Viken (fylke)

fylke i Norge
(Omdirigert fra Viken fylke)
For det historiske området, se Viken (historisk område).

Viken er et fylke i Norge som hovedsakelig består av de tidligere fylkene og nåværende valgkretsene Akershus (i grensene fra 1948), Buskerud og Østfold, som ble tvangssammenslått 1. januar 2020. Alle fylkene motsatte seg tvangssammenslåingen, og fylkesrådet vedtok allerede høsten 2019 at de ville arbeide for å nedlegge Viken. I 2021 startet fylkesrådet prosessen for å oppløse Viken.[4][5][6]

Viken
VåpenKart
Basisdata
Fylkeskommunens hovedseteOslo[1]
Statsforvalterens hovedseteMoss
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

24 592,6 km²[2]
22 767,93 km²[3]
1 824,66 km²[3]
Befolkning1 241 165[a]
NettsideNettside
Politikk
FylkesordførerRoger Ryberg (Ap) (2020)
FylkesrådslederTonje Brenna (Ap) (2020)
RegjeringspartierAp og Sp
StatsforvalterValgerd Svarstad Haugland

Viken
60°N 10°Ø

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2020)
b^ Vertikale streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 

Fylket består av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen andre områder som følge av grensejusteringer mellom fylkene. Fylket grenser til Innlandet i nord, Vestfold og Telemark i sør, Vestland i vest og Sverige i øst, samt at det har en indre grense til Oslo. Fylket har hovedsete i Oslo, som selv ligger utenfor fylket.

Viken fylke utgjør ikke noe tradisjonelt geografisk område eller landskap i Norge, men hele fylket ligger innenfor det langt større historiske Akershus len og Akershus stiftamt, som i stor grad tilsvarte Østlandet. Viken fylke omfatter ikke Oslo, som helt siden middelalderen har vært administrasjonssenter i Akershus og som ligger sentralt i fylket. 1,2 millioner mennesker, eller rundt 23 % av Norges befolkning, bor i området. Fylkeskommunen har hovedsete i Oslo i Akershus fylkeskommunes tidligere lokaler. Viken fylke tar navnet etter det historiske området Viken, som siden senmiddelalderen betegner deler av Bohuslän i vest-Sverige.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkesting vedtok at de var mot Viken og etableringen hadde liten støtte (ca. 20 %) i befolkningen i fylkene;[7] Vikens fylkesråd, bestående av Ap, Sp, MDG og SV, betegner Viken som «en lite hensiktsmessig konstruksjon» og bestemte i 2019 å arbeide for å nedlegge Viken og gjenopprette de gamle fylkene, dersom det foreligger et nytt stortingsflertall etter valget i 2021.[8] I mars 2020 vedtok også Frp i fylket å støtte oppløsning av Viken, slik at oppløsning har støtte fra et overveiende flertall i fylkestinget. Ved Stortingsvalget 2021 fikk partiene som har vedtatt å oppløse Viken flertall, og Senterpartiet stilte som betingelse for å delta i en regjering at Viken oppløses.[9] Umiddelbart etter valget innledet Viken fylkesråd prosessen som tar sikte på oppløsning av Viken i tråd med den tidligere vedtatte plattformen.[5]

HistorieRediger

Navn og historisk bakgrunnRediger

Utdypende artikkel: Viken (historisk område)

 
Viken i vikingtiden (i blått) bestod av fylkene Vestfold, Vingulmark og Ranrike; Viken ble i middelalderen innsnevret til å bare omfatte Båhuslen (rødt)

Fylket tar navnet sitt fra den historiske regionen Viken. I vikingtiden omfattet Viken begge sidene av Oslofjorden og store deler av det moderne Oslo og Akershus, men sent i middelalderen ble Viken innsnevret til nordre Båhuslen, og i Sverige har navnet beholdt denne betydningen til moderne tid. Kong Sverre delte området i Ranrike i nord og Elfsysla i sør, og ved lensinndelingen ble de kalt Viken len og Båhus len, som så i 1532 ble slått sammen til Båhuslen. Fogderiene i Viken len var Norderviken og Sønderviken.[10]

