Riksrådet

stilling som medlem av Riksrådet

Riksrådet eller Riksmøtet, var betegnelsene på de riksorganer i Norge, Sverige og Danmark hvor de fremste av adelen og geistligheten, det vil si biskopene, var representert. Medlemmene av riksrådet ble betegnet riksråder. Før innføringen av eneveldet var de skandinaviske landene stort sett valgkongedømmer, og den politiske makten var delt mellom kongen, adelen og kirken. Riksrådet styrte landet sammen med kongen, og ikke minst i Danmark kunne riksrådet tidvis være mer innflytelsesrikt enn kongen.

Danmark

rediger

Fra gammel tid var det skikk at kongen rådslo med menn som han hadde særlig tillit til, om rikets anliggender. Disse rådslagningers avholdelse var avhengig av kongens vilje, liksom kongen også i det vesentlige bestemte hvem som skulle delta deri; sedvanlig var det de hoffembetsmenn som til stadighet var omkring kongen, i forening med de geistlige og verdslige stormenn som bodde i nærheten av det sted hvor kongen i øyeblikket oppholdt seg. Dette rådet hadde altså opprinnelig ikke noen som helst fast begrensning. Kongene fant det dog snart formålstjenlig å gi det en sådan for ikke ved forefallende leilighet å bli nødt til å kalle personer til rådslagningene som de ikke kunne stole på, men formedelst deres innflytelse ikke kunne unngå å ta med.

På slutten av 1200-tallet nevnes flere verdslige stormenn med tittelen «kongens råder» (consiliarii regis), og i Christoffer IIs håndfestning i 1320 forbys det ham å oppta noen tysker i sitt hemmelige og edsvorne råd. Rådet hadde da, synes det, antatt en nogenlunde fast karakter med medlemmer som var utnevnt av kongen og hadde avlagt en rådsed til ham. I den følgende tid steg dette rådets innflytelse hurtig. Rikets forfatningsmessige representasjon, danehofferne, ble sjeldnere og sjeldnere og ble avløst først av de under friere former avholdte riksmøter eller herredager. Disse var i regelen kun en slags utvidede rådsmøder hvor det snevrere råds medlemmer spilte den viktigste rollen, og ble sammenkalt ved viktigere anledninger hvor kongen mente ikke å kunne nøyes med å høre det mindre rådet. I disse større forsamlingene hadde visstnok enhver stormann rett til å møte. De kunne dog ifølge deres natur kun sjelden sammenkalles, og det ble derfor det mindre rådet som kom til å utøve den største innflytelsen på rikets styre, dels som kongens stadige rådgivere, dels (som riksembetsmenn) som hans medhjelpere i den daglige administrasjonen.

Det sterke oppsvinget i kongedømmets makt under Valdemar Atterdag og dronning Margrete bidro også til å gi stillingen som kongens råd en forøket anseelse og glans; denne utviklingen kom dog under disse kraftfulle herskere kongemakten til gode, som hvis representanter rådene sto. Den alminnelige betegnelsen for rådet ble under Valdemar Atterdag Rigets Råd, men dette betød visstnok ikke at rådet nå i høyere grad enn før ble betraktet som rikets representasjon overfor kongen, men var snarere et uttrykk for den sterkere sammenslutningen av riket som fant sted under ham. Først under Erik av Pommern og særlig i slutningen av hans regjering trådte riksrådet stadig mer i forgrunnen som rikets representasjon og som motvekt mot kongemakten som den også innskrenket. Denne utviklingen skyldtes delvis kongens uskikkethet, delvis unionen med de to andre rikene, særlig Sverige, hvor rigsrådets makt hadde nådd en langt større høyde. Da Erik foreløpig forlot Danmark, var riksrådets makt så stor at det på egen hånd kunne avsette ham i 1439.

Under hans etterfølger Christoffer av Bayern fortsatte utviklingen i samme retning, og i Christian I's håndfestning trådte riksrådet frem som rikets fullgyldige representasjon overfor kongemakten. I den ble bestemt at kongen intet merkelig ærend måtte avgjøre uten med størsteparten av riksrådets samtykke. Denne alminnelige setning fantes vel ikke i de følgende håndfæstninger, men den ansås dog visstnok som en selvfølge. En bestemt og uttømmende formulering av riksrådets rettigheter fikk man ikke; derimot fastslo man i de følgende håndfestninger rigsrådets myndighet i de viktigste enkelttilfellene. Dets samtykke krevdes således til utstedelsen av ny lov, skattepålegg, utstedelse og opphevelse av handelsforbud, utstedelse av privilegier for fremmede, utstedelse av krigserklæringer og opptak i adelsstanden. Også hadde riksrådet faktisk en stor innflytelse på besettelsen af lensmannspostene. Videre hadde det sammen med kongen øverste domsmyndighet på herredagene. Det delte således den øverste statsmyndighed med kongen og stod på en viss måte over ham. Var tronen ledig, overtok krigsrådet regjeringen, og rådet over slottene i tilfelle kongens død. For det skulle kongen stå til rette i tvister mellom ham og hans undersåtter, og det var rådets plikt å rettlede kongen hvis han handlet mot sin håndfestning, og hvis han ikke ville rette seg etter dette, pålegge rikets innbyggere å avverge misbruket hans og løse dem fra troskapseder til kongen. Rigsrådet hadde også et tak på kongen fordi det satt med makten til å utnevne ham. Fra 1640-tallet utfordret danskekongen denne makten. For ham var det lettest å vise til et arvekongedømme, og da dette var norsk sedvane i kjølvannet av de norske borgerkrigene, og aldri var blitt avskaffet, kunne danskekongen som etterkommer av de norske kongene påberope seg norsk skikk. Ulike skrifter av anonyme forfattere kom i omløp; de viste seg å være kongens klienter. Her ble de norske kongesagaene benyttet til å underbygge Huset Oldenburgs påstått nedarvede rett.[1]

Riksrådets svakhet lå dels i at det ikke var trukket bestemte juridiske grenser for dets og kongens makt overfor hverandre, dels i at det på grunn av sine medlemmers forskjellige oppholdssted kun sjeldent og vanskelig kunne samles og derfor aldri kunne bli noen utøvende myndighet eller føre noen virksom kontroll med den daglige administrasjonen. Forholdet mellom kongens og riksrådets makt kom derfor i høy grad til å bero på kongens person og de politiske forhold. Christian IIs avsettelse og Frederik Is regjering betegner høydepunktet av riksrådets makt.

I tiden etter 1536 er kongen absolutt den sterkeste part, inntil Christian IVs uheldige kriger, som var ført mot riksrådets råd, vendte forholdet om. På det ene punkt etter det annet måtte Christian IV i sine siste år gi etter for riksrådet med sterk utnyttelse av den ved Christian IVs død i 1648 uheldige situasjon for kongedømmet, idet det ikke var noen tronfølger valgt, lyktes det riksrådet i Frederik IIIs håndfestning å innskrenke kongemakten så sterkt som visstnok aldri tidligere. Denne store maktstillingen manglet sikker forankring. Riksrådet, som jo skulle representere hele riket, representerte bare et fåtall adelsslekter. Ikke bare de ufrie stendene, men også en stor del af adelen så med uvilje på rigsrådets store makt og var av den grunn tilbøyelig til å legge skylden de følgende ulykker på rigsrådet. Splid og uenighet innenfor selve rigsrådet bidro også til at undergrave dets makt og omdømme. Utviklingen i Europa gikk i samtiden i retning av enevelden. Med håndfestningens bortfall 17. oktober 1660 og arvehyllesten neste dag var rigsrådets makt forbi, og det ble oppløst.

Medlemskap

rediger

Riksrådet besto før 1536 dels av geistlige, dels av verdslige medlemmer, etter 1536 kun av verdslige. De geistlige, erkebispen i Lund, som ansås for riksrådets første medlem, og rikets øvrige biskoper, var i kraft av deres embete medlemmer av rådet. De verdslige var derimot valgt av kongen, visstnok også de geistlige medlemmene (noen abbeder og (priorer) i rådet. Kongens valg var inntil 1645 fritt; dog skulle de valgte være adelsmenn (sønner av riddere og svende), og hver landsdel ha en passende representasjon; kongen fikk heller ikke uten rigsrådets samtykke ta inn noen utlendinger i rådet (slik som nordmenn og tyskere). Valget ble visstnok regnet som livsvarig, såfremt vedkommende ikke selv ønsket at tre tilbake eller gjorde sig skyldig i forseelser som berettiget til avskjed. Men det krevde nok rigsrådets samtykke. I 1645 ble kongens valgrett innskrenket ved bestemmelsen om at ved en rigsråds død skulle rigsråder og landkommissærer i den landsdelen som avdøde kom fra, ha rett til å foreslå 6 eller 8 til den ledige plassen. Av disse fikk kongen velge den ene. I Frederik III's håndfestning ble forslagsretten overført til vedkommende landsdels rigsråder og adel, men det ble også bestemt at det rigsrådet av disse 6 eller 8 skulle velge ut 3 som kongen så valgte fra.

Antallet av riksrådets medlemmer var inntil 1648, da det fastsattes til 23, ubestemt. Før 1536 i regelen ca. 30; etter den tid sank antallet noe, som regel var det omkring 20. Undertiden gikk det dog mye lengre ned, i 1586 var det således kun tolv medlemmer, i 1623 kun ti og i 1625 endog kun åtte. Riksrådene oppebar ikke noen bestemt lønn, men hadde rett til å bli forsørget med rikets beste len.

Riksrådsmøtene ble sammenkalt av kongen; det ble betraktet som regel at rigsrådet sammen med kongen årlig satt retterting,[2] dvs. landets øverste domstol, og pådømte rettssaker, men for øvrig kunne kongen sammenkalle det når han fant det nødvendig. Forhandlingene på møtene var hemmelige, og kongen deltok sjelden. Gjennom sin kansler fremsatte han sine forslag skriftlig for rigsrådet, som igjen ga skriftlig svar. Ofte forhandlet ikke kongen med hele rådet, men særskilt med de enkelte landsdelers råd.

Det norske riksrådet hadde sin opprinnelse i kongsrådet1200-tallet. Da var det en større rådgivende forsamling som skulle rådgi kongen ved større saker. Det egentlige riksrådet, som etter 1319 blir «Norges rikes råd», var en selvstendig organisasjon med stor makt, det nærmeste en kan kalle en regjering. De valgte konger (herav har vi ordet valgkongenes tid) vedtok håndfestninger og ivaretok i stor grad regjeringen av landet under kongens mindreårighet. Dets største betydning hadde det på 1400- og 1500-tallet. I Norge bestod det formelt frem til reformasjonen i 1537, mens det siste riksrådsmøtet ble avholdt i Bud i 1533.

Etter Christian IIIs håndfestning i 1536 opphørte de facto det norske riksrådet i 1537. Det danske riksrådet ble avskaffet ved et statskupp gjennomført av Fredrik III 17. oktober 1660, etter at han hadde sikret seg kontroll over hæren under Karl Gustav-krigene i årene før. I årene frem til 1660 var det danske riksrådet svært innflytelsesrikt, ettersom Fredrik III hadde måttet undertegne en meget streng håndfestning ved sitt kongevalg i 1648.

Ikke før i Kristian IV regjeringstid, den 24. januar 1609 var en norsk representant, Jens Bjelke, til stede i det danske riksrådets møte i Horsens for å behandle en sak som omhandlet Norge. Den var riktignok en meget viktig sak, å få satt en stopper for den svenske ekspansjonen i Nord-Norge, hvor Karl IX sendte skattefogder så langt syd som Saltdal i Nordland, men det var veldig sjeldent at det danske riksrådet tok opp saker som omhandlet Norge, og det var aldri noen nordmenn med i det danske riksrådet.[3]

Riksrådsmøter i Norge

rediger

Denne oversikten er en ufullstendig liste over riksrådsmøtene som er omtalt i tilgjengelige kilder, og disse omfatter sannsynligvis heller ikke alle riksrådsmøtene som fant sted i middelalderen.

Tidspunkt Sted Til stede Viktige saker Kilder
1152 Nidaros Nicholas Breakspear, alle biskopene (minst tre), de tolv viseste menn fra hver av de fire bispestolene, de tre brødrekongene Øystein, Sigurd og Inge Norges kirkeplan. Erkebispestolen i Nidaros ble opprettet. Katedralskolene ble besluttet opprettet. [4][5]
1163/1164 Bergen Magnus Erlingsson, Øystein Erlendsson, pavelig legat Stefanus, Erling Skakke, Brandur Sæmundsson (is) Den første norske kongekroning [4]
sommeren 1218 Bergen Biskopene og hinna vitruzdu manna i landinu Prøve av Håkon Håkonssons kongsætt, ved at moren bar jern. [4]
juli/aug. 1223 Bergen Håkon Håkonsson, Guttorm av Nidaros, Skule Bårdsson, Sigurd Ribbung, allir hinnir beztu menn, er i væri landinu − 66 navngitte deltagere Kongevalg, styringsform, vigsling av kong Håkon Håkonsson [6][7]
høsten 1233 Bergen Håkon Håkonsson, Skule jarl Bårdsson, Sigurd Eindridesson − 21 navngitte personer Forlik mellom jarl og konge, bispevalg [6][8]
sommeren 1236 Bergen Håkon Håkonsson, Skule Bårdsson, Sigurd Eindridesson, andre gode menn Forlik mellom jarl og konge [6][9]
sommeren 1247 Bergen Håkon Håkonsson, Vilhelm av Sabina, hinum betztum bondum − 41 navngitte personer Kongekroning [5]
forsommeren 1257 Tønsberg Håkon Håkonsson, Einar Gunnarsson, alle de viseste menn som var i landet Kongedatterens spanske giftermål, forliksavtale med Danmark [4]
juli/aug. 1273 Bergen Magnus Lagabøte, Jon Raude − 22 navngitte personer Rikslovgivning: arvefølge; felles mål og vekt for hele landet, hirdslovgivning, konkordat [4]
august 1277 Tønsberg Magnus Lagabøte, Jon Raude, geistlige, håndgangne menn Fornyet konkordat, nytt titulatur: baron, ridder, herre [4]
juni/juli 1280 Bergen Eirik II Magnusson, Jon Raude Kongekroning [4]
juli 1347 Jarlsø i Tønsberg Magnus Eriksson Påbud om at leidanger fra Stad og nordover til å gjøre seg rede, i forbindelse med krig mellom Svearike og Russland. [10]
mars 1361 Båhuslen Biskop i Oslo Halvard Biarnarson
juli 1370 Marstrand i Båhuslen Biskop i Bergen
aug. 1384 Bergen Erkebiskop Nicolaus Rusare
juni 1384 Bergen Rikskansler Henrik Henriksson Retterbot om arbeidstakster for håndverkere og kjøpmenn [11]
mars 1387 Oslo Rikskansler Henrik Henriksson, biskop Øystein i Oslo Ålefiske i Enningdalen tilhørte bispesetet i Oslo
feb 1388 Oslo Biskop i Hamar (Sigurd), Hallgeir på Færøyene Kroningen av Margrete I til norsk dronning
mars-april 1392 Oslo Erkebiskop Vinald Henriksson, biskop Jakob i Bergen, Øystein i Oslo, Sigurd i Hamar, Hallgeir på Færøyene, kansler Arne Sigurdsson, verdslige stormenn: Gaute Eriksson, Jon Marteinsson, Otte Rømer, Benedikt Nikolasson, Alf Haraldsson, Ogmund Berdorsson, Brynjulf Jonsson, Jon Darre, Håkon Stumpe, Jappe Fastulvsson, Nikolas Galle, Finn Gjurdsson, Herleiv Åsulvsson Kroningen av Erik av Pommern til norsk konge
1394 Oslo
1425 Oslo
1426 Bergen Norske riksråder og utsendinger fra Jacob I Stadfestelse av Perthtraktaten av 1266 om avståelsen av Hebridene og Man [12]
1433 Oslo Domsavsigelse i rettssak mellom borgerne i Oslo og kannikene ved Mariakirken
juni 1449 Oslo Valg av Christian I til norsk konge
juli 1449 Marstrand i Båhuslen Valg av Christian I til norsk konge
okt. 1449 Hamar Valg av Karl Knutson til norsk konge
juli 1450 Nidaros Biskop Jens Kroningen av Christian I til norsk konge
aug 1450 Bergen Nils Henriksson, Olav Galle Bergenstraktaten [13]
nov. 1450 Oslo Biskop Jens
1478 Oslo Kirken fikk godtatt og utvidet sin domsmyndighet og sin rett til bøter i saker som gjaldt ekteskap, blodskam, leiermål, hor og mened. [14]
1481 Bergen Høvedsmann Otte Matsson Rømer Kongevalg etter Christian I [3]
1482 Oslo (seks riddere og fem væpnere)
1482 Jarlsø i Tønsberg Erkebiskop Gaute Ivarsson, bergensbiskop Hans Teiste, stavangerbiskop Eiliv Jonsson, riksforstander Jon Smør (ridder), Gaute Nikulasson Kane (ridder), Svein Galle (ridder), André van Bergen (væpner) og Peter Karlsson (væpner) [15]
1490 Oslo Biskopen i Oslo, prosten i Mariakirken, høvedsmenneAkershus, Båhuslen og Tunsberg len, lagmennene i Oslo, på Hedmark og i Tunsberg Forbud mot at bondestanden skulle drive med trelasthandel, hvilket var et privilegium for byene.
juli 1514 Oslo Kroningen av Christian II til norsk konge
1523 Nils Henriksson til Austråt Norges rett til selvstendig kongevalg
aug.-sept. 1524 Bergen Erkebiskop Olav Engelbrektsson, biskoper i Bergen, Hamar, Hólar Jón Arason, Oslo Hans Mule, Stavanger, stattholder Vincens Lunge, Olav Galle, Gaute Galle, Joackim Griis, Erik Ugerup, Olav Bagge, lagmann i Oslo Erik Eriksson og Johan Kruckow Avsettelse av Christian II, innsettelse av Frederik I, gjenreising av norsk suverenitet.
jan 1525 Oslo Erkebiskop Olav Engelbrektsson, biskoper i Bergen, Hamar, Oslo Hans Mule, Stavanger, rikskansler Mattis Hvørf, stattholder Vincens Lunge, Olav Galle, Erik Ugerup, Olav Bagge, lagmann i Oslo Erik Eriksson og Johan Kruckow Norsk suverenitet
1533[5] Bud Erkebiskop Olav Engelbrektsson, stattholder Vincens Lunge Valg av norsk konge etter Frederik I

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger