Europavei 16 (Viken)

Europavei 16 i Viken går mellom grensen mot Innlandet i Ådal, Ringerike, og grensen mot Innlandet i Nes. Den tidligere hovedtraséen, som nå er en arm, fortsetter fra Ringerike via Hole til Sandvika i Bærum.

Europavei 16 (Viken)
Stamvei E16.svg
Strekning
Fylkesgrensen, Ringerike
Sollihøgda fylkesgrense, Hole
Data
Lengde208,7 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Elgstangen–Nedre Nes, 7,4 km
motortrafikkvei RoaGrua, 4,4 km
motortrafikkvei Røgler–Lufthavnvegen, 0,6 km
motorvei Oslo lufthavnKløfta, 14 km
motortrafikkvei Kløfta–Nybakk, 10,4 km
Tilstøtende riksveier
Riksvei 4.svg Riksvei 7.svg Riksvei 350.svg Stamvei E6.svg Stamvei E18.svg

HistorikkRediger

Europavei 16 følger stort sett samme trasé som den tidligere europavei 68. E68 gikk imidlertid gjennom Hønefoss sentrum, E16 følger en ny omkjøringsstrekning vest for byen fra Nymoen til Hvervenkastet.

Da E16 ble forlenget til Gävle i Sverige 2012 ble en bit av den gamle E68 mellom Nymoen og Hov europavei igjen, den nye strekningen fortsetter mot Jevnaker og var før 2012 del av riksvei 35.

Strekningen mellom Jevnaker og Roa var skiltet riksvei 242, delvis langs dagens fylkesvei 4,[1] før den nye riksvei 35 langs den samme strekningen ble åpnet. Dette veinummeret beholdt strekningen til E16 ble forlenget til Gävle i Sverige 2012.

Delstrekningen Kløfta–Nybakk (10,4 km) på en ny motortrafikkvei Kløfta - Kongsvinger ble åpnet oktober 2007 (på riksvei 2).

Delstrekningen Bjørum–Vøyen (5 km) på en ny vei/motorvei SollihøgdaSandvika, Bærum, ble åpnet 26. mai 2009.

Den østre delstrekningen av E16 ble opprettet 2012 den ble forlenget til Gävle i Sverige. Til da var strekningen mellom fylkesgrensen mot Oppland og Gardermoen del av riksvei 35, og strekningen mellom Kløfta og fylkesgrensen mot Hedmark del av riksvei 2.

ProsjekterRediger

 
Vegvesenets skisse av strekningen Eggemoen-Olum utenom Jevnaker sentrum (åpnes 2021)
 • E16 mellom Sandvika og Hønefoss bygges ut til firefelts motorveg på hele strekningen som totalt er ca. 40 kilometer. Prosjektet er delt opp i flere delstrekninger. Hele prosjektet er ventet å være ferdig i 2024.
  • Skaret-Høgkastet i Hole vil være ca. 8,5 kilometer med en grovt anslått kostnad på 2 milliarder kroner.[2]
  • Høgkastet-Hønefoss er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Strekningen vil være ca. 15 kilometer og kostnadene for både vei og bane er anslått til 26 milliarder kroner med mål om byggestart i 2019.[2]
 • Mellom Olum i Jevnaker og Nymoen i Ringerike er det planlagt tofelts vei med byggestart våren 2017. Strekningen er delt inn i to delstrekninger og vil inngå som en del av en ytre ring 4 rundt Oslo. Veien vil være viktig for å føre trafikken mellom øst og vest bort fra Oslo.[3]
  • Olum-Eggemoen vil være 12,4 km med en kostand på ca. 2,65 milliarder kroner. I desember 2016 begynte arbeidene med å lage anleggsvei til broen som skal gå over Randselva.[4]
  • Eggemoen-Nymoen (ca. 7 km) er en forlengelse av prosjektet og er under planlegging. Strekningen vil føre til at det blir enda enklere å nytte seg av E16 mellom øst og vest. Nåværende strekning har utfordringer med Eggemobakkene som har stigningsprosent på 9 prosent og varierende trafikkforhold.[5]

Kommuner og KnutepunkterRediger

Fortsetter mot nord som europavei 16 (Innlandet)

Vestlig trase:

  Viken fylkeRediger


  Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til 243 Hedalen i Sør-Aurdal
 •   Nes bru (Begna, 143 m)
 •  
Fv2320 Vassendveien fra Bjonevika mot 245 Bjoneroa i Gran
 •   Bjonevika
 •   Nerlia
 •  
Fv2872 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 •   Bergsund
Hallingby
 •  
Fv2872 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 290 Meieriet
 •   Kudalen
 •  
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 •   Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
290 Hønengata fra Hov via Hønefoss sentrum mot     Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

Eggemoveien

 •  
Pv Eggemoen mot   Eggemoen flyplass
 •  
  hovedtrasé fortsetter i Jevnaker


Arm fra Nymoen til Sandvika (46,5 km)
Uten navn

 •   Årbogen
 •   Begnamoen bru (Begna, 179 m)
    Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km, byggestart 2022[6][7][8]
 • inkludert   tunnel Kjellerberget–Kroksund (3,2 km)
 •   bru over Kroksund (640 m)
 •   tunnel ved Homledal (3,2 km)
 •  
  Soknedalsveien fra Heradsbygda mot   i Gol
 •  
 Styggdalskrysset
 •  
  Askveien mot   i Øvre Eiker
 •  
290 Askveien mot Hov
Hønefoss
 •  
 Hvervenkastet
 •  
Kommunal vei Hvervenmoveien 
 •   Hverven bru (over krysset, 53 m)
 •  
290 Osloveien fra Hvervenkastet 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 •  
 Norderhov
 •  
Fv2854 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik i Hole
 
Kroksund sett i retning Norderhov


  Hole

Holeveien

 •  
Fv2852 Vollgata fra Steinssletta til Fv2850 Kalkverket i Ringerike (3,1 km)
 •  
Pv Holeveien til   Stein kirkeruin og Halvdanshaugen på Stein (0,3 km)
Steinsåsen
 •  
 Steinsåsen
 •  
Kv Viksveien til Fv2854 Vik (1,8 km)
 •  
 Vik
 •  
Fv2854 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike (19,6 km)
 •  
  Vik
Sundvollen
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg i Ringerike (14,2 km)
 •  
Rørvika
 •  
 Rørvik
 •  
Fv2848 Utstranda til Sønsterud (8,4 km)
 •   Rørvik bru (over Fv2848, 29 m)
  Elgstangen (7,4 km)
 •   Rørvik
  Nedre Nes
 •  
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv2848 Utstranda fra Sønsterud til Rørvik
 •   Nes tunnel
 •  
 Lauvkastet
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot Skaret, og mot     Kjellstad i Lier
 •  
 Skaret
bare avrampe fra / pårampe mot sør
 •  
285 Lierveien mot     Kjellstad i Lier, og mot Lauvkastet
  Firefeltsvei under bygging fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 6. april 2021, klar 2024 [9]
  inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km. Det blir bompenger.
 •  
Sollihøgda
 •  
Kv Kapellveien til   Sollihøgda kapell (0,4 km)


  Bærum

Se også: Liste over Bærums veier

Ringeriksveien

 •  
168 Ringeriksveien fra Hvile mot Rud

Uten navn
  Motortrafikkvei Over Isielva

 •   Bjørum sag bru (Isielva, 129 m)
 
E16 ved Isi i Bærum

  Motorvei Bjørum–Kjørbo

 •  
5 Isi
bare avrampe fra/pårampe mot sør
 •   Isi bru (over E16, 59 m)
 •  
Kv Isiveien mot Merkebekk
Kv Isiveien til Isi
Lv Isiveien mot 168 Holmen
 •   Isiveien bru (over Isiveien, 79 m)
 •   Skui–Kjørbokrysset[10]
 •  
4 Skui
 •  
Fv1430 arm Økriveien til hovedtraséen ved Skui
 •  
160 Økriveien til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
 •  
3 Rud
 •  
168 Lommedalsveien fra Rud mot fylkesgrensen mot Oslo ved Grini
 •  
168 Ringeriksveien fra Rud mot Hvile
Oslo (Dønski-Rud)
 •   Langelår bru (over Løxaveien, 29 m)
 •  
2 Vebekk
 •  
Fv1642 Bærumsveien til 160 164 Levre
Fv1642 Ringeriksveien mot Kjørbokrysset
 •  
1 Kjørbokrysset
 •  
  Drammensveien mot (→ Fv1648)   Lysaker
  Drammensveien mot   Kjellstad i Lier


Østlig trase:

  Viken fylkeRediger


  Jevnaker

Uten navn

  Ny vei ( ) bygges mellom Eggemoen og Olum (12 km), byggestart 2019, klar 2022.   Bompenger[11]

Ny deltrasé tatt i bruk 2021

 •  
 Kleggerud
 •  
241 Hadelandsveien til   Jevnaker
 •  
241 Hadelandsveien mot   Norderhov i Ringerike
 •   Bru over Branndalsbekken
 •   Bru over Moselva
 •   Bru over Svenåa
 •   Bru over Brennaelva
 •  
 Olum
 •  
Gammel   Olumslinna mot   Hønefoss i Ringerike
Fv2280 Storetjernsveien under krysset
 •  
Fv2280 Storetjernsveien under krysset
Fv2280 Storetjernsveien mot Fv2300 Roa i Lunner


Jevnaker
 •  
245 Hønefossvegen fra Randsfjord mot 33 Dokka i Nordre Land

Glassverkvegen

 •  
241 Ringeriksvegen fra Jevnaker mot   Kleggerud (E16 svinger i krysset)

Olumslinna

 •  
240 Fjordlinna fra Vang mot 34 Brandbu i Gran
 •   Prestmoen
 •  
Fv2276 Klinkenbergveien fra Klinkenberg til Olarud (5,5 km)
 •  
Fv2280 Storetjernsveien fra Olum under krysset
ny E16 til 231 Kleggerud (se ovenfor)

Erstattet av Fv2280


 •  
Fv2280 Storetjernsveien fra Olum mot Fv2300 Roa i Lunner

Uten navn


  Lunner

Uten navn

Lunner
 •  
Fv2294 Lunnerlinna fra Kalvsjø til   Volla
Roa
 •  
Fv2290 Rypsekkvegen fra Haug til Fv5 Kjørrven
 •  
  Hadelandsvegen fra Roa mot   Sandvoll i Gjøvik
Fv2300 Hadelandsvegen til   Stryken
  Uten navn felles trasé til Grua
((E16 svinger i krysset))

  Roa–Grua (5 km)

 •  
Fv2300 arm fra Roa
 
 •  
 Grua
E16 svinger i krysset
 •  
  Uten navn fra Grua mot   Sinsenkrysset i Oslo
 •   Tveitmarkbrua (over Rv4 i krysset, 48 m)
 •   Suluelva bru (Suluelva, 21 m)
 •   Leirsjøen
 
Den store veien på dette bildet er E16, som forlater Romerikssletten og følger Leira mellom skogsåsene som skiller Romerike og Hadeland.


  Nannestad

 •   Sortungsbrua (Sortungsbekken, 36 m)
 •   Vombakkbrua (over skogsbilveg, 23 m)
 •   Vollaugbrua (over skogsbilveg, 36 m)
 •  
Fv1609 Slettmovegen mot Fv1606 Kringlerdal
Fv1609 Vålaugsvegen mot 120 Maura og mot Lunner i Oppland
 •   Lauumbrua (over Breenvegen, 22 m)
Maura
 •  
120 Nannestadvegen fra Maura mot 180 Hurdal
120 Nannestadvegen mot   i Lillestrøm
 •   Bjørkeåsen viltovergang (46 m)
 •   Bjørkeåsen bru (over dalsøkk, 30 m)
 •  
Fv1611 Preståsvegen fra Teigebyen til 176 Møllerstad
Fv1611 Preståsvegen mot 120 Nannestad prestegård
 •   Sogna nord bru (Sogna, 54 m)
 •  
176 Uten navn fra Kneppe til   Dal i Ullensaker


  Ullensaker

Uten navn

 •  
Kv Hans Gaarders veg 
 •  
120 arm Uten navn fra Garder mot Maura og mot   i Lillestrøm
Kv Hans Gaarders veg 
 •  
Kv Museumsvegen 
 •  
Fv1566 Gardermovegen fra Røgler mot   Valhall
  Røgler – Lufthavnvegen
 •  
2 Arm Lufthavnvegen fra Brudalen (2,7 km)
Lufthavnvegen
  Gardermoen - Kløfta (13 km)
 •  
 •   Lundbykrysset (over E16 rampe, 56 m)
 •  
 Roald Amundsens veg
bare fra/mot sør
 •   Søndre tverrveg bru (over Roald Amundsens veg, 39 m)
 
 •   Nordre tverrveg bru (over Fridtjof Nansens veg, 43 m)
 •  
 Fridtjof Nansens veg
bare fra/mot forplassen
 •  
Ringveg forbi terminalbygningen
(envegskjørt)
 •   BV2 (⇓Tårnvegen, 74 m)
 •  
  Oslo lufthavn
 •   Nedre trafikkforplass bru (til inngang terminal, 227 m)
 •   Øvre trafikkforplass bru (over Nedre trafikkforplass bru, 519 m)
 •   Bru fra trafikkforplass (over Bernt Balchens veg, 262 m)

Lufthavnvegen

  fortsetter
 •   (4 km)
 •   Gardermoen
 •  
51 Flyplasskrysset
fra/mot nord
 •  
arm fra/mot Valhall
 •   Vestmoen bru (⇓over E16, 140 m)
 •  
  Uten navn fra Valhall mot Oslo
Fv1566 Jessheimvegen mot Røgler
 •   Valhall bru (over E6, 79 m)
 •  
  Uten navn fra Valhall mot   Kolomoen i Stange
174 Jessheimvegen mot   Nybakk
 •   Flyplasskrysset nordgående bru (⇓over krysset, 335 m)
 •  
  Uten navn fra/mot   Kolomoen i Stange
 •   Svarttjern bru (⇑over E6, 124 m)
 •  
50 Nordby
bare fra/mot nord, felles trasé til Kløfta, E16 tar av fra hovedtrasé
 •  
  Uten navn fra Nordby mot   Kolomoen i Stange
 •   (9 km)
 •  
49 Langelandkrysset
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen fra Langeland mot 171 Mo i Lillestrøm
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen via Jessheim mot 174 Trøgstadmoen
Kløfta
 •  
48 Skibakkrysset
  tar av fra hovedtrasé)''
 •  
Rampe til   mot Hvam i Lillestrøm

  foran rundkjøringen

 •  
Fv1488 Kongsvingervegen fra Skibak mot 171 Knatten i Lillestrøm
 •   Skibakk bru (over E6 i krysset, 127 m)
 •  
Ramper fra   Uten navn 
 •   Skibakk
 •  
Fv1548 Kongsvingervegen fra Skibakk mot Nybakk
 •   Skibak

  Motortrafikkvei Kløfta–Nybakk (fire felt, 10 km)

 •   Kirkedalsbrua (over dalsøkk, 244 m)
 •   Hillern bru (Hynna, 153 m)
 •  
1 Borgen
 •  
Fv1554 Uten navn fra Borgen til Fv1548 (25 m)
 •  
Fv1554 Uten navn mot 174 Algarheim
 •   Ulvedalsbrua (over dalsøkk, 153 m)
 •   Nygård bru (Horsla, 45 m)
 •   Flindrum bru (Horsla, 79 m)
 •   Nedre Lund bru (Horsla, 79 m)
 •   Langbakk bru (Rømua, 102 m)
 •   Nybakk

  foran rundkjøringen

   Firefelts vei Nybakk - Slomarka (30 km) planlegges.[13]
 •  
174 Algarheimsvegen  fra Nybakk mot     Valhallkrysset
Fv1548 Kongsvingervegen til Skibakk
 •   Rolstad


  Nes

Kongsvingervegen

Neskollen
 •  
Fv1563 Hvamsmovegen fra Neskollen til 173 Marileet
 •  
Fv1575 Røavegen fra Rød mot Fv1574 Finstad
 •  
Fv1565 Fuglefjellvegen til 173 Furuset
Vormsund
 •  
177 Vormsundvegen fra Vormsund til 175 Årnes
Fv1574 Vestsidavegen mot 181 i Eidsvoll
 •  
177 Eidsvollvegen fra Vormnes til   Minnesund i Eidsvoll
 •  
Pv Ullershovveien til   Nes kirkeruin
Opakermoen
 •  
Fv1577 Bygdevegen fra Opakermoen til Fv1576 Grenihagen
 •  
Fv1581 Funnefossvegen til 175 Funnefoss
 •  
Fv1583 Skogbygdavegen fra Herbergåsen via Ingeborgrud til Løkkevoll
 •  
Fv1583 Holsvegen fra Løkkevoll mot Herbergåsen

Fortsetter mot østsom europavei 16 (Innlandet)

ReferanserRediger

 1. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 1-2 (1982)
 2. ^ a b «E16 Skaret-Hønefoss | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 3. ^ «E16 Nymoen–Olum | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 4. ^ «11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 24. oktober 2016. Besøkt 24. oktober 2016. 
 5. ^ «E16 Nymoen - Eggemoen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 6. ^ E16 Skaret–Hønefoss
 7. ^ «Overfører Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss til Nye Veier - tar sikte på å inngå rammeavtale i juni 2021». Regjeringen. 11. mai 2021. Besøkt 30. september 2021. 
 8. ^ «Fellesprosjektet Ringeriksbanen + E16 (FRE16)». Nye Veier. Besøkt 30. september 2021. 
 9. ^ E16 Sandvika–Skaret
 10. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
 11. ^ E16 Nymoen–Olum
 12. ^ E16 Eggemoen–Olum
 13. ^ «E16 Kløfta – Kongsvinger». Nye Veier. Besøkt 31. mai 2020.