Biomer brukes i plantegeografien og i økologien om større regionale ansamlinger av organismer som lever i samsvar med tilhørende miljøbetingelser. Biomer kan omtales som hovedøkosystemer på jorda, og til sammen danner de biosfæren.

Utbredelsen av et biom er først og fremst bestemt av klimatiske faktorer. En vanlig inndeling er å regne økosystemene på landjorda (terrestriske økosystem) til ett av følgende biomer:

Inndelinga er en forenkla utgave av Robert Whittakers klassifikasjon, som har 26 terrestriske biomer i tillegg til en rekke akvatiske og marine.

Biomene strekker seg over store områder og flere kontinenter, og artssammensetninga varierer mye innafor hvert biom. Det vil alltid være en gradvis overgang fra ett biom til et annet, og det er ikke full enighet om hvor grensene skal trekkes og hvordan inndelinga skal skje.

Jordas biomerRediger

 
Jordas biomer etter vegetasjon

██ Isørken

██ Tundra

██ Taiga (boreal barskog)

██ Temperert lauvskog

██ Temperert steppe

██ Subtropisk regnskog

██ Middelhavsvegetasjon

██ Monsunskog

██ Ørken

██ Buskvegetasjon

██ Tørr steppe

██ Halvørken

██ Gress-savanne

██ Tre-savanne

██ Subtropisk skog

██ Tropisk regnskog

██ Alpin tundra

██ Fjellskog