I Norge gikk navnet Viken ut av bruk etter at Bohuslän ble svensk, men kysten ble av sjøfolk lenge kalt «Viksiden». Under andre verdenskrig ble navnet gjenopplivet av Nasjonal Samling, som betegnet Vestfold og Buskerud som Vest-Viken og Akershus (herunder det meste av dagens Oslo) og Østfold som Aust-Viken.[11] I kontrast til hva distriktsnavnet Viken omfattet etter senmiddelalderen, ble begrepet forsøkt knyttet til geografiske forhold i vikingtiden. I 2000-årene ble navnet Viken igjen tatt i bruk som en løs, neologistisk betegnelse på varierende deler av det sentrale Østlandsområdet i Norge, særlig om Osloregionen og Vestfold. Navnet ble brukt i flere offentlige og private virksomhetsnavn som knyttet det til litt forskjellige regioner: Viken Skog (primært Oslo, Vestfold, Buskerud, Østfold og små deler av Oppland og Telemark), Viken Fiber (Oslo, Vestfold, Buskerud, Østfold og Grenland), Viken Filmsenter, Vestviken kollektivtrafikk (Vestfold, Buskerud og Telemark), og helseforetaket Vestre Viken (Buskerud og deler av Akershus).

Nesten hele Viken fylke ligger utenfor den historiske regionen Viken, slik området ble definert fra senmiddelalderen. En del av det nye fylket ligger innenfor den historiske regionen Viken, som den ble definert i vikingtiden. Områdene som lå i vikingtidens Viken, men ikke i det nye Viken fylke, er Bohuslän, Oslo, Vestfold og deler av Akershus. På den annen side omfatter det nye fylket store områder som lå utenfor vikingtidens Viken, særlig det meste av Buskerud, men også de indre delene av Akershus.[10]

Navnevalget vakte motstand fra flere hold, blant annet fra Noregs Mållag.[12] Språkrådet innvendte at skrivemåten Viken er lovstridig[13] og anbefalte heller den historiske formen Vika dersom dette navnet først skulle tas i bruk på fylket.[14] Andre innvendinger gikk på at navnet var lite passende for hele fylket, som også vil omfatte daler og fjellbygder med stor avstand til Oslofjorden, og at fylket i liten grad sammenfaller med det historiske Vika. Tidligere direktør for Oslo Bymuseum Lars Roede betegnet Viken fylke som «et usannsynlig misfoster på tvers av geografi og historie», som «minner om manipulerte valgdistrikter i USA» og som det er stor motstand mot i de berørte regionene. Roede kritiserte navnet for å være «amatørmessig».[10] Blant dem som har uttrykt støtte til navnet er Finn-Erik Vinje. Vestfold fylke ønsket også å kalle det sammenslåtte Vestfold og Telemark for «Vest-Viken», men Telemark protesterte mot navnet både fordi det ble skapt av Nasjonal Samling og fordi det betegnet områder som i sin helhet lå utenfor Telemark; i media ble «Vest-Viken» omtalt som et «nazinavn».[15]

Tvangssammenslåingen i 2020Rediger

Viken fylke ble etablert 1. januar 2020 som følge av en tvangssammenslåing av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, etter at alle fylkene i 2016 og 2017 hadde vedtatt at de var mot sammenslåingen, delvis med forskjellige begrunnelser. Stortinget vedtok tvangssammenslåing etter at oppfordringer til å gjennomføre en frivillig sammenslåing hadde mislyktes.

I 2016 stemte Akershus fylkesting med stort flertall mot en sammenslåing med Buskerud og Østfold; fylkestinget var særlig kritisk til at Akershus ble forsøkt slått sammen med en annen region enn Akershus' administrasjonssenter og mest sentrale by Oslo, som fylkestinget så det som mest naturlig å samarbeide med; i debatten ble det vist til at hele Akershus ligger i Osloregionen, at nesten 60 % av befolkningen i Akershus bor i byområdet Oslo og at Oslo har vært hovedstad i Akershus siden middelalderen; Oslo lå opprinnelig i Akershus og de to moderne fylkene har en rekke samarbeidsordninger for å kompensere for oppsplittingen av byområdet på to fylker.[16] I 2016 stemte også Østfold fylkesting med stort flertall mot sammenslåingen, med den begrunnelsen at regionen ble for stor og usammenhengende.[17]

8. juni 2017 vedtok Stortinget en tvangssammenslåing av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Buskerud fylkesting hadde i 2016 vedtatt å støtte en sammenslåing under visse forutsetninger, herunder at den skjedde frivillig, men 22. juni 2017 vedtok Buskerud at «grunnlaget for å støtte etableringen av Viken-regionen [ikke] lenger [er] til stede» og at «Buskerud fylkesting anker beslutningen om tvangsammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus».[18]

Partiene som stemte mot Viken i både Akershus og Østfold var Ap, Frp, MDG, Sp og SV.[16][17] Viken ble av politikerne fra de berørte fylkene i stor grad omtalt som en «udemokratisk konstruksjon».[19][20] En meningsmåling utført av InFact for Lokalsamfunnsforeningen viste at Viken hadde støtte fra rundt 20 % av befolkningen i de berørte fylkene.[7] Det var flertall mot Viken blant alle partienes velgere, unntatt Venstrevelgere som utgjorde 3 % i meningsmålingen.[21]

Som følge av stortingsvedtaket om tvangssammenslåing fattet fylkestingene i de tre fylkeskommunene i november og desember 2017 vedtak om navn, styreform og andre forhold som gjaldt sammenslåingen, slik de var blitt pålagt, herunder at fylkeshovedstaden skulle ligge vest i Akershus.[22] Dette ble senere omgjort av det nye politiske flertallet etter valget i 2019, som kunngjorde intensjonen om å arbeide for å nedlegge Viken og ikke sette i gang bygging av nytt fylkeshus i påvente av stortingsvalget i 2021. [23]

Avvikling fra 2021Rediger

Det politiske flertallet i Viken etter fylkestingsvalget i 2019, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV, la frem sin styringsplattform 1. oktober 2019. Styringsplattformen for Viken slår fast at «Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje».[24] I plattformen er det oppnådd enighet om å søke om å oppløse Viken fylkeskommune dersom det foreligger et nytt stortingsflertall etter valget i 2021 og reetablere de gamle fylkene. Det ble vedtatt at Viken skal ha sete i Oslo frem til fylket eventuelt oppløses, at virksomheten i de eksisterende fylkeskommunene skal videreføres som før i eksisterende lokaler, og at det ikke skal investeres penger i å etablere et nytt fylkeshus i Sandvika eller annen felles infrastruktur for Viken ettersom intensjonen er at det nye storfylket skal oppløses.[25]

Både leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen Karin Andersen og Ap-leder Jonas Gahr Støre betegnet etableringen av Viken som et «makkverk».[26][27] Senterpartiet hadde i 2021 som sitt viktigste valgløfte i Akershus, Østfold og Buskerud at Viken oppløses;[27] Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum uttalte at Senterpartiet vil støtte oppløsning, og begrunnet det med at «Viken har ingen historisk forankring», er en «konstruksjon» og «skaper bare problemer snarere enn å løse utfordringer».[28] Etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen i januar 2020 uttalte partiets representant i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, at «jeg vil ikke avvise at vi kan reversere Viken; det kommer an på hva våre fylkesvalgte mener»; Fremskrittspartiets fylkesleder i Viken fylke Liv Gustavsen uttalte på sin side at «Frp kjempet imot Viken før sammenslåingen i både Akershus, Buskerud og Østfold. Nå står vi fritt til å følge vår egen politikk». Dersom Fremskrittspartiet støtter oppløsning vil det være flertall for å oppløse Viken både i fylkestinget og Stortinget.[29][30] Etter at Fremskrittspartiets ståsted ble kjent varslet SV at partiet vil fremme forslag på Stortinget 28. januar 2020 om å oppløse Viken fylke; partiet uttalte at det ønsker å «oppheve den tvangssammenslåingen som nåværende Viken er et resultat av» og overlate til fylkespolitikerne å bestemme hvordan fylkene skal organiseres.[31]

I mars 2020 vedtok Fremskrittspartiets største fylkeslag Viken Frp å støtte oppløsning av Viken fylke og en reetablering av fylkene Akershus, Østfold og Buskerud.[32][33]

Ved Stortingsvalget 2021 fikk partiene som har vedtatt å oppløse Viken flertall, og Senterpartiet stilte som betingelse for å delta i en regjering at Viken oppløses.[9] Umiddelbart etter valget innledet Viken fylkesråd prosessen som tar sikte på oppløsning av Viken i tråd med den tidligere vedtatte plattformen. Avviklingen omtales av fylkesrådet som «Viken-prosessen».[5][6]

