Arkivsenter sør IKS

Arkivsenter sør IKS (tidligere IKAVA) er et selvstendig interkommunalt selskap eid av samtlige kommuner i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Arkivsenter sør ble opprinnelig stiftet 20. mars 1990 under navnet Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS. I 2003 ble ordningen omdannet til et interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper.

Arkivsenter sør er samlokalisert med Statsarkivet i Kristiansand.

Formål

rediger

Arkivsenter sørs formål er å arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. For å oppnå dette har selskapet ansvar for ordning og katalogisering av eiernes eldre arkiver og ser til at de oppbevares forsvarlig og er tilgjengelige for publikum gjennom den interkommunale depotløsningen. Selskapet driver også opplæring/kursing, rådgivning og veiledning i arkivsystemer og -rutiner, medvirker ved utarbeidelse av regelverk og i arkivplanleggingsprosjekter samt bistår med annet arkivarbeid for eierkommunene.

Depotoppgaver

rediger

Den interkommunale depotløsningen drives for alle eierne, og omfatter papirarkiver så vel som elektroniske arkiver. Arkivdepotet skal motta, registrere, vedlikeholde, sikre, bevare og formidle samtlige eieres eldre og avsluttede arkiver, både på papir og de som er produsert elektronisk. Samtlige eiere har avlevert sitt eldre og avsluttede materiale frem til omkring 1964. Dette dreier seg om materiale fra før 1837 og på alle fagfelt som kommunene har utført tjenester og oppgaver. Samlet bestand er nærmere 3000 hyllemeter. Depotet har også mottatt en rekke deponeringer av elektronisk materiale som også skal bevares for ettertiden og gjøres tilgjengelig for brukere.

Materialet er tilgjengelig for publikum på Arkivsenter sørs lesesal. Lesesalen drives i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand.

Økonomi

rediger

Eierne skyter inn årlige midler til drift av arkivet basert på folketallet.

Styringsform

rediger

Representantskapet er Arkivsenter sørs høyeste myndighet og består av representanter for alle eierne. Det velger et styre på 5 medlemmer som har ansvaret for den daglige driften. Personalet består av arkivsjef, tre rådgivere og en sekretær i 50% stilling. I tillegg engasjeres personer for prosjektarbeid.

Eierkommuner

rediger

Kommunene som tidligere var del av Vest-Agder og fylkeskommunen i Agder (Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Vennesla, Åseral og Agder fylkeskommune.)

Yrkesetikk

rediger

Arkivsenter sør arbeider etter yrkesetiske retningslinjer for arkivarer som er vedtatt på generalforsamlingen til International Council on Archives (ICA) i Beijing i 1996 og som gjelder for hele verden.

Eksterne lenker

rediger