Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), tidligere omtalt som Aukrust-utvalget, er et statlig utvalg som beregner pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Hensikten er at partene i lønnsoppgjør skal benytte samme tallgrunnlag i forhandlingene. Utvalget utgir årlig rapporter om lønnsstatistikk i Norge. Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Utvalget ledes av Ådne Cappelen og har 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, Arbeidsdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Cappelen etterfulgte Øystein Olsen som leder i desember 2010.[1]

Utvalget ble oppnevnt første gang i 1967 av Odd Aukrust, og han ledet dette til 1984. Aukrust utviklet økonomiske modeller basert på arbeidsmarkedsstatistikk som kunne beregne hvor stor lønnsveksten kunne være uten at det svekket eksportnæringenes konkurranseevne. «Aukrust analyserte historiske data om løns- og prisdanning, forma gjennom dei institusjonelle ordningane som prega norske inntektsoppgjer, og fann ein underliggjande hovudkurs for løns- og prisvekst som over tid skapte det han meinte var relativt rasjonelle avvegingar mellom rettferdig fordeling og konkurranseevne, ei slags tariffsystemet si usynlege hand.»[2]

ReferanserRediger

LitteraturRediger

  • Lars Fredrik Øksendal og Eivind Thomassen Modellbyggere. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967–2017 Pax, 2017 ISBN 9788253040080

Eksterne lenkerRediger