Åpne hovedmenyen

Norges fylker

administrativ inndeling i Norge
(Omdirigert fra Fylke (Norge))
For andre betydninger, se fylke
Norge har 18 fylker, her oppført med Statistisk sentralbyrås fylkesnummer. Det er ikke lenger noen fylker som har fylkesnummer 13 (tidligere Bergen fylke), 16 og 17 (Trøndelag).

Et fylke (nordsamisk: fylka; sørsamisk: fylhke; lulesamisk: fylkka; kvensk: fylkki) er i Norge et undernasjonalt, geografisk område mellom staten og kommunene. Norge er inndelt i 18 fylker.[1] Det er i hovedsak to typer myndigheter i fylkene: den folkevalgte ledelsen av fylkeskommunen, og fylkesmannen – som er statens representant. I tillegg finnes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

BakgrunnRediger

Norge var før og i vikingtiden og middelalderen inndelt i fylker. Navnet kommer av det norrøne ordet fylki, avledet fra ordet folk. Noen fylker hadde navn etter kongen som grunnla småriket, andre etter folket som bodde der, og atter andre etter landskapet det lå i.

De fleste av de gamle fylkene og fylkesnavnene eksisterer fortsatt som distrikter vi kjenner den dag i dag. De senere syssel-, lens- og fogderiinndelningene som suksessivt fulgte i senmiddelalderen baserte seg i stor grad på de gamle fylkesenhetene, selv om de fleste fra 1660 også ble deler av større amter, som var en direkte forløper til dagens fylker. Det var så sent som i 1919 at de tidligere amtene ble erstattet av betegnelsen fylke, som dermed kom til å omfatte relativt større enheter enn begrepet gjorde tidligere, selv om også de gamle fylkene hadde sterkt varierende størrelser. Det var opprinnelig 20 fylker, hvorav 2 byer, Bergen og Oslo var egne fylker. Etter at Bergen gikk inn i Hordaland i 1972 og trøndelagsfylkene ble slått sammen i 2018, har det vært 18 fylker i Norge.

MyndigheterRediger

 
Norges politiske systemFylkeskommunenRediger

Utdypende artikkel: Fylkeskommune

En fylkeskommune er en offentlig, folkestyrt etat som ivaretar enkelte offentlige forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innenfor et fylke.

Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune (kommuneloven § 3). Hvorvidt Oslo skal anses som en kommune eller fylkeskommune eller begge deler i henhold til særlovgivning må avgjøres på grunnlag av den enkelte lov.[2]

Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere ved kommune- og fylkestingsvalg. Direkte valg til fylkesting ble vedtatt av Stortinget i 1974 og det ble avholdt direkte valg til fylkesting i Norge første gang i 1975.

Fylkeskommunens politisk valgte organer tilsvarer primærkommunenes: fylkesting (kommunestyre), fylkesutvalg (formannskap) og fylkesordfører (ordfører). Noen fylkeskommuner har også parlamentarisme på fylkesnivå og har dermed fylkesråd.

Blant fylkeskommunenes oppgaver er

Fylkeskommunen kalles et folkevalgt mellomnivå i norsk forvaltning.

Forgjengeren til fylkeskommunen, amtskommunen, ble opprettet i 1837 da det kommunale selvstyret ble innført. Siden den gang og frem mot 1945 har utviklingen av fylkeskommunen beveget seg med små steg, mens det etter 1945 – da spesielt på 1970-tallet – ble det igangsatt storstilte reformer av fylkesnivået. Med reformen i 1975 kom det til et skille mellom fylkesmann og fylkeskommune. Fylkesmannen er statens mann i fylket, med en rekke tilsynsoppgaver overfor kommunene.

I 1984 fikk fylkeskommunene ansvar for spesialisthelsetjenester utenfor institusjonene, kommunene fikk et klart ansvar for primære helsetjenster. I 1986 ble sykehjemmene tilbakeført til kommunene fordi sammenhengen til de primære helse- og sosialtjenester og kommunale botilbud til eldre ble ansett som viktigere enn sammenhengen til sykehusene. I 1991 ble HVPU-institusjoner nedlagt, og ansvaret for omsorgen ble overført til kommunene.

