Liste over land etter BNP per innbygger

Wikimedia-listeartikkel

Bruttonasjonalprodukt per innbygger kan anses som et produksjons- og velstandsnivå for en stat eller et område, målt som total verdiskaping i løpet av et år, delt på antall hjemhørende innbyggere i landet. Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år, også kalt verdiskaping. Nasjonalregnskap ble utviklet i Europa i årene før og etter andre verdenskrig, og Verdensbanken data for 1960 gjengir tall fra nasjonale kilder. Det første forsøket på å beregne alle lands BNP per innbygger gjorde Verdensbanken i 1966, for året 1964[1] For de minst utviklede landene som ikke satte opp egne nasjonalregnskap, måtte Verdensbanken anslå verdiskapingen.

Liste over verdens land etter bruttonasjonalprodukt per innbygger ifølge IMF-data

Bruttonasjonalprodukt per innbygger gir en indikasjon av produktiviteten (produksjon per sysselsatt) og inntektsnivået (inntekt per innbygger) i et land, men det er viktig å være klar over at et slikt tall kan skjule både ulikheter i arbeidsdeltakelse og ulikheter i økonomisk fordeling. Når man legger til inntektene et land henter fra utlandet (i form av overføringer, renteinntekter, aksjeutbytte, konsernbidrag, osv), får man det mer komplette begrepet bruttonasjonalinntekt per innbygger, mens begrepet inntekt per innbygger bare innbefatter den delen av verdiskapingen som går til å avlønne folk gjennom lønns- eller kapitalinntekt, delt på antall innbyggere. BNP per innbygger innbefatter også investeringer og nettoeksport som ikke nødvendigvis kommer folk til gode i form av personlig inntekt.

Veksttakten av størrelsen Bruttonasjonalprodukt per innbygger justert for prisstigning, er ensbetydende med begrepet økonomisk vekst, som måles i prosent eller som indeksverdi (100+x). Økonomisk vekst er altså det samme som økt BNP per innbygger målt i faste priser.

Det er bare den bosatte, registrerte befolkningen som regnes som «innbygger» under begrepet - utenlandske midlertidig bosatte, asylsøkere, og flyktninger som ikke har fått opphold, regnes ikke med i grunnlaget for BNP per innbygger.

Metodologi rediger

Bruttonasjonalprodukt kan måles på tre hovedmåter: i løpende priser, i faste priser, eller etter kjøpekraftpariteter. Løpende priser er målet for BNP i faktiske priser, såkalt monetær verdi. BNP i faste priser er fratrukket den del av økningen som skyldes inflasjon, etter såkalt reell verdi. BNP etter kjøpekraftparitet (Purchasing Power Parity) er målet for hvor stor kjøpekraft den aktuelle verdiskapingen gir lokalt, altså justert for lokalt prisnivå og valuta-kurs. Den sistnevnte metoden vil gi høyere tall for fattigere land med lave prisnivåer. BNP etter kjøpekraftpariteter, ofte forkortet BNP (kkp) (engelsk: GDP (ppp)), gir et bedre bilde av levestandarden fordi målet avspeiler forskjeller i kostnadsnivå for livsopphold.[2][3] På den annen side er målet også villedende fordi inntekten må brukes til å kjøpe en mengde varer som ikke har forskjellig pris, men som kjøpes til verdensmarkedspris (olje, metaller, biler, elektronikk, osv).

Det er også en utfordring å sammenlikne BNP per innbygger mellom land, fordi man må omregne verdiskapningen fra lokal valuta til en felles valuta - som regel amerikanske dollar. Dermed oppstår det måleutfordringer over tid dersom valutakursene svinger sterkt. Eksempelvis har det norske nasjonalproduktet svingt en del i årene 2010-2016 grunnet svingninger i oljeprisene, men endringene i BNP for Norges del har vært sterkere målt i dollar enn målt i norske kroner, fordi dollarkursen har svingt ekstra mye. Det som tilsynelatende ser ut som store svingninger mål i dollar, kan gi et misvisende bilde hvor det kanskje ikke var svingninger i verdiskapingen i det hele tatt, bare i dollarkursen. I andre tilfeller har BNP vært feilrapportert og har blitt justert ned etter korreksjon av målemetodene, som i tilfellet Hellas.

Flere økonomier, som ikke blir sett på som selvstendige staters (Verden, EU, og enkelte avhengige områder), er inkludert i listen fordi de figurerer i kildene. Disse økonomiene er ikke rangert i de følgende tabeller, men blir oppført i rekkefølge for sammenligning. Ikke-suverene områder, tidligere land, og andre spesielle inndelinger blir markert i kursiv.

Liste over land og avhengige områder rediger

Tabellene nedenfor gjengir data fra Verdensbanken, med unntak av enkelte land hvor kilden er Det internasjonale pengefondet (IMF). Alle tall er i løpende US dollar (US$). Når verdiskaping sammenliknes mellom land med justering for kjøpekraft (PPP) som i høyre tabell, anvendes "internasjonale dollar" som felles verdimål (Int$).

Verdensbanken - nominelt BNP per innbygger, US$
[4]
Verdensbanken - kjøpekraftjustert BNP per innbygger, US$
[5]
Rang Land 2015

[6][7]

2010

[8][9][10]

2005

[11]

1995

[12]

1980

[13]

1965
1964

[14]

1   Monaco[15] 144 246 126 656 101 993 51 529
2   Liechtenstein (2014)[16] 179 479 141 165 104 994 78 762 20 672
3   Luxembourg 101 910 104 965 80 290 52 831 17 114 2 780 1 770
4   Sveits 80 990 74 277 54 798 48 541 18 785 2 621 2 030
  Macao 75 574 52 375 25 059 18 139
5   Norge 74 505 87 657 65 775 34 875 15 772 2 165 1 520
6   Qatar 66 347 66 347 70 306 15 849 34 987
7   Irland 60 664 48 539 50 887 19 177 6 388 1 024 800
8   San Marino (IMF) 60 664 47 039
9   Australia 56 554 51 874 34 017 20 385 10 202 2 280 1 730
10   USA 56 207 56 207 48 374 28 782 12 598 3 828 3 020
11   Singapore 53 630 46 570 29 870 24 937 4 927 516 460
  Færøyene[17] (2013) 53 613 47 398 35 847
12   Danmark 53 015 58 041 48 800 35 351 13 884 2 244 1 650
  Bermuda (2013) 52 436 55 245 75 882 33 990 11 218 2 282
13   Island 50 734 41 676 56 250 26 851 14 943 2 724 1 550
14   Sverige 50 585 52 076 43 085 29 914 16 857 3 008 2 040
15   Nederland 44 293 50 338 41 577 28 885 13 616 1 708 1 260
16   Storbritannia 43 930 38 710 41 524 22 756 10 032 1 851 1 520
17   Østerrike 43 665 46 657 38 242 30 253 10 843 1 375 1 020
18   Canada 43 316 47 448 36 190 20 578 11 135 2 740 1 940
19   Finland 42 405 46 202 38 969 26 274 11 232 1 882 1 440
  Hongkong 42 351 32 550 26 650 23 498 5 700 677 320
20   Tyskland[18] 41 177 41 786 34 697 31 730 12 092 1 540
21   Belgia 40 357 44 380 36 967 28 657 12 933 1 836 1 460
22   Grønland[19] 39 569 40 533 29 089
23   De forente arabiske emirater 39 102 35 049 39 439 26 847 41 826
24   New Zealand 38 202 33 691 27 751 17 400 7 468 2 151 1 760
25   Frankrike 36 527 40 703 34 879 27 038 12 713 2 042 1 540
26   Israel 35 729 30 662 20 611 18 029 5 643 1 429 1 070
  Guam 35 440 30 700 26 496
  Andorra 41 186 18 461 12 377
EU 38 706 32 047 33 658 19 845 8 314 1 327
27   Japan 34 474 44 508 37 218 43 440 9 417 920 660
28   Brunei 30 968 35 268 26 102 15 929 25 413 1 113
29   Italia 30 049 35 849 31 959 20 596 8 429 1 305 850
  Puerto Rico (IMF) 29 620 26 436 21 959 11 579 4 503 1 111 980
30   Kuwait 28 975 38 498 35 490 16 882 20 869 4 429 3 290
31   Sør-Korea 27 105 22 087 18 640 12 333 1 705 109 120
32   Spania 25 684 30 736 26 511 15 430 6 192 775 530
33   Malta 35 881 23 820 21 088 9 114 3 948 410
34   Kypros 23 075 30 819 25 325 15 098 4 232 530
35   Bahamas 22 888 21 922 23 406 12 240 6 339 2 145
36   Bahrain 22 688 20 722 17 959 10 377 8 538
37   Taiwan (IMF) 22 358 19 262 16 503 13 076 2 367 190
38   Saudi-Arabia 20 733 22 689 13 740 7 651 16 892 190
39   Slovenia 20 730 23 438 18 169 10 691
40   Portugal 19 220 22 539 18 785 11 783 3 369 521 340
41   Hellas 18 008 26 918 22 552 12 959 5 894 889 510
42   Tsjekkia[20] 17 557 19 764 13 318 5 765 1 200
43   Trinidad og Tobago 17 322 16 684 12 323 4 246 5 746 807 590
44   Estland 17 075 14 639 10 338 3 044
45   Oman 16 627 19 281 12 377 6 262 5 182 101
46   Saint Kitts og Nevis 16 145 13 704 11 174 6 987 1 567 276
47   Slovakia 16 090 16 601 11 669 4 799
48   Barbados 15 558 15 906 14 224 8 537 4 014 360
49   Uruguay 15 525 11 938 5 221 5 984 3 486 702 540
50   Seychellene 15 390 10 805 11 093 6 750 2 329 329
51   Litauen 14 252 11 985 7 863 2 169
52   Latvia 13 667 11 326 7 559 2 329
53   Chile 13 653 12 860 7 615 5 137 2 577 699 450
54   Antigua og Barbuda 13 567 12 127 11 372 7 842 1 790
55   Palau 13 501 8 979 9 711 5 520
56   Argentina 13 467 10 276 5 077 7 373 2 738 1 272 650
57   Panama 13 134 7 937 4 917 3 494 2 332 649 450
58   Polen 12 566 12 600 8 021 3 683 930
59   Ungarn 12 366 13 026 11 162 4 481 890
60   Kroatia 11 580 13 506 10 224 4 795
61   Costa Rica 11 406 8 199 4 697 3 279 2 022 373 360
62   Tyrkia 10 980 10 672 7 384 2 898 1 564 386 240
63   Kasakhstan 10 510 9 071 3 771 1 288
64   Ekvatorial-Guinea 10 347 17 136 10 851 281 198 233
Verden 10 130 9 509 7 271 5 401 2 516 590
65   Malaysia 9 644 9 071 5 594 4 328 1 775 310 260
66   Russland 9 329 10 675 5 324 2 666
  Sovjetunionen 890
67   Mauritius 9 252 8 000 5 116 3 600 1 177 220
68   Grenada 9 212 7 366 6 755 3 413 1 246
69   Mexico 9 143 8 960 7 987 3 656 2 802 489 430
70   Romania 8 959 8 298 4 676 1 660 710
71   Surinam 8 819 8 303 3 595 1 564 2 191 418 330
72   Brasil 8 757 11 224 4 770 4 841 1 940 261 220
73   Venezuela (IMF) 8 494 10 317 5 418 3 376 4 368 967 780
74   Maldivene 8 396 6 331 3 489 1 565 268
75   Saint Lucia 8 076 7 196 5 810 4 356 1 240
76   Kina 8 069 4 561 1 753 610 195 99 95
77   Nauru 8 053 4 913 3 094
78   Libanon 8 047 8 737 5 339 3 863 390
79   Cuba[21] 7 602 5 676 3 779 2 790 2 025 360
80   Gabon 7 389 8 754 8 754 4 566 5 869 425 280
81   Dominica 7 080 6 912 5 224 3 139 785
82   Bulgaria 6 994 6 843 3 894 1 554 2 239 650
83   Saint Vincent og Grenadinene 6 740 6 232 5 065 2 923 819 176
84   Botswana 6 532 6 346 5 351 3 015 1 060 77 65
85   Den dominikanske republikk 6 469 5 451 3 681 2 073 1 142 229 210
86   Montenegro 6 461 6 682 3 675
87   Turkmenistan 6 433 4 439 1 705 590
88   Ecuador 6 205 4 657 3 022 2 136 2 242 455 190
89   Colombia 6 045 6 251 3 386 2 471 1 204 303 270
90   Peru 6 030 5 023 2 755 2 218 1 045 445 270
91   Belarus 5 949 6 030 3 126 1 371
92   Thailand 5 815 5 075 2 894 2 845 683 138 110
93   Sør-Afrika 5 770 7 363 5 415 3 753
94   Aserbajdsjan 5 500 5 843 1 578 397
95   Serbia 5 237 5 412 3 528 2 197
  Jugoslavia 380
96   Irak 4 947 4 503 1 850 3 912 240
97   Jamaica 4 966 4 683 4 082 2 278 1 239 554 430
98   Iran 4 958 6 273 3 122 1 592 2 440 248 210
99   Fiji 4 922 3 652 3 659 2 541 1 893 317
100   Belize 4 850 4 344 3 933 2 996 1 351 378 360
101   Nord-Makedonia 4 834 4 543 3 038 2 244
102   Namibia 4 738 5 192 3 573 2 382 2 404
103   Libya (IMF) 4 708 12 150 8 468 5 162 210
104   Bosnia-Hercegovina 4 575 4 612 2 968 486
105   Samoa 4 149 3 454 2 571 1 322
106   Guyana 4 137 3 026 1 099 817 773 327 260
107   Algerie 4 133 4 463 3 100 1 445 2 190 248 230
108   El Salvador 4 127 3 747 2 835 1 693 780 275 260
109   Paraguay 4 109 3 227 1 507 1 904 1 287 184 200
110   Jordan 4 096 3 679 2 203 1 471 1 647 512 220
111   Tonga 4 094 3 548 2 595 2 108 573
112   Albania 3 954 4 094 2 709 761 380
113   Mongolia 3 944 2 650 999 632 480
114   Guatemala 3 924 2 826 2 078 1 408 1 082 273 290
115   Sri Lanka 3 845 2 820 1 260 721 273 152 130
116   Tunisia 3 828 4 140 3 195 1 978 1 373 218 180
117   Georgia 3 765 2 965 1 530 569
118   Angola 3 696 3 529 1 444 353 60
119   Armenia 3 610 3 218 1 644 456
120   Kosovo 3 575 3 283 2 191
121   Egypt 3 548 2 603 1 168 944 520 166 150
122   Marshalløyene 3 386 3 143 2 646 2 357
123   Indonesia 3 336 3 114 1 261 1 026 491 70
124   Swaziland 3 137 3 690 2 874 1 768 898 180 85
125   Bolivia 3 077 1 981 1 046 888 812 223 140
126   Mikronesiaføderasjonen 3 016 2 839 2 353 2 065
127   Tuvalu 2 970 3 022 2 178 1 195
128   Kapp Verde 2 954 3 313 2 048 1 252 496
129   Filippinene 2 878 2 130 1 195 1 061 685 187 140
130   Palestina 2 866 2 339 1 455 1 327
131   Marokko 2 847 2 834 2 014 1 428 1 077 207 170
132   Vanuatu 2 806 2 966 1 886 1 390 981
133   Nigeria 2 655 2 328 808 264 874 117 100
134   Bhutan 2 614 2 179 1 247 589 332
135   Sudan 2 314 1 477 680 468 388 140 95
136   Honduras 2 326 1 933 1 312 685 698 217 190
137   Laos 2 159 1 141 475 364 310 60
138   Usbekistan 2 138 1 377 547 586
139   Ukraina 2 125 2 965 1 829 936
140   Vietnam[22] 2 107 1 334 700 289 514 105
141   Nicaragua 2 096 1 527 1 175 898 674 275 320
142   Salomonøyene 1 922 1 272 881 1 446 732
143   Djibouti 1 862 1 326 905 790
144   Moldova 1 833 1 632 831 477
145   Republikken Kongo 1 712 2 737 1 637 756 927 168 140
146   São Tomé og Príncipe 1 625 1 130 811
147   India 1 613 1 346 707 370 264 118 90
148   Pakistan 1 431 1 040 712 494 303 116 90
149   Kiribati 1 425 1 493 1 215 725
150   Elfenbenskysten 1 421 1 220 932 757 1 227 213 200
151   Jemen 1 402 1 309 814 278 90
152   Ghana 1 361 1 313 498 385 412 266 230
153   Kenya 1 350 967 520 331 447 105 90
154   Papua Ny-Guinea (2014) 2 183 1 367 771 947 771 154 120
155   Zambia 1 314 1 463 691 417 650 304 160
156   Kamerun 1 244 1 183 952 649 782 141 110
157   Bangladesh 1 210 758 484 320 223 106
158   Syria[23] 1 200 2 807 1 510 794 1 463 274 180
159   Myanmar 1 195 988 247 65
160   Kambodsja 1 163 786 474 323 134 120
161   Øst-Timor 1 162 850 478
162   Mauritania 1 158 1 203 698 608 462 174 140
163   Kirgisistan 1 121 880 477 364
164   Lesotho 1 074 1 173 863 569 329 59 60
165   Zimbabwe[24] 1 019 714 445 628 932 297 210
166   Nord-Korea[25][26] 1 013 724 640 662 856 210
167   Tadsjikistan 919 738 337 214
168   Senegal 909 1 002 774 558 626 260 170
169   Tanzania 872 702 442 181 70
170   Haiti 815 662 465 360 75
171   Benin 784 758 602 367 378 110 70
172   Tsjad 777 897 660 207 229 126 70
173   Sør-Sudan 759 1 562
174   Nepal 744 592 317 206 131 67 70
175   Eritrea (IMF) 741 396 277 187
176   Mali 730 708 488 282 248 65
177   Komorene 728 769 622 488 401
178   Rwanda 710 564 287 218 244 46 50
179   Uganda 694 595 316 280 99 110 80
180   Etiopia 646 341 162 134 50
181   Burkina Faso 616 575 407 236 283 82 45
182   Guinea-Bissau 597 544 425 223 138
183   Sierra Leone 588 405 288 204 327 145 120
184   Afghanistan 584 553 250 275 101 85
185   Guinea 554 439 303 469 70
186   Togo 551 488 372 306 418 110 85
187   Mosambik 528 419 369 160 298
188   Den demokratiske republikken Kongo 475 318 219 136 546 233 70
189   Gambia 475 563 432 737 399 85
190   Liberia 452 327 169 65 453 183 180
191   Somalia 426 50
192   Madagaskar 402 413 275 235 464 145 95
193   Malawi 363 459 280 141 201 57 40
194   Niger 359 348 250 199 419 172 75
195   Den sentralafrikanske republikk 348 446 327 333 350 91 90
196   Burundi 304 231 151 168 223 52 50
Rang Land 2015

[27]

2010

[28]

1   Qatar 127 501 122 609
  Macao 107 024 96 198
2   Luxembourg 104 206 85 779
3   Singapore 86 128 70 647
4   Brunei 70 429 78 923
5   Kuwait 73 817 73 683
6   De forente arabiske emirater 70 246 56 415
7   Irland 67 974 43 222
8   Sveits 62 500 52 936
9   Norge 62 053 57 996
  Hongkong 56 952 47 135
  Bermuda (2013) 52 436 55 254
10   USA 56 207 48 374
11   Saudi-Arabia 54 007 44 502
12   Nederland 49 547 44 586
13   Østerrike 49 419 41 907
14   Danmark 48 981 43 083
15   Tyskland 47 999 39 263
16   Sverige 47 823 41 668
17   Island 47 690 38 411
18   Bahrain 47 334 40 230
19   Australia 47 476 39 191
20   Taiwan (IMF) 46 909 38 593
21   Belgia 45 608 40 129
22   Canada 44 205 40 027
23   Oman 42 737 44 418
24   Finland 42 275 38 812
25   Storbritannia 41 767 35 741
26   Frankrike 41 178 36 027
27   Japan 40 686 34 996
28   New Zealand 37 949 31 264
29   Italia 37 255 35 076
30   Israel 36 546 28 856
31   Malta 35 881 27 863
  Puerto Rico (2013) 35 024 33 757
  Aruba (2011) 35 973
32   Spania 34 696 31 984
33   Sør-Korea 34 422 30 377
34   Tsjekkia 33 743 27 659
35   Trinidad og Tobago 33 308 30 629
36   Slovenia 31 965 27 793
37   Kypros 31 540 33 295
38   Slovakia 29 907 25 011
39   Portugal 29 688 27 361
40   Ekvatorial-Guinea 29 001 33 041
41   Estland 28 947 21 623
42   Litauen 28 936 21 623
43   Seychellene 27 177 19 953
44   Polen 26 856 21 089
45   Malaysia 26 606 20 680
46   Ungarn 26 436 21 467
47   Hellas 26 358 28 203
48   Saint Kitts og Nevis 25 682 20 979
49   Kasakhstan 25 045 19 690
50   Latvia 24 920 17 593
51   Tyrkia 24 054 17 460
52   Russland 23 703 20 498
53   Chile 23 580 18 357
54   Bahamas 23 073 22 432
55   Kroatia 22 489 19 205
56   Romania 22 071 17 181
57   Panama 22 013 15 107
58   Antigua og Barbuda 21 416 18 761
59   Uruguay 21 115 16 737
60   Argentina 20 338 18 334
61   Mauritius 20 085 15 616
62   Belarus 18 345 15 907
63   Bulgaria 18 249 14 963
64   Cuba (2011) 18 925
65   Gabon 17 926 15 045
66   Aserbajdsjan 17 780 15 628
67   Mexico 17 244 14 765
68   Iran 17 046 17 091
69   Venezuela (IMF) 16 784 16 697
70   Barbados 16 387 15 035
71   Botswana 16 351 13 065
72   Thailand 16 223 13 124
73   Montenegro 16 183 13 661
74   Turkmenistan 15 963 9 741
75   Irak 15 895 12 460
76   Costa Rica 15 880 12 737
77   Surinam 15 773 13 924
Verden 15 675 12 834
78   Brasil 15 615 14 245
79   Palau 15 319 12 157
80   Algerie 14 613 12 610
81   Kina 14 448 9 333
82   Den dominikanske republikk 14 237 10 899
83   Serbia 14 112 12 099
84   Nord-Makedonia 14 023 11 296
85   Libanon 13 935 15 952
86   Colombia 13 826 10 680
87   Grenada 13 558 10 952
88   Sør-Afrika 13 230 11 786
89   Nauru 13 065 6 459
90   Maldivene 12 770 10 302
91   Peru 12 529 9 755
92   Mongolia 12 148 7 553
93   Sri Lanka 11 778 8 390
94   Bosnia-Hercegovina 11 688 9 317
95   Albania 11 505 9 647
96   Ecuador 11 474 9 163
97   Tunisia 11 446 10 225
98   Saint Lucia 11 369 10 622
99   Saint Vincent og Grenadinene 11 140 9 715
100   Indonesia 11 039 8 263
101   Dominica 10 793 9 991
102   Egypt 10 749 9 658
103   Namibia 10 554 8 290
104   Kosovo 9 686 7 717
105   Georgia 9 609 6 598
106   Fiji 9 323 7 203
107   Paraguay 9 199 7 142
108   Libya 9 052 35 140
109   Jordan 9 041 9 281
110   Armenia 8 710 6 567
111   Jamaica 8 630 7 835
112   Belize 8 583 7 716
113   Swaziland 8 575 7 149
114   El Salvador 8 353 7 152
115   Bhutan 8 236 6 290
116   Ukraina 7 950 7 666
117   Guatemala 7 765 6 578
118   Marokko 7 757 6 313
119   Guyana 7 520 5 719
120   Filippinene 7 320 5 484
121   Bolivia 6 954 5 298
122   Angola 6 634 5 776
123   Kapp Verde 6 302 5 710
124   India 6 127 4 316
125   Usbekistan 6 069 4 154
126   Nigeria 6 038 5 046
127   Vietnam 6 034 4 396
128   Samoa 5 919 5 291
129   Republikken Kongo 5 902 5 081
130   Laos 5 786 3 903
131   Tonga 5 525 4 883
132   Myanmar 5 399 3 646
133   Nicaragua 5 282 3 947
134   Moldova 5 054 3 832
135   Pakistan 4 999 4 197
136   Honduras 4 590 3 891
137   Sudan 4 568 3 298
138   Ghana 4 184 2 998
139   Marshalløyene 3 911 3 382
140   Zambia 3 862 3 213
141   Mauritania 3 835 3 250
142   Tuvalu 3 539 2 946
143   Kambodsja 3 504 2 472
144   Mikronesiaføderasjonen 3 498 3 270
145   Papua Ny-Guinea (IMF) 3 495 2 849
146   Elfenbenskysten 3 462 2 636
147   Kirgisistan 3 447 2 734
148   Djibouti 3 343 2 581
149   Bangladesh 3 335 2 393
150   Kamerun 3 185 2 601
151   São Tomé og Príncipe 3 133 2 588
152   Kenya 3 019 2 426
153   Vanuatu 2 989 2 888
154   Lesotho 2 956 2 327
155   Palestina 2 866 2 339
156   Jemen 2 812 4 388
157   Tadsjikistan 2 812 2 064
158   Tanzania 2 652 2 048
159   Nepal 2 450 1 946
160   Senegal 2 445 2 137
161   Øst-Timor 2 290 1 815
162   Salomonøyene 2 186 1 747
163   Tsjad 2 180 1 886
164   Benin 2 116 1 782
165   Mali 2 044 1 834
166   Zimbabwe 2 013 1 431
167   Kiribati 1 995 1 697
168   Sør-Sudan 1 925 3 713
169   Afghanistan 1 861 1 582
170   Rwanda 1 827 1 326
171   Uganda 1 802 1 509
172   Haiti 1 758 1 472
173   Gambia 1 691 1 622
174   Burkina Faso 1 651 1 396
175   Etiopia 1 632 1 052
176   Guinea-Bissau 1 517 1 365
177   Komorene 1 505 1 384
178   Madagaskar 1 465 1 358
179   Togo 1 438 1 184
180   Sierra Leone 1 401 1 193
181   Eritrea (IMF) 1 387 1 139
182   Guinea 1 261 1 170
183   Mosambik 1 191 899
184   Malawi 1 159 1 012
185   Niger 956 798
186   Liberia 836 686
187   Den demokratiske republikken Kongo 799 597
188   Burundi 797 784
189   Den sentralafrikanske republikk 667 870

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ Atlas of Per Capita Product and Population - Verdensbanken, 1966. Issuu dokumentbank. Besøkt 21. oktober 2017.
 2. ^ «Sarkozy attacks focus on economic growth (French president urges more emphasis on quality of life)», The Guardian, 14-09-2009.
 3. ^ «Alternative progress indicators to Gross Domestic Product (GDP) as a means towards sustainable development»
 4. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 5. ^ GDP per capita, PPP (current international $) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 6. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 7. ^ Tall for Eritrea, Libya, Puerto Rico, Taiwan, Venezuela: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 8. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 9. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 10. ^ Tall for Eritrea, Libya, Syria, Taiwan, Venezuela: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 11. ^ Tall for Libya, Nauru, Syria, Taiwan, Venezuela: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 12. ^ Tall for Taiwan, Vietnam: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 13. ^ Tall for Laos, Taiwan, Vietnam: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 14. ^ Atlas of Per Capita Product and Population - Verdensbanken, 1966. Issuu dokumentbank. Besøkt 21. oktober 2017.
 15. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 16. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 17. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 18. ^ Vest-Tyskland før 1991.
 19. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 20. ^ Tsjekkoslovakia før 1991.
 21. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 22. ^ 1964: Gjennomsnittet av Nord-Vietnam (100 US$) og Sør-Vietnam (110 US$).
 23. ^ 2015: Syria's Conflict Economy - Verdensbanken, 2016, side 27. Anslår BNP til 14 mrd US$, fordelt på 12 millioner gjenværende innbyggere.
 24. ^ Rhodesia før 1980.
 25. ^ 2015: «North Korea per capita GDP rises above $1,000, think tank says» - Hyundai Research Institute, Sør-Korea, gjengitt i UPI, 29. september 2016. Besøkt 22. oktober 2017. FNs anslag for 2015 var lavere, kun 648 US$.
 26. ^ Tall for 1980-2010: «North Korea’s Per Capita GDP and Comparison with South Korea» Arkivert 22. oktober 2017 hos Wayback Machine. - Kim Cheon-koo, Hyundai Research Institute. Besøkt 22. oktober 2017.
 27. ^ For Eritrea, Libya, Papua Ny-Guinea, Taiwan, Venezuela: «Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP» - World Economic Outlook Database, IMF. Besøkt 22. oktober 2017.
 28. ^ For Eritrea, Libya, Papua Ny-Guinea, Taiwan, Venezuela: «Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP» - World Economic Outlook Database, IMF. Besøkt 22. oktober 2017.

Eksterne lenker rediger