Liste over dekorasjoner godkjent til bruk på norsk militær uniform

Wikimedia-listeartikkel

Liste over dekorasjoner godkjent til bruk på norsk militær uniform er en oversikt over ordener, medaljer og ferdighetsmerker som er godkjent av Forsvaret til bruk på norsk militær uniform. Oversikten følger den gruppering og rekkefølge som ble fastsatt av Forsvarssjefen i direktiv av 30. september 2009,[1][2] med senere publiserte endringer.[3][4] Utmerkelsene i gruppe 1 er i hovedsak de samme som er rangert ved kongelig resolusjon, senest i 2016.[5]

Kong Harald bærer på dette bildet Hærens gallauniform med ordensbånd skrått over brystet, ordenstegn i halsen, ordensstjerner på brystet og en spenne der hans norske utmerkelser er montert. Spennen har St. Olavs Orden først og Krigsdeltagerforbundets hederstegn til slutt.

Oversikten omfatter både militære og sivile utmerkelser, av både statlig og privat karakter. En rekke eldre medaljer, der det ikke lenger er noen mottagere i live, er ikke med i oversikten. Det gjelder for eksempel Sydpolsmedaljen, Fram-medaljen, 7. juni-medaljen og Kroningsmedaljen 1906.

Selv om oversikten gjelder bruk på norsk militær uniform, er oversikten samtidig den mest omfattende offisielle rangering av utmerkelser i norsk sammenheng. Forsvarssjefens direktiv fra 2009 legger opp til et «harmonisert regelverk hvor rekkefølgen av dekorasjoner er uavhengig av etat.»[1]

Bakgrunn rediger

 
Båndstriper på uniformen til norsk krigsdeltager: I første rad ses Krigskorset med sverd, i andre rad Krigsmedaljen og Deltagermedaljen med rosett, i tredje rad Haakon VIIs 70-årsmedalje, Kong Olav Vs jubileumsmedalje 1957–1982 og Forsvarsmedaljen med tre stjerner, i fjerde rad Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje med tre stjerner, Distinguished Flying Cross (USA), Distinguished Service Order, Order of the British Empire, i femte rad Distinguished Flying Cross (Storbritannia, montert speilvendt), 1939–1945 Star, Air Crew Europe Star med spenne som viser at mottageren også kvalifiserte til France and Germany Star og Oranje-Nassau-ordenen (kommandør). De utenlandske ordenene er i en annen rekkefølge enn det som senere er blitt vanlig ved at den amerikanske utmerkelsen er montert foran de britiske

Behovet for en innbyrdes rangering av norske utmerkelser vokste fram etter andre verdenskrig, da det både ble innstiftet flere nye utmerkelser og dekorering fant sted i et omfang man ikke tidligere hadde sett. Det var likevel først i Statskalenderen for året 1960 at en innbyrdes rangering av 19 norske utmerkelser, militære så vel som sivile, for første gang ble offentliggjort.[6] Dette er utmerkelser som etter dagens system tilhører gruppe 1, det vil si dekorasjoner godkjent av kongen. Etter 1960 er noen dekorasjoner ikke lenger aktuelle, da det ikke finnes noen innehavere i live, og flere nye utmerkelser har kommet til.

Den største forskjellen mellom rangeringene av 1960 og 2009 er at i 1960 ble Borgerdådsmedaljens to valører innpasset på hvert sitt trinn i systemet, mens direktivet av 2009 har medaljen på ett sted, selv om det ikke lenger finnes levende innehavere av denne medaljen og regjeringen i 2004 bestemte at den ikke lenger skal deles ut. Videre har to krigsmedaljer byttet plass i rangeringen: Etter nåværende regler rangerer Haakon VIIs Frihetskors foran St. Olavsmedaljen med ekegren, mens forholdet er omvendt i rangeringssystemet av 1960.

Forsvarets medaljer rediger

Medaljesystemet Forsvaret innførte fra 2009 omfattet tre typer norske militære medaljer:[7]

I tillegg kommer vernedyktighetsmedaljene og medaljene for skyting og feltsport. Forsvarets medaljer, med unntak av medaljene for skyting og feltsport, er rangert sammen med norske sivile utmerkelser i gruppe 1: Dekorasjoner godkjent av H.M. Kongen.

I 2017 innførte Forsvaret fire nye fortjenstmedaljer: Hærens fortjenstmedalje, Sjøforsvarets fortjenstmedalje, Luftforsvarets fortjenstmedalje og Etterretningstjenestens fortjenstmedalje. I Forsvarets oversikt ble disse plassert etter Heimevernets fortjenstmedalje og som rangert på samme plass som denne.[9] De nye militære fortjenstmedaljene var per mai 2018 ikke tatt med på kongehusets oversikt over norske dekorasjoner og deres innbyrdes rangering.

Bæremåte rediger

Utmerkelser bæres i Norge på venstre side av brystet, med unntak av høyere grader av ordener, som bæres i bånd over skulderen eller om halsen. Ordensstjerner plasseres også på venstre side. Til daglig bæres båndstriper på militær uniform, mens ordenstegn og medaljer bæres ved høytidelige anledninger. Stadig tjenestegjørende forsvarspersonell har kun tillatelse til å bære de dekorasjoner som Forsvaret til enhver tid godkjenner til uniformsbruk, mens personell som ikke lenger tjenestegjør i Forsvaret har tillatelse til å bære de dekorasjoner som var tillatt da de gikk ut av tjeneste og i den rekkefølge som da gjaldt.[10]

Rangeringssystemet rediger

 
Krigskorset med sverd: Norges fremste utmerkelse
 
St. Olavs Orden: Korslagte sverd markerer at ordenstegnet er tildelt for militær fortjeneste
 
Forsvarets medalje for edel dåd
 
Haakon VIIs Frihetsmedalje
 
Deltagermedaljen
 
Forsvarsmedaljen, advers og revers
 
Forsvarets operasjonsmedalje i bånd for tjeneste i Bosnia-Hercegovina
 
Forsvarets vernedyktighetsmedaljer

Forsvarssjefens rangering av utmerkelser godkjent til bruk på militær uniform deler utmerkelsene inn i sju grupper.

Gruppe 1: Dekorasjoner godkjent av H.M. Kongen rediger

Utmerkelsene i gruppe 1 utgjør den norske stats offisielle utmerkelser. Her finnes de to norske ordener, kongelige medaljer, sivile fortjenstmedaljer, krigsmedaljer og andre medaljer i Forsvaret, samt etatsmedaljer for politietaten og Sivilforsvaret. I noen tilfeller har en og samme av Forsvarets medaljer flere varianter. Disse er likeverdige i rang, men har likevel en innbyrdes fastsatt rekkefølge variantene imellom. Politiets, Sivilforsvarets og Forsvarets hederskors er også rangert likt, men er ført opp etter ansiennitetsprinsippet.

De fleste av dekorasjonene i gruppe 1 tildeles stadig. Tildeling av andre dekorasjoner i gruppen, som eksempelvis Antarktismedaljen, Den norske Koreamedalje eller Kong Olav Vs 100-årsmedalje, skjedde i forbindelse med enkelthendelser. For andre dekorasjoner, som Medaljen for borgerdåd, er tildeling innstilt.

I gruppe 1 finnes en rekke krigsdekorasjoner, opprinnelig innført for belønning av innsats under andre verdenskrig. Tre av disse, Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen, ble i 2009–2010 gjenopptatt for innsats i senere væpnede konflikter Norge har deltatt i.[11][12]

Nr. Båndstripe Navn Merknad
1   Krigskorset med sverd
2   Medaljen for borgerdåd i gull og sølv – utgått i 2004
3   St. Olavs Orden alle grader og klasser
4   Den Kongelige Norske Fortjenstorden alle grader og klasser
5   Haakon VIIs Frihetskors
6   St. Olavsmedaljen med ekegren
7   Medaljen for edel dåd i gull
8   Kongens fortjenstmedalje i gull
9   St. Olavsmedaljen
10   Krigsmedaljen uten og med stjerner
11   Kongens fortjenstmedalje
12   Forsvarets medalje for edel dåd
13   Haakon VIIs Frihetsmedalje
14   Medaljen for edel dåd i sølv
15   Medaljen for redningsdåd til sjøs
16   Nansenmedaljen for fremragende forskning
17   Politiets hederskors
18   Sivilforsvarets hederskors
19   Forsvarets hederskors
20   Forsvarsmedaljen med laurbærgren
21   Politimedaljen med laurbærgren
22   Sivilforsvarsmedaljen med laurbærgren
23   Deltagermedaljen uten og med rosett
24   Heimevernets fortjenstmedalje
24a   Hærens fortjenstmedalje
24b   Sjøforsvarets fortjenstmedalje
24c   Luftforsvarets fortjenstmedalje
24d   Etterretningstjenestens fortjenstmedalje
25   Den norske Koreamedalje
26   Maudheimmedaljen
27   Antarktismedaljen
28   H.M. Kongens erindringsmedalje i gull
29   Kongehusets 100-årsmedalje
30   Kong Haakon VIIs minnemedalje i gull og sølv
31   Kong Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905–1930
32   Kong Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905-1955
33   Haakon VIIs 70-årsmedalje
34   Kong Haakon VIIs 100-årsmedalje
35   Kong Olav Vs minnemedalje i gull og sølv
36   Kong Olav Vs jubileumsmedalje 1957–1982
37   Kong Olav Vs 100-årsmedalje
38   Kong Harald Vs jubileumsmedalje 1991–2016
39   H.M. Kongens erindringsmedalje i sølv
40   Forsvarsmedaljen uten og med stjerner
41   Politimedaljen uten og med stjerner
42   Sivilforsvarsmedaljen uten og med stjerner
43   Forsvarets medalje for sårede i strid uten og med stjerner
44   Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner uten og med stjerner, laurbærgren, laurbærgren i gull
45   Politiets medalje for internasjonal tjeneste uten og med stjerner, laurbærgren
46   Sivilforsvarets medalje for internasjonal tjeneste uten og med stjerner, laurbærgren
47   Forsvarets innsatsmedalje uten og med rosett
47a   Forsvarets innsatsmedalje – Saudi-Arabia uten og med rosett
47b   Forsvarets innsatsmedalje – Balkan uten og med rosett
47c   Forsvarets innsatsmedalje med rosett – Afghanistan
48 Forsvarets operasjonsmedalje
48a   Forsvarets operasjonsmedalje – Kosovo-Serbia-Montenegro
48b   Forsvarets operasjonsmedalje – Active Endeavour
48c   Forsvarets operasjonsmedalje – Afghanistan
48d   Forsvarets operasjonsmedalje – Irak
48e   Forsvarets operasjonsmedalje – Baltic Accession
48f   Forsvarets operasjonsmedalje – Bosnia-Hercegovina
48g   Forsvarets operasjonsmedalje – Sudan
48h   Forsvarets operasjonsmedalje – Libanon
48i   Forsvarets operasjonsmedalje – Tsjad
48j   Forsvarets operasjonsmedalje – Somalia
48k   Forsvarets operasjonsmedalje – Libya
48l   Forsvarets operasjonsmedalje – eskorte ved fjerning av kjemiske stridsmidler fra Syria
48m   Forsvarets operasjonsmedalje – Mali
48n   Forsvarets operasjonsmedalje – Middelhavet
49 Forsvarets vernedyktighetsmedalje
49a   Forsvarets vernedyktighetsmedalje – Hæren uten og med stjerner
49b   Forsvarets vernedyktighetsmedalje – Sjøforsvaret uten og med stjerner
49c   Forsvarets vernedyktighetsmedalje – Luftforsvaret uten og med stjerner
49d   Forsvarets vernedyktighetsmedalje – Heimevernet uten og med stjerner

Gruppe 2: Dekorasjoner tildelt av utenlandske statsoverhoder rediger

 
Militær utgave av ordenstegn for Order of the British Empire

Utenlandske ordener, dekorasjoner og medaljer tildelt av andre lands statsoverhode bæres i henhold til bæretillatelse. Ved Det kongelige hoff bæres utenlandske utmerkelser i rekkefølge der britiske utmerkelser følger etter norske, deretter danske, finske, islandske og svenske.[13] Forøvrig bæres utmerkelser i rekkefølge etter landenes navn på fransk. I nærvær av fremmed lands statsoverhode endres denne regelen slik at utmerkelsene fra statsoverhodets land bæres foran utmerkelser fra andre land. Hoffets rekkefølge anses som retningsgivende for andre. Forsvarets direktiv for bæring av dekorasjoner på uniform følger de samme prinsippene.[1]

Eksempler på rekkefølge av fortjenstordener og utmerkelser tildelt nordmenn i diplomatisk og militær sammenheng av utenlandske statsoverhoder i nordiske land og noen NATO-land (listen er ikke uttømmende, båndstripene er for laveste trinn):

Gruppe 3: Dekorasjoner tildelt av FN, NATO, EU, OSSE og tilsvarende rediger

 
FN-medaljen for UNIFIL i Libanon
 
MFO-medaljen, advers og revers
 
NATOs medalje for tjeneste i tidligere Jugoslavia

Norsk militært personell har siden slutten av 1940-tallet deltatt i omkring 50 internasjonale operasjoner i regi av FN, NATO og andre internasjonale organisasjoner. FN ga i 1948 mandat til sin første fredsbevarende operasjon, UNTSO, men organisasjonens første medalje, FNs Koreamedalje, ble innstiftet i 1950.[14] I 1959 innstiftet FNs generalsekretær en permanent medalje, FN-medaljen, der selve medaljen er identisk, men der medaljebåndet skifter for hver operasjon.[15] Etterhvert har andre organisasjoner, som NATO, EU, OSSE og andre spesialiserte organisasjoner som Multinational Force and Observers, fulgt en tilsvarende praksis med egne operasjonsmedaljer. PLANELM-medaljen var tidligere approbert og tilhørte denne gruppen. Det norske Forsvaret oppgir 48 ulike medaljer godkjent for bruk på norsk militær uniform. Medaljene bæres i rekkefølge med medaljen for eldste operasjon først, fulgt av medaljene for nyere operasjoner.[1][16]

Følgende medaljer er godkjent og bæres i nevnte rekkefølge:

Nr. Båndstripe Navn Merknad
1   FN-medaljen UNTSO
2   FN-medaljen UNMOGIP
3   FNs Koreamedalje
4   FNs ekspedisjonskorpsmedalje (UNEF I)
5   FN-medaljen UNOGIL
6   FN-medaljen ONUC
7   FN-medaljen UNYOM
8   FN-medaljen UNHQ
9   FN-medaljen UNIFIL
10   Multinational Force and Observers Medal
11   FN-medaljen UNIIMOG
12   FN-medaljen UNAVEM
13   FN-medaljen UNTAG
14   FN-medaljen UNIKOM
15   FN-medaljen MINURSO
16   FN-medaljen ONUSAL
17   FN-medaljen UNPROFOR-UNPF
18   FN-medaljen UNTAC
19   FN-medaljen UNOSOM
20   NATO-medaljen for det tidligere Jugoslavia
21   TIPH-medaljen
22   FN-medaljen ONUMOZ
23   FN-medaljen UNSSM
24   FN-medaljen UNMIBH
25   FN-medaljen UNMOP
26   FN-medaljen UNTAES
27   FN-medaljen UNPREDEP
28   Multinational Advisory Police Element-medaljen
29   FN-medaljen MINUGUA
30   FN-medaljen UNPSG
31   FN-medaljen UNOMSIL-UNAMSIL
32   NATO-medaljen for Kosovo
33   FN-medaljen UNMIK
34   FN-medaljen UNAMET-UNTAET-UNMISET
35   FN-medaljen MONUC, og den senere operasjonen MONUSCO.
36   FN-medaljen UNMEE
37   NATO-medaljen for FYROM
38   Artikkel 5 NATO-medaljen for Operasjon Eagle Assist
39   Artikkel 5 NATO-medaljen for Operasjon Active Endeavour
40   NATOs fortjenstmedalje
41   Ikke-artikkel 5 NATO-medaljen for Balkan
42   Ikke-artikkel 5 NATO-medaljen for ISAF-operasjonen i Afghanistan
43   FN-medaljen UNMIL
44   Ikke-artikkel 5 NATO-medaljen for treningsmisjonen i Irak
45   FN-medaljen UNMIS
46   FN-medaljen MINURCAT
47   FN-medaljen UNMISS
48   ESDP-medaljen for EU NAVFOR Somalia Operasjon Atalanta

Gruppe 4: Andre norske dekorasjoner rediger

 
Medaljen for lang og tro tjeneste
 
Forsvarets medalje for internasjonal tjeneste

Gruppen omfatter utmerkelser tildelt av private norske organisasjoner, så vel som utmerkelser innstiftet av Forsvaret, men uten kongelig godkjennelse. Siden 2009 er fire nye medaljer kommet til i denne gruppen, Hakon Hansens gullmedalje, Forsvarets seniorforbunds hederstegn,[17] Brigadeveteranforbundets hederstegn[18] og Forsvarets medalje for internasjonal tjeneste.[19]

Rekkefølgen i denne gruppen er bestemt av utmerkelsenes alder, der eldste medalje rangerer først, nyeste sist.[1]

Nr. Båndstripe Navn Merknad
1   Norsk Militært Tidsskrifts medalje for besvarelse av prisoppgave i gull, sølv og bronse
2   Medaljen for lang og tro tjeneste
3   Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave i gull og sølv
4   Det frivillige Skyttervesens fortjenstmedalje
5   Sjømilitære Samfunds fortjenstmedalje
6   Norges Røde Kors hederstegn
7   Norske Reserveoffiserers Forbunds hederstegn uten og med laurbærgren
8   Norges Skytterforbunds hederstegn i gull og sølv
9   Norges militære kameratforbunds hederstegn
10   Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje uten og med stjerner
11   Det frivillige Skyttervesens hederstegn
12   Krigsdeltagerforbundets hederstegn
13   Hans Majestet Kongens Gardes medalje i gull, sølv og bronse
14   De Norske Officerers Rideklubs hederstegn
15   Norges Forsvarsforenings hederstegn og NFFs æresmedlemskap samme medaljebånd
16   Tysklandsbrigadens veteranmedalje
17   Norges Lotteforbunds hederstegn
18   FNs fredsprismedalje 1988
19   Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoners hederstegn i gull, sølv og bronse
20   Oslo Militære Samfunds hederstegn i gull, sølv og bronse
21   Luftmilitært Samfunds hederstegn
22   Norsk Aero Klubbs hederstegn
23   Politiets Afghanistanmedalje
24   Hakon Hansens gullmedalje
25   Forsvarets seniorforbunds hederstegn
26   Brigadeveteranforbundets hederstegn
27 N/A Forsvarets medalje for internasjonal tjeneste uten og med stjerner, laurbærgren

Gruppe 5: Andre utenlandske dekorasjoner rediger

 
Medaljen for frigjøring av Kuwait, Saudi-Arabia

Utenlandske utmerkelser som ikke faller inn under noen av gruppene foran kan godkjennes til bruk på norsk militær uniform etter søknad. Utmerkelsene bæres i rekkefølge etter landet, i samme ordning som for utmerkelsene i gruppe 2, det vil si britiske, danske, finske, islandske og svenske utmerkelser og deretter utmerkelser etter landenes navn på fransk. Innen hvert land bæres utmerkelsene i rekkefølge med eldste dekorasjon først etterfulgt av yngre i kronologisk følge.[1]

Følgende utenlandske utmerkelser er nevnt som tillatt benyttet:[20]

Av medaljer innført og tildelt etter Forsvarets forum sitt medaljebilag ble gitt ut i 2009 er den litauiske operasjonsmedaljen for NATO Enhanced Forward Presence en medalje mange norske soldater har blitt tildelt.[21] Flere har i tillegg blitt tildelt ulike fortjenstmedaljer fra Litauen.[22]

Totalt har norske borgere blitt tildelt over 500 ulike dekorasjoner i Gruppe 2 og Gruppe 5 fra mer enn 100 nasjoner, denne artikkelen kan ikke liste opp alle sammen.

Gruppe 6: Forsvarets ferdighetsmerker rediger

 
Norges Skytterforbunds NAIS-medalje i gull

Rekkefølgen av militære ferdighetsmerker er fastsatt ved tradisjon.[1] De sivile ferdighetsmerkene skal bæres i rekkefølge etter innstiftelsesdato.[1] Tidligere kunne båndstriper for det enkelte ferdighetsmerke bæres på uniform, men dette ble fra 1. januar 2008 endret slik at tjenestegjørende personell kun bærer båndstripe for skyting og båndstripe for feltsport i stedet for de enkelte ferdighetsmerker.[1] Selve medaljene var da ikke lenger tillatt båret, kun felles båndstripene; etter nærmere regler for kvalifikasjon.[23]

Egne fellesmedaljer for feltsport og feltskyting er fra 1. januar 2012 tillatt båret på uniform av tjenestegjørende:[24]

Utenlandske ferdighetsmerker rediger

Utenlandske militære og sivile ferdighetsmerker er vanligvis ikke tillatt benyttet på norsk militær uniform, med mindre det er søkt og gitt tillatelse til dette.[1] Slike ferdighetsmerker rangerer da helt sist, etter alle andre utmerkelser og ferdighetsmerker.

Følgende utenlandske ferdighetsmerke er nevnt:[25]

Utenlandske avdelingsutmerkelser rediger

Norsk personell som har kjempet i avdelinger som er hedret med utenlandsk avdelingsutmerkelse («unit citation», «unit award») og som har mottatt båndstripe som tegn på dette, har tillatelse til å bære disse på norsk uniform, men da skilt fra andre båndstriper og plassert under disse. Avdelingsutmerkelser i form av båndstriper bæres ikke sammen med medaljer.[26]

Eksempler på utenlandske avdelingsutmerkelser tildelt norsk personell:

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ a b c d e f g h i j Direktiv for bæring og bruk av dekorasjoner, ordener og medaljer i Forsvaret Arkivert 5. juli 2014 hos Wayback Machine., Forsvarssjefen, 30. september 2009.
 2. ^ Gruppering og rangering av de enkelte dekorasjoner framkommer også i f-xtra, nr. 1, 2009, bilag til Forsvarets Forum, nr. 11, 2009.
 3. ^ Heder og ære. Nasjonale og internasjonale dekorasjoner brukt i Norge Arkivert 24. september 2015 hos Wayback Machine., bilag til Forsvarets Forum nr. 5, 2012, Oslo: Forsvarets Forum/Forsvarets Veterantjeneste, 2012.
 4. ^ Statutter for de mest benyttede medaljer i Forsvaret Arkivert 26. november 2015 hos Wayback Machine., av 26. april 2012, Forsvaret.
 5. ^ «Norske dekorasjoner», kongehuset.no, besøkt 5. mars 2012.
 6. ^ «Norske dekorasjoner i rekkefølge», Norges statskalender for året 1960, Oslo: Aschehoug, 1960, sp. 1783–1784.
 7. ^ «Forsvarets medaljer» Arkivert 17. mars 2015 hos Wayback Machine., forsvaret.no.
 8. ^ a b c Forsvarets medaljer, plakatbilag til Forsvarets Forum, nr. 5, 2013. Arkivert av Wayback Machine hos Internet Archive.
 9. ^ «Forsvarets medaljer» Arkivert 17. mars 2015 hos Wayback Machine., Forsvaret, oppdatert 23. februar 2017. Lest 26. mai 2018.
 10. ^ «Bæring av dekorasjoner » Arkivert 17. mars 2015 hos Wayback Machine., Forsvaret.
 11. ^ «Krigskorset gjeninnføres», Forsvarsdepartementet, pressemelding nr. 32/2009, 26. juni 2009.
 12. ^ «Medaljer for spesiell innsats», Forsvarsdepartementet, 10. desember 2010.
 13. ^ Sven Gj. Gjeruldsen og Egil Vindorum: Retningslinjer for ordener og medaljer, Oslo: Det kongelige hoff, 2005.
 14. ^ Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 202.
 15. ^ Lawrence H. Borts: United Nations Medals and Missions. Medals and Ribbons of the United Nations, Fountain Inn: MOA Press, 1998.
 16. ^ «Dekorasjoner tildelt av FN, Nato, EU, OSSE og tilsvarende», f-xtra, nr. 1, 2009, s. 5–8, bilag til Forsvarets Forum, nr. 11, 2009.
 17. ^ Heder og ære, s. 77–78.
 18. ^ Brigadeavisa, nr. 2, 2016, s. 5.
 19. ^ «FOBID | Forsvarets medalje for internasjonal tjeneste». Forsvaret. 22. mars 2023. Besøkt 8. mai 2023. 
 20. ^ Se: Eksempler på andre utenlandske dekorasjoner (Gruppe 5) i f-xtra, nr. 1, 2009, bilag til Forsvarets Forum, nr. 11, 2009.
 21. ^ «Velfortjente operasjonsmedaljer». Hæren på Facebook. 16. desember 2017. Besøkt 14. mai 2024. «Etter et halvt år i Litauen er kompanistridsgruppen fra Brigade Nord tilbake i Norge. De har deltatt i NATOs enhanced Forward Presence (eFP) i Baltikum for å trygge befolkningen og forebygge krig. Soldatene ble tildelt den litauiske operasjonsmedaljen torsdag 14. desember.» 
 22. ^ «Norsk personell hedret av det litauiske forsvaret». Forsvaret. 10. februar 2023. Besøkt 14. mai 2024. «Tre ansatte i Norges 12. bidrag til Enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen har blitt spesielt hedret av det litauiske forsvaret.» 
 23. ^ John Monn: «Takk og farvel!» Arkivert 15. mars 2016 hos Wayback Machine., Sjekkposten, nr. 2, 2008, s. 11.
 24. ^ Heder og ære, s. 78.
 25. ^ «Utenlandske ferdighetsmerker», f-xtra, nr. 1, 2009, bilag til Forsvarets Forum, nr. 11, 2009.
 26. ^ Heder og ære, s. 7.

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger