Liste over norske statlige styrer, råd og utvalg

Wikimedia-listeartikkel

Liste over norske statlige styrer, råd, utvalg og kommisjoner

I 2018 var det om lag 260 ikke-tidsbegrensede eller permanente statlige organisasjoner.[1] Per 1. mars var det om lag 390 statlige styrer, råd og utvalg oppført i regjeringens oversikt.[2]

Navn på råd, styre eller utvalg Funksjonstid Departement type
Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden 1978– Arbeids- og sosialdepartementet råd
Arbeidsgiverrådet i staten 2017– Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd
Bioteknologirådet. Tidligere het Bioteknologinemnda 1991– Helse- og omsorgsdepartementet råd
Bunad- og folkedraktrådet 1947- Kulturdepartementet råd
Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin (NEM) 1990– Kunnskapsdepartementet råd
Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) 1990– Kunnskapsdepartementet råd
Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 1990– Kunnskapsdepartementet råd
Det faglige utvalg for førerhundspørsmål 1978– Arbeids- og sosialdepartementet råd
Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget) 1979– Utenriksdepartementet råd
Det veterinærmedisinske rettsråd 1950– Landbruks- og matdepartementet råd
Digitaliseringsrådet 2016– Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd
Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging 2017–2018 Kunnskapsdepartementet råd
Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen 2017–2018 Kunnskapsdepartementet råd
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland 2004– Finansdepartementet råd
Etisk råd for forsvarssektoren 2011– Forsvarsdepartementet råd
Faglig utvalg for adopsjonssaker 1999– Barne- og likestillingsdepartementet råd
Fagråd for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt 2007– Klima- og miljødepartementet råd
Fagråd for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 2017– Kulturdepartementet råd
Fagrådet for den offentlige sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet (SERTIT) 2007– Forsvarsdepartementet råd
Fagrådet for Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge 2017– Kulturdepartementet råd
Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 1999– Kulturdepartementet råd
Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd 2011– Forsvarsdepartementet råd
Havretts- og sjøgrenseutvalget 1954– Utenriksdepartementet råd
Helseberedskapsrådet 1948– Helse- og omsorgsdepartementet råd
Innstillingsrådet for dommere 2002– Justis- og beredskapsdepartementet råd
Klarspråksjuryen 2009– Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd
Klimarådet 2014– Klima- og miljødepartementet råd
Konkursrådet 1994– Justis- og beredskapsdepartementet råd
Kringkastingsrådet 1933– Kulturdepartementet råd
Kystvaktrådet 1981– Forsvarsdepartementet råd
Landsrådet for Heimevernet 1946– Forsvarsdepartementet råd
Markarådet 2011– Klima- og miljødepartementet råd
Nasjonalt Geodataråd 2012– Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd
Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten 1991– Helse- og omsorgsdepartementet råd
Norsk kulturråd 1964– Kulturdepartementet råd
OGP-rådet 2015– Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd
Oljeberedskapsrådet 1982– Olje- og energidepartementet råd
Petroleumsprisrådet 1976– Olje- og energidepartementet råd
Referansegruppe for samordning av norsk deltakelse i Nordisk ministerråd 2015– Utenriksdepartementet råd
Regjeringens representasjonsutvalg 1950– Utenriksdepartementet råd
Rådet for anvendt medieforskning 1976– Kulturdepartementet råd
Rådet for dyreetikk 1993– Landbruks- og matdepartementet råd
Rådet for taushetsplikt og forskning 1978– Justis- og beredskapsdepartementet råd
Samarbeidsråd for kultur og reiseliv 2017–2019 Kulturdepartementet råd
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 2004– Kunnskapsdepartementet råd
Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) 1991– Samferdselsdepartementet råd
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 1969– Barne- og likestillingsdepartementet råd
Statens seniorråd 1985– Helse- og omsorgsdepartementet råd
Straffelovrådet 1947– Justis- og beredskapsdepartementet råd
Teknologirådet 1999– Nærings- og fiskeridepartementet råd
Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets-og aktualitetsmedier 1969– Kulturdepartementet råd
Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, Trandum 2008– Justis- og beredskapsdepartementet råd
Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett 2011– Olje- og energidepartementet råd
Utviklingsfondet for skogbruket 1977– Landbruks- og matdepartementet råd
Vitenskapskomiteen for mattrygghet - Hovedkomiteen 2004– Helse- og omsorgsdepartementet råd
Rikslønnsnemnda 1956– Arbeids- og sosialdepartementet nemnd
Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning 1970– Kunnskapsdepartementet nemnd
Markedsrådet 1973– Barne- og likestillingsdepartementet nemnd
Statens lønnsutvalg 1974– Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Klagenemnda for petroleumsskatt 1975– Finansdepartementet nemnd
Erstatningsnemnda for voldsofre 1976– Justis- og beredskapsdepartementet nemnd
Forbrukerklageutvalget 1979– Barne- og likestillingsdepartementet nemnd
Klagenemnda for kvoteordningen for melk 1983– Landbruks- og matdepartementet nemnd
Klagenemnd til mesterbrevordningen 1987– Nærings- og fiskeridepartementet nemnd
Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret 1988– Forsvarsdepartementet nemnd
Pasientskadenemnda 1988– Helse- og omsorgsdepartementet nemnd
Børsklagenemnden 1989– Finansdepartementet nemnd
Klagenemnda for stedsnavnsaker 1990– Kulturdepartementet nemnd
Klagenemnd for Husbanken 1992– Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Tariffnemnda 1994– Arbeids- og sosialdepartementet nemnd
Advokatbevillingsnemnden 1997– Justis- og beredskapsdepartementet nemnd
Disiplinærnemnden for advokater 1997– Justis- og beredskapsdepartementet nemnd
Klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett 1997– Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp 1997– Helse- og omsorgsdepartementet nemnd
Klagenemnda for behandling i utlandet 1999– Helse- og omsorgsdepartementet nemnd
Lotterinemnda 2001– Kulturdepartementet nemnd
Personvernnemnda 2001– Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Statens Helsepersonellnemnd/Apotekklagenemnda 2001– Helse- og omsorgsdepartementet nemnd
Tilsynsutvalget for dommere 2002– Justis- og beredskapsdepartementet nemnd
Klagenemnda for naturskadesaker 2017–2021 Landbruks- og matdepartementet nemnd
Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA) 2003– Nærings- og fiskeridepartementet nemnd
Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak 2003– Kunnskapsdepartementet nemnd
Klagenemnda for miljøinformasjon 2004– Klima- og miljødepartementet nemnd
Karantenenemnda 2005– Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Klagenemnd i hjemsendingssaker 2005– Forsvarsdepartementet nemnd
Klagenemnd i vernepliktssaker 2005– Forsvarsdepartementet nemnd
Rovviltnemnd Region 3 2005– Klima- og miljødepartementet nemnd
Steriliseringsrådet 2005– Helse- og omsorgsdepartementet nemnd
Felles klagenemd for behandling av studentsaker 2006– Kunnskapsdepartementet nemnd
Likestillings- og diskrimineringsnemnda 2006– Barne- og likestillingsdepartementet nemnd
Partilovnemnda 2006– Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Overskjønnsnemnda etter inndelingsloven 2003–2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven 2006– Arbeids- og sosialdepartementet nemnd
Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 2007– Finansdepartementet nemnd
Norsk Akkrediterings klageutvalg 2007– Nærings- og fiskeridepartementet nemnd
Frivillighetsregisternemnda 2009– Kulturdepartementet nemnd
Barnevernets tvisteløsningsnemnd 2010– Barne- og likestillingsdepartementet nemnd
Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner 2011– Forsvarsdepartementet nemnd
Skjønnsnemnda etter inndelingsloven 2003–2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda) 2011– Kulturdepartementet nemnd
Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker 2012– Finansdepartementet nemnd
Klagenemda for industrielle rettigheter 2013– Nærings- og fiskeridepartementet nemnd
Klagenemnd for merkesaker 2013– Landbruks- og matdepartementet nemnd
Stiftelsesklagenemnda 2015– Kulturdepartementet nemnd
Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout 2016– Kulturdepartementet nemnd
Skatteklagenemnda 2016– Finansdepartementet nemnd
Arkivlovutvalget 2017–2019 Kulturdepartementet Utvalg
Banklovkommisjonen 1990–2018 Finansdepartementet Utvalg
Barnesakkyndig kommisjon 2010–2020 Barne- og likestillingsdepartementet Utvalg
Blankholmutvalget 2017–2018 Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) 1948– Landbruks- og matdepartementet Utvalg
Den norske UNESCO-kommisjonen 1946– Kunnskapsdepartementet Utvalg
Den rettsmedisinske kommisjon 1900– Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Det interdepartementale polarutvalg 1965– Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967– Arbeids- og sosialdepartementet Utvalg
Ekspertgruppe som skal vurdere energiaksjer i Statens pensjonsfond utland 2018–2019 Finansdepartementet Utvalg
Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter 2017–2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utvalg
Ekspertutvalg for finansiering av livsopphold ved voksnes utdanning 2017–2018 Kunnskapsdepartementet Utvalg
Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene 2017–2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utvalg
Ekspertutvalg som skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi (Klimarisikoutvalget) 2017–2019 Finansdepartementet Utvalg
Faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) (FG10) 2015– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) 2004– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppe for mikrobiell økologi (Faggruppe 11) 2015– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) 2004– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi 2004– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for fòr (Faggruppe 6) 2004– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden 2004– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for hygiene og smittestoffer 2004– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for plantehelse 2007– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for plantevernmidler 2004– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 2004– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Farmakopekommisjonen 1898– Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode 2011– Finansdepartementet Utvalg
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond 2001– Nærings- og fiskeridepartementet Utvalg
Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 1990– Barne- og likestillingsdepartementet Utvalg
Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner 1993– Barne- og likestillingsdepartementet Utvalg
Fosterhjemsutvalget 2017–2018 Barne- og likestillingsdepartementet Utvalg
FUB Foreldreutvalget for barnehager 2010– Kunnskapsdepartementet Utvalg
FUG Foreldreutvalget for grunnopplæringen 1976– Kunnskapsdepartementet Utvalg
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 2004– Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Kompetanse utenfor det formelle utdanningssystemet 2013– Kunnskapsdepartementet Utvalg
Kompetansebehovsutvalget 2017–2020 Kunnskapsdepartementet Utvalg
Kontaktutvalg for rovviltforvaltning 2006– Klima- og miljødepartementet Utvalg
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll 1985– Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking 1995– Finansdepartementet Utvalg
Likestillingsutvalget 2010– Barne- og likestillingsdepartementet Utvalg
Lovutvalg for revisor- og regnskapsførerregelverket 2015– Finansdepartementet Utvalg
Lovutvalg på grunnopplæringens område 2017–2019 Kunnskapsdepartementet Utvalg
Mesterbrevnemnda 1987– Nærings- og fiskeridepartementet Utvalg
Offentlig utvalg for punktskrift 1995– Kulturdepartementet Utvalg
Offentlig utvalg om videregående opplæring 2017–2019 Kunnskapsdepartementet Utvalg
Regnskapsfaglig ekspertutvalg 2005– Finansdepartementet Utvalg
Rådet for bygg- og anleggsberedskap 1998– Nærings- og fiskeridepartementet Utvalg
Rådet for matvareberedskap 2003– Nærings- og fiskeridepartementet Utvalg
Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 1984– Klima- og miljødepartementet Utvalg
Sjølovkomiteen 1956– Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Statistikklovutvalget 2016– Finansdepartementet Utvalg
Statsallmenningsutvalget 2016–2018 Landbruks- og matdepartementet Utvalg
Stortingets rettferdsvederlags utvalg 1953– Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Strømprisutvalget 2023 Olje- og energidepartementet Utvalg
Styret for Senter for internasjonalisering av utdanning(SIU) utdanning (SIU) "SIU-styret" 2004– Kunnskapsdepartementet Utvalg
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 1979– Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utvalg
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region nord 2002– Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør 2002– Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sørvest 2002– Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region vest 2002– Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region øst 2002– Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Tvangslovutvalget 2016–2019 Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Utvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt 2017–2019 Finansdepartementet Utvalg
Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 1967– Kulturdepartementet Utvalg
Valglovutvalg 2017–2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utvalg
Varslingsutvalget 2016– Arbeids- og sosialdepartementet Utvalg
Verdipapirlovutvalget 2015– Finansdepartementet Utvalg
Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen 1977– Landbruks- og matdepartementet Utvalg
Åpenhetsutvalget 2017–2019 Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
AS Vinmonopolets bedriftsforsamling 1979– Helse- og omsorgsdepartementet styre
AS Vinmonopolets styre 1932– Helse- og omsorgsdepartementet styre
Bygg21 2013–2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet styre
Dansens Hus AS 2003– Kulturdepartementet styre
Den Nationale Scene 1962– Kulturdepartementet styre
Den Norske Opera & Ballett 1957– Kulturdepartementet styre
Faglig strategisk råd for NIFES 2012– Nærings- og fiskeridepartementet styre
Festspillene i Bergen 1951– Kulturdepartementet styre
Filmparken AS 1932– Kulturdepartementet styre
Finansmarkedsfondet 2003– Finansdepartementet styre
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter 1970– Landbruks- og matdepartementet styre
Forbrukerrådets styre 2002– Barne- og likestillingsdepartementet styre
Gassnova 2005– Olje- og energidepartementet styre
Hovedstyret for Norges forskningsråd 1993– Kunnskapsdepartementet styre
Kilden Teater- og konserthus 2003– Kulturdepartementet styre
Nationaltheatret 1898– Kulturdepartementet styre
NOFIMA AS 2007– Nærings- og fiskeridepartementet styre
NOKUT 2002– Kunnskapsdepartementet styre
Nordisk Kunstnarsenter Dale 1996– Kulturdepartementet styre
Nordnorsk Kunstmuseum 1985– Kulturdepartementet styre
Norges Banks Hovedstyre 1985– Finansdepartementet styre
Norges Skytterstyre 1893– Forsvarsdepartementet styre
Norgesuniversitetet 2004– Kunnskapsdepartementet styre
Norsk Bergverksmuseum 1989– Kulturdepartementet styre
Norsk Luftfartsmuseum 1994– Kulturdepartementet styre
Norsk Teknisk Museum 1995– Kulturdepartementet styre
Nynorsk kultursentrum 1993– Kulturdepartementet styre
OCA - Office for Contemporary Art Norway 2002– Kulturdepartementet styre
Preus museum 2001– Kulturdepartementet styre
Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene 1995– Kommunal- og moderniseringsdepartementet styre
Stiftelsen Lillehammer Museum 1887– Kulturdepartementet styre
Stiftelsen Music Norway 2012– Kulturdepartementet styre
Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien 1995– Kulturdepartementet styre
Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst 2003– Kulturdepartementet styre
Stiftelsen Norsk Folkemuseum 1894– Kulturdepartementet styre
Stiftelsen Oslo-Filharmonien 1996– Kulturdepartementet styre
Stiftelsen RO 2011– Helse- og omsorgsdepartementet styre
Stiftelsen Ultima Oslo Contemporary Music Festival 2006– Kulturdepartementet styre
Styret for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 1983– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Artsdatabanken 2004– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond 1948– Kulturdepartementet styre
Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra) 1989– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Det norske komponistfond 1965– Kulturdepartementet styre
Styret for Domstoladministrasjonen 2002– Justis- og beredskapsdepartementet styre
Styret for Enova SF 2001– Olje- og energidepartementet styre
Styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter 2014– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Finanstilsynet 1986– Finansdepartementet styre
Styret for Folketrygdfondet 1990– Finansdepartementet styre
Styret for Fond for lyd og bilde 1982– Kulturdepartementet styre
Styret for Fond for utøvende kunstnere 1957– Kulturdepartementet styre
Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) 1960– Nærings- og fiskeridepartementet styre
Styret for Gassco AS 2001– Olje- og energidepartementet styre
Styret for Høgskolen i Innlandet 2017– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Høgskolen i Molde 1994– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus 2011– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Høgskulen på Vestlandet 2017– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Meteorologisk institutt 1986– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 2004– Kulturdepartementet styre
Styret for Norges grønne fagskole - Vea 1990– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Norsk filminstitutt 2008– Kulturdepartementet styre
Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 1959– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Opplysningsvesenets fond 2001– Kulturdepartementet styre
Styret for Politihøgskolen 1937– Justis- og beredskapsdepartementet styre
Styret for Riksteatret 1948– Kulturdepartementet styre
Styret for Språkrådet 2006– Kulturdepartementet styre
Styret for Statens lånekasse for utdanning 1970– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Statistisk sentralbyrå 1981– Finansdepartementet styre
Styret for Statnett SF 1991– Olje- og energidepartementet styre
Styret for Statskog SF 1993– Landbruks- og matdepartementet styre
Styret for Universitetet i Nordland 2011– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Universitetet i Oslo 1811– Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Universitetet i Stavanger 1994– Kunnskapsdepartementet styre
Styret Forsvarets forskningsinstitutt 2003– Forsvarsdepartementet styre
Styret i Antidoping Norge 2003– Kulturdepartementet styre
Styret i Garantiordningen for skadeforsikring 2008– Finansdepartementet styre
Styret i Norsk rikskringkasting AS 1988– Kulturdepartementet styre
Styret i Norsk Tipping AS 1946– Kulturdepartementet styre
Styret i Staur Gård AS 2009– Landbruks- og matdepartementet styre
Styret til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 2000– Justis- og beredskapsdepartementet styre
Talent Norge 2015– Kulturdepartementet styre

Referanser rediger

  1. ^ «Styrer, råd og utvalg». web.archive.org. 8. januar 2018. Arkivert fra originalen 8. januar 2018. Besøkt 1. mars 2022. 
  2. ^ «Statlige styrer, råd og utvalg». Regjeringen.no (norsk). 8. september 2014. Besøkt 1. mars 2022. 

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata