Åpne hovedmenyen

Veitunneler i Norge

Wikimedia-listeartikkel
Rundkjøring i et nettverk av tunneler og parkeringsanlegg i Tromsø.

Det er godt over 1100 veitunneler i Norge (mars 2018), med en samlet lengde på over 800 km.[1] 73 av disse veitunnelene er over 3000 meter lange. Det er 33 norske tunneler på listen over undersjøiske. Liste over veitunneler i Norge inneholder i alt 1164 tunneler.

En rapport utarbeidet av Veidirektoratet i 2003 viste at det da var 758 tunneler på europa- og riksveiene og 154 på fylkesveiene. Av disse var 193 tunneler i Hordaland og 140 i Sogn og Fjordane. Den gjennomsnittlige tunnellengden var ca. 945 meter. Av tunnelene på europa- og riksveiene hadde 81 prosent lys, mens 23 prosent av tunnelene hadde ventilasjonsanlegg.[2] I 1970 fantes det om lag 250 tunneler med samlet lengde på 96 km på riksveinettet, over halvparten av disse var i Hordaland og Sogn og Fjordane. Mellom 1970 og 1975 kom det 100 nye tunneler.[3] Omkring 25 prosent av tunnelene på riksveinettet er i Hordaland (per 2008). Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Rogaland har til sammen to tredeler av tunnelene på riksveinettet. Færrest tunneler er det i Østfold, Hedmark og Finnmark.[4]

Norges tettest trafikkerte veitunnel var i 2016 Festningstunnelen i Oslo, med rundt 77 000 kjøretøyer i døgnet.[5]

BakgrunnRediger

 
Fylkesvei 7 anlagt før 1907, brukt til 1956

Det norske vegnettet ble frem til tidlig 1800-tall hovedsakelig benyttet for ferdsel til fots. Det kjørbare hovedvegnettet besto i 1750 stort sett av strekningen Christiania-Trondheim over Dovre, samt forbindelser fra Christiania over Halden til Sverige og fra Christiania til Kongsberg.[6] På midten av 1800-tallet revolusjonerte nitroglyserin og senere dynamitt vegbygging i berglendt terreng. På denne tiden ble det bygget flere «chausseer» med slak stigning til erstatning for de bratte kleivene, for eksempel Ljabrochausséen (Oslo).[7] Haukelivegen åpnet i 1891, en liten tunnel ved Dyrskar gjorde det lettere å rydde vegen for snø på forsommeren. De første bilene ble innført til Norge på 1890-tallet og vegdirektør Krag begynte fra 1899 utbedring av veistrekninger med tanke på biltrafikk.

I 1991 ga landets til da lengste tunnel, Gudvangatunnelen, fergefri forbindelse mellom Oslo og Bergen. I 1970 var det 250 tunneler på tilsammen 96 km på norske riksveier, 60 % av disse tunnelene var i Hordaland og Sogn og Fjordane. Fastlandsforbindelsen til Vardø omfattet den første undersjøiske tunnelen i Norge i 1983.[3] Gjennom det bratte Tokagjelet ble det frem til 1907 sprengt ut korte tunneler og «halvtunneler» i bergveggen.[8] Ved Eidfjordvatnet ble det i 1890 sprengt en kort og smal tunnel beregnet for hestetrafikk. De første tunnelen i Måbødalen (fra omkring 1910) var bare 2,5 m bred.[9]

Jernbanen ble ført gjennom tunnel fra 1850-tallet. Vossabanen ble i 1883 ferdigstilt med en mange tunneler. Bergensbanen ble anlagt med i alt 183 tunneler hvorav Gravhalstunnelen på 5,3 km var ferdig i 1908.[9]

ProfilerRediger

Statens vegvesens håndbok N500 for vegtunneler (av 2014)[10] angir noen standardiserte tverrsnittsprofiler:

Profil Totalbredde Kjørebane Utsprengt tverrsnitt m2 Normalt tverrsnitt m2 Bruk
T4 4,0 3,0 22,84 13,65 minst 3,0 m fri høyde, rette vegger, for gang- og sykkelveger, nødutganger/tverrforbindelser
T5,5 5,5 3,5 42,59 29,72 For enfeltsveg
T7,5 7,5 5,0 55,39 40,39 3,5 m er selve kjørefeltet og 1,5 m skulder, av- og påkjøringsramper med mulighet for passering av havarert kjøretøy
T8,5 8,5 6,5 66,08 49,65 Tofeltsveg med lite trafikk, kjørefelt på 3,25 m
T9,5 9,5 7,0 70,89 53,60 Tofeltsveg eller firefeltsveg med to løp, kjørefelt på 3,5 m. Brukes på riksveier med lite trafikk.
T10,5 10,5 8,0 78,83 60,40 Skal brukes ved toveistrafikk der det er krav om midtfelt. Kan også brukes på vei med midtrekkverk der det ikke blir bygget to løp. Tunnelen har da ikke midtrekkverk, men 1m bredt midtfelt. Kjørefelt på 3,5 m.
T12,5 12,50 10,0 96,24 75,48 Der det er behov for havarinisjer og i tunneler med stor trafikk, også rom for to kjørefelt og en

gang- og sykkelveg adskilt med betongrekkverk

SikkerhetRediger

Vegtunneler i Norge har omkring 26 % færre ulykker med personskader enn veg i dagen. Undersøkelser i andre land viser også at tunneler har færre ulykker enn veg i dagen, forskjellen er størst i tettbygde strøk. Sterk stigning øker faren for ulykke og brann, bratte tunneler kan også gi høy fart og store fartsforskjeller mellom kjøretøy. I tunnel er muligheten for unnamanøver begrenset. Store forskjeller i lysforhold ved kjøring inn og ut av tunnel øker ulykkesfaren. Når ulykke eller brann oppstår, er rømning og redning vanskeligere i tunnel. Ingen sideaktivitet, ingen kryss og ikke blandet trafikk reduserer faren for ulykke i tunnel. Statistikken viser at det er relativt flest ulykker nær tunnelåpningen, både innenfor og utenfor tunnelen. Belysning og hvitmalte tunnelvegger reduserer ulykkesfaren blant annet ved å øke førernes oppmerksomhet og styrke fartsfølelsen.[11] Evakuering i tilfelle brann er mer krevende for tunneler med ett løp enn tunneler med to løp. For tunneler med to løp kan personer evakueres til motgående løp. Vegdirektoratet krever to løp når tunnelen er over 10 km og ÅDT over 12.000. I tunneler med ett løp og trafikk i begge retninger vil evakuering til fots skje med en hastighet opp til 6 km/t, langsommere i stigning eller røyk.[12]

I nye tunneler over 500 meter er det krav om radiodekning med DAB. Statens vegvesen installerer fra 2018 dessuten DAB i kortere tunneler på europaveier, riksveier og fylkesveier i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.[13]

KostnaderRediger

Oppgradering av en eldre tunnel koster nesten like mye som en helt ny tunnel. For eksempel anbefalte Vegvesenet i 2013 å erstatte de 16 tunnelene på E6 gjennom Sørfold med nye tunneler. Anlegg av en helt ny tunnel parallelt med eksisterende gjør at den gamle kan opprettholdes som omkjøringsveg. Oppgradering av de eldre tunnelene til høyere standard gjør dem ofte trangere, noe som reduserer framkommeligheten.[14]

OversiktRediger

 
Inne i Lærdalstunnelen, verdens lengste veitunnel

Denne oversikten og oppsummerende tabeller er basert på Liste over veitunneler i Norge om ikke annet angitt i referansenote.

 • Lærdalstunnelen er med sine 24 509 meters lengde verdens lengste veitunnel. Norges nest lengste, Gudvangatunnelen, ligger også på E16 i Aurland kommune. Mellom Gudvangen og Lærdal er det 51,5 km, og av det er 43,0 km i tunnel.
 • E39 har 90 tunneler, flest blant europaveiene i Norge.
 • E16 har 60 av tunnelene på listen, i alt 95 km eller vel 15 % av veiens samlede lengde. Av 1039 km tunnel på listen er 95 km, over 9 %, på E16. Av disse tunnelene er 51 (samlet lengde 89 km) i Hordaland og Sogn og Fjordane, over en strekning på omkring 240 km (36,5 % av strekningen mellom Bergen og Filefjell er i tunnel), strekningen har omkring 8,5 % av Norges veitunneler målt i lengde.
 • Eiksundtunnelen er med sine 287 meter den dypeste offentlige vegtunnelen i verden (det finnes dypere i gruver). Den har innløp fra kommunene Ulstein og Ørsta, men går også gjennom Volda kommune.
 • Totalt 27 tunneler har innløp i to forskjellige kommuner
 • Seks tunneler krysser en fylkesgrense: Helltunnelen, Jernfjelltunnelen, Kvivstunnelen, Oppljostunnelen, Oslofjordtunnelen og Sørdalstunnelen.
 • Hordaland og Sogn og Fjordane har størst antall tunneler. De fire vestlandsfylkene har 656 tunneler på listen, over halvparten av listen.
 • Aurland er med 46,7 km (medregnet halve Lærdalstunnelen) den kommunen med flest meter tunnel, mens Vaksdal har størst antall tunneler totalt.
 • Mer enn 1 % av all vei i Norge går i tunnel.
 • 1161 tunneler på listen har gjennomsnittlig lengde 995 meter, halvparten av tunnelene er under 435 meter lange. 4,5 % av tunnelen er over 4 km.
 • Vegdirektoratets hovedregel er at kryss i tunnel skal unngås.[10] Et eksempel er Finnøytunnelen som har kryss med arm til Talgjetunnelen.

Fordeling per fylkeRediger

 
Storegjeltunnelen på riksvei 7 i Måbødalen går i spiral inne i fjellet
Fylke Antall Lengde i meter
lengste løp
Lengde i meter
alle løp
Akershus 32 32 567 48 826
Aust-Agder 26 11 607 17 788
Buskerud 17 23 126 24 803
Finnmark 14 30 778 30 778
Hedmark 5 784 784
Hordaland 276 232 623 249 019
Møre og Romsdal 94 117 507 117 507
Nordland 118 143 675 143 675
Oppland 10 7 955 7 955
Oslo 14 12 246 23 416
Rogaland 106 63 346 63 736
Sogn og Fjordane 197 218 553 218 553
Telemark 27 14 688 14 688
Troms 45 57 635 61 021
Trøndelag 46 31 233 32 096
Vest-Agder 43 29 164 31 567
Vestfold 31 16 721 29 979
Østfold 7 6 672 8 602
Totalt 1088 1 039 166 1 107 402

Tunneler med flere løp teller som én tunnel under antall. Ved summering av tunnelenes lengde er kun det lengste løpet medregnet i den midterste kolonnen. og hvert løp er regnet med i den høyre kolonnen.

Flere tunneler har innløp i to forskjellige fylker. Disse er oppført under begge fylkers antall, mens deres lengde er fordelt mellom fylkene. Tunneler som går gjennom to fylker er Oslofjordtunnelen, Jernfjelltunnelen,Sørdalstunnelen, Helltunnelen og Oppljostunnelen.

Tabellen er oppdatert pr. 22. september 2012.

Etter veinummerRediger

Antall tunneler og tunnelenes samlede lengde for europaveier og noen andre viktige veistrekninger.

Veinummer Antall Samlet lengde meter i tunnel % i tunnel % av tunneler Merknad
  60 95 015 15,1 9,1 51 tunneler på til sammen 89 km i Hordaland og Sogn og Fjordane, 36,5 % av veien i tunnel.
  60 32 813 7,9 3,2
  76 83 402 3,2 8,0
  90 72 988 6,4 7,0 Veiens samlede lengde er medregnet ferger.
  28 36 381 8,7 3,5
  24 26 064 6,8 2,5
  10 15 183 8,6 1,5
  5 14 932 11,6 1,4
  1 3 670 9,1 0,4
  1 3 500 3 0,3
  1 2 892 1,4 0,3
  19 38 854 25,4 3,7
  & 13 58 40 973 7,6 3,9
17 25 30 379 4,8 2,9
  & 7 26 28 129 2,7
  & 55 15 20 704 2,0
Totalt 438 453 535 6,1 43,6

Note: Medregnet tunneler som inngår i felles trase med andre veinummer. Tunneler med flere løp teller som én tunnel under antall. Ved summering av tunnelenes lengde er kun det lengste løpet medregnet samlet lengde. % i tunnel er andel av veiens samlede lengde i tunnel. % av tunneler er hvor stor andel tunnelene på veien utgjør av samlet tunnellengde i Norge. Oppsummering er oppdatert august 2015.

Etter årRediger

 
Denne veitunnelen ved Eidfjordvatnet ble sprengt ut i 1891 og er en av landets eldste

Fordeling på perioder for eksisterende veitunneler med år for åpning oppgitt i Liste over veitunneler i Norge. I alt 944 tunneler har data for år, 220 uten. Halvparten av tunnelen er bygget i før 1989, 70 % er bygget før år 2000.

Periode Antall Prosent av alle tunneler
til 1945 23 2,5
1946–1965 115 12,1
1966–1975 130 13,8
1976–1985 127 13,5
1986–1995 209 22,1
1996–2005 165 17,5
2006– 175 18,5

Oppsummeringen er oppdatert august 2015.

Etter lengdeRediger

 
Folgefonntunnelen er med 11 137 m landets tredje lengste, 291 m kortere enn Gudvangatunnelen.
Lengde meter Antall Prosent av alle tunneler
100 eller kortere 171 14,7
101–300 306 26,4
301–1000 359 30,9
1001–3000 237 20,4
3001–7000 72 6,2
7000– 16 1,4

Oppsummeringen er oppdatert august 2015.

Veitunneler i Norge over 4000 meterRediger

Listen kan sorteres for hver av kolonnene, altså etter navn, lengde, åpningsår, veinummer, fylke eller kommune. Se artiklene om de enkelte tunnelene for mer informasjon. Kategori:Tunneler i Norge med underkategorier har også artikler om en del kortere tunneler.

Statens vegvesens skilt runder ofte av lengden på tunneler til nærmeste 10 meter.

Bilde Navn Lengde (m) Åpnet Vei Fylke Kommune Kommentar
Ingen bilder Boknafjordtunnelen 26 700 2023   Rogaland Randaberg, Kvitsøy, Bokn Under bygging. Verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel og veitunnel generelt 392 muh. Fergefri veiforbindelse mellom Nord-Jæren og Haugalandet.
  Lærdalstunnelen 24 509 2000   Sogn og Fjordane Aurland, Lærdal Verdens lengste veitunnel.
Ingen bilder Ryfylketunnelen 14 300 2019   Rogaland Stavanger/Strand Under bygging og blir lengste undersjøiske veitunnel 291 muh. Fergefri forbindelse mellom Stavanger og Strand.
Ingen bilder Gudvangatunnelen 11 428 1991   Sogn og Fjordane Aurland Norges lengste mellom 1991 og 2000.
  Folgefonntunnelen 11 137 2001 551 Hordaland Kvinnherad, Odda
Ingen bilder Toventunnelen 10 665 2014 78 Nordland Leirfjord/Vefsn Lengste tunnel i Nord-Norge.
Ingen bilder Jondalstunnelen 10 050 2012 49 Hordaland Jondal/Kvinnherad
Ingen bilder Mælefjelltunnelen 9 354 2019   Telemark Hjartdal/Seljord
  Lyshorntunnelen 9 185 2022   Hordaland Bergen/Os (Hordaland) Under bygging, del av E39 Svegatjørn-Rådal utbyggingen.
Ingen bilder Karmøytunnelen ca.8 900 2013 47 Rogaland Karmøy/Tysvær Lengste undersjøiske veitunnel 139 muh. Fastlandsforbindelse for Karmøy. Rundkjøring inni tunnelen som forbinder armene fra Håvik (ca 4 km), Fosen_(Karmøy) (ca 1,1 km) og Mjåsund (ca 3,8 km).
  Korgfjelltunnelen 8 533 2005   Nordland Hemnes, Vefsn Lengste tunnel på E6
Ingen bilder Steigentunnelen 8 079 1991 835 Nordland Hamarøy, Steigen
  Bømlafjordtunnelen 7 888 2000   Hordaland Bømlo, Sveio Undersjøisk veitunnel, 262,5 muh.
  Eiksundtunnelen 7 765 2008 653 Møre og Romsdal Ulstein, Volda, Ørsta[15] Verdens dypeste undersjøiske veitunnel, 287 muh.
  Svartistunnelen 7 624 1986 17 Nordland Meløy Norges lengste mellom 1986 og 1991
Ingen bilder Høyangertunnelen 7 543 1982 55 Sogn og Fjordane Balestrand, Høyanger Norges lengste mellom 1982 og 1986
  Vallaviktunnelen 7 510 1985  /  Hordaland Granvin, Ulvik
  Oppdølstrandtunnelen 7 430 2014   Møre og Romsdal Sunndal
  Åkrafjordtunnelen 7 404 2000   Hordaland Etne
  Oslofjordtunnelen 7 306 2000   Akershus, Buskerud Frogn, Hurum Undersjøisk veitunnel, 134 muh.
  Nordkapptunnelen 6 875 1999   Finnmark Nordkapp Undersjøisk veitunnel, 212 muh.
Ingen bilder Frudalstunnelen 6 758 1995   Sogn og Fjordane Sogndal
  Fodnestunnelen 6 604 1995   Sogn og Fjordane Lærdal
  Innfjordtunnelen 6 594 1991   Møre og Romsdal Rauma
Ingen bilder Kvivstunnelen 6 563 2012   Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal Hornindal / Volda
  Knappetunnelen 6 400 2010/2015 557 Hordaland Bergen Undersjøisk veitunnel 29 muh. 2010 (byggetrinn 1), 2015 (byggetrinn 2)
Ingen bilder Fjærlandstunnelen 6 397 1986   Sogn og Fjordane Jølster, Sogndal
  Sørdalstunnelen 6 338 2007   Nordland, Troms Lødingen, Kvæfjord
Ingen bilder Naustdalstunnelen 5 970 1995   Sogn og Fjordane Flora, Naustdal
  Øksendalstunnelen 5 966 2000 62 Møre og Romsdal Sunndal
  Byfjordtunnelen 5 875 1992   Rogaland Randaberg, Rennesøy Undersjøisk veitunnel, 223 muh.
Ingen bilder Tosentunnelen 5 857 1986 76 Nordland Brønnøy, Grane
Ingen bilder Nordnestunnelen 5 810 2018   Troms Kåfjord Under bygging, åpnes høsten 2018
Ingen bilder Atlanterhavstunnelen 5 779 2009 64 Møre og Romsdal Averøy, Kristiansund Undersjøisk veitunnel, 250 muh.
Ingen bilder Finnøytunnelen 5 685 2009 519 Rogaland Finnøy, Rennesøy Undersjøisk veitunnel, 200 muh. Oppgitt lengde er hovedtunnelen Hanasand - Ladstein. Arm til Talgje er 1 467 meter lang. Eneste undersjøiske veitunnel i Norge med veikryss.
  Haukelitunnelen 5 682 1968   Hordaland Odda Egentlig to sammenbygde tunneler, Peparsteintunnelen og Dyrskartunnelen, bygd sammen ved Dyrskar. Norges lengste mellom 1968 og 1982.
  Hitratunnelen 5 645 1994 714 Trøndelag Hitra, Snillfjord Undersjøisk veitunnel, 264 muh. Verdens dypeste 1994 - 2008.
Ingen bilder Hundvågtunnelen 5 500 2019 13 Rogaland Stavanger Under bygging.Undersjøisk veitunnel, 94,5 muh.
Ingen bilder Frøyatunnelen 5 305 2000 714 Trøndelag Frøya, Hitra Undersjøisk veitunnel, 164 muh.
  Heggurtunnelen 5 277 1982 Fv92 Møre og Romsdal Norddal Var lengste tunnel på fylkesvei til reformen i 2010. Var tredje lengst av alle ved åpningen.
Ingen bilder Freifjordtunnelen 5 086 1992   Møre og Romsdal Gjemnes, Kristiansund Undersjøisk veitunnel, 130 muh.
Ingen bilder Flenjatunnelen 5 053 1986   Sogn og Fjordane Aurland
Ingen bilder Eikefettunnelen 4 910 1980   Hordaland Lindås
Ingen bilder Bortnetunnelen 4 800 2013 Fv616 Sogn og Fjordane Bremanger
Ingen bilder Sørkjostunnelen 4 670 2018   Troms Nordreisa
  Røldalstunnelen 4 657 1964  /  Hordaland Odda
Ingen bilder Oppljostunnelen 4 537 1977   Oppland, Sogn og Fjordane Skjåk, Stryn
Ingen bilder Kobbskartunnelen 4 457 1986   Nordland Sørfold
  Honningsvågtunnelen 4 443 1999   Finnmark Nordkapp
  Mastrafjordtunnelen 4 424 1992   Rogaland Rennesøy Undersjøisk veitunnel, 133 muh.
  Berdalstunnelen 4 266 1987 50 Sogn og Fjordane Aurland
  Øksfjordtunnelen 4 252 1988 882 Finnmark Loppa
Ingen bilder Viketunnelen 4 250 1997/2005 Fv191 Møre og Romsdal Nesset Forlenget fra 3 535 m i 2005
Ingen bilder Valderøytunnelen 4 222 1987   Møre og Romsdal Giske, Ålesund Undersjøisk veitunnel, 137 muh.
Ingen bilder Hundorptunnelen 4 164 2016   Oppland Sør-Fron Motortrafikkvei
Ingen bilder Halsnøytunnelen 4 120 2008 544 Hordaland Kvinnherad Undersjøisk veitunnel, 136 muh.
Ingen bilder Masfjordtunnelen 4 110 1995   Hordaland Masfjorden
Ingen bilder Tunsbergtunnelen 4 080 2011   Hordaland Granvin

Noen andre utvalgte veitunnelerRediger

Bilde Navn Lengde (m) Åpnet Vei Fylke Kommune Kommentar
  Breivikatunnelen, Langnestunnelen og Sentrumstangenten 5 972 1993, 1988 og 1999 862 Troms Tromsø Sammenhengende tunnelsystem i Tromsø.
Breivikatunnelen (2634 m), Langnestunnelen (1710 m) og Sentrumstangenten (1628 m) regnes vanligvis som separate tunneler.
Amlatunnelen Amlatunnelen 2 969 1995   Sogn og Fjordane Sogndal Biloppstillingsplass i den ene enden ved Mannheller fergekai
  Tussentunnelen 2 840 2004 64 Møre og Romsdal Molde Opprinnelig privat bomvei utenom det offentlige veinettet, innkortning av fylkesvei 64, nå del av det offentlige veinettet.
Ingen bilder Sjønståfjelltunnelen 2 827 1956/1972 830 Nordland Fauske Den lengste av 4 jernbanetunneler som ble ombygd til veitunneler i 1972-75
  Vardøtunnelen 2 892 1983   Finnmark Vardø Norges første undersjøiske veitunnel, 88 muh.
  Melkøysundtunnelen 2 316 2003 Privat Finnmark Hammerfest Eneste undersjøiske veitunnel utenom det offentlige veinettet, 62 muh.
Ingen bilder Ofredalstunnelen 2 200 1992 Kv. Sogn og Fjordane Årdal Norges bratteste offentlige veitunnel, 16 % stigning.
  Kjeåstunnelen ca.2 600 1974 Privat Hordaland Eidfjord «Verdens dyreste gårdsvei»[16]
  Spiralen 1 650 1961 Kv. Buskerud Drammen Spiraltunnel i Bragernesåsen
Ingen bilder Runehamartunnelen 1 550 1970-tallet? Privat, tidligere   Møre og Romsdal Rauma Nedlagt, nå testtunnel for brannforsøk
Ingen bilder Nonshaugen tunnel 85 1975   Nordland Vågan Gang- og sykkelvei gjennom tunnelen

Noen gamle tunnelerRediger

Bilde Navn Lengde (m) Åpnet Vei Fylke Kommune Kommentar
  Tunnel ved Eidfjordvatnet 25 1891   fram til 1976,
nå gang- og sykkelvei
Hordaland Eidfjord Norges eldste veitunnel?[9]
Kong Oscar II's initaler er
hugget i fjellveggen over tunnelen.[17]
Ingen bilder Kårdalstunnelen 117,5 1898 Kv. Sogn og Fjordane Aurland Eldste veitunnel i Sogn og Fjordane[18]
Ingen bilder Gamle Ottatunnelen 56 1899 ved 55 Sogn og Fjordane Luster Nest eldste veitunnel i Sogn og Fjordane[18]
  Gamle Dyrskartunnel på Haukelifjell ca.60 1900 ved   Hordaland Odda En av Norges eldste veitunneler[19]
  Slottsfjelltunnelen 235 1881/1970-årene ved 308 Vestfold Tønsberg Åpnet i 1881 som jernbanetunnel, ombygget til veitunnel i 1970-årene

Norges 20 mest trafikkerte veitunnelerRediger

Listen er basert på trafikktall fra 2003. Kilde: Beregning av gjenanskaffelsesverdien av riksvegnettet

Bilde Navn Lengde (m) ÅDT
(2003)
Antall
løp
Åpnet Vei Fylke Kommune Kommentar !
Ingen bilder Festningstunnelen 1 800 75 000 2 1990   Oslo Oslo Dypeste punkt 45 muh.
Ingen bilder Auglendstunnelen 359 49 680[20] 2 1974   Rogaland Stavanger
Ingen bilder Eidsvågtunnelen 854 41 088[21] 2 1956/1988     Hordaland Bergen
Ingen bilder Fløyfjelltunnelen 3 825 37 633[21] 2 1988     Hordaland Bergen
  Framnestunnelen 123 35 948 2 1989   Oslo Oslo
  Ekebergtunnelen 1 583 33 944 2 1995   Oslo Oslo
  Nygårdstunnelen 864 33 738[21] 2 1999   Hordaland Bergen
Ingen bilder Hamangtunnelen 342 32 311 1 1983   Akershus Bærum
  Brynstunnelen 240 31 789 2 1969     Oslo Oslo
  Damsgårdstunnelen 136 30 925[21] 2 1992   Hordaland Bergen
Ingen bilder Storotunnelen 136 30 889 2 1994   Oslo Oslo
Ingen bilder Kjørbotunnelen 331 29 580 2 1992   Akershus Bærum
  Ryentunnelen 154 29 398 2 1996   Oslo Oslo
  Vålerengtunnelen 831 29 191 2 1989   Oslo Oslo
  Granfosstunnelen øst 1 179 26 315 2 1992   Oslo Oslo Granfosstunnelen vest hadde ÅDT på 12 816
  Troldhaugtunnelen 471 24 474 2 1983/2006   Hordaland Bergen
  St. Hansfjelltunnelen 158 23 500 1 1979   Østfold Fredrikstad
  Tåsentunnelen 1 284 22 782 2 1999   Oslo Oslo
  Harafjelltunnelen 252 22 686 1 1981   Hordaland Bergen
  Kipletunnelen 171 22 686 1 1981   Hordaland Bergen
Ingen bilder Smiehagen tunnel 892 22 070 1 1999   Akershus Frogn Tunnelen har trafikk bare i sydgående retning

Til sammenligning er Sveriges tettest trafikkerte veitunneler FredhällstunnelenE4 i Stockholm med 160 000 kjøretøyer og TingstadstunnelenE6 i Göteborg med 110 000 kjøretøyer.

Bratteste tunnelerRediger

Største stigning i tunnelen i %. Statens vegvesens retningslinjer av 2007 setter maksimal stigning i tunnel til 5 % for nye tunneler. Det er gjort unntak for undersjøiske tunneler som ikke bør være brattere enn 7 %. Ved liten trafikk (ÅDT under 1500) er grensa er satt til 8 %, og 6 % ved stor trafikk (ÅDT>15 000).[22] Lange bratte bakker øker faren for at det oppstår brann i motor eller bremser, særlig på tunge kjøretøy.[23]

 
Eksempel på høydeprofil for tunnel med normal stigning.

Listen omfatter tunneler med 7 % eller mer stigning. Listen er ufullstendig, oppdatert august 2015

Bilde Navn Lengde (m) Stigning % Vei Fylke Kommune Kommentar
Ingen bilder Ofredalstunnelen 2 200 16 Kv. Sogn og Fjordane Årdal
Ingen bilder Talgjetunnelen 1 467 10,2 519 Rogaland Finnøy arm av Finnøytunnelen (undersjøisk kryss)
Atlanterhavstunnelen 5 779 10 64 Møre og Romsdal Kristiansund/Averøy undersjøisk, 250 muh
Godøytunnelen 3 844 10 658 Møre og Romsdal Giske undersjøisk, 153 muh
Bjorøytunnelen 2 012 10 fv 207 Hordaland Bergen/Fjell undersjøisk, 88 muh
Hvalertunnelen 3 751 10 108 Østfold Hvaler undersjøisk, 120 muh
  Flekkerøytunnelen 2 327 10 457 Vest-Agder Kristiansand undersjøisk, 101 muh
Fannefjordtunnelen 2 743 10 64 Møre og Romsdal Molde undersjøisk, 100 muh
Hitratunnelen 5 645 10 714 Trøndelag Hitra/Snillfjord undersjøisk, 264 muh
Frøyatunnelen 5 305 10 714 Trøndelag Hitra/Frøya undersjøisk, 164 muh, bredde 6,0 m
Lysetunnelen 1 103 10 Fv500 (Rogaland) Rogaland Forsand Lysebotn
Maursundtunnelen 2 122 10 866 Troms Skjervøy/Nordreisa undersjøisk, 92 muh
  Nordkapptunnelen 6 875 10   Finnmark Nordkapp undersjøisk, 212 muh, skiltet utenfor oppgir 9 % stigning
Ibestadtunnelen 3 398 9,9 848 Troms Ibestad undersjøisk, 112 muh
  Eiksundtunnelen 7 765 9,6 653 Møre og Romsdal Ulstein/Volda/Ørsta undersjøisk, 287 muh
Freifjordtunnelen 5 086 9,6   Møre og Romsdal Gjemnes/Kristiansund undersjøisk, 130 muh
  Botnatunnelen 1 550 9 50 Sogn og Fjordane Aurland
Ingen bilder Låvisbergtunnelene ca.2 600 9 50 Sogn og Fjordane Aurland
Ingen bilder Finnøytunnelen 5 685 9 519 Rogaland Finnøy/Rennesøy hovedtunnel, arm til Talgje er brattere (undersjøisk kryss)
Ingen bilder Masfjordtunnelen 4 110 8,2   Hordaland Masfjorden
  Bømlafjordtunnelen 7 888 8,5   Hordaland Stord/Sveio
Ellingsøytunnelen 3 520 8,5   Møre og Romsdal Ålesund undersjøisk, 137 muh
Valderøytunnelen 4 222 8,5   Møre og Romsdal Giske/Ålesund undersjøisk, 144 muh
  Byfjordtunnelen 5 875 8   Rogaland Randaberg/Rennesøy undersjøisk 223 muh
  Mastrafjordtunnelen 4 424 8   Rogaland Rennesøy undersjøisk 133 muh
Ingen bilder Karmøytunnelen ca.8 900 7,4 47 Rogaland Karmøy/Tysvær Lengste undersjøiske veitunnel 139 muh. Fastlandsforbindelse for Karmøy. Rundkjøring inni tunnelen som forbinder armene fra Håvik (ca 4 km), Fosen_(Karmøy) (ca 1,1 km) og Mjåsund (ca 3,8 km).
  Oslofjordtunnelen 7 306 7   Buskerud/Akershus Hurum/Nesodden undersjøisk 134 muh
  Austmannalitunnelen 903 7   Hordaland Odda vendetunnel
  Måbøtunnelen 1 893 7   Hordaland Eidfjord
Sivletunnelen 1 114 7   Hordaland Voss Stalheimskleivi
Stalheimtunnelen 1 188 7   Hordaland Voss Stalheimskleivi

Se ogsåRediger

KilderRediger

Hovedlisten over de lengste tunnelene er basert på en liste utarbeidet av Gunnar Lotsberg og publisert på The World's longest Tunnel Page. Grunnlagslisten er brukt med tillatelse. Data er hentet fra flere forskjellige kilder, blant annet Gunnar Lotsbergs liste og dokumentet Beregning av gjenanskaffelsesverdien av riksvegnettet (2004).

ReferanserRediger

 1. ^ «Vegtunneler». Statens vegvesen. Besøkt 15. mars 2019. 
 2. ^ Vegdirektoratet: Data om tunneler på riks- og fylkesveger 2003[død lenke]
 3. ^ a b Bjørnland, Dag (1989): Vegen og samfunnet. En oversiktlig fremstilling og analyse i anledning Vegdirektoratets 125-årsjubileum 1864-1989. Utgitt av Vegdirektoratet.
 4. ^ Monsrud, Jan (2009). Transport i Norge. Oslo: Statistisk sentralbyrå. ISBN 9788253775319. 
 5. ^ «Tunnelutbedringsprogrammet, per januar 2018 (pdf)» (PDF). Statens vegvesen. Januar 2018. Besøkt 15. mars 2019. 
 6. ^ Skarra, Nils: Vegtransport. I Innenlands samferdsel i Norge siden 1800 redigert av Dag Bjørnland. Oslo: Grøndahl/Transportøkonomisk institutt.
 7. ^ Bjarne Rogan: Mellom tradisjon og modernisering. Kapitler av 1800-tallets samferdselshistorie. Oslo: Novus, 1998
 8. ^ Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (avsnitt 168 Tokagjelet)
 9. ^ a b c Frøholm, Gabriel: Med veg skal landet byggjast. Med bru og tunnel skal vegen kortast og tryggjast. Oslo : Frøholm-forlag, 1970
 10. ^ a b Vegtunneler Arkivert 27. mars 2016 hos Wayback Machine., håndbok N500, Vegdirektoratet 2014, innhold oppdater 2010.
 11. ^ Trafikksikkerhetshåndboken del 1.19 , TØI, revidert 2014.
 12. ^ Vegdirektoratet: Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011. Grensesprengende tunneler - lange og dype, går det en grense? Rapport nr 136. Juni 2011.
 13. ^ Wilhelmsen, Ken Willy (29. august 2018). «Bygger ut DAB-anlegg i flere tunneler». NRK. Besøkt 29. august 2018. 
 14. ^ https://www.tu.no/artikler/det-koster-like-mye-a-bygge-nye-tunneler-som-a-oppgradere-de-gamle/235186
 15. ^ Tunnelåpningene er i Ulstein og Ørsta kommuner, men tunnelen går også under et lite parti i Volda kommune.
 16. ^ Sitat fra NAF Veibok
 17. ^ Trolltoget.no: Ferdsel og vegbygging i Måbødalen gjennom tidene
 18. ^ a b Kristin Ese: På god veg - Veghistorie i Sogn og Fjordane. Selja Forlag, Førde 2007. ISBN 978-82-91722-70-2
 19. ^ Helenorge.no oppgir byggeåret til 1886, men det er sannsynligvis feil. Ifølge Statens vegvesen[død lenke] ble veien åpnet i 1886, men tunnelen ikke bygd før i perioden 1891-1900.
 20. ^ Vegvesen.no[død lenke] - ÅDT Rogaland
 21. ^ a b c d Vegvesen.no Arkivert 20110117124029 hos WebCite - ÅDT Hordaland
 22. ^ Statens vegvesen: Lange, bratte og kompliserte tunneler, Nytt om vegnormalarbeidet, Nr 6, 19. oktober 2007, 7. årgang, lest 8. juli 2015.
 23. ^ http://www.nrk.no/sognogfjordane/klart-flest-brannar-i-bratte-tunnelar-1.12499128

Eksterne lenkerRediger