Rikslønnsnemnda er en permanent lønnsnemnd som behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som Stortinget vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda oppnevnes av regjeringen for tre år av gangen og er sammensatt av nøytrale medlemmer og representanter fra partene i arbeidslivet.[1]

Nemndas sekretariat holder til i Trondheim.

Hjemmelsgrunnlag rediger

I 1952 ble det vedtatt en lov som innførte rikslønnsnemnd som en ny myndighet.[2] Den første rikslønnsnemnda ble imidlertid først utnevnt i 19. februar 1956, og den første saken som nemnda behandlet var en lønnstvist som angikk maskinister i utenriksfart.[2] Den første rikslønnsnemnda hadde sorenskriver Kai Knudsen som fomann[2]; han ble sittende som formann frem til 1968.[3]

Per 2023 er nemnda hjemlet i lønnsnemndloven av 2012, som erstattet loven av 1952.[1]

Sammensetning rediger

Nemnda er satt sammen av følgende medlemmer[4]:

Utpekt av Kongen (i praksis: av vedkommende fagdepartement) rediger

 • 1 formann
 • 2 nøytrale medlemmer
 • 1 representant for arbeidstakerinteresser etter arbeidstvistloven (uten stemmerett) eller
 • 1 representant for arbeidsgiverinteresser etter arbeidstvistloven (uten stemmerett) eller
  • 1 representant for statens interesser etter tjenestetvistloven (uten stemmerett)

Utpekt av konfliktens parter rediger

 • 2 representanter for arbeidstakersiden i konflikter etter arbeidstvistloven (1 med stemmerett) eller
  • 1 representant for arbeidstakersiden i konflikter etter tjenestetvistloven
 • 2 representanter for arbeidsgiversiden i konflikter etter arbeidstvistloven (1 med stemmerett) eller
  • 1 representant for arbeidsgiversiden i konflikter etter tjenestetvistloven

Følgelig møter 7 representanter ved konflikter etter tjenestetvistloven og 9 representanter ved konflikter etter arbeidstvistloven, mens i alle tilfeller har kun 5 av de møtende stemmerett.

Formenn (utvalg) rediger

Referanser rediger

 1. ^ a b «Om Rikslønnsnemnda». www.nemndene.no (norsk). Besøkt 18. april 2023. 
 2. ^ a b c d «Lønnsoppgjøret fra uke til uke». Fremtiden. Drammen. 30. juni 1956. «Maskinisttvisten i utenriksfarten - oppgjøret omfatter 500 mann - kommer nå til å få sin avgjørelse i Rikslønnsnemnda, som dermed får sin første oppgave etter at loven om den ble vedtatt i 1952. Medlemmene av nemnda - de er fem mann med sorenskriver Kai Knudsen som formann - ble oppnevnt 10. februar i år for tre år.» 
 3. ^ «Rikslønnsnemnda». Stortinget.no. Besøkt 20. august 2016. 
 4. ^ «Medlemmer». www.nemndene.no (norsk). Rikslønnsnemnda. Besøkt 18. april 2023. 
 5. ^ Rikslønnsnemnda (1981). «Rikslønnsnemndas kjennelse av 20. oktober 1981 Sak nr. 2/1981» (PDF). Rikslønnsnemnda. Besøkt 18. april 2023. 
 6. ^ «Rikslønnsnemndas kjennelse av 26. august 1985» (PDF). pdf: 1 – via regjeringen.no. «Nemndas sammensetning: Høyesterettsdommer Charles Philipson (formann) (---)» 
 7. ^ Arbeidsdepartementet (4. september 1985). «Rikslønnsnemndas kjennelser 1985». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 18. april 2023. 
 8. ^ «Utredningsutvalg oppnevnt». 004005-070035. Barne- og familiedepartementet. 29. mars 1996. Besøkt 1. november 2023. «Leder Mats Stensrud Cand.jur. høsten 1977 , Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo | Førstekonsulent i Lovavdelingen, Justisdepartementet (1978 - 79) | Leder for juridisk avdeling i Forretningsbanken A.S. i Trondheim (1979 - 85) | Dommerfullmektig i Midt-Trøndelag (1981 - 83) | Privatpraktiserende advokat i Trondheim | fra 1990 lagdommer i Frostating lagmannsrett. | Setteformann for Rikslønnsnemnda i sakene for politioppgjøret for 1994 og 1995. | Fra 1991 kretsmeglingsmann i Trøndelag krets.» 
 9. ^ «Ellen Mo formann for Rikslønnsnemda». 016005-070065. Kommunal- og regionaldepartementet. 17. juli 1998. Besøkt 1. november 2023. «Regjeringen har i dag oppnevnt advokat Ellen Mo som ny formann for Rikslønnsnemnda, med virkning fra 1. august i år. | Den nåværende formannen for Rikslønnsnemnda, høyesterettsdommer Georg F. Rieber-Mohn, er etter eget ønske fritatt fra vervet fordi han finner det vanskelig å kombinere et såvidt krevende bierverv med arbeidet i Høyesterett. Rieber-Mohn har vært formann for Rikslønnsnemnda i 12 år.» 
 10. ^ Arbeidsdepartementet (8. mars 2010). «Oppnevning av Rikslønnsnemnda for ny periode». Regjeringen.no. Besøkt 1. november 2023. «Regjeringen har oppnevnt Rikslønnsnemnda for en ny treårsperiode, fra 5. mars 2010 til 28. februar 2013. Sorenskriver Stein Husby er gjenoppnevnt som nemndas leder.» 
 11. ^ Arbeidsdepartementet (1. mars 2013). «Oppnevning av Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2013 til 29. februar 2016». Regjeringen.no. Besøkt 1. november 2023. «Kongen har i statsråd i dag oppnevnt Rikslønnsnemnda for en ny treårsperiode, fra 1. mars 2013 til 29. februar 2016. Sorenskriver Stein Husby er gjenoppnevnt som nemndas leder.» 
 12. ^ «Ny leiar i Rikslønnsnemnda». Regjeringa.no (norsk nynorsk). Arbeids- og sosialdepartementet. 19. februar 2016. Besøkt 1. november 2023. «Kongen i statsråd har i dag oppnemnd medlemer og varamedlemer i Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2016 til 28. februar 2019. Sorenskrivar Liv Synnøve Taraldsrud er oppnemnd som ny leiar i nemnda.» 
 13. ^ «Rikslønnsnemnda nemnt opp for ny periode». Regjeringa.no (norsk nynorsk). Arbeids- og sosialdepartementet. 1. mars 2019. Besøkt 1. november 2023. «Kongen i statsråd har i dag nemnt opp medlemer og varamedlemer i Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2019–28. februar 2022. Sorenskrivar Liv Synnøve Taraldsrud held fram som leiar i nemnda.» 
 14. ^ «Om Rikslønnsnemnda». www.nemndene.no (norsk). Rikslønnsnemnda. Besøkt 1. november 2023. «Følgende medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt til Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2022 til 28. februar 2025: | Faste nøytrale medlemmer: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, nemndleder | Seniorforsker Erling Barth | Professor Bjørnar Borvik» 

Eksterne lenker rediger