Refselse er en strafflignende reaksjon som benyttes internt i Forsvaret overfor militært tilsatte, vernepliktige i tjeneste og krigsfanger.[1] Det benyttes for å skape og opprettholde militær moral og disiplin og derigjennom fremme effektiviteten i det militære forsvar.[2] Refselse er hjemlet i lov om militær disiplinærmyndighet.[3]

Det er fire ulike refselsesmidler:[4]

  • Arrest inntil 20 dager (praktiseres siden 2018 ikke lenger i fredstid[5])
  • Bot
  • Frihetsinnskrenkning, som består i forbud mot å gå utenfor leiren eller annet avgrenset område eller fartøy for et tidsrom inntil 30 dager, eller mot å forlate fartøy for bestemte landgangsturer
  • Irettesettelse[6] – enten
    • streng irettesettelse, i nærvær av flere
    • simpel irettesettelse, i enerom eller i tjenestlig skriv

Rettslig sett er refselse ikke straff og forutsetter ikke rettergang og dom.[7] Refselsen blir innført i refselsesprotokollen hos sjefen som har ilagt refselsen, og videre på vedkommendes militære rulleblad. Men refselsen blir ikke rapportert til de sivile myndigheter for innføring i strafferegisteret.[8]

ReferanserRediger