Biotop brukes i økologien om lokalitetstyper med karakteristiske plante- og dyresamfunn.

Ei elgku i barskog, en typisk biotop for dette hjortedyret.

På samme måte som habitat er stedet der en art finnes, er biotop stedet der et spesielt samfunn av arter finnes. Eksempler på biotoper kan være havstrand, strandeng, kystlynghei, oresump, lavfuruskog, kalkfuruskog, fukteng, høystaudemark, slåttemark, blåbærgranskog, edelløvskog, lavalpin, mellomalpin, høyalpin, sandørken, grotter. En biotop vil ofte ses på som synonymt med et økosystem.

EU har gående et biotopprosjekt som er en del av CORINE (CO-oRdinated of INformation on the Environment). Dette prosjektet publiserer en CORINE Biotope Manual som beskriver og definerer et stort antall europeiske biotoper.[1]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ CORINE Biotope Manual – Corine (EU).