Blåbærgranskog

Blåbærgranskog er en skogtype (biotop) som opptrer på næringsfattig og middels tørr grunn. Det er en artsfattig vegetasjonstype, men den vanligste granskogstypen i Norge. Feltsjiktet domineres av blåbær, med innslag av tyttebær, smyle, skogstjerne, stri kråkefot, maiblom og stormarimjelle. I bunnsjiktet er det etasjehusmose, furumose, sigdmoser og fjærmoser som dominerer.[1]

Se ogsåRediger


ReferanserRediger