Disiplinærnemnden for advokater

Den offentlige disiplinærnemnden for advokater er et norsk statlig organ, opprettet med hjemmel i domstolloven. Nemnden behandler klager over at advokater har opptrådt i strid med god advokatskikk, domstolloven eller annen lov, herunder om en advokat har krevd for høyt salær.

Nemnden består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer; en dommer som leder, to advokater og to medlemmer som ikke er advokater eller dommere. Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd for to år, med adgang til gjenoppnevnelse, hver gang for ytterligere to år. Nemndens virksomhet finansieres gjennom årlige pliktbidrag fra advokater.

Klager på advokater behandles normalt i første instans av ett av Den Norske Advokatforenings sju regionale displinærutvalg. Dersom advokaten ikke er medlem av Den Norske Advokatforening, må vedkommende samtykke i førsteinstansbehandling i disiplinærutvalg. Hvis samtykke ikke gis, behandles saken av den sentrale Disiplinærnemnden, som eneste instans.

Den Norske Advokatforenings sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for Disiplinærnemnden.

Se også rediger