Geografi og demografiRediger

Viken har 1 252 384 innbyggere, det vil si 23 prosent av landets befolkning (Per 1. Januar 2021), og et areal på 24 595 kvadratkilometer. Viken hadde i 2020 en befolkningsvekst på 11 219 personer.[34]

Viken har 51 kommuner. 16 av kommunene i Viken har under 5000 innbyggere, og to kommuner har over 100 000 innbyggere. I folketall er Flå kommune den minste med litt over 1 000 innbyggere, og Bærum den største med snart 130 000 innbyggere.

PolitikkRediger

Fylkestinget og FylkesrådetRediger

Fylkeskommunen styres etter parlamentarismemodellen. Fylkestinget har 87 representanter[35], og fylkesrådet har 9 medlemmer.

Fylkesordføreren er Roger Ryberg (Ap) og Fylkesvarasordføreren er Kathy Lie (SV).[36] Fylkesrådslederen er Tonje Brenna (Ap)

Det er per 1. februar 2020 9 fylkesrådsposter:

Fylkestingets sammensetning 2019-2023
Parti Mandater
Arbeiderpartiet 22
Høyre 22
Senterpartiet 12
Fremskrittspartiet 8
Miljøpartiet De Grønne 7
Sosialistisk Venstreparti 4
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 3
Rødt 3
Venstre 3
Kristelig Folkeparti 2
Pensjonistpartiet 1


Sittende statsråderRediger

VåpenRediger

 
Vikens fylkesvåpen

Vikens fylkesvåpen har tittelen[klargjør] «trippel fjellspeiling i vann». Fylkesvåpenet viser et fjell i sølv som gjenspeiler seg på blå bakgrunn. Våpenet ble valgt ut etter en publikumskonkurranse der det kom inn over 600 forslag. Vinnerutkastet ble tegnet av Trude Bjørlykke Hansen. Fylkesvåpenet ble vedtatt av fellesnemnda for Viken og fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold våren 2019. Juryen uttalte at «våpenet evner å gi gode assosiasjoner og har en symbolikk som gir rom for bredde, mangfold og rikdom i geografi, naturressurser og kulturlandskap. Samtidig som det også er moderne og har potensiale til å overleve godt med tiden og skape tradisjoner.»[46]

Fylkesvåpenet fikk skarp kritikk av fagfolk; Lars Roede beskrev det som «amatørmessig» og uttalte at det «bryter med kravene til god heraldikk», «ser ut som tre flyvende tallerkener under [en] lue» og er «en logo, ikke et heraldisk våpen», og at det ville blitt avvist av heraldisk sakkyndige i Riksarkivet.[10]

KommunerRediger

Det er 51 kommuner i Viken fylke:

Nr Kart Navn Adm.senter Folketall[47] Flatemål
km²
Målform Valgdistrikt Distrikt
3001   Halden Halden 31 387 642,34 Bokmål Østfold Halden
3002   Moss Moss 49 668 137,77 Nøytral Mosseregionen
3003   Sarpsborg Sarpsborg 57 372 405,68 Bokmål Nedre Glomma
3004   Fredrikstad Fredrikstad 83 193 288,15 Bokmål Nedre Glomma
3005   Drammen Drammen 101 859 317,68 Nøytral Buskerud Drammensregionen
3006   Kongsberg Kongsberg 27 694 792,27 Bokmål Numedal
3007   Ringerike Hønefoss 30 853 1 555,10 Bokmål Ringerike
3011   Hvaler Skjærhalden 4 694 89,56 Bokmål Østfold Nedre Glomma
3012   Aremark Fossby 1 325 319,28 Bokmål Indre Østfold
3013   Marker Ørje 3 601 412,91 Bokmål Indre Østfold
3014   Indre Østfold Askim 45 201 791,93 Bokmål Indre Østfold
3015   Skiptvet Meieribyen 3 825 101,21 Bokmål Indre Østfold
3016   Rakkestad Rakkestad 8 222 434,71 Bokmål Indre Østfold
3017   Råde Karlshus 7 568 118,68 Bokmål Mosseregionen
3018   Våler Kirkebygden 5 805 256,96 Bokmål Mosseregionen
3019   Vestby Vestby 18 290 133,93 Bokmål Akershus Follo
3020   Nordre Follo Ski 60 034 203,00 Bokmål Follo
3021   Ås Ås 20 439 103,12 Nøytral Follo
3022   Frogn Drøbak 15 953 85,66 Bokmål Follo
3023   Nesodden Nesoddtangen 19 805 61,48 Bokmål Follo
3024   Bærum Sandvika 128 233 192,32 Bokmål Stor-Osloregionen
3025   Asker Asker 94 915 376,62 Bokmål Stor-Osloregionen
3026   Aurskog-Høland Bjørkelangen 17 591 1 144,80 Bokmål Nedre Romerike
3027   Rælingen Fjerdingby 18 730 71,68 Nøytral Nedre Romerike
3028   Enebakk Kirkebygda 11 065 232,58 Bokmål Follo
3029   Lørenskog Solheim 42 740 70,53 Nøytral Nedre Romerike
3030   Lillestrøm Lillestrøm 86 953 456,61 Bokmål Nedre Romerike
3031   Nittedal Rotnes 24 454 186,22 Bokmål Nedre Romerike
3032   Gjerdrum Ask 7 043 83,19 Bokmål Øvre Romerike
3033   Ullensaker Jessheim 40 459 252,46 Bokmål Øvre Romerike
3034   Nes Årnes 23 422 637,36 Bokmål Øvre Romerike
3035   Eidsvoll Eidsvoll 26 031 456,61 Bokmål Øvre Romerike
3036   Nannestad Teigebyen 14 637 340,98 Bokmål Øvre Romerike
3037   Hurdal Torget 2 838 284,95 Bokmål Øvre Romerike
3038   Hole Vik 6 811 194,80 Bokmål Buskerud Ringerike
3039   Flå Flå 1 049 704,48 Bokmål Hallingdal
3040   Nesbyen Nesbyen 3 262 809,64 Bokmål Hallingdal
3041   Gol Gol 4 636 532,51 Nynorsk Hallingdal
3042   Hemsedal Hemsedal 2 546 753,47 Nynorsk Hallingdal
3043   Ål Ål 4 648 1 171,29 Nynorsk Hallingdal
3044   Hol Hol 4 434 1 858,36 Nøytral Hallingdal
3045   Sigdal Prestfoss 3 465 842,15 Bokmål Ringerike
3046   Krødsherad Noresund 2 219 374,63 Nøytral Ringerike
3047   Modum Vikersund 14 166 515,09 Bokmål Ringerike
3048   Øvre Eiker Hokksund 19 709 456,76 Bokmål Drammensregionen
3049   Lier Lierbyen 27 118 301,33 Bokmål Drammensregionen
3050   Flesberg Lampeland 2 713 561,92 Bokmål Numedal
3051   Rollag Rollag 1 386 449,28 Nøytral Numedal
3052   Nore og Uvdal Rødberg 2 412 2 502,33 Nøytral Numedal
3053   Jevnaker Jevnaker 6 868 225,74 Bokmål Hadeland
3054   Lunner Roa 9 062 291,89 Bokmål Akershus Hadeland
30   Viken Oslo
Drammen
Sarpsborg
1 241 165 24 592,60 Nøytral Akershus
Buskerud
Østfold
Østlandet