Med helsereformen i 2001 ble helsetjenesten (sykehusene, psykiatri og habiliteringstilbud) flyttet ut av fylkeskommunen og over i nyopprettede, regionale, statlige drevne helseforetak, og i 2004 ble ansvar innen barnevern, familievern og rusomsorg ble overført til staten.

I årene 2005–2009 pågikk et reformarbeid med sikte på å vurdere arbeidsdelingen mellom fylkeskommunene og primærkommunene, mellom fylkeskommune og fylkesmann, og ved å vurdere sammenslåing av fylker til større regioner. Det ble ingen sammenslåing av fylker, i stedet ble ansvaret for 17 200 km riksvei og 78 ferjesamband overført til fylkene.

FylkesmannenRediger

Utdypende artikkel: Fylkesmann

En fylkesmann er en embetsmann utnevnt i statsråd og fungerer som statens representant i sitt fylke. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene og fører tilsyn med kommunenes virksomhet. Fylkesmannen er også klageinstans for mange typer kommunale vedtak.

Andre fylkesmyndigheterRediger

I fylkene finnes også fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker. Det er tolv av disse, da flere av disse er felles for to fylker.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er statlige organer som blant annet fatter vedtak om overtakelse av omsorg for barn, tvangsplassering av barn med atferdsvansker, tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere, og fratakelse av foreldreansvar.

Fylkeslandbruksstyrene var tidligere statlige myndigheter i hvert fylke. Disse behandlet saker etter jordloven og konsesjonsloven. Mange av fylkeslandbruksstyrenes oppgaver ble etter hvert overført til kommunene. De gjenværende oppgaver ble overført til fylkesmannen fra 1. januar 2010, og fylkeslandbruksstyrene ble nedlagt.

Nasjonale valgRediger

Hvert fylke fungerer også som et valgdistrikt for Stortinget, hvor fylkets størrelse (både befolkning og areal) bestemmer hvor mange representanter fylket har i parlamentet, og hvor representantene blir valgt gjennom forholdstallsvalg-ordningen. I Stortinget sitter representantene sortert etter hvilket fylke de representerer, ikke hvilket parti de tilhører. Ordningen om at fylkene fungerer som valgdistrikter er det nærmest unison enighet om i Norge, og lignende ordninger er også vanlige internasjonalt: Blant vestlige land som har parlamentarisme og forholdstallsvalg er det bare Nederland og Israel som har nasjonale valglister, alle andre land stiller med valgdistrikter som kan sammenlignes med norsk fylkesnivå.

ListeRediger

Nummer[3][a] Navn Adm. senter Folketall[4] Areal[5] Ant. komm. Målform[6] Ordfører Parti Fylkesmann
01   Østfold Sarpsborg og Moss 295 420 4 187,22 18 bokmål Ole Haabeth Ap Valgerd Svarstad Haugland
02   Akershus Oslo 614 026 4 917,95 22 nøytral Anette Solli H
03   Oslo Oslo 673 469 454,10 1 nøytral Marianne Borgen SV
04   Hedmark Hamar 196 966 27 397,85 22 nøytral Dag Rønning[b] Sp Knut Storberget
05   Oppland Lillehammer 189 870 25 192,09 26 nøytral Even Aleksander Hagen Ap
06   Buskerud Drammen 281 769 14 912,19 21 nøytral Morten Eriksrød H Valgerd Svarstad Haugland
07   Vestfold Tønsberg 249 058 2 225,38 9 bokmål Rune Hogsnes H Per Arne Olsen
08   Telemark Skien 173 391 15 298,23 18 nøytral Sven Tore Løkslid Ap
09   Aust-Agder Arendal 117 222 9 155,36 15 nøytral Gro Bråten Ap Stein A. Ytterdahl
10   Vest-Agder Kristiansand 186 532 7 278,71 15 nøytral Terje Damman H
11   Rogaland Stavanger 473 526 9 376,77 26 nøytral Solveig Ege Tengesdal KrF Magnhild Meltveit Kleppa
12   Hordaland Bergen 522 539 15 436,98 33 nynorsk Anne Gine Hestetun Ap Lars Sponheim
14   Sogn og Fjordane Leikanger 110 230 18 622,44 26 nynorsk Jenny Følling Sp
15   Møre og Romsdal Molde 266 856 13 984,86 35 nynorsk Jon Aasen Ap Lodve Solholm
50   Trøndelag Steinkjer 458 744 41 879,81 48 nøytral Tore O. Sandvik Ap Frank Jenssen
18   Nordland Bodø 243 335 38 478,13 44 nøytral Sonja Alice Steen[c] Ap Tom Cato Karlsen
19   Troms Tromsø 166 499 25 876,85 24 nøytral Knut Werner Hansen[d] Ap Elisabeth Vik Aspaker[e]
20   Finnmark Vadsø 76 167 48 631,38 19 nøytral Ragnhild Vassvik Ap
 1. ^ Da Bergen ble slått sammen med Hordaland i 1972, ble nummeret 13 tatt ut av bruk: «Fylkesnummer 13 eksisterar ikkje lengre. Det er ikkje skulda overtru, berre det at Bergen som tidlegare var eiga fylke nummer 13, inngjekk som del av Hordaland fylke frå 1972.», fra «Kommunar og fylke», fra Kartverket. Tilsvarende gikk nr 16 og 17 ut av brukt da Sør- og Nord-Trøndelag ble slått sammen i 2018.
 2. ^ Parlamentarisk, fylkesrådsleder er Per-Gunnar Sveen (Ap)
 3. ^ Parlamentarisk, fylkesrådsleder er Tomas Norvoll (Ap)
 4. ^ Parlamentarisk, fylkesrådsleder er Willy Ørnebakk (Ap)
 5. ^ Fylkesmannembedene i Troms og Finnmark er slått sammen

Pågående endringerRediger

Den 27. april 2016 vedtok fylkestingene i trøndelagsfylkene å søke Stortinget om å bli ett fylke (Trøndelag) fra 1. januar 2018. Dette ble enstemmig vedtatt av Stortinget 8. juni 2016.[7]

I desember 2016 vedtok fylkestingene i agderfylkene å søke om å bli ett fylke (Agder) fra 1. januar 2020.[8] Fylkesmannembetet i de to Agder-fylkene er slått sammen fra 2016.

I januar 2017 signerte Hordaland og Sogn og Fjordane en intensjonsavtale om å bli ett fylke (Vestland) fra 1. januar 2020.[9] Vedtak fattes av fylkestingene i februar 2017.

 • Vestland fylke får Bergen som fylkessenter, omfatter 59 kommuner, og dekker et areal på 34 056 km² med 630 266 innbyggere 1. januar 2017.
 • Agder fylke får Kristiansand som fylkessenter, omfatter 30 kommuner og dekker et areal på 16 434 km² med 300 734 innbyggere 1. januar 2017.

Kommunereformen og eventuelle grensejusteringer i forbindelse med stortingsvedtak kan komme til å endre disse tallene noe.

StortingsvedtakRediger

 
Sammenslåinger fra og med 1. januar 2020 etter stortingsvedtak i 2017.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 følgende sammenslåinger av fylker:[10]

Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Oslo kommune blir videreført som i dag. Endringer i fylkesstrukturen skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

Utdypende artikkel: Region

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ «Norges hovedland består av 18 fylker, fra Østfold i sør med fylkesnummer 1, deretter opp rundt Vika og sørover igjen langs kysten til Finnmark, som har fylkesnummer 20. Fylkesnummer 13 eksisterer ikke lengre. Det skyldes ikke overtro, bare det faktum at Bergen som tidligere var eget fylke nummer 13, inngikk som del av Hordaland fylke fra 1972.», fra «Kommuner og fylker», fra Kartverket
 2. ^ NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (merknader til § 3).
 3. ^ Fylkesnummeret eies av Statistisk sentralbyrå, og er en del av den internasjonale standarden ISO 3166, spesifikt ISO 3166-2:NO.
 4. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2018). «Folkemengde og befolkningsendringar 1. januar 2018». 
 5. ^ Kartverket. «Arealstatistikk for Norge 2018». Besøkt 6. september 2018. 
 6. ^ Lovdata. «Målvedtak i kommunar og fylkeskommunar». Besøkt 16. januar 2008. 
 7. ^ NRK. «Stortinget sier ja til ett Trøndelag». NRK. Besøkt 9. juni 2016. 
 8. ^ NRK: Sier klart ja til ett Agder
 9. ^ Hordaland fylkeskommune: Samde om plan for samanslåing
 10. ^ regjeringen.no - Nye fylker (sist oppdatert: 7. juli 2017)

Eksterne lenkerRediger