Norges dokumentarv er et register over en del av de viktigste dokumentene i norsk historie, næringsliv, kulturliv og annen samfunnsvirksomhet. Registeret er en nasjonal utgave av UNESCOs Verdensminne-program (Memory of the World), som skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre verdens dokumentarv og framstå som menneskehetens kollektive hukommelse.

Kulisteinen er det eldste dokumentet i registeret.

Dokumentene er valgt ut av den norske komiteen for verdens dokumentarv på grunnlag av nominasjoner i hovedsak fra arkiver, museer og biblioteker. Registeret blei åpna 8. februar 2012 med et innhold på seksti dokumenter og dokumentgrupper/arkivsamlinger. Det meste er tradisjonelle papirdokumenter, men registeret omfatter også andre medier som runestein, fagforeningsfane, filmnegativer, radioopptak og digitalfilm. Tidsspennet er rundt tusen år.

Kriterier rediger

Ved utvelgelsen av dokumenter til Norges dokumentarv tar en utgangspunkt i internasjonale kriterier, som er beskrevet i verdensprogrammets General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage. Aktuelle dokumenter vurderes ut fra hovedkriteriene autentisitet (de må (i hovedsak) være originale) og unikhet.[a] Det siste innebærer blant annet at dokumentene må være uerstattelige, og at de må ha hatt (eller ha) vesentlig samfunnsmessig betydning eller representere hendelser eller fenomener som har hatt slik betydning.

Den nasjonale betydninga kan gjenspeiles i ett eller flere av følgende kriterier:

 1. Tid: Dokumentet er en viktig tidsmarkør for f.eks. ei sosial, politisk eller kulturell endring. Dokumentet representerer en ny oppdagelse eller er i seg sjøl det første i sitt slag.
 2. Sted: Dokumentets geografiske eller institusjonelle tilknytning er viktig. Stedet (og informasjonen som gis om stedet) er viktig for Norge. Kanskje gir det opplysninger om steder som ikke lenger finnes.
 3. Mennesker: Dokumentet og dets kontekst viser viktige sider ved menneskers handlinger eller ved politisk, sosial, industriell eller kunstnerisk utvikling.
 4. Emne/tema: Dokumentet representerer tematisk viktige utviklingstrekk innen historie, vitenskap, politikk, idrett eller kunst.
 5. Form/stil: Dokumentet har en særlig estetisk, stilistisk eller språklig verdi, kanskje særlig om form og format er i ferd med å forsvinne.
 6. Kulturell, åndelig eller religiøs verdi: Her kreves det at dokumentet har denne verdien i dag.

Utvelgelsesprosessen rediger

Våren 2011 blei det åpna for nominasjoner til etableringa av registeret over Norges dokumentarv. Nominasjonsperioden var fra 30. mars til 15. september, og såvel privatpersoner som organisasjoner og institusjoner kunne komme med forslag. I praksis kom de fleste nominasjonene fra institusjoner innen abm-sektoren, det vil si arkiver, biblioteker og museer.

Det var den nasjonale komiteen for Memory of the World som vurderte de innkomne forslaga og avgjorde hvilke dokument som skulle tas med i registeret. Arne Skivenes, leder av Bergen byarkiv, var leder for komiteen ved denne utvelgelsen.

Dokumentene rediger

Tabellen under viser de dokumentene og dokumentsamlingene som utgjør Norges dokumentarv. Registeret blei etablert i 2012.[3] Det var en ny nominasjonsrunde i 2014, og 47 dokumenter blei nominert.[4] Avgjørelsen om hvilke dokumenter som kom med på lista, blei publisert 1. desember 2014.[5]. En ny nominasjonsrunde ble gjennomført i 2016. Da ble 12 nye registreringer ført inn i registeret 9. desember 2016.[6] En ny nominasjonsrunde ble foretatt i 2018. Av 24 nominasjoner ble 7 innført i registeret 7. desember 2018.[7]

I kolonnen «Referanse» er det lenker til Kulturrådets presentasjonsside for de respektive dokumentene. Derfra er det lenker til videre beskrivelser og begrunnelser for nominasjonene.

Dokument Beskrivelse Ca årstall Arkivsted Innvalgsår Illustrasjon Referanse
Arbeiderpartiets brosjyresamling 1896–1997 Stort sett komplett samling av brosjyrer og løpesedler produsert i samband med valg fra partiets stiftelse 1896–1997 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2012 [8]
Hovedavtalen av 1935 Grunnavtalen mellom Landsorganisasjonen og Norsk Arbeidsgiverforening om samarbeidet mellom partene i arbeidslivet; signert eksemplar av den første avtalen 1935 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2012 [9]
LOs stiftelsesprotokoll 1899 Håndskrevet protokoll fra stiftelsesforhandlingene 1899 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2012 [10]
Nordlandshandelarkivene på Bryggen 1702–1942 Ei rekke arkiver etter nordlandshandlere, etter gårder på Bryggen, samt noen privat- og organisasjonsarkiver 1702–1942 Bergen byarkiv
Universitetsbiblioteket i Bergen
2012 [11]
Borgerbok for Bergen 1550–1751 Landets eneste originale borgerbok, og en av få arkivkilder som overlevde bybrannen i Bergen 1702 1550–1751 Bergen byarkiv 2012 [12]
Grunnleiebøker for Bergen 1686–1854 Seks protokoller som beskriver byens eiendomsstruktur og tomteinndeling 1686–1854 Bergen byarkiv 2012 [13]
Griegsamlingen Testamentert materiale etter Edvard Grieg: notemanuskripter, dagbøker, brev, konsertprogram m.v. Omfatter også originalmanuskriptet til Klaverkonsert i a-moll, opus 16, som befinner seg i Nasjonalbiblioteket. 1843–2007 Bergen offentlige bibliotek 2012 [14]
Lepraarkivene i Bergen Dokumentasjon av det vitenskapelige gjennombruddet i forståelsen av lepra (spedalskhet); arkivet er en del av Memory of the World Flere arkiver i Bergen 2012 [15]
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Arkiv 1760–1860 Protokoller, brev, premiesøknader m.v fra Norges første vitenskapelige institusjon 1760–1860 NTNU Universitetsbiblioteket 2012 [16]
Bjørnsons håndskrevne manuskript til «Ja, vi elsker» Dikterens håndskrevne original 1859 NTNU Universitetsbiblioteket 2012 [17]
Sverre Pedersens privatarkiv En stor mengde tegninger, planer, artikler, tidsskrifter m.v etter en av Norges fremste arkitekter og byplanleggere 1900–1970 NTNU Universitetsbiblioteket 2012   [18]
Thor Heyerdahls arkiv Fotografier, filmer, dokumenter og manuskripter fra Heyerdahls forskning og ekspedisjoner); arkivet er en del av Memory of the World Kon-Tiki-museet og Nasjonalbiblioteket 2012 [19]
Arkivet etter Festspillene i Bergen 1953–2003 Arkiver, inkludert foto og lydopptak, fra Norges eldste festival for klassisk musikk og teater 1953–2003 Lokalhistorisk Arkiv i Bergen 2012 [20]
De opprinnelige delene av Norsk folkeminnesamling De opprinnelige samlingene etter Peter Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe, Moltke Moe, Sophus Bugge og Magnus Brostrup Landstad 1830–1904 Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo 2012 [21]
Kristiania og Aker fattigvesens arkiv 1832–1930 Blant annet 234 protokoller med oppmot 200 000 personforhør og 52 protokoller med register over umyndige, pleietrengende og sinnssyke 1832–1930 Oslo byarkiv 2012 [22]
Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense Den katolske kirkes liturgi i Norge fram til reformasjonen; Norges to første trykksaker og fire trykk. 1519 Nasjonalbiblioteket, Deichmanske bibliotek og NTNU Universitetsbiblioteket (fire trykk, 2014) 2012 og 2014 [23]
Sydpolbrevet fra Roald Amundsen til Kong Haakon 1911 «Sydpolbrevet», etterlatt i ekspedisjonens telt ved polpunktet, funnet av Robert Falcon Scott og seinere av blant annet Tryggve Gran 1911 Nasjonalbiblioteket 2012 [24]
Arkivet etter Ivar Aasen Manuskript til Det norske Folkesprogs Grammatik og til Sunnmørs-grammatikken 1813–96 Nasjonalbiblioteket 2012 [25]
Ludvig Mathias Lindeman: Opptegnelser sommeren 1848 Et utvalg av materialet fra Lindemans første reise for innsamling av folketoner, sommeren 1848: 82 sider noter og 319 sider tekstmanuskript 1848 Nasjonalbiblioteket 2012 [26]
Album fra konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau Et album med 40 tegninger og akvareller av Rudolf Næss, som var fange i de to konsentrasjonsleirene 1945–47 Nasjonalbiblioteket 2012 [27]
Filmavisen 950 ukerevyer på film 1941–63 Nasjonalbiblioteket 2012 [28]
Henrik Ibsen: ''Et dukkehjem'' – manuskript 1879 Manuskript i flere utgaver og annet materiale fram til utgivelsen); manuskriptene er en del av Memory of the World 1878–1879 Nasjonalbiblioteket 2012 [29]
Bjørge Lillelien: Norge–England 2–1 Legendarisk radioreportasje fra landskamp i fotball (VM-kvalifisering) 1981 Nasjonalbiblioteket[b] 2012 [30]
Hurtigruten: Minutt for minutt 134 timer langt (direktesendt) TV-program som følger MS «Nordnorge» fra Bergen til Kirkenes i juni 2011 2011 Nasjonalbiblioteket[b] 2012   [31]
Roald Amundsens sydpolsferd Originalt filmmateriale fra Sydpolekspedisjonen; materialet er en del av Memory of the World 1911 Norsk filminstitutt, Nasjonalbiblioteket 2012 [32]
«Avskjedigede arbeidere» fra Rjukan Salpeterfabriker 1911 Protokoll som registrerer oppsagte ansatte og andre som ikke skulle ansettes ved bedriften («svarteliste») 1911–1912 Norsk Industriarbeidermuseum 2012   [33]
Revolusjonsfanen fra Rjukan Fane for den stedlige jern- og metallarbeiderforeninga malt av Oscar Løvaas med slagorda «Giv akt! Se Revolutionen lyser over verden» 1918 Norsk Industriarbeidermuseum 2012   [34]
Olav Engelbrektssons arkiv 1277–1537 Norges best bevarte middelalderarkiv, knytta til Olavs virke som erkebiskop og formann i riksrådet, men inneholder også en del andre dokumenter, blant annet unionstraktaten med Danmark fra 1450 1277–1537 Riksarkivet 2012   [35]
Dronning Margretes valgbrev 1388 Pergament med segl der riksrådet kunngjør at Margrete er valgt til Norges «mektige frue og rette husbonde» og til regent på livstid 1388 Riksarkivet 2012   [36]
Nils Trosners dagbok 1710–1714 Eneste bevarte samtidige beretning om krigshverdag til sjøs på tidlig 1700-tall 1710–1714 Riksarkivet 2012   [37]
Grensearkiv ca. 1750 Grensetraktaten mellom Norge og Sverige (inkludert Lappekodisillen), Peter Schnitlers protokoller fra grensebefaringer og ett av 23 grensekart fra perioden (nr. 21) 1750 Riksarkivet 2012   [38]
Weyses modellbok Modellbok av Ip Olufsen Weyse med originale, kolorerte tegninger og akvareller av glassprodukter ved Nøstetangens og Aas glassverk, dokumentasjon på tidlig norsk glassindustri 1763 Riksarkivet 2012   [39]
Folketellingen 1801 Den første folketellinga som inneholder navn og andre opplysninger for hver enkelt innbygger i Norge 1801 Riksarkivet 2012   [40]
Flaggresolusjonen Kongelig resolusjon som godkjenner Stortingets vedtak om nytt norsk handelsflagg, vedlagt en akvarell av Fredrik Meltzers flaggforslag med Karl Johans påskrift «Gillas» 1821 Riksarkivet 2012   [41]
Venstres stiftelsesprotokoll Protokoll som dokumenterer stiftelsen av Norges første politiske parti, referater fra 17 landsmøter, 87 styremøter m.v. 1884 Riksarkivet 2012   [42]
Vaktjournalen fra Oscarsborg 9. april 1940 Dokumentasjon av hendelsene 8.–9. april, da tyske krigsskip kom inn Oslofjorden og «Blücher» blei senka 1940 Riksarkivet 2012   [43]
«Kongens nei» 10. april 1940 Kongelig resolusjon fra 10. april der kong Haakon og regjeringa avslår å imøtekomme tyske krav 1940 Riksarkivet 2012   [44]
Åker gårds arkiv 1670–1933 Stor dokumentsamling fra en av landets adelige setegårder, blant annet dagbøker, avlingsnotater og legejournaler 1670–1933 Statsarkivet i Hamar 2012 [45]
Edvard Munchs dødsbomapper 1944–1956 med testamente Testamente etter maleren og hans søster Inger; dertil dokumenter fra registreringa av dødsboet 1940 Statsarkivet i Oslo 2012 [46]
Emigrantprotokoller fra Oslo 1867–1966 Oslo politikammers registreringer av emigrerende borgere (44 kronologiske protokoller og 16 alfabetiske registerbøker) 1867–1966 Statsarkivet i Oslo 2012 [47]
Kirkebok for Andebu 1623–1738 Norges eldste kirkebok 1623–1738 Statsarkivet i Kongsberg 2012 [48]
Telemarkskanalens arkiv Arkiv etter Norsjø–Skienskanalen og Bandak–Norsjøkanalen (møtebøker, korrespondanse, kart og tegninger, oversikt over gods og passasjertall m.v.) 1850–1980 Statsarkivet i Kongsberg 2012 [49]
Larvik grevskaps arkiv 1671–1821 Rundt 150 hyllemeter arkiv etter det ene av Norges to grevskap fra Ulrik Fredrik Gyldenløves tid fram til adelskapet blei avvikla i 1821; inkluderer bl.a Fritzøe Jernverk og Laurvig Hospital 1671–1821 Statsarkivet i Kongsberg 2012 [50]
Kongsberg våpenfabrikks arkiv 1824–1987 Rundt 150 hyllemeter arkiv fra Norges første våpenfabrikk og muligens eldste mekaniske bedrift (styreprotokoller, korrespondanse, regnskap, personalruller, våpentekniske utgreiinger m.v.) 1824–1987 Statsarkivet i Kongsberg 2012 [51]
Rettsprotokoller fra arkivet til sorenskriveren i Finnmark 1620–1813 Referater fra rettens behandling av alle typer kriminalsaker, inklusiv trolldomsprosessene 1620–1813 Statsarkivet i Tromsø 2012 [52]
Kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv 1845–1914 Et av få kommunearkiv som overlevde brenninga av Finnmark 1944–1945; inneholder en større andel dokumenter på kvensk og samisk 1845–1914 Statsarkivet i Tromsø 2012 [53]
Røros kobberverks arkiv 1644–1977 Stort bedriftsarkiv med korrespondanse, protokoller og regnskaper 1644–1977 Statsarkivet i Trondheim, Rørosmuseet, Statsarkivet i Trondheim 2012 [54]
Stortingets behandling og vedtak av formannskapslovene i 1837 Stortingets behandling og vedtak 1837 Stortingsarkivet 2012 [55]
Brev fra Oscar 2. til Stortingets president Utvalgte dokument: Stortingspresident Carl Berner sitt manuskript til 7. juni-vedtaket; telegram fra Oscar 2. til stortingspresidenten om at kongen ikke vil ta imot en norsk deputasjon; Oscar 2.s abdikasjonsbrev; telegram fra prins Carl om at han tar imot kongevalget 1905 Stortingsarkivet 2012 [56]
Innføring av allmenn stemmerett i 1913 Konstitusjonskomiteens innstilling til endring av Grunnloven § 50 og referat fra Stortingets behandling av innstillinga, som førte til at Norge som fjerde land i verden innført stemmerett til parlamentet også for kvinner 1913 Stortingsarkivet 2012 [57]
Sophus Tromholts fotoarkiv Negativer (231 stk) og originalkopier (189 stk) av bilder fra Kautokeino og andre steder i Finnmark og samiske Finland, blant annet de første karakterportretter av navngitte samer 1882–83 Universitetsbiblioteket i Bergen 2012 [58]
Arkivet etter Knud Knudsen – norsk fotopionér Norges største samlede fotoarkiv etter førstegenerasjons prospektlandskapsfotografer, ca 13500 glassnegativer og 20000 originale papirkopier 1862–1900 Universitetsbiblioteket i Bergen 2012 [59]
Hvalfangstarkivene Utvalgte dokumenter: dagbok etter Svend Foyn, fangstlisens for Sør-Shetland, pastor Kristen Løkens brevsamling fra Sør-Georgia, dagbok fra DS «Norvegia», styreprotokoll for Kosmos AS og Theodor Anderssons fotografier fra Syd-Georgia 1862–1981 Hvalfangstmuseet, Vestfoldarkivet, Slottsfjellmuseet 2012 [60]
Runeinnskrift på Kulisteinen Den eldste kjente bruk av navnet Norge på norsk jord 1000 NTNU Vitenskapsmuseet 2012 [61]
Adressene og fullmaktene til Riksforsamlingen på Eidsvoll Originalfullmaktene til de 112 representantene som møtte på Eidsvoll, samt til representantene fra Nord-Norge som ikke rakk fram i tide 1814 Riksarkivet 2012   [62]
Grunnloven av 17. mai 1814 Den signerte utgava av 17. mai-grunnloven 1814 Stortingsarkivet 2012 [63]
Adler/Falsen og Wergelands grunnlovsutkast 1814 To grunnlovsutkast, et fra Johan Gunder Adler og Christian Magnus Falsen og et fra Nicolay Wergeland (originalmanuskripter) 1814 NTNU Universitetsbiblioteket 2012 [64]
Peter Motzfeldts grunnlovsutkast 1814 Konstitusjonskomiteens første grunnlovsutkast, ført i pennen av Peter Motzfeldt. 1814 Riksarkivet 2012   [65]
Novembergrunnloven Grunnloven av 4. november signert av Stortingets president og sekretær og seks svenske utsendinger 1814 Stortingsarkivet 2012 [66]
Mossekonvensjonen Fredsavtale og våpenhvileavtale fra august med blant annet daværende kronprins Karl Johans signatur og segl 1814 Stortingsarkivet 2012 [67]
Arkivet etter Anna og Erling Stordahl 1923–1994 Arkivet gir innsyn i den første tida for helsesport for funksjonshemma i Norge 1923–1994 Valdresmusea/Opplandsarkivet avdeling Valdres folkemuseum 2014 [68]
Arkivet etter slekten Aall på Ulefos Hovedgaard ca. 1660–1900 ca. 1660–1900 Telemark Museum 2014 [69]
Allmanach paa det aar efter Jesu Christi Fødsel 1644 Den første boka som blei trykt i Norge 1644 Nasjonalbiblioteket 2014   [70]
Forhandlingsprotokoll for boktrykkernes sykekasse, Kristiania 1819 1819 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2014 [71]
Osebergfunnet - original feltdokumentasjon 1904–1906 1904-1906 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2014   [72]
Arkivet etter Camilla Collett 1831–1895 1831-1895 Nasjonalbiblioteket 2014 [73]
Forhandlingsprotokol for Det Norske Missionsselskabs Generalforsamlinger 1842–1864 1842-1864 Misjonsarkivet, Misjonshøgskolen 2014 [74]
Fragment av Frostatingsloven ca. 1260 ca. 1260 Riksarkivet 2014   [75]
Arkivet etter Karen-Christine Friele 1932–2013 1932-2013 Universitetsbiblioteket i Bergen 2014 [76]
Arkivet etter Læseforeningen for Kvinder 1874-1974 Nasjonalbiblioteket 2014   [77]
Arkivet etter Norsk utvalg for betong i sjøvann 1962–2001 1962-2001 NTNU Universitetsbiblioteket 2014 [78]
Spørrelistesvar ved Norsk etnologisk gransking 1946–2014 1946-2014 Norsk etnologisk gransking, Norsk folkemuseum 2014 [79]
Skoleprotokoller fra 1800-tallet Skoleprotokoller fra Målselv kommune 1869-1885 med dokumentasjon av omgangsskolen i et kolonisamfunn.
Skoleprotokoller fra indre Vest-Agder 1828-1914 med dokumentasjon av barnevandring.
1800-tallet Interkommunalt arkiv Troms, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder 2014 [80]
Minnematerialet etter 22. juli 2011 2011 Riksarkivet, Bergen byarkiv og Stavanger byarkiv 2014, 2016 og 2018   [81]
Handelsstedsarkivene i Salten og Lofoten 1801–1970 1801-1970 Nordlandsmuseet, Museum Nord, Arkiv i Nordland 2014 [82]
Pave Clemens IIIs brev til alle geistlige i Norge i 1189 Norges eldste brev, fra 1189 1189 Riksarkivet 2014   [83]
Brev fra kong Filippus Simonsson ca. 1207–1217 Det eldste brevet på gammelnorsk, fra Filippus Simonsson om Hovedøya kloster ca. 1207-1217 Riksarkivet 2014   [84]
Arkivet etter Hjula Væveri 1855–1957 1855-1957 Norsk Teknisk Museum 2014 [85]
Arkivet etter Arendals Turnforening 1857–2011 Norges nest eldste idrettsforening. Arkivet dokumenterer framveksten av den frivillige idrettsbevegelsen, som en bred folkebevegelse med stor innvirkning på norsk samfunnsliv. Videre forteller arkivet om tidlig rekruttering og om hva som motiverte til medlemskap. 1857-2011 Aust-Agder museum og arkiv 2014   [86]
Oslonett 1993–94 1993-1994 Nasjonalbiblioteket 2014 [87]
Wilsearkivet 1900–1949 Arkivet etter Anders Beer Wilse 1900-1949 Norsk folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Norsk Teknisk Museum, Norsk Maritimt Museum, Preus museum, Oslo Museum 2014 [88]
Arkivet etter Kristiansand og Trondheim priserett 1807–1814 1807-1814 Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Kristiansand 2014 og 2016 [89]
Arkivet etter Ruth Maier 1933–1942 1933-1942 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 2014 [90]
Riksantikvarens og Fortidsminneforeningens tegninger av historiske bygninger 1820-2007 Riksantikvaren 2014 [91]
Arkiva etter Bergen havnevesen 1735–2012 1735-2012 Bergen byarkiv 2014 [92]
Handelshusarkivene i Halden 1653–1960 1653-1960 Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger 2014 [93]
Arkivet etter Alvøens Papirfabrik 1798–1981 1798-1981 Lokalhistorisk Arkiv i Bergen 2014 [94]
Arkivet etter Colin Archer 1868–1921 1868-1921 Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum 2014 [95]
Conrad Schwachs selvbiografi fra tidlig 1800-tallet 1790-1830 Aust-Agder museum og arkiv 2016   [96]
Den første norske løven 1292 Riksarkivet 2016 [97]
Olavssekvensen fra middelalderen Riksarkivet 2016 [98]
Vinjeboka Ca.1500 Stiftelsen Oslo Katedralskole 2016 [99]
Antikvitetskommisjonen av 1811 Oppstarten av norsk kulturminnevern 1811 Kulturhistorisk museum 2016 [100]
Arkivet etter Akers mekaniske verksted 1841-1982 Norsk Teknisk Museum 2016 [101]
Husmennene i Torpa 1869 Fylkesarkivet i Oppland 2016 [102]
Sigrid Undsets arkiv 1891-1949 Nasjonalbiblioteket 2016 [103]
Ingrid Bjerkås, første kvinnelige prest i den norske kirke 1961 Riksarkivet 2016 [104]
Statoils første styreprotokoll 1972-1975 Statsarkivet i Stavanger, Norsk Olje- og gassarkiv 2016 [105]
Seilskutearkivene fra Aust‐Agder 1820‐1920 Arkivene inneholder et stort og omfattende materiale med stor dokumentasjonsverdi i nasjonal sammenheng. Seilskutearkivene fra Aust-Agder består tilsammen av 13 utvalgte arkiv som samlet dokumenterer bredden i de maritime næringer og deres betydning som historisk fenomen. Samlet står arkivene som representanter for Norge som sjøfartsnasjon i seilskutetiden. 1820-1920 Aust-Agder museum og arkiv 2018   [106]
Atlungstad Brænderis stiftelsesdokument 1855 1855 Statsarkivet i Hamar 2018 [107]
Arkivet etter Barselhjemsutstillingen 1916 Utstillinga var først i sitt slag, og trer fram som en unik dokumentasjon av et virkemiddel innen sosialt reformarbeid og allmenn folkeopplysning. 1916 Norsk Teknisk Museum 2018 [108]
Kontrollbøker for evakuerte 1944–1951 Arkivet dokumenterer tvangsevakuering av befolkninga som følge av den tyske nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms. 1944-1951 Riksarkivet 2018 [109]
Arkivet etter Oslo Hospital 1644–2000 Arkivet omfatter Oslo Hospital med herberge, sinnssykeasyl, kirke og kirkegård. Arkivet vitner om viktige skifter innen psykiatrisk praksis og synet på psykisk sykdom fra Norges første sinnssykelov ble vedtatt i 1848 og til nyere tid. 1644-2000 Oslo byarkiv 2018 [110]
Stavik‐breva, ei transatlantisk brevveksling 1880–1950 Samlingen utgjør en unik brevveksling mellom to brødre på hver sin side av Atlanteren gjennom nesten 70 år 1880-1950 Romsdalsmuseet 2018 [111]

Se også rediger

Fotnoter rediger

Type nummerering
 1. ^ De nasjonale kriteriene finnes på Norsk kulturråds nettsted.[1]. De internasjonale kriteriene finnes på Unescos nettsted[2]
 2. ^ a b Nominasjonen er gjort i samarbeid med Norsk rikskringkasting.

Referanser rediger

 1. ^ [1][død lenke]
 2. ^ [2]
 3. ^ Intervju med Arne Skivenes Arkivert 20. mars 2012 hos Wayback Machine. (leder for den norske Memory of the World-komiteen) på Norsk kulturråds nettsider, februar 2012; besøkt 9. mars 2012.
 4. ^ «47 nominasjoner til Norges dokumentarv». Norsk kulturråd. Besøkt 29. november 2014. 
 5. ^ «Lansering av Noregs dokumentarv 2014». Norsk kulturråd. Besøkt 29. november 2014. 
 6. ^ Svartebok, Statoil og Sigrid Undset tatt opp i Noregs dokumentarv Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine., www.kulturrådet.no, 09.12.2016
 7. ^ Barsel, brennevin og evakuering blir del av Norges dokumentarv Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine., www.kulturrådet.no, 07.12.2018
 8. ^ [3] Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine.
 9. ^ [4]
 10. ^ [5]
 11. ^ [6]
 12. ^ [7]
 13. ^ [8]
 14. ^ [9] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 15. ^ [10]
 16. ^ [11] Arkivert 5. oktober 2015 hos Wayback Machine.
 17. ^ [12]
 18. ^ [13] Arkivert 5. oktober 2015 hos Wayback Machine.
 19. ^ [14]
 20. ^ [15]
 21. ^ [16]
 22. ^ [17]
 23. ^ [18]
 24. ^ [19] Arkivert 5. oktober 2015 hos Wayback Machine.
 25. ^ [20] Arkivert 4. desember 2014 hos Wayback Machine.
 26. ^ [21]
 27. ^ [22]
 28. ^ [23]
 29. ^ [24]
 30. ^ [25]
 31. ^ [26]
 32. ^ [27]
 33. ^ [28] Arkivert 5. oktober 2015 hos Wayback Machine.
 34. ^ [29]
 35. ^ [30]
 36. ^ [31]
 37. ^ [32]
 38. ^ [33]
 39. ^ [34]
 40. ^ [35]
 41. ^ [36] Arkivert 5. oktober 2015 hos Wayback Machine.
 42. ^ [37]
 43. ^ [38] Arkivert 5. oktober 2015 hos Wayback Machine.
 44. ^ [39] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 45. ^ [40]
 46. ^ [41]
 47. ^ [42]
 48. ^ [43] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 49. ^ [44]
 50. ^ [45]
 51. ^ [46] Arkivert 5. oktober 2015 hos Wayback Machine.
 52. ^ [47]
 53. ^ [48]
 54. ^ [49]
 55. ^ [50]
 56. ^ [51]
 57. ^ [52]
 58. ^ [53]
 59. ^ [54]
 60. ^ [55]
 61. ^ [56]
 62. ^ [57]
 63. ^ [58]
 64. ^ [59]
 65. ^ [60]
 66. ^ [61]
 67. ^ [62]
 68. ^ [63]
 69. ^ [64]
 70. ^ [65]
 71. ^ [66] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 72. ^ [67] Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine.
 73. ^ [68] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 74. ^ [69] Arkivert 6. mars 2016 hos Wayback Machine.
 75. ^ [70]
 76. ^ [71] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 77. ^ [72] Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine.
 78. ^ [73] Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine.
 79. ^ [74] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 80. ^ [75] Arkivert 6. mars 2016 hos Wayback Machine.
 81. ^ [76] Arkivert 6. november 2018 hos Wayback Machine.
 82. ^ [77] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 83. ^ [78] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 84. ^ [79] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 85. ^ [80] Arkivert 6. mars 2016 hos Wayback Machine.
 86. ^ [81] Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine.
 87. ^ [82] Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine.
 88. ^ [83] Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine.
 89. ^ [84] Arkivert 6. november 2018 hos Wayback Machine.
 90. ^ [85] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 91. ^ [86] Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine.
 92. ^ [87] Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine.
 93. ^ [88] Arkivert 22. mars 2016 hos Wayback Machine.
 94. ^ [89] Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine.
 95. ^ [90] Arkivert 6. mars 2016 hos Wayback Machine.
 96. ^ [91] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 97. ^ [92] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 98. ^ [93] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 99. ^ [94] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 100. ^ [95] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 101. ^ [96] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 102. ^ [97] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 103. ^ [98] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 104. ^ [99] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 105. ^ [100] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 106. ^ [101] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 107. ^ [102] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 108. ^ [103] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 109. ^ [104] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 110. ^ [105] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.
 111. ^ [106] Arkivert 13. august 2019 hos Wayback Machine.

Eksterne lenker rediger