ReferanserRediger

 1. ^ «Avdelinger og enheter innenfor Viken fylkeskommune». www.viken.no (norsk). Besøkt 1. januar 2020. 
 2. ^ a b c d «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
 3. ^ a b c d e f «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
 4. ^ Viken i gang med å forberede oppsplitting, VG
 5. ^ a b c Nytt stortingsflertall – prosess for Viken
 6. ^ a b Orienterte om Viken-prosessen, Viken
 7. ^ a b «Folk flest vil ikke ha Viken»
 8. ^ «Viken 2019-2023 Samarbeidsplattform». 
 9. ^ a b «Nå ligger alt til rette for at Viken oppløses»
 10. ^ a b c d Lars Roede, «Viken og Innlandet: Amatørmessige logoer og uhistoriske navn», Aftenposten, 11. januar 2020
 11. ^ Telemark kan få nazi-navn, TA.no, 6. november 2017
 12. ^ «Noregs Mållag til kamp mot Viken». www.dagsavisen.no (norsk). Besøkt 9. oktober 2019. 
 13. ^ Løken, Siri (6. april 2018). «Nytt norgeskart skaper reaksjoner: – Hadde håpet regjeringen lyttet». NRK. Besøkt 9. oktober 2019. 
 14. ^ «Presisering om Vika/Viken». Språkrådet (norsk). Besøkt 9. oktober 2019. 
 15. ^ Gir opp nazinavn (NRK)
 16. ^ a b «Akershus sier nei til Viken», Kommunal Rapport, 5. desember 2016
 17. ^ a b «Nei til Viken-sammenslåing», NRK
 18. ^ «Flertallet i fylkestinget sier nei til Viken Arkivert 30. november 2020 hos Wayback Machine
 19. ^ «Viken må stanses nå!»
 20. ^ «Udemokratiske Viken»
 21. ^ «Bare folk som stemmer Venstre liker storfylket Viken»
 22. ^ «Arbeidet med Viken (Akershus.no)». Arkivert fra originalen 15. august 2020. 
 23. ^ «Viken 2019-2023 Samarbeidsplattform (viken2020.no)». 
 24. ^ Monica Mæland om Viken-dramaet: Vil ikke spekulere
 25. ^ «Viken 2019-2023 Samarbeidsplattform». 
 26. ^ Det nye storfylket Viken blir en realitet
 27. ^ a b Viken må vike
 28. ^ «Vedum-varsel: Vil demontere Viken», Aftenposten, 8. januar 2020
 29. ^ Nå kan Viken viskes vekk, Klassekampen
 30. ^ Viken kan ryke med Frp i opposisjon
 31. ^ Foreslår å legge ned to nye storfylker før det har gått én måned, NRK
 32. ^ «Fikk gjennomslag for å vrake Viken»
 33. ^ «Viken Frp vil vrake eget fylke»
 34. ^ Rødland, Solveig. «Fakta og tall om Viken - Viken fylkeskommune». viken.no. Besøkt 1. august 2021. 
 35. ^ «Partifordeling og gruppeledelse - Viken fylkeskommune». viken.no. Besøkt 1. februar 2020. 
 36. ^ Rødland, Solveig. «Fylkesordfører og fylkesvaraordfører - Viken fylkeskommune». viken.no. Besøkt 1. februar 2020. 
 37. ^ Rødland, Solveig. «Fylkesrådsleder - Viken fylkeskommune». viken.no. Besøkt 1. februar 2020. 
 38. ^ Rødland, Solveig. «Fylkesråd for distrikt og fylkesveier - Viken fylkeskommune». viken.no. Arkivert fra originalen 1. februar 2020. Besøkt 1. februar 2020. 
 39. ^ Rødland, Solveig. «Fylkesråd for finans og administrasjon - Viken fylkeskommune». viken.no. Besøkt 1. februar 2020. 
 40. ^ Rødland, Solveig. «Fylkesråd for klima og miljø - Viken fylkeskommune». viken.no. Arkivert fra originalen 1. februar 2020. Besøkt 1. februar 2020. 
 41. ^ Rødland, Solveig. «Fylkesråd for kollektivtrafikk - Viken fylkeskommune». viken.no. Arkivert fra originalen 1. februar 2020. Besøkt 1. februar 2020. 
 42. ^ Rødland, Solveig. «Fylkesråd for kultur og mangfold - Viken fylkeskommune». viken.no. Besøkt 1. februar 2020. 
 43. ^ Rødland, Solveig. «Fylkesråd for næring og tannhelse - Viken fylkeskommune». viken.no. Besøkt 1. februar 2020. 
 44. ^ Rødland, Solveig. «Fylkesråd for planlegging og folkehelse - Viken fylkeskommune». viken.no. Arkivert fra originalen 1. februar 2020. Besøkt 1. februar 2020. 
 45. ^ Rødland, Solveig. «Fylkesråd for utdanning og kompetanse - Viken fylkeskommune». viken.no. Besøkt 1. februar 2020. 
 46. ^ Rødland, Solveig. «Vikens fylkesvåpen - Viken fylkeskommune». viken.no. Besøkt 22. februar 2021. 
 47. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2021). «07459: Befolkning, etter region, statistikkvariabel og år».