Advokatbevillingsnemnden

Advokatbevillingsnemnden er et norsk statlig organ, opprettet med hjemmel i domstolloven. Nemnden er klageinstans for visse vedtak truffet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, slik som avslag på søknad om advokatbevilling. I tillegg treffer nemnden vedtak i første instans i saker om tilbakekall eller suspensjon av bevilling.

Nemnden består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen skal være dommer, og ett av medlemmene skal være praktiserende advokat. Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd for to år med adgang til gjenoppnevnelse, hver gang for ytterligere to år.

Se også rediger