Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

Norsk statlig nemnd

Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret er en norsk statlig nemnd som behandler klager over avgjørelser etter lov om militær disiplinærmyndighet. Den som er ilagt refselse kan klage til refsende sjefs nærmeste foresatte,[1] og deretter videre til klagenemnda.[2] Er refselsen ilagt av Forsvarssjefen, er klagenemnda eneste klageinstans.

Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres av domstolene.[3]

Nemnda oppnevnes av Kongen og består av en leder og to andre medlemmer, alle med to personlige vararepresentanter. Lederen og dennes vararepresentanter oppnevnes for fire år av gangen og skal være jurister, fortrinnsvis med dommererfaring, og være uten tilknytning til Forsvaret. De øvrige medlemmene oppnevnes for to år.[4]

ReferanserRediger