Jurist

lovkyndig
Vitnemål om bestått juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo

En jurist er ofte synonymt med en person som har studert jus (også kalt rettsvitenskap) ved et universitet og har eksamen av høyere grad (i Norge betegnet som juridisk embetseksamen; enten cand.jur. eller master i rettsvitenskap).[1] Det er ikke en beskyttet tittel.[2] Således kan betegnelsen brukes mer generelt på dem som fortolker et regelverk eller behandler saker utfra et gitt regelverk, eller som er interessert i jus. Fagjurister kan jobbe i mange ulike stillinger, men de mest tradisjonelle juriststillingene er stillinger som er knyttet til rettsvesenet, for eksempel som dommer, advokat eller stillinger i den offentlige påtalemyndighet, som eksempelvis statsadvokat eller politiadvokat. Mange jurister jobber også i offentlig forvaltning og privat næringsliv.

HistorikkRediger

I vestlig tradisjon var det opprinnelig ikke noe skille mellom juristutdannelsen og utdannelse i retorikk og politikk. Evne til veltalenhet i de klassiske språk i forsamlinger var den viktigste ferdigheten som jurister ble drillet i. Innføringen av kristendommen i Europa førte til at romerretten ble systematisert og bevart, samtidig som latinen beholdt sin særstilling som språk. Det oppsto et skille mellom kirkerettsjurister, som utøvde kanonisk rett, og verdslige jurister. I det føydale samfunn var kirkeretten dominerende, siden juridisk og politisk makt i stor grad ble utøvd innen gods. Fremveksten av sterke stater i Europa økte etterspørselen etter juridisk utdannede personer.

I Danmark-Norge begynte kongemakten å besette statsadministrasjonen med jurister etter innføringen av enevelde på slutten av 1600-tallet. På 1700-tallet og frem til slutten av 1800-tallet var eksamener og pensum dominert av latin. Jurister hadde de fleste og viktigste jobbene i statsadministrasjonen, og først i etterkrigstiden ble økonomer og samfunnsvitere mer tallrike i departementer. 11 av 34 norske statsministere har hatt juristutdannelse.

Det har eksistert mange ulike former for grader i jus ved europeiske universiteter. Tradisjonelt ble doktorgraden brukt i fagene teologi, jus og medisin, og tidligere kunne en jurist ofte omtales som «doktor» til vanlig (doktorgraden var ikke en forskningsgrad på samme måte som i dag). Dette avspeiles gjennom at den vanligste graden for en jurist i USA er Juris Doctor.

I Danmark-Norge ble graden cand.jur. innført i 1736. Graden ble i Norge fra 2004 gradvis erstattet av graden master i rettsvitenskap.

ReferanserRediger

  1. ^ Forskrift om grader... § 70 Se første ledd nr. 4]
  2. ^ NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet Se del 7, 28.2 (side 389) og del 9, 31 (side 508) om § 100 (1).

Eksterne lenkerRediger