Liste over bergarter

Wikimedia-listeartikkel

Liste over bergarter er en oversikt over noen vanlige bergarter, i alfabetisk rekkefølge. Tabellen angir hvorvidt bergarten er eruptiv (E), magmatisk (Ma), metamorf (M) eller sedimentær (S), og deretter hvordan bergarten hovedsakelig ble dannet. For de eruptive størkningsbergartene oppgis det hvorvidt de er felsiske eller mafiske, og om det er tale om dyp-, gang- eller dagbergarter. Videre oppgis vanlig alder i funn på jordoverflaten. Det oppgis de vanligste mineralene bergarten består av, og til slutt hvor den er utbredt og hvilken bruk bergarten har. Engelske navn oppgis i parentes når disse avviker betydelig fra det norske navnet.

Navn (Engelsk) Gruppe:
Eruptiv
Magmatisk
Metamorf
Sedimentær
Dannelsesprosess Vanlig alder i funn (mill år) Mineral-
innhold
Utbredelse Bruk
Achondritt, en meteoritt M (E S) Asteroider, månen, mars[1] Ofte olivin, pyroksen, plagioklas, m.m. Memorabilia, smykker
Alunskifer M Omdannet leiresediment > 100 kvarts, glimmer, feltspat, noe svovel, karbonat, silisium, sølv, vanadium, uran, organisk kalk («stink-kalk») Öland, Gotland, Västra Götaland, Skåne, Oslo
Amfibolitt M Omdannet gabbro, basalt, gråvakke, dolomitt, m.m. amfibol, actinolitt, hornblende, ofte garnet, feltspat, kalsitt, pyroksen Skottland, Østerrike Veibygging, fyllmasse
Andesitt E Størknet felsisk / mafisk dagbergart > 0 plagioklas-feltspat (>80 %) Subduksjonssoner, Andesfjellene, Montserrat, Krakatau, Japan, Aleutene, Trondheimsfeltet
Anortositt E Ma Størknet ultramafisk gangbergart plagioklas-feltspat / labradoritt (90 %), olivin (<5 %) Månen, New York, Montana, Sør-Afrika, Egersund
Antrasitt, kull M Omdannet sediment
Arkose, en sandstein S Sedimenterte sandkorn av granitt kvarts (>70 %), feltspat (>25 %), glimmer Skottland
Basalt Ma Størknet mafisk dagbergart > 0 natrium-plagioklas, pyroksen, olivin Månen, havbunn, Oregon, Island, Antrim, Isle of Staffa, Sibir, Deccan Statuer, Rosetta-steinen
Basanitt
Blåglimmerskifer (Blueschist) M Omdannet krystallinsk sediment kvarts, feltspat, glimmer, glaucofan, actinolitt
Blåskifer M Omdannet leiresediment
Breksje (Breccia) S Sedimenterte steinfragmenter > 1 mange forskjellige mineraler Pembrokeshire
Charnockitt Ma Størknet felsisk dypbergart
Chert, se også flint S M Mørke silisium-noduler i sedimenter kvarts, kalkstein, kritt Rogaland, Frøya, Alta
Chondritt, en meteoritt M E S Asteroider, månen, mars[1] Olivin, pyroksen, glass, plagioklas, m.m. Memorabilia, smykker
Diabas
Diatomitt/kiselgur
Dioritt E Ma Størknet gangbergart plagioklas, hornblende, biotitt Antrim Bygg, søyler, Kefrenstatuen
Doleritt Ma Størknet mafisk dypbergart kalsium-plagioklas, pyroksen, kvarts (<10 %) Wales Stonehenge
Dolomitt S Sedimentert marint skallmateriale med dolomitt dolomitt, kalk Dolomittene Byggemateriale, fluksmiddel i stålproduksjon
Drammensgranitt, en rød granitt E Størknet felsisk dypbergart kalium-feltspat, kvarts, glimmer Buskerud Veibygging
Dunitt E Ma Størknet mafisk gangbergart olivin (>90 %), pyroksen Kilde til krom
Eklogitt M Vest-Spitsbergen
Evaporitt S
Felsitt Ma
Flint, se også chert S M Lyse silisium-noduler i sedimenter kvarts, kalkstein, kritt (mineral)kritt England, Danmark, Baltikum Tidlige redskaper, bygg, flintlåsgevær
Fonolitt, en mørk trachytt E Porfyrisk felsisk / mafisk vulkansk sanidin, oligoklas, feltspatoider, hornblende California, Colorado, Devil's Tower, Black Hills, Tyskland, Tsjekkia, Italia
Fulguritt M Sand omdannet ved lynnedslag kvarts, glass, mange ulike mineraler Sahara, ørkenområder
Fyllitt M Omdannet leirskifer, slamstein, m.m. kvarts, feltspatt, muskovitt, grafitt, tidvis kloritt, turmalin, andalusitt, cordieritt, pyritt, magnetitt, biotitt, m.m. Peru Gatestein, brostein
Gabbro Ma Størknet mafisk dypbergart > 900 kalsium-plagioklas-feltspat, pyroksen / augitt, oftest ikke kvarts Isle of Skye Bygg, kilde til nikkel, platina
Gips (Rock gypsum) S Utfelling ved kondensering av vanndamp gips, forekommer også i kalkstein, skifer, steinsalt California Statuemodeller («alabast»), stukkatur, wallboard, flammehemmer, isolasjon
Glimmer (Mica) M
Glimmersandstein (Micaceous sandstone) S Sedimenterte sandkorn med mye glimmer kvarts, feltspat, glimmer (muskovitt, biotitt) Utah, Arizona, Hebridene
Glimmerskifer (Schist) M Omdannet krystallinsk sediment kvarts, feltspat, glimmer, ofte actinolitt, hornblende, muskovitt, kloritt, talk, biotitt, grafitt Østerrike
Gneis M Omdannet granitt eller sediment under varme og trykk kvarts, feltspat, ofte garnet, biotitt, hornblende Sør-Afrika, Østerrike, Egypt, Langfjella, Agder
Granitt Ma Størknet felsisk dypbergart > 900 kalium-feltspat, kvarts, glimmer Canada, Sierra Nevada, Vermont, Devon, Bohuslen, Østlandet Bygg, statuer, Segovia-akvedukten, Mt. Rushmore
Granodioritt E Ma Størknet felsisk gangbergart plagioklas, kalium-feltspat, kvarts, glimmer Alpene Veibygging
Granofyr Ma
Granulitt M Omdannede dypbergarter eller sedimenter ved varme og trykk pyroksen, feltspat, kvarts, 'ofte plagioklas, garnet, olivin Wyoming
Grimstadgranitt, en rød granitt Ma Størknet felsisk dypbergart > 900 feltspat, rødkvarts, svart biotitt Grimstad, Fevik Bygg, fasader
Grønnglimmerskifer (Greenschist) M Omdannet krystallinsk sediment kvarts, feltspat, glimmer, kloritt, actinolitt, epidot
Grønnsandstein (Greensand) S Sedimentert sand med kaliumrikt grønnglimmer kvarts, grønnglimmeret glauconitt Kalium-gjødsel, radiometrisk aldersbestemmelse
Grønnstein M
Gråvakke, en sandstein

