Universitetet i Oslo

offentlig universitet
(Omdirigert fra «Universitetet i Christiania»)

Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er et norsk forskningsintensivt statlig universitet. Det er det eldste og gjennomgående høyest rangerte universitet i Norge; frem til 1946 var det Norges eneste universitet og det beholdt sin posisjon som landets største universitet til 2016 da det ble nest størst.[10][11][12] Universitetet har over 27 000 studenter og 6 600 ansatte. Professor Svein Stølen har vært rektor ved Universitetet i Oslo siden 1. august 2017.

Universitetet i Oslo
Offisiell logo brukt siden 1842
Bygningen Domus Media ved Det juridiske fakultet
Latinsk navnUniversitas Osloensis
(Universitas Regia Fredericiana)
Kallenavn og forkortelserDet Kgl. Frederiks Universitet (1811–1939), UiO
Grunnlagt2. september 1811
TypeUniversitet
RektorSvein Stølen
ProrektorÅse Gornitzka
Viserektor(er)Per Morten Sandset, Mette Halskov Hansen, Bjørn Stensaker
DirektørArne Benjaminsen
BeliggenhetOslo
Studenter26 650 (2021)[1]
Ansatte7 029 (2021)[2]
Medlemskap
10 oppføringer
European University Association[3]
GBIF Norge
Global Biodiversity Information Facility
Norske institusjoner som publiserer artsdata i GBIF
arXiv (2021)[4]
Guild of European Research-Intensive Universities (2022)[5]
Det arktiske universitet[6]
ORCID (2023)[7]
European Open Science Cloud Association[8]
Universitets- og høgskolerådet[9]
Org.nummer971035854
Nettstedhttps://www.uio.no (norsk, engelsk)
Kart
Universitetet i Oslo
59°56′24″N 10°43′19″Ø

Universitetet består av åtte fakulteter som driver forskning i og tilbyr undervisning i teologi, jus, medisin, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, odontologi, samfunnsvitenskaper og utdanningsvitenskap. I tillegg til fakultetene består UiO i bred forstand av flere museer og andre enheter, og av flere formelt selvstendige tilknyttede institutter. Det juridiske fakultet holder til i de opprinnelige universitetsbygningene ved Karl Johans gate, som fakultetet delte med Det medisinske fakultet til 1985. Den største delen av universitetet holder til på BlindernGaustad universitetsområde, der den første bygningen stod ferdig i 1932. I 1950- og 1960-årene ble Blindern–Gaustad-området bygget betydelig ut og betegnet som Forskningsbyen. Det medisinske fakultet ligger på Gaustad og universitetssykehusene i Oslo-området.

Universitetet ble grunnlagt på slutten av den dansk–norske unionstiden i 1811 på grunnlag av universitetstradisjonen fra helstatens eneste universitet, Københavns Universitet, og i praksis som en norsk delvis videreføring av dette. Dets opprinnelige navn var Det Kongelige Frederiks Universitet, oppkalt etter den siste dansk-norske unionskongen Frederik VI. Navnet ble endret til Universitetet i Oslo i 1939. Universitetet ble frem til 1939 ofte kalt «Det Kgl. Frederiks», og ofte også bare kalt «Universitetet», ettersom det var det eneste universitetet i Norge frem til 1946.

Universitetet i Oslo er ved siden av universitetene i København, Uppsala og Lund et av Nordens største universiteter, og ble i 2020 bl.a. rangert som nr. 60 blant verdens fremste universiteter av Academic Ranking of World Universities.[13]

Organisering

rediger
 
Universitetet i Oslo, HumSam-biblioteket – Georg Sverdrups hus.
 
Helga Engs hus, Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UiO)
 
Ragnar Frischs auditorium ved John Colletts plass

Universitetsledelsen

rediger

Universitetets øverste styringsorgan er Universitetsstyret, frem til 2003 Det akademiske kollegium. Opprinnelig bestod Det akademiske kollegium av alle professorene, som kollektivt ledet universitetet. I dag er det et representativt organ valgt blant vitenskapelig ansatte, studenter og teknisk-administrativt ansatte. Alle vitenskapelig ansatte og studentene fikk stemmerett i 1955 og de teknisk-administrativt ansatte i 1975. Universitetets øverste daglige ledelse består av en valgt rektor og dennes valgte stedfortreder, prorektor. De siste rektorene har også utnevnt viserektorer.

