Land kan vise til:

  • Stat, område med egne (selvstendige) styremakter og definerte grenser
  • Nasjon, gruppe mennesker med en felles (historisk, kulturell, språklig) identitet
  • Landskap, naturlig avgrenset landstrekning
  • Land, del av jordoverflaten som ikke er dekket av vann
  • Land (Innlandet), et distrikt i Innlandet fylke
  • Tysklands delstater, område med et visst politisk selvstyre innenfor Tyskland
  • Bygd, område med landbruk og bosetningen er relativt spredt