(Greywacke)

S Sedimenterte sandkorn > 1 kvarts, feltspat, mafiske mineraler, tidvis amfibol Cornwall, Egypt, Trondheimsfeltet, Oppdal Statuer, sarkofager
Hornblenditt Ma M hornblende
Hornblendegranitt feltspat, kvarts, glimmer, hornblende
Hornfels M Kontaktomdannet stein nær vulkanrør hornblende, plagioklas, pyroksen, andalusitt, cordieritt, magnetitt, apatitt, titanitt, garnet, m.m. Hurum
Iddefjordsgranitt, en lys granitt E Størknet felsisk dypbergart feltspat, kvarts, glimmer Østfold Bygg, Monolitten
Ignimbritt E
Jade
Jernstein (Ironstone) S M Omdannet sediment eller utfelt > 400 kvarts, feltspat, jern (>15 %), hematitt, magnetitt Ontario, Minnesota, Australia Kilde til jern
Kalkstein (Limestone) S Sedimentert marint skallmateriale med kalsitt > 5 kalsitt, kalk, tidvis aragonitt, dolomitt, sideritt, kvarts, pyritt Huler, Oxfordshire, Danmark, Asker, Bærum Bygg, sement, fluksmiddel, reduksjonsmiddel, glassproduksjon
Karbonatitt
Kimberlitt, en peridotitt Ma Størknet ultramafisk i varmesøyle > 65 olivin, pyroksen, glimmer Sør-Afrika, Zimbabwe Kilde til diamanter
Konglomerat S Sedimentert klastisk grus > 1 mange forskjellige mineraler Hertfordshire, Oslofeltet
Kritt (Chalk) S Sedimentert planteplankton og alger 65 - 140 kalsitt (>95 %), kalk, tidvis kvarts, glaukonitt, apatitt, leire Dover, Møns klint Sement, keramikk, gjødsel, fargestoff, kalkhvitt, tavlekritt
Kull M Omdannet sediment
Kvarts M
Kvartsitt M Omdannet sandstein under varme og trykk kvarts, ofte glimmer, kyanitt, m.m. Skottland
Kvartsdioritt
Kvartsmonzonitt
Lamproitt
Lamprofyr
Larvikitt, en syenitt Ma Størknet dypbergart > 250 kalium-feltspat, pyroksen, glimmer, amfibol Vestfold Bygg, Grand hotell
Latitt
Leirstein S M Sedimentert leire Sedimentert leire Keramikk, porselen, terakotta
Leirskifer (Shale) S Sedimentert leire, silt leire, kvarts, kalsitt, tidvis kerogen, pyritt, feltspat, hematitt, goethitt Colorado, Nord-Dakota, Texas, Wales, Yorkshire Bygg, fliser, heller, keramikk, oljeutvinning fra kerogen
Lignitt
Marl S Sedimentert leire med kalsitt leire, kalsitt, tidvis glauchonitt, hematitt Arizona Murstein
Marmor (Marble) M Omdannet kalkstein under trykk og varme kalsitt, dolomitt, tidvis serpentin, kvarts, glimmer, diopsid, pyritt, tremolitt, grafitt, actinolitt, m.m. Skottland, Toscana, India, Bergen, Agder Bygg, bordplater, statuer, svært mange varianter
Migmatitt M Omdannet granitt, gneiss, m.m. kvarts, eltspat, glimmer, ofte mange andre mineraler
Monzogranitt Ma
Monzonitt
Mylonitt
Nefelinbasalt, en basalt Ma Størknet mafisk dypbergart natrium-plagioklas, pyroksen, olivin, nefelin New Mexico, Tyskland, Tyrkia, Libya
Nefelinsyenitt E Størknet dagbergart
Nefelinitt
Neidengranitt Ma Øst-Finnmark
Nordmarkitt, en syenitt Ma Oslofeltet
Noritt
Obsidian, vulkansk glass E Størknet felsisk dagbergart glass (>95 %), hematitt, feltspat Oregon, Yellowstone, Mexico, Hekla, Italia, Statuer, smykker, knivblad
Old Red Sandstonedevonsk S Storbritannia
Oljeskifer S M Omdannet leirstein med råolje leire, kvarts, kalsitt, kerogen Colorado, Texas, Nord-Dakota, Estland Kilde til råolje
Oolitt, en kalkstein S Sedimentert marint skallmateriale > 5 kalsitt, kalk, tidvis aragonitt, dolomitt, sideritt, kvarts, pyritt Isle of Skye
Ortocerkalk S
Papirskifer M
Pegmatitt Ma Størknet felsisk / mafisk dypbergart kvarts, feltspat, glimmer California Kilde til wolfram
Pelitt
Peridotitt E Ma Størknet ultramafisk gangbergart olivin (>40 %), pyroksen, kromitt Mantelen, Oman, Newfoundland, Lanzarote Kilde til krom, asbest
Porfyr Ma Størknet dypbergart
Porsangerdolomitten – Prekambrisk dolomitt med stromatolitter S Sedimentær dolomitt 700 dolomitt Porsanger
Pumice E Størknet skummende lava, dagbergart > 0 glass, tidvis feltspat, augutt, hornblende, zirkon Hawaii, Lipari, Krakatau Bygg, Pantheon, badeskrubb, flytestein
Pyroklastisk bergart
Pyroksenitt E Ma Størknet mafisk gangbergart pyroksen (>60 %), olivin
Rapakivigranitt
Rhyodacitt
Rhyolitt E
Ringerikssandstein S
Rombeporfyr E Ma
Sandstein S Sedimenterte sandkorn > 1 kvarts, feltspat Utah, Nevada, Arizona, Egypt, Midtøsten, India, Hedmark, Finnmark Bygg, statuer, Abu Simbel-tempelet, Petra, Red Fort
Serpentinitt Vest-Spitsbergen
Siltstein S Sedimentert silt kvarts, feltspat
Skarn
Skifer (Slate) M Omdannet leirskifer, leirstein, slamstein leire, kvarts, feltspat, glimmer, tidvis grafitt, pyritt Vermont, Pennsylvania, Wales, Rhinland, Hebei, Vest-Spitsbergen, Alta Bygg, heller, fliser, bordplater, paneler, takstein
Slamstein (Mudstone) S Sedimentert slam, leire og silt leire, kvarts Namibia
Steinsalt S Utfelt ved fordamping av vann > 0 halitt (100 %), sjelden sylvitt Canada, Mexicogulfen, Frankrike, Østerrike, Polen, Midtøsten, India Bordsalt, bakepulver, porselen, fluksmiddel
Syenitt Ma Størknet dypbergart kalium-feltspat, natrium-plagioklas, inneholder ikke kvarts Sør-Afrika, Larvik (se: larvikitt) Bygg, fasader
Tachylytt
Taconitt
Tefritt
Tektitt M Meteorittnedslag
Teralitt
Tonalitt
Trachytt E Porfyrisk felsisk / mafisk vulkansk sanidin, oligoklas, feltspatoider, kvarts, hornblende California, Rhinland, Auvergne, Tenerife, Ascension Island Slitesterk gatestein
Travertin S
Troctolitt
Trondhjemitt (tonalitt), en kvartsdioritt Ma Størknet dypbergart feltspat, kvarts, anortitt, biotitt Støren, Tolga, Grimstad Bygg, fasader, gravsteiner
Tufan (Tufa, Geyserite) S Sedimentert kondensert geysirdamp > 0 kalsitt, silisium California, Colorado, Yellowstone, Island, New Zealand
Tuff E Størknet skummende lava, dagbergart > 0 glass, ulike fragmenter Nevada, Yellowstone, Martinique, Guatemala, Peru, Pompeii, Santorini, New Zealand, Påskeøya Kilde til fossiler, Påskeøya-statuene
Turbiditt S Sedimenter presset ved undersjøiske ras > 0 sedimentære bergarter Irland, Tyskland, Italia
Vakke
Variolitt
Websteritt

Galleri

rediger

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ a b Ronald Louis Bonewitz (red), Rocks and Minerals, London 2005,utg 2008, side 75.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata