger i Norge lansert.[13] Fra samme dato tok EPASS24 over ansvaret for "Visitor's payment", som er en ordning hvor man kan registrere utenlandske kjøretøy som ikke har gyldig AutoPASS/EasyGo-avtale. I bommer som er miljødiffesensierte er man nødt til å registrere utenlandske kjøretøy for å ikke bli belastes høyeste takst.[14][15] Fører av utenlandske leiebiler bør også registrere seg for å bli fakturert direkte, fremfor at utleieselskapet må viderefakturere leietaker for bompenger, ofte med tilleggsavgift.

AutoPASS-utstedereRediger

Som del av Bompengereformen ble det i Meld. St. 25 (2014-2015) tydeliggjort at utstederrollen skal skilles ut fra bompengeselskapene for å etablere uavhengige utstedere. Dette medfører at bompengeselskaper med integrert utstedervirksomhet må skille denne ut i egne juridiske personer, eller avhende kundeporteføljen. Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften) ble vedtatt 14. desember 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019. Selskapene som opererte som utstedere før forskriften trådte i kraft fikk dispensasjon fra forskriften frem til 1. juli 2020, og i løpet av denne perioden må de avhende sin utstedervirksomhet.[16][17]

En utsteder har ansvar for AutoPASS-avtaler, og hovedoppgaven for et utstederselskap er å håndtere AutoPASS-avtale, brikkedistribusjon og fakturering for bompasseringer.[18]

 • Fremtind Service
  • Fjellinjen etablerte datterselskapet Fjellinjen Utsteder AS den 1. juni 2019, og alle kunder ble overført til Fjellinjen Utsteder AS.[19] 19. august 2020 ble det gjort kjent at forsikringsselskapet Fremtind kjøper Fjellinjen Utsteder[20] og i desember 2020 byttet selskapet navn til Fremtind Service AS.[21]
  • Den 18. mai 2021 ble det gjort kjent at Fremtind Service også kjøper Vegfinans' utstedervirksomhet. Vegfinans har Autopass-avtaler med om lag 400 000 kunder.[22]
  • Fremtind Service har også inngått avtale om å overta Bompengeselskap Nords 90 000 AutoPASS-kunder.[23][24]
 • Gjensidige
  • Vegamot AS har slått sammen alle AutoPASS-avtaler, slik at brikker utstedes av ett selskap. Kunder som tidligere hadde brikke utstedt fra Namdal Bompengeselskap AS fikk i løpet av januar/februar 2018 tilsendt ny brikke fra Vegamot AS.[25] Den 7. mai 2021 ble det gjort kjent at forsikringsselskapet Gjensidige kjøper Vegamots utstedervirksomhet.[26] Den 1. november 2021 tar Flyt AS over alle Vegamots kunder.[27]
  • Ferde samlet AutoPASS-kundene i selskapet i samme kunderegister og sendte i mars 2020 ut ny brikke til de med avtaler hos Ferde AS – Aust-Agder, Ferde AS – Halsnøysambandet og Ferde AS – Listerpakken[28] i april til de med avtale hos Ferde AS – Stordalstunnelen (Åkrafjorden), Finnfast og Jondalstunnelen[29], i mai/juni til de med avtale hos Ferde AS – Bømlopakken, Kvammapakken og Vossapakko[30], i september til de med avtale i Haugalandspakken og bomringen i Kristiansand[31] og i oktober til de med avtale i Bymiljøpakken på Nord-Jæren.[32] Ferde startet i 2019 forberedelsene for salg av utstedervirksomheten til en ekstern markedsaktør[33] og skilte i februar 2021 ut utstedervirksomheten til en egen divisjon kalt Flyt. Flyt skal så bli et eget datterselskap før utstedervirksomheten selges til en ekstern aktør. Ferde overfører aktivitetene og eiendelene i divisjonen til datterselskapet Flyt AS den 1. mai 2021,[34] og regner med at dette selges i løpet av første halvdel av 2021.[35][36] Den 30. juni 2021 ble det gjort kjent at forsikringsselskapet Gjensidige kjøper Flyt, Ferdes utstedervirksomhet.[37][38]

Da kun et fåtall utstedere har søkt om å bli Autopass-utstedere, og at disse sikter mot å tilby tjenester til tunge kjøretøy gav Samferdselsdepartementet gitt tilbakemelding om at de regionale bompengeselskapene får mulighet til å skaffe egne løsninger for utsteder. Statens vegvesen tilrådet også at overgangsperioden ble forlenget.[39] Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide høringsutkast og utkast til ny revidert forskrift med forslag til sluttdato for dispensasjon for integrert utsteder.[40] Utstederforskriften § 37 gir mulighet til å gi dispensasjon frem til 31. desember 2020.[41] Fristen har siden blitt forlenget til 31. desember 2021.[42]

Skyttel, Tolltickets, DKV, BroBizz og Øresundsbron har søkt om godkjenning som utsteder (etter §21 og §22 i utstederforskriften). Vegdirektoratet har planer om å starte testplanlegging i september 2019 med søkerne, og at de første AutoPASS-utstederne tidligst vil kunne være klar for operativ drift i løpet av første kvartal i 2020.[43] Staten vegvesen oppgav i desember 2019 at de var midt i godkjennelsesprosessen.[44]

Selskapene som har fått godkjenning er:[45][46]

Selskapene med dispensasjon til 31.12.2021:

Obligatorisk brikke for tunge kjøretøyRediger

I forskrift fastsatt 10. oktober 2014 kom påbud om obligatorisk brikke for alle kjøretøy over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet i Norge. Ordningen gjelder for alle nevnte norske og utenlandske kjøretøy på hele det norske, offentlige vegnettet. Politi, Tollvesen og Statens vegvesen har kontrollmyndighet og vil kontrollere brikke langs vegen. Manglende brikke vil resultere i et gebyr på 8 000 NOK. Det øker til 12 000 NOK hvis gebyret ikke er betalt innen tre uker. Ved gjentakelse innen to år ilegges et gebyr på 16 000 NOK.[47]

AutoPASS på ferjerRediger

Det første ferjesambandet med AutoPASS var Flakk–Rørvik, der systemet ble innført 4. januar 2010,[48] og fra 1. januar 2017 benyttes AutoPASS også på fergesambandet Moss–Horten.[49] Det arbeides nå med å innføre AutoPASS på alle riksferjesamband.[50] Med AutoPASS tar man på ferjene betalt per kjøretøy, ikke per passasjer. Siden man ikke kan endre dette midt i avtaleperiodene med ferjeselskapene, vil innføringen av betaling med AutoPASS på ferjer derfor foregå over noe tid.[49]

Det var planlagt at AutoPASS skulle innføres på ferjer i løpet av 2018, og 1. januar 2019 var det oppstart av nytt nasjonalt billetteringskonsept for ferje, kalt "AutoPASS for ferje". Konseptet erstattet den gamle ordningen med nasjonalt "Ferjekort" (verdikort og storbrukerkort) og gjelder på de samme ferjesambandene som ferjekortet, i tillegg til ferjesambandet Flakk - Rørvik (som allerede brukte AutoPASS men fra denne datoen gikk over til den nasjonale ordningen). Det ble etablert en myk overgangsordning som gav mulighet til å betale med gamle verdikort og storbrukerkort en stund inn i 2019.[51] Fergesambandet Moss-Horten har fortsatt eget takstregulativ, hvor man kan oppnå 30% rabatt ved å inngå tilleggsavtale med Bastø Fosen.[52] Både Moss-Horten og den nasjonale AutoPASS for ferje ordningen driftes av Skyttel AS.[53]

Ferjestrekninger fylkeskommunene har ansvaret for vil også bli oppfordret til å ta i bruk AutoPASS-regulativet, men dette bestemmer fylkeskommunene selv.[54]

AutoPASS-regulativ for ferjetakster ("AutoPASS for ferje")Rediger

Statens vegvesen innførte AutoPASS-regulativ som betalingsmiddel den 1. januar 2019. AutoPASS-regulativ for ferjetakster gjelder for alle riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, unntatt ferjesambandet Moss-Horten som har eget takstregulativ. Staten vil kreve bruk av automatisk lengdemåling og innføring av AutoPASS-regulativet når det inngås nye kontrakter for ferjestrekningene.[54]

Trafikanter kan tegne rabattavtale, og man kan betale med AutoPASS-ferjekort eller AutoPASS-brikker på de ferjesambandene som har innført det.[55] Med gyldig AutoPASS-brikke uten rabattavtale gis det 10% rabatt på ferjer. Ved behov får kan man få tilsendt et AutoPASS-ferjekort til bruk på de sambandene som er omfattet av den nasjonale ferjekortordningen, hvor AutoPASS-brikkebetaling ikke er innført. For å oppnå rabatter kreves det forhåndsinnbetaling til AutoPASS-ferjekonto.[56][57]

AutoPASS-ferjekonto er en nettbasert selvbetjeningsløsning som håndterer alle ferjetransaksjoner, uavhengig av om det betales med brikke eller AutoPASS-ferjekort. Ved å betale inn et forskuddsbeløp, får man høyere rabatt ved overfart:

 • Privatkunder: 50% rabatt
 • Firmakunder: 40% rabatt[58]

Etter innføringen har det kommet frem at mange fergepassasjerer på samband som bruker AutoPASS-ferjekort klager på at kvitteringen som produseres på stedet ikke har med beløp. "Kvitteringen" er imidlertid ikke en kvittering, men et reisebevis. På grunn av at ferjekontoen er felles for ferjekort og eventuell tilknyttet AutoPASS-brikke ligger ikke saldoen ligger i selve kortet, men i baksystemet. Det hadde dermed vært nødvendig med tilgang til systemet til enhver tid for å kunne skrive ut kvittering. Nettdekning er krevende mange steder, og de som trenger en ordentlig kvittering kan derfor skrive den ut ved å logge seg inn på nettsiden til Autopass for ferje i ettertid.[59]

SambandRediger

AutoPASS-brikke
Samband Fylke Selskap
Anda - Lote Sogn og Fjordane Fjord1
Bogenes - Skarberget Nordland Torghatten Nord
Brekstad - Valset Trøndelag Fjord1
Drag - Kjøpsvik Nordland Torghatten-Nord
Flakk - Rørvik Trøndelag ATB
Husavik-Sandvikvåg Hordaland Fjord1
Krokeide - Hufthamar Hordaland Fjord1
Sandvikvåg - Halhjelm Hordaland Torghatten Nord
Masfjordnes – Duesund Hordaland Wergeland
Mortavika - Arsvågen Rogaland Fjord1
Leirvåg - Sløvåg Hordaland Norled
Fedje - Sævrøy Hordaland Norled
Langevåg - Buavåg Hordaland Norled
Hatvik - Venjaneset Hordaland FosenNamsos Sjø AS
Halhjem - Våge Hordaland FosenNamsos Sjø AS
Skjersholmane - Ranavik Hordaland Norled
Jektevik - Nordhuglo - Hodnanes Hordaland Norled
Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes Hordaland Norled
Jondal - Tørvikbygd Hordaland Norled
Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad Hordaland GulenSkyss
Fjelbergsambandet Hordaland Norled
Kvanndal - Utne Hordaland Norled
Kinsarvik - Utne Hordaland Norled
Vangsnes - Hella - Dragsvik Sogn og Fjordane Fjord1
Volda - Folkestad Møre og Romsdal Norled
Skånevik - Matre - Utåker Hordaland Norled
Solevåg - Festøy Møre og Romsdal Fjord1
Mannheller - Fodnes Sogn og Fjordane Fjord1


AutoPASS-ferjekort

Samband Fylke Selskap
Abelnes - Andabeløy Vest-Agder Flekkefjord Dampskipsselskap
Arasvika - Hennset Møre og Romsdal Fjord1
Askvoll-Gjervik-Fure-Værlandet Sogn og Fjordane Fjord1
Aukra-Hollingsholmen Møre og Romsdal Fjord1
Bodø - Værøy - Røst - Moskenes Nordland Torghatten Nord
Bogenes - Lødingen Nordland Torghatten Nord
Brattvåg-Dryna-Fjørtofta-Harøya Møre og Romsdal Fjord1
Breistein-Valestrand Hordaland Osterøy Ferjeselskap AS
Daløy-Haldorsneset Sogn og Fjordane Fjord1
Digermulen - Finnvik Boreal Sjø
Edøya-Sandvika Møre og Romsdal Fjord1
Eidsdal-Linge Møre og Romsdal Fjord1
Festvåg - Misten Nordland Torghatten Nord
Festøya-Hundeidvika Møre og Romsdal Fjord1
Fogn-Judaberg-Nedstrand-Jelsa Rogaland Norled
Forøy - Ågskardet Nordland Torghatten Nord
Halsa-Kanestraum Møre og Romsdal Fjord1
Hareid-Sulesund Møre og Romsdal Fjord1
Hisarøy – Mjånes Wergeland
Hjelmeland – Skipavik – Nesvik Rogaland Norled
Horn - Anddalsvåg Nordland Torghatten Trafikkselskap
Horn - Igerøy Nordland Torghatten Trafikkselskap
Igerøy - Tjøtta Nordland Torghatten Trafikkselskap
Jektvik - Kilboghamn Nordland Torghatten Nord
Kvanne-Rykkjem Møre og Romsdal Fjord1
Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya Møre og Romsdal Norled
Launes-Kvellandstrand Vest-Agder Flekkefjord Dampskipsselskap
Lauvvik - Oanes Norled
Lavik-Oppedal Sogn og Fjordane Norled
Mekjarvik-Kvitsøy Rogaland Norled
Melbu - Fiskebøl Nordland Torghatten Nord
Molde-Sekken Møre og Romsdal Fjord1
Molde-Vestnes Møre og Romsdal Fjord1
Mosjøen - Hundåla Boreal Sjø
Måløy – Husevågøy-Oldeide Fjord1
Nesna - Levang Nordland Boreal Sjø
Nesna - Nesnaøyene Nordland Boreal Sjø
Nordnesøy – Kilboghamn (Rødyøysambandet) Torghatten Nord
Ryskjedalsvika – Rutledal – Krakhella Sogn og Fjordane Fjord1
Sandnessjøen- Dønna – Løkta Nordland Boreal Sjø
Seivika-Tømmervåg Møre og Romsdal Fjord1
Skei - Gutvik Nord-Trøndelag Torghatten - Trafikkselskap
Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya Møre og Romsdal Norled
Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona Møre og Romsdal Torghatten Nord
Solholmen-Mordalsvågen Møre og Romsdal Fjord1
Stavanger-Tau Rogaland Norled
Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund Nordland Boreal Sjø
Stokkvågen - Træna Nordland Boreal Sjø
Stranda-Liabygda Møre og Romsdal Fjord1
Stårheim – Isane Fjord1
Sund - Horsdal - Sørarnøy Nordland Torghatten Nord
Svelvik-Verket Buskerud Fjord1
Svolvær – Skutvik – Skrova Nordland Torghatten Nord
Sykkylven – Magerholm Torghatten Nord
Sæbø – Leknes – Skår – Trandal – Standal Fjord1
Søvik - Herøy Nordland Boreal Sjø
Tjøtta - Forvik Nordland Torghatten Trafikkselskap
Vennesund - Holm Nordland Torghatten Trafikkselskap
Volda-Lauvstad Møre og Romsdal Norled
Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt Nordland Torghatten Nord
Åfarnes-Sølsnes Møre og Romsdal Fjord1
Årvika-Koparneset Møre og Romsdal Norled

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Bompenger i Norge
 2. ^ a b «Ny mal for skilting i automatiske bomstasjoner (AB)». Vegdirektoratet. 2019. 
 3. ^ «Dette må du huske med Autopass bombrikke». NAF. Besøkt 30. januar 2018. 
 4. ^ Enonic. «EasyGo - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 30. januar 2018. 
 5. ^ Enonic. «Bruk AutoPASS-brikken i Skandinavia - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 30. januar 2018. 
 6. ^ Ekstra moms på Norgesturen
 7. ^ «Her er den nye bompengebrikken». Tu.no (norsk). Besøkt 16. januar 2018. 
 8. ^ Lynum, Sissel (21. oktober 2016). «Millionkontrakt til trøndersk elektronikkbedrift». adressa.no. Besøkt 16. januar 2018. 
 9. ^ «Bompengeselskapene får større ansvar». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 28. desember 2019. Besøkt 10. januar 2020. 
 10. ^ «Lysene slukkes 6. april 2019 - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 6. april 2019. 
 11. ^ Enonic. «Ny Min side er lansert - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 27. februar 2018. 
 12. ^ Enonic. «Ny selvbetjeningsløsning for deg som er AutoPASS-kunde - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 21. februar 2018. 
 13. ^ «1. mai ble nye systemløsninger for bompenger i Norge lansert - Fjellinjen». www.fjellinjen.no (norsk). Besøkt 4. mai 2021. 
 14. ^ «Visitors' Payment - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 14. april 2020. 
 15. ^ «Fra 1.mai vil det skje endringer som kan påvirke deg som kunde | AutoPASS-avtale | Vegamot AS». www.vegamot.no. Besøkt 4. mai 2021. 
 16. ^ «Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 21. april 2019. 
 17. ^ «Om utstedervirksomheten - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 21. april 2019. 
 18. ^ «Om utstedervirksomheten - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 26. februar 2021. 
 19. ^ «AutoPASS-avtalen din flyttes til Fjellinjen Utsteder AS - Fjellinjen». www.fjellinjen.no (norsk). Besøkt 21. april 2019. 
 20. ^ «Skal gjøre bompenger enklere | Fremtind». kommunikasjon.ntb.no (norsk). Besøkt 19. august 2020. 
 21. ^ «Fjellinjen Utsteder skifter navn til Fremtind Service - Fremtind Service». fremtindservice.no (norsk). Besøkt 7. desember 2020. 
 22. ^ «Nyheter | Vegfinans AS». www.vegfinans.no. Besøkt 18. mai 2021. 
 23. ^ «Fremtind Service overtar Bompengeselskap Nords AutoPASS-kunder - Fremtind Service». fremtindservice.no (norsk). Besøkt 6. juli 2021. 
 24. ^ «Fremtind Service overtar Bompengeselskap Nords AutoPASS-kunder». bomveinord.no (norsk). Besøkt 6. juli 2021. 
 25. ^ «Overføring av avtaler fra Namdal Bompengeselskap | Namdalsprosjektet | Trøndelag Bomveiselskap». www.vegamot.no. Besøkt 16. januar 2018. 
 26. ^ «Gjensidige overtar Vegamots Autopass-kunder | Vegamot | Vegamot AS». www.vegamot.no. Besøkt 12. mai 2021. 
 27. ^ «Din AutoPASS-Avtale med Vegamot overføres til Flyt AS | Vegamot | Vegamot AS». www.vegamot.no. Besøkt 18. oktober 2021. 
 28. ^ «Ny AutoPASS-brikke og nytt kundenummer til kunder på Aust-Agder, Halsnøysambandet og Listerpakken. » Ferde». Ferde. 19. mars 2020. Besøkt 23. mars 2020. 
 29. ^ «Ny AutoPASS-brikke og nytt kundenummer til kunder på Stordalstunnelen, Finnfast og Jondalstunnelen. » Ferde». Ferde. 17. april 2020. Besøkt 20. april 2020. 
 30. ^ «Ny AutoPASS-brikke og nytt kundeforhold til kunder på Bømlopakken, Kvammapakken og Vossapakko » Ferde». Ferde. 28. mai 2020. Besøkt 28. mai 2020. 
 31. ^ «Ny AutoPASS-brikke og nytt kundeforhold til kunder på Haugalandspakken og Bomringen i Kristiansand » Ferde». Ferde. 30. september 2020. Besøkt 2. oktober 2020. 
 32. ^ «Nytt kundeforhold og ny AutoPASS-brikke til kunder i Bymiljøpakken på Nord-Jæren » Ferde». Ferde. 28. oktober 2020. Besøkt 3. november 2020. 
 33. ^ https://11tr432ibyvh9djx73x7d3z6-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/04/Ferde_årsmelding_2019_lowres.pdf
 34. ^ «Endring i AutoPASS-avtalebetingelser fra 01.05.21». Flytpass.no (norsk). Besøkt 30. mars 2021. 
 35. ^ «AutoPASS-avtalen med Ferde håndteres av Flyt». Ferde.no (norsk). Besøkt 17. februar 2021. «Utstederdivisjonen til Bompengeselskapet Ferde får nytt navn. Alle avtalekunder som har AutoPASS avtale vil nå forholde seg til Flyt.» 
 36. ^ «Hva er Flyt fra Ferde?». Flytpass.no (norsk). Besøkt 17. februar 2021. 
 37. ^ «Gjensidige kjøper Ferdes utstederselskap Flyt AS». Mynewsdesk (norsk). Besøkt 6. juli 2021. 
 38. ^ «Gjensidige kjøper Flyt AS». Flytpass.no (norsk). Besøkt 6. juli 2021. 
 39. ^ «Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren». Stortinget (norsk). 13. desember 2019. Besøkt 22. desember 2019. 
 40. ^ «Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren». Stortinget (norsk). 13. desember 2019. Besøkt 22. desember 2019. 
 41. ^ https://11tr432ibyvh9djx73x7d3z6-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/04/Ferde_årsmelding_2019_lowres.pdf
 42. ^ «Forskrift om endring i utstederforskriften - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 17. februar 2021. 
 43. ^ «Rapport 2019- 2» (PDF). 
 44. ^ oppdatert: 18.12.2019, Peter Raaum Sist. «Liten interesse for å kreve inn bompenger». motor.no (norsk). Besøkt 22. desember 2019. 
 45. ^ https://11tr432ibyvh9djx73x7d3z6-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/09/Rapport-2020-2-per-11092020.pdf
 46. ^ «Om utstedervirksomheten - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 26. februar 2021. 
 47. ^ Obligatorisk brikke for tunge kjøretøy, besøkt 8. januar 2015
 48. ^ «Automatisk betaling på Flakk–Rørvik» (PDF). AutoPASS/Statens vegvesen. Arkivert fra originalen (PDF) 4. mai 2014. Besøkt 4. mai 2014. 
 49. ^ a b «Vil ha autopass på ferja». NRK.no. 25. mars 2014. Besøkt 4. mai 2014. 
 50. ^ Enonic. «Ferjer - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 24. februar 2018. 
 51. ^ «Ferjekort.no». www.ferjekort.no. Arkivert fra originalen 19. desember 2018. Besøkt 18. desember 2018. 
 52. ^ «AutoPASS‐regulativ for riksvegferjesambandet Moss‐Horten 2018» (PDF). Bastø Fosen. 
 53. ^ «Spørsmål om bompengeprosjekter». skyttel.no. Arkivert fra originalen 1. november 2019. Besøkt 3. november 2019. 
 54. ^ a b «Gradvis innføring av nye ferjetakster | Bobilverden.no». Bobilverden.no. 25. mai 2017. Besøkt 24. februar 2018. 
 55. ^ «AutoPASS på (nesten) alle ferjer». tungt.no (norsk). Besøkt 2. mars 2018. 
 56. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 22. februar 2018. Besøkt 21. februar 2018. 
 57. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 22. februar 2018. Besøkt 21. februar 2018. 
 58. ^ «Spørsmål og svar». AutoPASS-ferje. Besøkt 28. februar 2019. 
 59. ^ ««Kvitteringer» som dette irriterer vettet av fergepassasjerene». NRK. 12. oktober 2019. Besøkt 13. oktober 2019. 

Eksterne lenkerRediger