Artsdatabanken

norsk kunnskapsbank for naturmangfold

Artsdatabanken er en norsk, statlig organisasjon som innheter og sammenstiller informasjon og data om norsk naturmangfold. Denne kunnskapen blir gjort tilgjengelig for hele samfunnet. Artsdatabanken benevnes ofte som «en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold».

Artsdatabankens oppgave er primært å skaffe til veie kunnskap som kan brukes til å styrke en kunnskapsbasert naturforvaltning i Norge, i tråd med Stortingsmelding 14 Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold.

Kunnskapen fra Artsdatabanken brukes i stor grad også av andre samfunnsaktører, for eksempel til forskning, i undervisning eller i konsekvensutredninger ved utbygging og andre planlagte naturinngrep. Artsdatabanken sin informasjon om naturmangfold brukes dessuten mye av media, politikere og av allmennheten.

Artsdatabanken henter i hovedsak inn informasjon og data om naturmangfoldet gjennom et tett samarbeid med norske vitenskapelige institusjoner, de såkalte kunnskapsprodusentene. Siden 2008 har også befolkningen ellers bidratt til informasjonstilfanget, gjennom å rapportere inn sine funn av arter i Artsdatabankens rapporteringstjeneste Artsobservasjoner. Tjenesten har per januar 2022 fått inn nær 27 millioner registreringer. Artsdatabanken har i tillegg ansvaret for Artsprosjektet, et initiativ med mål om å styrke kunnskapen om arter i Norge. Gjennom Artsprosjektet kan forskere blant annet få innvilget støtte for å kartlegge lite kjente arter og artsgrupper, som er vanskelig tilgjengelig eller vanskelig å artsbestemme.

Informasjon fra Artsdatabanken er tilgjengelig fra organisasjonens nettsted

For informasjon om funn av arter er tjenesten Artskart Arkivert 30. januar 2022 hos Wayback Machine. den mest sentrale, mens informasjon om naturtyper er tilgjengelig i tjenestene NiN-kart og Økologisk grunnkart.

I tillegg til å være en leverandør av kvalitetssikret informasjon om naturmangfold, har Artsdatabanken også flere andre ansvarsområder, som for eksempel:

Norsk rødliste for arter

Artsdatabanken har ansvaret for å utarbeide Norsk rødliste for arter, som er en oversikt over arter som har en risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista for arter lages i samarbeid med eksperter fra norske naturvitenskapelige miljøer, og skal utgis hvert 6. år. Gjeldende rødliste for arter er Norsk rødliste for arter 2021.

Fremmede arter i Norge, med økologisk risiko

Artsdatabanken holder oversikt over hvilke fremmede arter som finnes i Norge, og vurderer i samarbeid med eksterne eksperter hvilken økologisk risiko de enkelte fremmede artene utgjør. Resultatet av arbeidet legges frem hvert 6. år i form av en rapport kalt Fremmedartslista. Gjeldende Fremmedartsliste ble sist lagt frem i 2018.

Norsk rødliste for naturtyper

Artsdatabanken holder oversikt over hvilke naturtyper i Norge som har en risiko for å gå tapt fra Norge. Resultatet presenteres i Norsk rødliste for naturtyper. Arbeidet med lista involverer eksperter fra flere naturvitenskapelige miljøer. Rødlista for naturtyper ble sist lagt frem i 2018. Neste utgave er planlagt i 2025.

Natur i Norge (NiN) – beskrivelsessystem for naturtyper

Artsdatabanken har utviklet og drifter Natur i Norge (NiN), som er et type og beskrivelsessystem for all natur i Norge. NiN er de ulike sektorenes felles system for håndtering av naturvariasjon på alle skalaer, og utgjør kjernen i offentlig kartlegging av naturtyper i Norge.

Artsdatabanken
TypeOrganisasjon, etat
VirkeområdeNorge
Org.nummer919666102
HovedkontorTrondheim
UnderlagtKlima- og miljødepartementet
Ansatte 33 (2022)
Nettstedwww.artsdatabanken.no (no)
www.biodiversity.no (en)
Kart
Artsdatabanken
63°26′30″N 10°24′11″Ø
Bilde av sumpeitermaur
I Artsdatabankens tjeneste «Arter på nett» kan en lære om mange artsgrupper, blant annet maur.

Organisasjon rediger

Artsdatabanken ble opprettet i 2005, og er en selvstendig, bruttofinansiert etat under Klima- og miljødepartementet. Den er faglig uavhengig, har eget styre og egen direktør. Bror Yngve Rahm er styreleder og Bjarte Rambjør Heide er direktør.

Artsdatabanken har per 2022 litt over 30 årsverk fordelt på biologer, IT-utviklere, kommunikasjonsrådgivere og støttefunksjoner.

Artsdatabanken har kontorer i Havnegata 9, på Pirsenteret i Trondheim.

Historie rediger

Fra oppstarten i 2005 og til 2017 var Kunnskapsdepartementet Artsdatabankens eierdepartement, og organisasjonen var administrativt knyttet til NTNU. Fra 1. januar 2018 ble organisasjonen flyttet inn under Klima- og miljødepartementet.


Direktører i Artsdatabanken:

Ivar Myklebust (2005–2017)

Nils Valland (konstituert) (høsten 2017)

Einar Hjorthol (2018–2020)

Ingrid Ertshus Mathisen (konstituert) (høsten 2020)

Bjarte Rambjør Heide (2021–d.d.)


Styreledere i Artsdatabanken:

Karl J. Baadsvik (2004–2007)

Stein Lier-Hansen (2008–2014)

Bror Yngve Rahm (2014–2022)

Se også rediger

Eksterne lenker rediger