I perioden 1814–1844/45 var universitetets to høyeste verv universitetets kansler og prokansler. Prokansleren var også titulær formann for Det akademiske kollegium. Kanslervervet ble innehatt av svenske statsmenn og kongelige, mens prokanslervervet ble innehatt av prominente nordmenn primært med virke utenfor universitetet. I 1845 fikk universitetet fullt selvstyre og Det akademiske kollegium valgte frem til 1907 hvert år en formann i sin midte som øverste leder. I 1907 ble vervet som rektor innført, og rektor var ex officio også kollegiets formann. Rektoratet fikk administrativ bistand av universitetssekretæren, mens kvestor hadde ansvar for økonomien. I 1962 ble stillingene som universitetssekretær og kvestor slått sammen til stillingen universitetsdirektør som fikk ansvar for både administrasjon og økonomiforvaltning.[14]

Fakulteter

rediger

Hoveddelen av universitetets kjernevirksomhet er delt inn i åtte fakulteter som igjen er delt inn i institutter eller avdelinger. Fakultetene er:

Andre enheter

rediger

Universitetet i Oslo består i tillegg til fakultetene av en del andre enheter uten fakultetstilknytning som driver med forskning, undervisning, formidling og annen vitenskapelig virksomhet. Disse består av to museer (Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum), Universitetsbiblioteket i Oslo og noen tverrfaglige forskningssentre. Universitetet i Oslo eier også Baroniet i Rosendal og Det norske institutt i Roma og driver flere forskningssentre i utlandet.

Tilknyttede institutter

rediger

Tilknyttede institutter ved Universitetet i Oslo, internt ved universitetet også omtalt som «universitetets randsone», er formelt selvstendige institutter som universitetet har en formell samarbeidsavtale med og som har nære faglige bånd til universitetet, til tross for at de ikke direkte er en del av eller eid av UiO. Disse defineres derfor også som enheter ved UiO i bred forstand. De fleste av de tilknyttede instituttene er etablert av eller med medvirkning fra UiO, gjerne med utspring i forskningsmiljøer ved UiO. De kan være organisert som selveiende stiftelser eller aksjeselskaper, med eller uten UiO-(med)eierskap; UiO har i hovedsak solgt sine aksjer i de selskapene som er organisert som aksjeselskaper. Enkelte av randsoneinstituttene var tidligere eid av UiO-datterselskapet UniRand AS, men randsonen er ikke identisk med UniRand og de fleste inngikk ikke i dette datterselskapet. Instituttene skiller seg fra klassiske universitetsinstitutter ved at de som regel primært er forskningsinstitutter med begrenset utdanningsvirksomhet, og gjerne i spissede eller tverrfaglige felt. I mange tilfeller er samarbeidet også formalisert ved bruk av professor II-stillinger ved universitetet. De viktigste randsoneinstituttene er[15]

Studietilbudet

rediger

Universitetet i Oslo tilbyr over 220 studieprogrammer[16].

Forskning

rediger

Universitetet driver forskning både som en del av den løpende virksomheten, og gjennom ulike forskningsprogram og forskningssentre.

Universitetet i Oslo har ni sentre for fremragende forskning (SFF), og ett desentralisert senter med noder i Tromsø og Oslo: Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap, Senter for geologiske prosessers fysikk, Senter for matematikk for anvendelser, Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling, Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling, Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Senter for kreftbiomedisin, Senter for immunregulering og Senter for teoretisk og beregningsorientert kjemi.

UiO har seks senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Siden 2008 har UiO bygget opp syv tverrfakultære forskningsområder. Alle fakultetene og museene og UiOs to institusjonelle sentre er involvert i disse forskningsområdene.

En viktig dimensjon ved forskningsvirksomheten ved UiO er samarbeidet med Oslo universitetssykehus (OUS) og med instituttsektoren. UiO har flere hundre eksternfinansierte professor II-stillinger for å styrke faglig samarbeid med andre institusjoner. UiO har også vedtatt å jobbe målrettet for å øke andelen kvinner i professor II-stillinger ved kallelser av kvinner.

Historie

rediger

Etableringen

rediger

Ønsket om et eget norsk universitet ble fremsatt allerede i 1661, da Norge var en del av unionen Danmark-Norge. På 1600-tallet ble en universitetseksamen obligatorisk for å kunne få en stilling som prest eller jurist. Uten et eget universitet måtte nordmenn som ønsket en slik karriere til Københavns Universitet for å studere. Dette hevdet mange nordmenn at diskriminerte dem, fordi den lange avstanden gjorde det vanskeligere for nordmenn å studere og dermed få en stilling i staten. At så få nordmenn hadde mulighet til å studere, bidro til at embetsmenn i Norge ofte var dansker som var ukjent med de lokale norske forholdene. Det ble forsøkt å etablere et norsk universitet i 1772 og 1794, men mangel på finansiering stanset planene.

Det kongelige selskap for Norges vel, stiftet i 1809, hadde etablering av et norsk universitet som en av sine hovedsaker, og satte i gang en landsomfattende innsamlingsaksjon. En rekke av landets ledende borgere samlet inn økonomisk støtte til opprettelsen. Innsamlingen ble en suksess, og selskapet fikk inn nesten en million riksdaler, noe som tilsvarer 1,5 milliarder kroner i dagens verdi.

I 1811 ble det avgjort at Norge i union med Danmark skulle få sitt første universitet, etter at kong Frederik VI ga opp motstanden mot det han trodde ville bli en politisk separatistinstitusjon. I 1813 åpnet Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania, som den gang var den nest største byen i det norske lydriket. Bare et år senere erklærte Norge seg selvstendig og vedtok egen Grunnlov.[17] Det nye universitetet bygget på den felles universitetstradisjonen fra København, og universitetet fulgte de første årene, også etter unionsoppløsningen i 1814, forskriftene for Københavns Universitet frem til det ble vedtatt egne norske universitetsforskrifter. I praksis beholdt universitetet et nært forhold til Københavns Universitet med studier og grader som i stor grad var felles eller nokså like gjennom 1800- og 1900-tallet.

Da Norge som følge av krigen i 1814 måtte inngå i personalunion med Sverige, ble det nye universitetet en nøkkelinstitusjon som bidro til akademisk og kulturell uavhengighet i unionen. Mens Norge i de første tiårene opplevde tunge pengepolitiske problemer, framstod universitetet som et kraftsentrum i utviklingen av en norsk egendefinisjon, historieskrivning og strategier. Fra første stund ble de sentrale fagdisiplinene de «universelle» fag som naturforskning, medisin, filosofi og teologi, som ikke er særegne for hvert enkelt land. Men nordmennene fikk også politisk gjennomslag for professorater i mer nasjonalt og selvstendig orienterte fag som geografi, historie, språkstudier, oeconomie og jus.

Embetsmannstatens nasjonsbygging

rediger

Hovedfunksjonen til universitetet ble å utdanne en ny elite av embetsmenn til kirke og statsapparat. Den selvstendige staten – om enn i union med Sverige – trengte utdannede folk til stadig flere ekspert- og lederfunksjoner. Universitetet ble sentrum for kartleggingen av landets kultur, språk, historie og naturressurser. Det ble gjennom 1800-tallet satset sterkt på utviklingen av slike kartleggingsdisipliner som økonomi og statistikk (Schweigaard), botanikk (Blytt), geologi (Keilhau, Brøgger), geografi og historie P.A. Munch og zoologi. I politisk forstand utmerket særlig den juridiske og økonomiske tenkingen til Schweigaard som svært innflytelsesrik midt i århundret. Men ingeniørutdanning manglet - den viktige oppgaven med å bygge ut veinett og jernbane ble ivaretatt av offiserer utdannet ved Hærens ingeniørkorps eller ved de tekniske høyskolene hovedsakelig i Tyskland.

Selv om universitetet ble opprettet av en eneveldig monark, fikk det etter 1814 stadig mer karakter av nasjonens og det norske folks universitet, og ikke kongens universitet. Riktignok var det Kongen i statsråd som i starten tillot (eller nektet) opprettelsen av professorater, men litt utpå 1800-tallet ble denne retten overført til Stortinget. En viktig tanke var tidlig å åpne universitetet for praktisk orientert undervisning for begavede og ikke bare bemidlede menn.

Universitetets var inntil 1946 det eneste i landet, men fikk allerede fra 1859 sterk konkurranse på enkelte felt fra Norges landbrukshøyskoleÅs, og fra 1910 også fra Norges tekniske høgskole i Trondheim. Landbrukshøyskolen fikk landets andre professorat i økonomi, og utfordret forøvrig universitetet innen naturfagene. Den tekniske høyskolen i Trondheim ble helt enerådende innen ingeniørfagene, og spesielt viktig etter at USA stengte for norske studenter midt i 1920-årene. Fram mot første verdenskrig ble det stadig tydeligere at Det Kongelige Frederiks Universitet distanserte seg fra de mer praktisk orienterte fagutdanningene, og overlot dette til andre læresteder.

 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Christiania i 1861, ved Christopher Hansteens avskjed. Fra venstre bak: Schübeler, Münster, Christie, Sexe, Kjerulf, Waage, Bjerknes, Fearnley. Fra venstre foran: Broch, M. Sars, Hansteen, Rasche, L. Esmark.

Faglig vekst og nye forskningsidealer

rediger

Gjennom 1800-tallet definerte universitetet seg selv gjennom vitenskapelige disipliner, i motsetning til de tidligere brede utdanningsområdene, og gradvis ble professoren en forsker som foreleste – og ikke en foreleser som også skrev bøker. Flere av universitetets hovedoppgaver har vært mer eller mindre uforanderlige: Å tilby landets høyeste utdanning innen ulike vitenskapsgrener. Universitetet skulle tilby og formidle allmenndanning, det vil si å være kilden til grunnleggende dannelsesideal i samfunn og skole. Den siste oppgaven var å fornye kunnskapsbasen – altså drive original forskning.

En av universitetets store endringer kom i 1870-årene idet forskningen ble tillagt større vekt. Styringen av universitetet ble mer profesjonalisert, studiefagene ble lagt om og undervisningsformene endret. Forskningen ble mer spesialisert, disiplinene differensiert og den klassiske dannelse med tverrfaglige studier kom under økt press.

Forskningen endret seg rundt århundreskiftet kvalitativt – med nye metoder, vitenskapsteoretiske ideer, og praksisformer. Universitetets lærere skulle være høyt kvalifiserte vitenskapsmenn ved utnevnelsen, og fortsette å arbeide vitenskapelig ved siden av lærergjerningen. Vitenskapelig virksomhet med å fremsette og prøve nye teorier, åpne for nye erkjennelser, gjøre nye oppdagelser – inngikk også etter hvert i samfunnets forventninger til universitetet. Samfunnsutviklingen forutsatte mer og mer spesialisert kunnskap, ikke bare moralsk og juridisk dømmekraft. Dette satte universitetet seg fore å levere gjennom økt faglig spesialisering.

Universitetet i mellomkrigstiden

rediger

W.C. Brøgger var professor i geologi og ble universitetets første rektor, da rektorstillingen ble opprettet av Stortinget i 1905 etter Unionsoppløsningen. I sin festtale i anledning hundreårsjubileet presenterte han Universitetet først og fremst som en internasjonal institusjon i en større familie av universiteter. Det var de vitenskapelige, erkjennelsesfremmende, grensesprengende funksjoner som skulle bringe Norge ut i verden og opp på høyde med andre kulturnasjoner. Brøgger viste en energisk holdning til det å skaffe penger til forskningen. Utfordringen lå i evnen til å tilby praktisk og anvendt forskning og undervisning. Da Norge opprettet et eget ingeniørstudium i mellomkrigstiden skjedde det i Trondheim, og ikke i Oslo. Universitetet i Oslo utviklet en sterk fagtradisjon innenfor økonomifaget, men etter eksperimenter med kortere utdanningsløp kom undervisningen i mellomkrigstiden inn i et stadig mer teoretisk spor under ledelse av Frisch. Næringslivets behov for en mer praktisk orientert høyere handelsutdanning kulminerte med opprettelsen av Norges handelshøyskole i 1936, som etterhvert vokste fram som en faglig utfordrer også innen teoretisk økonomi.

 
Utbyggingen av universitetsområdet på Blindern tok til i 1930-årene, og først ute var Farmasi-, Kjemi- og Fysikkbygningene. Øvre Blindern var fortsatt jorder frem til utbyggingen fortsatte i 1960-årene.

Universitetets navnebytte fra Det Kongelige Frederiks Universitet til Universitetet i Oslo skjedde i 1939.

På to fagfelt ble det i mellomkrigstiden lagt grunnlag for nobelpriser, nærmere bestemt innen sosialøkonomi, anført av Ragnar Frisch, og innenfor kjemi, hvor nobelprisen etter krigen ble tildelt Odd Hassel. Innenfor lingvistikk oppnådde flere forskere verdensry. Den økende forskningsaktiviteten i første halvdel av 1900-tallet var del av en internasjonal utvikling som også omfattet Norge. Studenttallet doblet seg fra 1911 til 1940, og rekrutteringen skjedde fra en stadig bredere geografisk, kjønnsmessig og sosial basis, men arbeiderklassen var fortsatt ikke med.

Andre verdenskrig og etterkrigstiden

rediger

Under den tyske okkupasjonen 1940–45 ble universitetet satt under styre av den NS-utnevnte rektoren, polarforsker Adolf Hoel, mens den valgte rektoren Didrik Arup Seip ble fengslet. En rekke studenter deltok i motstandsarbeid, og etter et branntilløp i universitetets aula beordret den tyske rikskommissær Terboven universitetet stengt og studentene arrestert. En rekke studenter og lærere satt i tysk fangenskap til krigens slutt. Flere årskull mistet undervisningen under krigen, og dette førte til at uvanlig store kull startet på universitetet i 1946, med dertil betydelig nyansettelse av vitenskapelig personale. En av dem som fikk sjansen som ung foreleser dette året, var filosofen Arne Næss.

Universitetet kom ut av okkupasjonstiden med styrket anseelse. Det var store forventninger til hva vitenskapen kunne bidra med for å skape vekst og velstand i et frigjort Norge. Studentene ble integrert i velferdsstaten. Det offentlige påtok seg ansvar for å skaffe studielån til studenter som ikke kunne få økonomisk støtte hjemmefra, gjennom Statens lånekasse for studerende ungdom, opprettet i 1947. Etterkrigstiden opplevde en rekordtilstrømning av studenter. Mange hadde fått avbrutt studiet av krigen, eller var ikke kommet i gang, og meldte seg nå ved universitetet. Høstsemesteret 1945 ble det registrert 5 951 studenter,[18] det høyeste studenttallet ved UiO til da. I 1947 var tallet over 6 000 studenter – tilsvarende 50 prosent flere studenter enn før krigen.

Da det ble opprettet nasjonale forskningsråd etter andre verdenskrig, ble Brøggers visjon i stor grad realisert ved at forskning fikk ble finansiert uavhengig av undervisning. Dette falt sammen med det massive inntoget av studenter i 1960-årene, som igjen gjorde det vanskelig å balansere forskning med etterspørselen etter undervisning.

Studenteksplosjon og studentopprør

rediger

Ikke i noen tidligere epoke har et tiår medført så store forandringer for universitetet som 1960-årene. Fra 1960 til 1970 ble studenttallet tredoblet, fra 5600 til 16 800. Denne veldige tilstrømningen var i seg selv nok til å endre bildet av universitetet slik det ble oppfattet innad og utad. Endringene var imidlertid enda mer omfattende. Universitetsområdet på Blindern ble bygget ut, og staben av vitenskapelig og administrativt ansatte økte sterkt. Antallet vitenskapelige stillinger ble fordoblet, fra under 500 til omtrent 1200. Økningen i antallet studenter og ansatte sprengte etablerte arbeidsmåter og organisasjonsformer. Blindern-utbyggingen skulle gi plass til 7000 studenter. Studenteksplosjonen i 1960-årene ble særlig et Blindernfenomen. Fakultetene i sentrum, jus og medisin, opplevde bare en dobling av studenttallet gjennom 1960-årene, mens humaniora og samfunnsvitenskap fikk en tredobling.

Politisk revolusjonære synspunkter hadde for alvor slått inn over universitetet fra 1968. «Studentopprøret» ble stående som et vendepunkt i universitetenes historie over hele den vestlige verden. Fremtidsutsiktene for 1960-årenes studenter var usikre. Flere studenter enn tidligere kom fra miljøer uten akademiske tradisjoner og hadde få rollebilder å forholde seg til. Masseuniversitetet kunne ikke føre alle studentene til en eliteposisjon tilsvarende tidligere tiders akademikere, og mange studenter tok avstand fra etablerte eliter og måten de fungerte på. Mange var utålmodige med å få brukt sin kunnskap til å forandre samfunnet. Akademikerne skulle være solidariske med de underprivilegerte.

Det mest grunnleggende endringstrekket i studentbefolkningen var den økende kvinneandelen. Gjennom 1970-årene økte kvinnene til et flertall av studentene. Samtidig ble universitetet et sentrum for den organiserte kvinnebevegelsen, som vokste frem fra 1970-årene.

Foran tusenårsskiftet vokste studenttallet med eksplosiv kraft. I 1992 måtte UiO for første gang håndheve adgangsbegrensning ved alle sine fakulteter. Mye av forklaringen på det høye studenttallet lå i et dårlig arbeidsmarked. I 1996 var det 38 265 studenter ved UiO. Nivået lå cirka 75 prosent over gjennomsnittet i 1970- og 1980-årene.

 
En eldre versjon av universitetsseglet

Universitetets segl viser Apollon med lyren. Apollon var i gresk og romersk mytologi gud for bl.a. musikk, poesi og kunstartene. Seglet ble vedtatt i 1828 og tatt i bruk i 1835.[19][20] Universitetet har brukt flere ulike design av seglet gjennom historien, og det ble senest nytegnet i 2009. Frem til 2009 brukte universitetet et design fra 1980-årene.

Bygningene

rediger
 
Universitetet i sentrum. Domus Media til venstre, Domus Academica til høyre. Bygningene huser i dag bare Det juridiske fakultet. Bygningene er fredet etter lov om kulturminner.

I begynnelsen måtte universitetet leie bygninger i sentrum av byen, blant annet de samme lokaler som Stortinget brukte under sine tidlige samlinger da de kom sammen bare hvert tredje år. De fleste er i dag revet, men ved Christiania torv står i dag to bygninger som har huset deler av universitetet. I 1833 ble Observatoriet ferdigstilt, etter tegninger av arkitekt Christian Heinrich Grosch. Det er den eldste universitetsbygningen oppført for vitenskapelige formål som fremdeles eksisterer.

Bygningene på Karl Johan

rediger

I 1852 stod de nye universitetsbygninger endelig klare øverst på Karl Johans gate, også de etter tegninger av Grosch. Festsalen i Domus Academica ble brukt til stortingssal inntil Stortinget fikk sin egen bygning i 1866. Bygningene regnes som selve hovedverket til arkitekt Grosch. Groschs tegninger ble vesentlig modifisert av den berømte prøyssiske arkitekten Karl Friedrich Schinkel og preget av hans klassisistiske bygninger i Berlin.

 
Universitetet i Oslo, Universitetsområdet på Blindern.

Universitetets aula, senere med malerier av Edvard Munch, ble bygget til i 1911. I 1914 ble det nye Universitetsbiblioteket i OsloSolli plass innviet.

Museumsbygningene på Tøyen

rediger

I de første to tiårene etter århundreskiftet ble de tre museumsbygningene i Botanisk hage på Tøyen reist, og de naturhistoriske samlingene flyttet dit. Zoologisk museum stod ferdig i 1908, Botanisk museum i 1913 og Geologisk museum i 1917. I Botanisk hage var fra før veksthusene, Palmehuset (1868) og Victoriahuset (1876) bygget for vitenskapelige formål.

De første spadestikk på Blindern

rediger

I 1920 begynte planleggingen av utbyggingen på Blindern, men disse planene gikk sakte fremover grunnet dårlig økonomi og en komplisert planprosess. Den første bygningen, Farmasøytisk institutt, stod klar først tidlig i 1932, og er bygget i funksjonalistisk stil.

 
Flyfoto av universitetsområdet på Blindern (2015).

Krigsårene

rediger

Utdypende artikkel: Tysklandsstudentene

Under den tyske okkupasjonen 1940–45 ble universitetet satt under styre av den NS-utnevnte rektor Adolf Hoel, mens den valgte rektoren Didrik Arup Seip ble fengslet. En rekke studenter deltok i motstandsarbeid, og etter et branntilløp i universitetets aula beordret den tyske rikskommissær Terboven universitetet stengt og studentene arrestert. En rekke studenter og lærere satt i tysk fangenskap til oppimot krigsslutt.

Campus Blindern

rediger

I 1960-årene begynte utbyggingen av Øvre Blindern, med de firkantede og høye murbygningene som preger Blindern campus i dag. Lars Roar Langslet kommenterte Frode Rinnans arkitektur i Morgenbladet 18. januar 1962: «Her råder byggeklossenes saklige åndløshet. Det minner om et moderne fabrikkanlegg, man venter å se rekker av blankpussede maskiner på innsiden av de veldige vinduene. Og det er vel snart hva man får se.Her vil ingen falle på den tanke at dette er et universitet som iallfall har en hundreårig historie bak seg, og som er vokset frem av en enda meget eldre universitetstradisjon.»[21]

Også ved Rikshospitalet på Gaustad er det oppført bygninger for å huse administrasjon og de prekliniske deler av Det medisinske fakultet, og flere bygninger er oppført i Gaustadbekkdalen, like ved Blindern.

Fra og med 1991 var bare Det juridiske fakultet igjen i sentrumsbygningene fra 1852. En ny bygning for blant annet Bibliotek for humaniora og samfunnsfag, Georg Sverdrups hus, ble ferdigstilt på Blindern i 1999.

I 2004 ble arbeidet med oppussingen av «urbygningen» (Domus Academica) ferdigstilt. Bygget inneholder både kontorer, undervisnings- og representasjonsrom som rektors gamle kontor, og «gamle festsal», som brukes ved høytidelige anledninger. Arbeidet på et nytt informatikkbygg, Ole-Johan Dahls hus, ble startet i 2006 med en budsjettramme på omtrent en milliard kroner. Det er det største prosjektet i Norges IT-historie. Bygget ble tatt i bruk i 2011.

Da aulaen ble restaurert i 2011, ble de 11 maleriene utført av Edvard Munch sikret og konservert.[22] Parkanleggene på Blindern ble kåret til «årets grønne park» for 2011.

 
Universitetet i Oslo, bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap – Georg Sverdrups hus. Tatt mot sør, med biblioteket til venstre og Fysisk institutt lengst fremme.

Hoveddelen av universitetet holder til i Campus Blindern, altså det sammenhengende området på Blindern og Gaustadbekkdalen, der sistnevnte ligger på andre siden av Sognsvannsbanen. Mens Blindern ble utbygget fra 1930-årene, stod de første byggene i Gaustadbekkdalen ferdig på slutten av 1980-tallet, og har fremdeles store planlagte byggeprosjekter i seg. Anleggene har følgende fasiliteter:

Blinderndelen[23]

 • Annekset (Domus Theologica)
 • Bamsebo barnehage
 • Blindernveien 11
 • Blindernveien 46
 • Domus Theologica
 • Duehaugveien 10
 • Eilert Sundts barnehage
 • Eilert Sundts hus blokk A
 • Eilert Sundts hus blokk B
 • Farmasibygningen
 • Frederikke
 • Fysikkbygningen
 • Geologibygningen
 • Georg Morgenstiernes hus (tidligere Preklinisk Odontologi)
 • Georg Sverdrups hus
 • Gydas vei 8
 • Harriet Holters hus
 • Helga Engs hus
 • Henrik Wergelands hus
 • Husmannsplassen 1
 • Husmannsplassen 2
 • Idrettsbygningen
 • Kjemibygningen
 • Kristian Ottosens hus
 • Kristine Bonnevies hus
 • Lucy Smiths hus
 • Moltke Moes vei 18
 • Moltke Moes vei 20
 • Moltke Moes vei 22
 • Moltke Moes vei 24
 • Niels Henrik Abels hus
 • Niels Treschows hus
 • P. A. Munchs hus
 • Parkanlegget
 • Pennalet
 • Sophus Bugges hus
 • Sophus Lies auditorium
 • Svein Rosselands hus
 • Ullevål kino
 • Vilhelm Bjerknes' hus
 • Villa Eika
 • ZEB-bygningen

Gaustadbekkdalen:

 
Universitetet i Oslo, festplassen på Blindern. I forgrunnen sees Arnold Haukelands skulptur «Air».

Campus i Oslo sentrum

rediger

Det juridiske fakultet holder til i de gamle universitetsbygningene ved Karl Johans gate og nærliggende bygninger, men også mange andre steder, til sammen 17 forskjellige lokaliteter rundt om i Oslo.[24] Nybygde Domus Juridica på 17 000 m² og ti etasjer åpnet i 2020 i Kristian Augusts gate 17 ved Tullinløkka.[25]

Universitetssykehusene (MED) og Geitmyrsveien (OD)

rediger

Det medisinske fakultet holder til på Gaustad og på universitetssykehusene i Oslo-området. De odontologiske fagene holder hus i GeitmyrsveienLindern.

Nobelprisvinnere

rediger

Tre forskere ansatt ved Universitetet i Oslo har mottatt nobelprisen for forskning utført ved institusjonen:[26]

I tillegg kommer Fridtjof Nansen, som fikk Nobels fredspris for sin humanitære innsats under sult- og flyktningekatastrofen holodomor i Sovjetunionen på 1920-tallet.

Fakultetenes rang

rediger

Fakultetetene rangeres på en bestemt måte, i tråd med den tradisjonelle fakultetsinndelingen ved europeiske universiteter og forøvrig etter opprettelsesår. De teologiske, juridiske og medisinske fakultetene, dvs. de tradisjonelle høyere fakultetene, rangerer øverst. Det filosofiske fakultet, som siden er delt opp i en rekke andre fakulteter, rangerer tradisjonelt nederst. Rangeringen av fakultetene ved UiO blir da:

 1. Det teologiske fakultet (1811)
 2. Det juridiske fakultet (1811)
 3. Det medisinske fakultet (1811)
 4. Det humanistiske fakultet (1811/1861)
 5. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (1811/1861)
 6. Det odontologiske fakultet (1959)
 7. Det samfunnsvitenskapelige fakultet (1963)
 8. Det utdanningsvitenskapelige fakultet (1990)

Rangeringen av fakultetene innebærer at de korrekt skal nevnes i denne rekkefølgen og at professorene har sete og gang i tråd med rangeringen.

Rangeringer

rediger

Universitetet i Oslo er rangert slik på forskjellige internasjonale universitetsrangeringer:

Rangeringens navn 2019 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Academic Ranking of World Universities[27] 59[28] 67 75 75 65 64 69 68 69 68 63
THE World University Rankings[29] 121[30] 202 181 186[31][32][33]
THE-QS World University Rankings /

QS World University Rankings[34]

135[35] 111 108 100[36] 101[37] 177 188[38] 177 138[39] 101

• = Undersøkelsen ikke utført dette året.

THE-QS World University Rankings publisert av tidsskriftet Times Higher Education (THE) er fra 2010 delt i to separate rangeringer, der QS World University Rankings viderefører metoden som tidligere er benyttet, mens THE World University Rankings baserer seg på ny metode. THE-QS-studien fra før 2010 bygger på intervju med 6-7.000 forskere over hele verden, samt rangering etter indikatorer som lærertetthet, publisering, og opplevd forskningskvalitet (peer review). Det gjøres separate analyser innen fagområdene teknologi, naturfag, helsefag, og humaniora.

Studentliv

rediger
 
Chateau Neuf er tilholdssted for Det Norske Studentersamfund og brukes som kulturhus, blant annet med konserter.

Studentdemokratiet er organisert i Studentparlamentet og Velferdstinget i Oslo og Akershus. I nærheten av Blindern, på Majorstuen, ligger studenthuset Chateau Neuf hvor forskjellige studentaktiviteter finner sted, og er tilholdssted for Det Norske Studentersamfund og konsertscenen Betong. I tillegg finnes det fakultetsforeninger, studentforeninger som har ansvar for studentenes sosiale og faglige tilhørighet ved det enkelte fakultet. Universitetet har også et symfoniorkester og fem kor.

Studentavisen til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus heter Universitas.

Publikasjoner

rediger

Universitetet utgir internavisen Uniforum[40] og det populærvitenskapelige tidsskiftet Apollon.[41]

Se også

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ «Registerte studenter fordelt på campus». Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Besøkt 30. november 2021. 
 2. ^ «Årsverk tilsatte». Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Besøkt 30. november 2021. 
 3. ^ eua.eu, besøkt 16. juli 2019[Hentet fra Wikidata]
 4. ^ «Our Members / Tier 5», besøkt november 2021[Hentet fra Wikidata]
 5. ^ www.the-guild.eu, besøkt 16. desember 2022[Hentet fra Wikidata]
 6. ^ www.uarctic.org[Hentet fra Wikidata]
 7. ^ web.archive.org, besøkt 20. oktober 2023[Hentet fra Wikidata]
 8. ^ eosc.eu, besøkt 16. april 2024[Hentet fra Wikidata]
 9. ^ web.archive.org, besøkt 29. april 2024[Hentet fra Wikidata]
 10. ^ Quackarelli Symond: Top Universities - Norway Besøkt 27. januar 2016
 11. ^ Times Higher Education: University Rankings 2016 (velg Norway i "Filter by Country") Besøkt 27. januar 2016
 12. ^ «Dette er de største studiestedene i Norge». SSB. Besøkt 21. januar 2022. 
 13. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 25. mai 2015. Besøkt 19. mars 2014. 
 14. ^ Collett, John Peter (1999). Historien om Universitetet i Oslo. Universitetsforl. ISBN 8200129373. 
 15. ^ Enheter ved Universitetet i Oslo
 16. ^ UiO. «Studieprogrammer ved UiO». Besøkt 12.02.2020. 
 17. ^ Norgeshistorie.no, John Peter Collett: «Kampen for et norsk universitet». Hentet 13. des. 2016.
 18. ^ UiOs historie: Tall for høyere utdanning i Norge 1880-1960
 19. ^ http://www.uio.no/for-ansatte/aktuelt/nyhetsbrev/nyheter/2009/grafisk_profil.html
 20. ^ http://www.uio.no/om/designmanual/grunnelementer/segl/
 21. ^ «Profil 2: Frode Rinnan», Byggekunst nr 4/1979 (s. 263)
 22. ^ [1] Nekrolog over Ulla Uberg, Uniforum 20. august 2020
 23. ^ UiO.no – Finn fram
 24. ^ Aftenposten 28. august 2010, kultur side 8-9
 25. ^ Domus Juridica. UiOs nettsted. Besøkt 26. januar 2020.
 26. ^ Nobelprisvinnere, UiO.
 27. ^ Academic Ranking of World Universities[død lenke]
 28. ^ «ARWU World University Rankings 2019 | Academic Ranking of World Universities 2019 | Top 1000 universities | Shanghai Ranking - 2019». www.shanghairanking.com. Arkivert fra originalen 15. august 2019. Besøkt 13. april 2020. 
 29. ^ THE World University Rankings ble startet i 2010.
 30. ^ «World University Rankings». Times Higher Education (THE) (engelsk). 26. september 2018. Besøkt 13. april 2020. 
 31. ^ På grunn av en feil som skjedde under rapporteringen av datagrunnlaget for rankingen i 2010, fikk UiO ikke noen plassering på denne rankingen. Men en reanalyse av dataene, gjort av Thomson Reuters, viste at Universitetet i Oslo ville ha havnet på plass 186 om universitetet hadde fått en plassering. UiO er, imidlertid ikke kommet med i rangeringen for 2010. THE World University Rankings 2010 forklarer i en fotnote: «Unfortunately, since the rankings list was published last week, the University of Oslo has contacted Times Higher Education to inform us that, because of an error on its part and an oversight in the data quality-control process, some of the data it supplied were incorrect. A reanalysis of the data by Thomson Reuters has found that Oslo would have been ranked at 186th in the world.»
 32. ^ Tabell 4.1 i Er norske universiteter gode nok? Arkivert 12. august 2011 hos Wayback Machine., Forskningsbarometeret 2011, Kunnskapsdepartementet.
 33. ^ Litt opp, men ikke nok[død lenke], Forskerforum, 27.09.2010.
 34. ^ QS World University Rankings, viderefører THE-QS World University Rankings fra før 2010.
 35. ^ «QS World University Rankings 2019». Top Universities (engelsk). 1. februar 2017. Besøkt 13. april 2020. 
 36. ^ QS World University Rankings 2010 Arkivert 3. april 2011 hos Wayback Machine..
 37. ^ THE Top 200 World Universities 2009 Arkivert 16. januar 2013 hos Wayback Machine. - to års rangering i tabellen
 38. ^ THE Top 200 World Universities 2007 - to års rangering i tabellen
 39. ^ THE Top 200 World Universities 2005 - to års rangering i tabellen
 40. ^ Uniforum
 41. ^ Apollon

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger