Trykk

kraft delt på areal
Denne artikkelen handler om et begrep fra fysikken. For trykk i språk, se aksent. Se også trykking og grafikk.

Trykk er innenfor fysikken definert som kraft delt på areal.

Bruk av vanntrykk - Captain Cook Memorial Jet i Burley Griffin-sjøen i Canberra i Australia.

der p er trykket, F er kraften og A er arealet.

SI-enheten for trykk er Pascal (Pa). Definisjonsmessig er det slik at 1 Pa = 1 N/m².

Det finnes også mange andre enheter for trykk som bar, millimeter kvikksølv (mmHg) og atmosfære (atm).

Væsketrykk Rediger

Trykkreftene på et flatestykke i en væske står overalt vinkelrett på flatestykket, og væsketrykket blir større jo dypere ned i væsken vi går ifølge Pascals lov:

 

Der   er væsketrykket,   er det atmosfæriske trykket,   er væskens tetthet,   er gravitasjonskonstanten og   er dybden.

Oppdrift Rediger

Alle gjenstander som er helt eller delvis omgitt av en væske, blir utsatt for oppdrift som virker loddrett oppover ifølge Arkimedes' lov:

 

Der   er kraften,   er tettheten til vannet,   er volumet av det fortrengte vannet og   er tyngdeakelerasjonen. Det negative fortegnet betyr at kraften virker motsatt av gravitasjonen.

Gasstrykk Rediger

En gass er et kaos av molekyler i uopphørlig bevegelse som kolliderer med hverandre og med veggene i beholderen slik at det oppstår et gasstrykk mot veggene. Luftmolekylene ved havnivå gir et lufttrykk på 101 325 Pa som vi kaller en atmosfære, 1 atm. Lufttrykket måler vi med et barometer.

Lydtrykk Rediger

Små, hurtige, variasjoner i lufttrykket kan oppfattes av øret og kalles da lyd. Måleenheten for lydtrykk, kalt lydstyrke, er som for trykk generelt, Pa, underforstått effektivverdien rms. I akustikken brukes også lydstyrkenivå med måleenheten desibel [dB] som regnes relativt til et referansetrykk på 20 μPa.

Enheter Rediger

1 bar = 14.503 773 801 psi (pound/square inch)
1 bar = 100 000 Pa (=100 kPa)
1 mbar (millibar) = 1 hPa (hektopascal)

Måling Rediger

Ofte opptrer trykk i lukkede prosessystemer. Et eksempel er et sentralfyranlegg i en bolig. For at systemet skal fungere tilfredsstillende er vannet satt under et visst trykk. Dette kan avleses med et manometer. Vanligvis vil dette vise 1-2 bar. Dersom en slipper trykket ut, vil manometeret vise 0 bar. Trykket inne i systemet er da det samme som på utsiden, 1 bar ved jordoverflaten. Manometeret er ofte gradert til å vise overtrykk(e) i stedet for absolutt trykk (a). I dette eksempelet er det absolutet trykket 1 bar mens overtrykket er 0 bar. Denne forskjellen kan skape forvirring ved volumberegninger jfr idealgassloven.

Trykk i hverdagen Rediger

Trykk er også noe vi møter i hverdagen. Været påvirkes i sterk grad av høytrykk og lavtrykk. Dette er lufttrykket i våre omgivelser, hvordan det avviker fra middelverdien som er det vi betegner som en atmosfæres trykk som igjen er 101 325 Pascal (Pa), i meteorologikretser kalt 1013,25 hektopascal (hPa) eller tidligere 1013,25 millibar. Ved orkanforhold har det vært målt så lave trykk som 870 hPa som kan generere vindhastigheter på over 80 m/s.

Et annet kjent trykkeksempel er trykket i bil- og sykkeldekk der trykket her angis som trykkdifferansen mellom inn- otg utside. Et typisk bildekk har et luft(over)trykk på i overkant av 2 bar som tilsvarer 29 psi (pounds per square inch). Sykkeldekk har normalt noe høyere trykk.

Eksterne lenker Rediger

 Denne fysikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.