Liste over norske statlige styrer, råd og utvalg

Liste over norske statlige styrer, råd og utvalg

I 2018 var det om lag 260 ikke-tidsbegrensede eller permanente statlige organisasjoner.[1]


Navn på råd, styre eller utvalg Opprettet Departement type
Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden 1978- Arbeids- og sosialdepartementet råd
Arbeidsgiverrådet i staten 2017- Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd
Bioteknologirådet. Tidligere het Bioteknologinemnda 1991- Helse- og omsorgsdepartementet råd
Bunad- og folkedraktrådet 1947- Kulturdepartementet råd
Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin (NEM) 1990- Kunnskapsdepartementet råd
Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) 1990- Kunnskapsdepartementet råd
Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 1990- Kunnskapsdepartementet råd
Det faglige utvalg for førerhundspørsmål 1978- Arbeids- og sosialdepartementet råd
Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget) 1979- Utenriksdepartementet råd
Det veterinærmedisinske rettsråd 1950- Landbruks- og matdepartementet råd
Digitaliseringsrådet 2016- Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd
Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging 2017-2018 Kunnskapsdepartementet råd
Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen 2017-2018 Kunnskapsdepartementet råd
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland 2004- Finansdepartementet råd
Etisk råd for forsvarssektoren 2011- Forsvarsdepartementet råd
Faglig utvalg for adopsjonssaker 1999- Barne- og likestillingsdepartementet råd
Fagråd for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt 2007- Klima- og miljødepartementet råd
Fagråd for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 2017- Kulturdepartementet råd
Fagrådet for den offentlige sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet (SERTIT) 2007- Forsvarsdepartementet råd
Fagrådet for Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge 2017- Kulturdepartementet råd
Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 1999- Kulturdepartementet råd
Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd 2011- Forsvarsdepartementet råd
Havretts- og sjøgrenseutvalget 1954- Utenriksdepartementet råd
Helseberedskapsrådet 1948- Helse- og omsorgsdepartementet råd
Innstillingsrådet for dommere 2002- Justis- og beredskapsdepartementet råd
Klarspråksjuryen 2009- Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd
Klimarådet 2014- Klima- og miljødepartementet råd
Konkursrådet 1994- Justis- og beredskapsdepartementet råd
Kringkastingsrådet 1933- Kulturdepartementet råd
Kystvaktrådet 1981- Forsvarsdepartementet råd
Landsrådet for Heimevernet 1946- Forsvarsdepartementet råd
Markarådet 2011- Klima- og miljødepartementet råd
Nasjonalt Geodataråd 2012- Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd
Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten 1991- Helse- og omsorgsdepartementet råd
Norsk kulturråd 1964- Kulturdepartementet råd
OGP-rådet 2015- Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd
Oljeberedskapsrådet 1982- Olje- og energidepartementet råd
Petroleumsprisrådet 1976- Olje- og energidepartementet råd
Referansegruppe for samordning av norsk deltakelse i Nordisk ministerråd 2015- Utenriksdepartementet råd
Regjeringens representasjonsutvalg 1950- Utenriksdepartementet råd
Rådet for anvendt medieforskning 1976- Kulturdepartementet råd
Rådet for dyreetikk 1993- Landbruks- og matdepartementet råd
Rådet for taushetsplikt og forskning 1978- Justis- og beredskapsdepartementet råd
Samarbeidsråd for kultur og reiseliv 2017-2019 Kulturdepartementet råd
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 2004- Kunnskapsdepartementet råd
Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) 1991- Samferdselsdepartementet råd
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 1969- Barne- og likestillingsdepartementet råd
Statens seniorråd 1985- Helse- og omsorgsdepartementet råd
Straffelovrådet 1947- Justis- og beredskapsdepartementet råd
Teknologirådet 1999- Nærings- og fiskeridepartementet råd
Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets-og aktualitetsmedier 1969- Kulturdepartementet råd
Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, Trandum 2008- Justis- og beredskapsdepartementet råd
Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett 2011- Olje- og energidepartementet råd
Utviklingsfondet for skogbruket 1977- Landbruks- og matdepartementet råd
Vitenskapskomiteen for mattrygghet - Hovedkomiteen 2004- Helse- og omsorgsdepartementet råd
Rikslønnsnemnda 1956- Arbeids- og sosialdepartementet nemnd
Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning 1970- Kunnskapsdepartementet nemnd
Markedsrådet 1973- Barne- og likestillingsdepartementet nemnd
Statens lønnsutvalg 1974- Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Klagenemnda for petroleumsskatt 1975- Finansdepartementet nemnd
Erstatningsnemnda for voldsofre 1976- Justis- og beredskapsdepartementet nemnd
Forbrukerklageutvalget 1979- Barne- og likestillingsdepartementet nemnd
Klagenemnda for kvoteordningen for melk 1983- Landbruks- og matdepartementet nemnd
Klagenemnd til mesterbrevordningen 1987- Nærings- og fiskeridepartementet nemnd
Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret 1988- Forsvarsdepartementet nemnd
Pasientskadenemnda 1988- Helse- og omsorgsdepartementet nemnd
Børsklagenemnden 1989- Finansdepartementet nemnd
Klagenemnda for stedsnavnsaker 1990- Kulturdepartementet nemnd
Klagenemnd for Husbanken 1992- Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Tariffnemnda 1994- Arbeids- og sosialdepartementet nemnd
Advokatbevillingsnemnden 1997- Justis- og beredskapsdepartementet nemnd
Disiplinærnemnden for advokater 1997- Justis- og beredskapsdepartementet nemnd
Klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett 1997- Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp 1997- Helse- og omsorgsdepartementet nemnd
Klagenemnda for behandling i utlandet 1999- Helse- og omsorgsdepartementet nemnd
Lotterinemnda 2001- Kulturdepartementet nemnd
Personvernnemnda 2001- Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Statens Helsepersonellnemnd/Apotekklagenemnda 2001- Helse- og omsorgsdepartementet nemnd
Tilsynsutvalget for dommere 2002- Justis- og beredskapsdepartementet nemnd
Klagenemnda for naturskadesaker 2017-2021 Landbruks- og matdepartementet nemnd
Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA) 2003- Nærings- og fiskeridepartementet nemnd
Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak 2003- Kunnskapsdepartementet nemnd
Klagenemnda for miljøinformasjon 2004- Klima- og miljødepartementet nemnd
Karantenenemnda 2005- Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Klagenemnd i hjemsendingssaker 2005- Forsvarsdepartementet nemnd
Klagenemnd i vernepliktssaker 2005- Forsvarsdepartementet nemnd
Rovviltnemnd Region 3 2005- Klima- og miljødepartementet nemnd
Steriliseringsrådet 2005- Helse- og omsorgsdepartementet nemnd
Felles klagenemd for behandling av studentsaker 2006- Kunnskapsdepartementet nemnd
Likestillings- og diskrimineringsnemnda 2006- Barne- og likestillingsdepartementet nemnd
Partilovnemnda 2006- Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Overskjønnsnemnda etter inndelingsloven 2003-2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven 2006- Arbeids- og sosialdepartementet nemnd
Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet 2007- Finansdepartementet nemnd
Norsk Akkrediterings klageutvalg 2007- Nærings- og fiskeridepartementet nemnd
Frivillighetsregisternemnda 2009- Kulturdepartementet nemnd
Barnevernets tvisteløsningsnemnd 2010- Barne- og likestillingsdepartementet nemnd
Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner 2011- Forsvarsdepartementet nemnd
Skjønnsnemnda etter inndelingsloven 2003-2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet nemnd
Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda) 2011- Kulturdepartementet nemnd
Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker 2012- Finansdepartementet nemnd
Klagenemda for industrielle rettigheter 2013- Nærings- og fiskeridepartementet nemnd
Klagenemnd for merkesaker 2013- Landbruks- og matdepartementet nemnd
Stiftelsesklagenemnda 2015- Kulturdepartementet nemnd
Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout 2016- Kulturdepartementet nemnd
Skatteklagenemnda 2016- Finansdepartementet nemnd
Arkivlovutvalget 2017-2019 Kulturdepartementet Utvalg
Banklovkommisjonen 1990-2018 Finansdepartementet Utvalg
Barnesakkyndig kommisjon 2010-2020 Barne- og likestillingsdepartementet Utvalg
Blankholmutvalget 2017-2018 Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) 1948- Landbruks- og matdepartementet Utvalg
Den norske UNESCO-kommisjonen 1946- Kunnskapsdepartementet Utvalg
Den rettsmedisinske kommisjon 1900- Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Det interdepartementale polarutvalg 1965- Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967- Arbeids- og sosialdepartementet Utvalg
Ekspertgruppe som skal vurdere energiaksjer i Statens pensjonsfond utland 2018-2019 Finansdepartementet Utvalg
Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter 2017-2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utvalg
Ekspertutvalg for finansiering av livsopphold ved voksnes utdanning 2017-2018 Kunnskapsdepartementet Utvalg
Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene 2017-2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utvalg
Ekspertutvalg som skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi (Klimarisikoutvalget) 2017-2019 Finansdepartementet Utvalg
Faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) (FG10) 2015- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) 2004- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppe for mikrobiell økologi (Faggruppe 11) 2015- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) 2004- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi 2004- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for fòr (Faggruppe 6) 2004- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden 2004- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for hygiene og smittestoffer 2004- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for plantehelse 2007- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for plantevernmidler 2004- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 2004- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Farmakopekommisjonen 1898- Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode 2011- Finansdepartementet Utvalg
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond 2001- Nærings- og fiskeridepartementet Utvalg
Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 1990- Barne- og likestillingsdepartementet Utvalg
Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner 1993- Barne- og likestillingsdepartementet Utvalg
Fosterhjemsutvalget 2017-2018 Barne- og likestillingsdepartementet Utvalg
FUB Foreldreutvalget for barnehager 2010- Kunnskapsdepartementet Utvalg
FUG Foreldreutvalget for grunnopplæringen 1976- Kunnskapsdepartementet Utvalg
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 2004- Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Kompetanse utenfor det formelle utdanningssystemet 2013- Kunnskapsdepartementet Utvalg
Kompetansebehovsutvalget 2017-2020 Kunnskapsdepartementet Utvalg
Kontaktutvalg for rovviltforvaltning 2006- Klima- og miljødepartementet Utvalg
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll 1985- Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking 1995- Finansdepartementet Utvalg
Likestillingsutvalget 2010- Barne- og likestillingsdepartementet Utvalg
Lovutvalg for revisor- og regnskapsførerregelverket 2015- Finansdepartementet Utvalg
Lovutvalg på grunnopplæringens område 2017-2019 Kunnskapsdepartementet Utvalg
Mesterbrevnemnda 1987- Nærings- og fiskeridepartementet Utvalg
Offentlig utvalg for punktskrift 1995- Kulturdepartementet Utvalg
Offentlig utvalg om videregående opplæring 2017-2019 Kunnskapsdepartementet Utvalg
Regnskapsfaglig ekspertutvalg 2005- Finansdepartementet Utvalg
Rådet for bygg- og anleggsberedskap 1998- Nærings- og fiskeridepartementet Utvalg
Rådet for matvareberedskap 2003- Nærings- og fiskeridepartementet Utvalg
Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 1984- Klima- og miljødepartementet Utvalg
Sjølovkomiteen 1956- Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Statistikklovutvalget 2016- Finansdepartementet Utvalg
Statsallmenningsutvalget 2016-2018 Landbruks- og matdepartementet Utvalg
Stortingets rettferdsvederlags utvalg 1953- Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Styret for Senter for internasjonalisering av utdanning(SIU) utdanning (SIU) "SIU-styret" 2004- Kunnskapsdepartementet Utvalg
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 1979- Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utvalg
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region nord 2002- Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør 2002- Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sørvest 2002- Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region vest 2002- Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region øst 2002- Justis- og beredskapsdepartementet Utvalg
Tvangslovutvalget 2016-2019 Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
Utvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt 2017-2019 Finansdepartementet Utvalg
Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 1967- Kulturdepartementet Utvalg
Valglovutvalg 2017-2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utvalg
Varslingsutvalget 2016- Arbeids- og sosialdepartementet Utvalg
Verdipapirlovutvalget 2015- Finansdepartementet Utvalg
Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen 1977- Landbruks- og matdepartementet Utvalg
Åpenhetsutvalget 2017-2019 Helse- og omsorgsdepartementet Utvalg
AS Vinmonopolets bedriftsforsamling 1979- Helse- og omsorgsdepartementet styre
AS Vinmonopolets styre 1932- Helse- og omsorgsdepartementet styre
Bygg21 2013-2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet styre
Dansens Hus AS 2003- Kulturdepartementet styre
Den Nationale Scene 1962- Kulturdepartementet styre
Den Norske Opera & Ballett 1957- Kulturdepartementet styre
Faglig strategisk råd for NIFES 2012- Nærings- og fiskeridepartementet styre
Festspillene i Bergen 1951- Kulturdepartementet styre
Filmparken AS 1932- Kulturdepartementet styre
Finansmarkedsfondet 2003- Finansdepartementet styre
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter 1970- Landbruks- og matdepartementet styre
Forbrukerrådets styre 2002- Barne- og likestillingsdepartementet styre
Gassnova 2005- Olje- og energidepartementet styre
Hovedstyret for Norges forskningsråd 1993- Kunnskapsdepartementet styre
Kilden Teater- og konserthus 2003- Kulturdepartementet styre
Nationaltheatret 1898- Kulturdepartementet styre
NOFIMA AS 2007- Nærings- og fiskeridepartementet styre
NOKUT 2002- Kunnskapsdepartementet styre
Nordisk Kunstnarsenter Dale 1996- Kulturdepartementet styre
Nordnorsk Kunstmuseum 1985- Kulturdepartementet styre
Norges Banks Hovedstyre 1985- Finansdepartementet styre
Norges Skytterstyre 1893- Forsvarsdepartementet styre
Norgesuniversitetet 2004- Kunnskapsdepartementet styre
Norsk Bergverksmuseum 1989- Kulturdepartementet styre
Norsk Luftfartsmuseum 1994- Kulturdepartementet styre
Norsk Teknisk Museum 1995- Kulturdepartementet styre
Nynorsk kultursentrum 1993- Kulturdepartementet styre
OCA - Office for Contemporary Art Norway 2002- Kulturdepartementet styre
Preus museum 2001- Kulturdepartementet styre
Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene 1995- Kommunal- og moderniseringsdepartementet styre
Stiftelsen Lillehammer Museum 1887- Kulturdepartementet styre
Stiftelsen Music Norway 2012- Kulturdepartementet styre
Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien 1995- Kulturdepartementet styre
Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst 2003- Kulturdepartementet styre
Stiftelsen Norsk Folkemuseum 1894- Kulturdepartementet styre
Stiftelsen Oslo-Filharmonien 1996- Kulturdepartementet styre
Stiftelsen RO 2011- Helse- og omsorgsdepartementet styre
Stiftelsen Ultima Oslo Contemporary Music Festival 2006- Kulturdepartementet styre
Styret for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 1983- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Artsdatabanken 2004- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond 1948- Kulturdepartementet styre
Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra) 1989- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Det norske komponistfond 1965- Kulturdepartementet styre
Styret for Domstoladministrasjonen 2002- Justis- og beredskapsdepartementet styre
Styret for Enova SF 2001- Olje- og energidepartementet styre
Styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter 2014- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Finanstilsynet 1986- Finansdepartementet styre
Styret for Folketrygdfondet 1990- Finansdepartementet styre
Styret for Fond for lyd og bilde 1982- Kulturdepartementet styre
Styret for Fond for utøvende kunstnere 1957- Kulturdepartementet styre
Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) 1960- Nærings- og fiskeridepartementet styre
Styret for Gassco AS 2001- Olje- og energidepartementet styre
Styret for Høgskolen i Innlandet 2017- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Høgskolen i Molde 1994- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus 2011- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Høgskulen på Vestlandet 2017- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Meteorologisk institutt 1986- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 2004- Kulturdepartementet styre
Styret for Norges grønne fagskole - Vea 1990- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Norsk filminstitutt 2008- Kulturdepartementet styre
Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 1959- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Opplysningsvesenets fond 2001- Kulturdepartementet styre
Styret for Politihøgskolen 1937- Justis- og beredskapsdepartementet styre
Styret for Riksteatret 1948- Kulturdepartementet styre
Styret for Språkrådet 2006- Kulturdepartementet styre
Styret for Statens lånekasse for utdanning 1970- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Statistisk sentralbyrå 1981- Finansdepartementet styre
Styret for Statnett SF 1991- Olje- og energidepartementet styre
Styret for Statskog SF 1993- Landbruks- og matdepartementet styre
Styret for Universitetet i Nordland 2011- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Universitetet i Oslo 1811- Kunnskapsdepartementet styre
Styret for Universitetet i Stavanger 1994- Kunnskapsdepartementet styre
Styret Forsvarets forskningsinstitutt 2003- Forsvarsdepartementet styre
Styret i Antidoping Norge 2003- Kulturdepartementet styre
Styret i Garantiordningen for skadeforsikring 2008- Finansdepartementet styre
Styret i Norsk rikskringkasting AS 1988- Kulturdepartementet styre
Styret i Norsk Tipping AS 1946- Kulturdepartementet styre
Styret i Staur Gård AS 2009- Landbruks- og matdepartementet styre
Styret til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 2000- Justis- og beredskapsdepartementet styre
Talent Norge 2015- Kulturdepartementet styre


ReferanserRediger

  1. ^ «Søk i statlige styrer, råd og utvalg». data.regjeringen.no. Besøkt 16. februar 2018. 

Eksterne lenkerRediger