Stipendiat

Et stipendiat er i sin bredeste forstand en person som har mottatt et stipend, som er en pengesum gitt av myndigheter eller private til et bestemt formål. Innen akademia er stipendiat i Norge i moderne tid en akademisk stilling for en person som arbeider med å ta en doktorgrad.

NorgeRediger

I Norge er stipendiat særlig brukt som tittel ved universiteter, høyskoler og andre forskningsorganisasjoner. Stipendiat var innen akademia opprinnelig en bred betegnelse på en rekke typer midlertidige stillinger med ulike finansieringskilder og formål, der fellestrekket var at stillingen var en midlertidig kvalifiseringsstilling og rangerte under de faste stillingene. Stipendiat ble regnet som en stilling av samme type som vitenskapelig assistent, og de to stillingene hadde derfor en overlappende bruk. Et viktig skille mellom stipendiat og vitenskapelig assistent var etterhvert at stipendiater arbeidet på full tid med et forskningstema de selv hadde valgt, mens vitenskapelige assistenter hadde femti prosent pliktarbeid og femti prosent forskningstid. Begge stillingene ble regnet som forskerrekrutter, og de var på omtrent samme nivå i hierarkiet.[1]

En stipendiatstilling hadde ikke i seg selv som formål å kvalifisere til doktorgrad (som tradisjonelt var en ikke veiledet grad uten noe organisert program), men tiden i stipendiatstilling (alternativt vit.ass.-stilling) kunne i mange tilfeller brukes på forskning med sikte på å oppnå doktorgrad, eller en annen høyere grad (for eksempel lisensiatgrad).[2] Etterhvert ble rekrutteringsaspektet ved bruken av stipendiatstillinger strammet inn, og stipendiatstillinger ble gitt som enten hovedfagsstipend eller doktorgradsstipend. Både hovedfagsstipend og doktorgradsstipend ble regnet som virkemidler i «forskerutdanning».[3] Ordningen med hovedfagsstipend ble etterhvert avviklet.

Stipendiater i moderne forstand blir ansatt for å jobbe med egen doktorgrad, og finnes i alle forskningsutførende sektorer, som universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Stipendiater har normalt stillingskode 1017, og kan ansettes for 4 år med 25 % pliktarbeid knyttet til undervisning eller for 3 år uten undervisningsplikt. Stipendiatstillingene kan være direkte lønnet av den vitenskapelige institusjonen, betalt av Forskningsrådet, eller av private organisasjoner som for eksempel Kreftforeningen. Stipendiat er en rekrutteringsstilling som skal gjøre stipendiaten kvalifisert til faste universitetsstillinger på førsteamanuensis-, eventuelt forskernivå, og oppover. I realiteten kreves det i dag en vitenskapelig kompetanse utover det som kreves for en doktorgrad for å bli ansatt som førsteamanuensis, særlig ved de mest sentrale universitetene, fordi konkurransen om slike stillinger ofte er stor. Personer som tar doktorgrad og ikke har publikasjoner utover doktorgradsavhandlingen vil derfor i regelen måtte kvalifisere seg videre, for eksempel som postdoktor, før de vil nå opp i konkurransen om faste stillinger. I European Framework for Research Careers tilhører stipendiatstillinger kategorien R1.

Stipendiat er en rekrutteringsstiling for personer tidlig i den akademiske karrièren. Personer som har norsk doktorgrad eller tilsvarende eller som er tildelt førsteamanuensiskompetanse eller som har en vitenskapelig produksjon som reelt sett tilsvarer førstekompetanse kan derfor ikke ansettes som stipendiater. Det samme gjelder personer med professorkompetanse eller annen toppkompetanse.[4]

Doktorand er en betegnelse som i Norge brukes om en person som forsvarer sin doktorgradsavhandling i en disputas. I andre land, som Sverige, kan uttrykket doktorand brukes om en doktorgradsstipendiat i tiden før avhandlingen er ferdig. Stipendiater ved universiteter og høyskoler regnes som midlertidig vitenskapelig ansatte.

Stillingsbetegnelsen stipendiat kan også brukes utenfor utdannelsessektoren, for eksempel i formen statsstipendiat.

Stipendiater i det norske akademiske hierarkiRediger

Formalnivå
(European Framework
for Research Careers
)[5]
Forskerstigen
(hovedsakelig
i instituttsektoren)
Forsknings- og
undervisningsstigen
(lektor–professor-stigen)
(hovedsakelig
ved universiteter)
Professornivå
R4 Leading Researcher
Forsker I / forsker med
professorkompetanse

(SKO 1183)
(Research Professor)
Professor
(SKO 1013/1404)
(SKO 8013/9301 – II-stillinger)
(Professor)
Felles kompetansekrav: Professorkompetanse
← mobilitet på tvers →
Førsteamanuensisnivå
R3 Established Researcher
Forsker II / seniorforsker
(SKO 1109/1110)
(Senior Researcher)
Førsteamanuensis
(SKO 1011)
(Associate Professor)
Felles kompetansekrav: Doktorgrad
normalt krav utover dette
← mobilitet på tvers →
Rekrutteringsstilling
med doktorgrad
R2 Recognised Researcher
Postdoktor
(SKO 1352)
(Postdoctoral Fellow)
Amanuensisnivå Forsker III / forsker
(SKO 1108)
(Researcher)
Amanuensis (SKO 1010)´
Universitetslektor (SKO 1009)
(Assistant Professor)
Felles kompetansekrav: Høyere grad
← mobilitet på tvers →
Rekrutteringsstillinger
uten doktorgrad
R1 First Stage Researcher
Stipendiat (SKO 1017/1378)
(Research Fellow)
Vitenskapelig assistent (SKO 1020/1019)
(Research Assistant)

«Mobilitet på tvers» i figuren viser til at de formelle utdannings- og vitenskapelige kompetansekravene er de samme og at det er vanlig å veksle mellom stigene, ikke til at den enkelte ansatt har en ubetinget rett til omgjøring av egen eksisterende stilling. Mobilitet vil normalt skje ved søknad på ny stilling, eller ved kallelse i bistillinger.

ReferanserRediger

  1. ^ Rekruttering til humanistiske fag. Oslo: NAVF. 1978. ISBN 8272160234. 
  2. ^ Forskerrekruttering i Norge: stipendiat og universitet. [Oslo]: NAVFs utredningsinstitutt. 1970. 
  3. ^ «Forskning om forskning i Norden», s. 50, Nordisk ministerråd, 1994
  4. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 21. september 2005. Besøkt 23. september 2011. 
  5. ^ Eric Iversen; m.fl. (2014). International and Sector Mobility in Norway (PDF). NIFU.