Statistisk sentralbyrå

institusjon for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge
(Omdirigert fra SSB)
Statistisk sentralbyrå
SSB
Statistisk sentralbyrå
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. juli 1876; 143 år siden (1876-07-01)[1]
Adm.dir.Geir Axelsen[2]
HovedkontorAkersveien 26, Oslo
Ansatte915 (2016)[3]
Nettsidessb.no

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB har, i henhold til statistikkloven av 1989,[4] rett til å bestemme hva som skal være offisiell statistikk, samt ansvaret for å samordne all offisiell statistikk i Norge. SSBs krav til offisiell statistikk baserer seg på krav nedfelt i Retningslinjer for europeisk statistikk (Code of Practice) og i FNs statistikkprinsipper. SSB produserer 85–90 prosent av all offisiell statistikk i Norge. Samarbeidet med øvrige produsenter skjer blant annet gjennom Statistikkrådet.

Organisering og ledelseRediger

SSB ligger administrativt under Finansdepartementet og har eget styre som oppnevnes av regjeringen. SSB er uavhengig i statistikkfaglige spørsmål. Dette innebærer at SSB selv bestemmer hva som skal publiseres, samt når og hvordan dette skal skje. Byrået har i 2020 om lag 800 medarbeidere hvorav ca to tredjedeler jobber i Oslo og resten i Kongsvinger.

Christine B. Meyer ble 12. juni 2015 utnevnt til administrerende direktør i SSB for et åremål som varer til 2021.[5]. Som følge av en konflikt med Finansdepartementet valgte Meyer å fratre sin stilling natt til 13. november.[6] 13. november 2017 besluttet styret i SSB at byråets administrasjonsdirektør, Bjørnar Gundersen, tok over som midlertidig sjef.[7] 16. november 2017 ble Birger Vikøren midlertidig ansatt, for en periode på seks måneder fra og med 23. november 2017.[8]

4. mai 2018 ble den tidligere Ap-politikeren Geir Axelsen utnevnt til ny direktør.[2]

FagavdelingerRediger

I tillegg til avdelinger for kommunikasjon, administrasjon og IT, har SSB følgende avdelinger:

 • Forskningsavdelingen. Ledes av Brita Bye[9]
 • Avdeling for priser, finans- og utenriksstatistikk. Ledes av Lasse Sandberg.
 • Avdeling for person- og sosialstatistikk. Ledes av Torstein Bye
 • Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk. Ledes av Lise Dalen McMahon

StillingsbetegnelserRediger

SSB bruker et eget stillingshierarki som avviker betydelig fra stillingshierarkiet ellers i staten. SSB bruker stillingstittelen forsker om ansatte med vitenskapelig kompetanse på minst doktorgradsnivå og forskningsoppgaver. SSB bruker videre to stillingskoder fra det administrative stillingshierarkiet i staten (førstekonsulent og rådgiver), som SSB betegner som forskerrekrutt, om ansatte med høyere grads eksamen som arbeider med en doktorgrad eller med forskningsoppgaver på nivå tilsvarende forsker III.

Stillingene forsker I, forsker II og forsker III ble innført som offisielle stillingstitler i statens regulativ i 1959, der forsker I var likeverdig med professor, forsker II med førsteamanuensis og forsker III med amanuensis. Ved overgangen til stillingskoder ble forsker I formelt videreført som forsker SKO 1183, forsker II videreført som forsker SKO 1109 og forsker III videreført som forsker SKO 1108, men stillingsbetegnelsene forsker I, II og III er fortsatt i utbredt bruk om stillingene. SSB brukte opprinnelig de offisielle stillingsbetegnelsene fastsatt i statens regulativ med forsker I som øverste stilling. I 1997 tok SSB i bruk betegnelsen «forsker 0» om SKO 1183;[10] denne stillingsbetegnelsen er ikke en offisiell stillingsbetegnelse i staten og er ikke i bruk utenfor SSB. SSB er også den eneste institusjonen som bruker den lite brukte stillingskoden 1110, som ved SSB brukes om en stilling mellom 1109- og 1183-nivå, men som ved andre institusjoner anses som identisk med SKO 1109 og er under utfasing;[11] 1110 er den eneste koden som mangler eget reglement i Statens personalhåndbok, men koden er nevnt som likeverdig med 1109 i opprykksreglementet til 1183.

Avviket fra det offisielle stillingshierarkiet innebærer at forsker 0 ved SSB tilsvarer forsker I ved andre institusjoner; forsker I og forsker II ved SSB er lavere stillinger enn stillinger med tilsvarende betegnelser ved andre institusjoner.

SSBs bruk av førstekonsulent- og rådgiverstillingene for personer med oppgaver som tilsvarer stipendiater ved andre institusjoner avviker fra resten av staten og forskningssektoren, der førstekonsulent og rådgiver ikke ses på som vitenskapelige stillinger i det hele tatt, men har helt andre arbeidsoppgaver innen det administrative domenet. Ifølge Statens personalhåndbok er det bare forskere (SKO 1108) som har rett til å søke opprykk til forsker II (SKO 1109) i statlige virksomheter.[12] Det har flere ganger vært foreslått å (re)harmonisere stillingsbetegnelsene og bruken av stillingskoder med de offisielle stillingsbetegnelsene og bruken av stillingskoder og stiger i staten og resten av sektoren, og med opprykksreglementet i statens personalhåndbok.

Formalnivå
(European Framework
for Research Careers
)[13]
Tilsvarende
universitetsstillinger
Offisiell forskerstige*
(brukt i resten av staten)
SSBs bruk av
stillingsbetegnelser
Forsker I-
/professornivå;
krever professorkompetanse
(R4 Leading Researcher)
Professor Forsker I
(SKO 1183)
(Research Professor)
Forsker 0
(SKO 1183)
Forsker II-
/førsteamanuensisnivå
krever doktorgrad
og normalt kompetanse
utover dette

(R3 Established Researcher)
Førsteamanuensis Forsker II/seniorforsker
(SKO 1109/1110)
(identiske koder;
1110 fases ut)[11]

(Senior Researcher)
Forsker I
(SKO 1110)
Forsker II
(SKO 1109)
Postdoktornivå
krever doktorgrad
(R2 Recognised Researcher)
Postdoktor
(SKO 1352)
(Postdoctoral Fellow)
Forsker III-
/amanuensisnivå
krever høyere grad
og normalt kompetanse
utover dette
Amanuensis
Universitetslektor
Forsker III/forsker
(SKO 1108)
(Researcher)
Rådgiver**
(SKO 1434)
Førstekonsulent**
(SKO 1408)
Stipendiatnivå
krever høyere grad
(R1 First Stage Researcher)
Stipendiat
(SKO 1017/1378)
(Research Fellow)
*Basert på statens regulativ og senere stillingskoder, og opprykksreglement i statens personalhåndbok
**Gjelder stillinger med forskningsoppgaver, herunder ph.d.-kandidater

DirektørerRediger

StatistikkområderRediger

SSB utarbeider statistikk på en lang rekke områder som økonomi, befolkning, levekår, arbeidsmarked og miljø. Blant de mest sentrale og betydningsfulle statistikkene finner vi Konsumprisindeksen, Arbeidskraftundersøkelsen, befolkningsstatistikkene og Nasjonalregnskapet. En av SSBs mest populære statistikker er navnestatistikken.

ForskningRediger

Som ett av få statistikkbyråer i verden har SSB en egen forskningsavdeling. Forskningsområdene inkluderer demografi og levekår, energi- og miljøøkonomi, makroøkonomi, mikroøkonomi samt statistiske metoder og standarder.

Internasjonalt samarbeidRediger

SSB rapporterer statistiske data om Norge til EU og en rekke andre internasjonale organisasjoner. På denne måten blir norsk statistikk også formidlet gjennom internasjonale databaser og publikasjoner. I tillegg driver SSB også utviklingssamarbeid i en rekke land. Målsettingen er å hjelpe søsterorganisasjoner i u-land og økonomiske overgangsland med å utvikle og forbedre offisiell statistikk.

FormidlingRediger

Ssb.no er hovedkanalen for formidling i SSB. Formidlingsvirksomheten publiserte 874 publiseringer av ny statistikk i året (pr 2016). Ved oppdatering tall i faste publiseringer drøftes gjerne utviklingstrekk i redaksjonelle artikler som publiseres samtidig som tabellen på ssb.no. SSB har en selvbetjeningsløsning kalt Statistikkbanken som gir tilgang til å velge hvilke kategorier, inndeling, år, tabell- og filformat det ønskes tilgang til.[14] Tekniske utviklere kan hente ut alle data som publiseres i Statistikkbanken gjennom et applikasjonsgrensesnitt (såkalt åpent API).[15] 130 standarder og klassifikasjonssystemer som SSB benytter for å kode sine statistikkpubliseringer er tilgjengelig i et system som kalles KLASS.[16]

HistorikkRediger

Statistisk sentralbyrå ble opprettet som en frittstående institusjon i 1876, med i alt 15 funksjonærer. Tidligere var Tabellkontoret statens sentral for innsamling og bearbeiding av statistikk. Anders Nicolai Kiær (1838–1919) ble oppnevnt til direktør i 1877 og ledet byrået fram til 1913. Kiær hadde vært tilknyttet Tabellkontoret siden 1861.

I 1907 vedtok Stortinget den første statistikkloven («Lov om tilveiebringelse af opgaver til den officielle statistikk»). Denne loven ga hjemmel for å hente inn opplysninger for statistiske formål fra privatpersoner og næringsdrivende. Loven slo samtidig fast at opplysningene ikke kunne brukes til andre formål enn til statistikkproduksjon, og at tallene ikke skulle offentliggjøres på en slik måte at det kunne skade den enkelte oppgavegiver. I 1989 vedtok Stortinget en ny statistikklov, som blant annet fastsatte en taushetsplikt på 100 år for statistisk grunnlagsmateriale om personlige forhold og på 60 år for drifts- og forretningsforhold. Under den annen verdenskrig (1940–45) ble folketellingen 1940 sløyfet, og annen statistikk ble svært forsinket. Okkupasjonsmakten blandet seg imidlertid ikke inn i den daglige driften. Daværende direktør Gunnar Jahn (direktør 1920-45) ble arrestert og avsatt i 1944, men ingen ny direktør overtok stillingen.

Lov om folkeregistrering ble vedtatt i 1946, og Det sentrale folkeregister ble opprettet i 1964, med basis i folketellingen 1960. Folkeregisteret lå i Statistisk sentralbyrå fram til 1991, da ajourføringen ble overtatt av Skattedirektoratet. Da Petter Jakob Bjerve (direktør 1949-1980) ble oppnevnt, var ett av kravene hans at det skulle opprettes en egen forskningsenhet i Statistisk sentralbyrå. Forskningsavdelingen ble i årene 1953-1984 ledet av Odd Aukrust, også kjent som Kjell Aukrusts ”Bror min”. I 1961 ble det opprettet en punche-gruppe i Kongsvinger i forbindelse med bearbeidingen av skjemaene fra folketellingen i 1960. Dette var starten på utflytting av oppgaver fra Oslo til Kongsvinger og en delt lokalisering.

SSB og jødeforfølgelsene under krigenRediger

Forfatter Espen Søbye har vist at tabeller over antall medlemmer i det mosaiske trossamfunn som ble publisert i forbindelse med folketellingen i 1930, trolig ble brukt under Wannsee-konferansen i 1942, da den endelige utryddelsen av jødene ble besluttet og planlagt av styresmaktene i Tyskland. Når det gjelder registreringen, arrestasjonene og deportasjonen av norske jøder ble verken tall eller navnelister fra folketellingen i 1930 benyttet. Listene som ble brukt til dette formålet, var utarbeidet av det norske politiet. SSB var en av flere høringsinstanser da tyske myndigheter tok initiativ til opprettingen av et nasjonalt folkeregister februar 1942. Dette ble innført 1. mars 1943, det vil si etter deportasjonene høsten 1942, men okkupasjonsmyndighetene klarte aldri å få systemet til å fungere.[17]

ReferanserRediger

 1. ^ SSBs historie
 2. ^ a b «Geir Axelsen ny toppsjef i Statistisk sentralbyrå». Dagbladet.no (norsk). 4. mai 2018. Besøkt 4. mai 2018. 
 3. ^ Antall ansatte i følge NSD - Norsk senter for forskningsdatas forvaltningsdatabase
 4. ^ lovdata.no Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven)
 5. ^ «Christine Meyer ny SSB-sjef». 12.06.2015. Arkivert fra originalen 15. juni 2015. 
 6. ^ Inger Lise Hammerstrøm, Sigurd Bjørnestad (12.11.2017). «Christine Meyer fratrer som SSB-sjef ved midnatt». Aftenposten. NTB. 
 7. ^ Takla, Einar (13. november 2017). «Bjørnar Gundersen blir midlertidig sjef i SSB». Dagens Næringsliv (DN.no). 
 8. ^ NRK. «Birger Vikøren midlertidig ansatt som SSB-direktør». NRK. Besøkt 14. januar 2018. 
 9. ^ https://www.ssb.no/forskning/ansatte/brita-bye
 10. ^ Virksomhet og planer 1997–1998. Oslo: SSB. 1998. 
 11. ^ a b «Regler for bruk av forskerstillinger SKO 1108, 1109, 1110 og 1183 ved UiO». Universitetet i Oslo. Besøkt 7. september 2019. «Stilling som forsker SKO 1183 forutsetter professorkompetanse, SKO 1109 forutsetter doktorgrad og SKO 1108 universitetsutdanning tilsvarende masternivå. [...] Ved UiO har praksis vært identiske kvalifikasjonskrav til stillingene SKO 1109 og SKO 1110, uten føringer om differensiering i oppgaver. SKO 1110 brukes i liten grad, og universitetsdirektøren anbefaler derfor ut fra behovet for ryddighet at enhetene ved fremtidig tilsetting konsekvent bruker SKO 1109 og ikke 1110.» 
 12. ^ «10.3.1 Reglement for opprykk til forsker 1109 i statlige virksomheter». Statens personalhåndbok. Besøkt 7. september 2019. 
 13. ^ Eric Iversen; m.fl. (2014). International and Sector Mobility in Norway (PDF). NIFU. 
 14. ^ «Statistikkbanken». ssb.no. Besøkt 9. november 2017. 
 15. ^ «API med åpne data». ssb.no. Besøkt 9. november 2017. 
 16. ^ «SSB Klassifikasjoner og kodelister (KLASS)». SSB. 
 17. ^ Espen Søbye, Et mørkt kapittel i statistikkens historie, Samfunnsspeilet nr. 4/98

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger