Allmanach paa det aar efter Jesu Christi Fødsel 1644

En ny Allmanach paa det Aar efter Jesu Christi Fødsel, 1644 kom ut høsten 1643 og regnes som den første boken som ble trykt i Norge. Boken er, ifølge tittelbladet, «Et lidet Prognosticon, eller Practica/ Paa det Aaret efter vor Freleris oc Saliggjøreris Jesu Christi Naaderige Fødsel/1644. Med Flid paa Danske udsat oc Tryckt udi Christiania Aff Tyge Nielssøn.»

Framsiden til den første norske almanakken, som regnes for å være den første boken som ble trykt i Norge
Oppslag på februar måned

Tyge Nielssøn var en dansk boktrykker som hadde etablert seg i Christiania. Denne almanakken var en av de første sakene han trykket, og regnes som den første, norske boken trykket i Norge.

Almanakken kunne brukes til spådommer, og slike bøker solgte godt. Boken har mange astronomiske tegn, og er vanskelig å lese for en amatør. Boken er antagelig utformet på grunnlag av et dansk manuskript, for det er tidene for soloppgang og solnedgang i København som brukes. Almanakken inneholdt både astronomiske opplysninger, og kunne også hjelpe folk å spå om ulykker, brann og død.

Tyge Nielssøn avsluttet teksten for hver måned med små råd:

  • For Februarius (februar): «Det er gaat at dricke hippocras / En god drick Miød / eller anden god Dranck / som giør en sød Mund / synderlig Piger / thi naar de dricke formeget her aff / da pleye de gierne at tabe deris Nøgle til Bugkisten.»
  • For Martius (mars): «Huo drømmer om Penge tre Dage oc tre Netter/ Imellem S. Antonu oc Sanct Pauli/ hand findes en stor haab / om hand ellers kand treffe huor de ere.»
  • For Julius (juli): «Dend som allerførst seer Storcken komme / oc beder hannem være velkommen / hannem giør det Aar ingen Tand Vee.»

Boken har siden blitt gitt ut i faksimileutgave.

KilderRediger