Direktorat

statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver

Et direktorat er et statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver og som har hele landet som virkefelt. Det har en faglig rolle, altså at det utvikler, forvalter og formidler kunnskap om sitt fagfelt/saksområde. Denne kunnskapsfunksjonen vil ofte være knyttet til det løpende arbeidet med myndighetsoppgaver, men kan også være uavhengig av dette. Alle tilsynsorganer regnes som direktorater. Som navnet tilsier, er direktorater underlagt en direktør.

I den europeiske union tilsvarer generaldirektorat departement i Kommisjonen. I Russland er presidentadministrasjonen inndelt departementer oftest med direktorat i navnet.

Direktorater i NorgeRediger

Til forskjell fra mange andre land har direktoratsordningen lang tradisjon i Norge. Et av de sentrale spørsmålene i utviklingen av norsk sentralforvaltning har vært om det under det enkelte departement skal være egne sentraladministrative organer (direktorater) for å håndtere deler av arbeidsoppgavene innenfor departementsområdet.

Norske direktoratRediger

Organisasjonsnavn Nettsted Leder Org.nr.
Arbeids- og velferdsdirektoratet nav.no Sigrun Elisabeth Vågeng 889640782
Arkivverket arkivverket.no Inga Bolstad 961181399
Arbeidstilsynet arbeidstilsynet.no Trude Vollheim 974761211
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bufetat.no Mari Trommald 986128433
Brønnøysundregistrene brreg.no Lars Peder Brekk 974760673
Datatilsynet datatilsynet.no Bjørn Erik Thon 974761467
Direktoratet for byggkvalitet dibk.no Per-Arne Horne 974760223
Direktoratet for e-helse ehelse.no Christine Bergland 915933149
Direktoratet for forvaltning og ikt difi.no Steffen Sutorius 991825827
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning diku.no Harald Engeset Nybølet 986339523
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning unit.no Roar Olsen 919477822
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard dirmin.no Randi Skirstad Grini 974760282
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dsb.no Cecilie Daae 974760983
Direktoratet for utviklingssamarbeid norad.no Jon Karleiv Andreas Lomøy 971277882
Direktoratet for økonomistyring dfo.no Hilde Singsaas 986252932
Finanstilsynet finanstilsynet.no Morten Baltzersen 840747972
Fiskeridirektoratet fiskeridir.no Liv Kristin Holmefjord 971203420
Folkehelseinstituttet fhi.no Camilla Stoltenberg 983744516
Forbrukertilsynet forbrukertilsynet.no Elisabeth Lier Haugseth 974761335
Helsedirektoratet helsedirektoratet.no Bjørn Dagfinn Guldvog 983544622
Husbanken husbanken.no Osmund Kaldheim 942114184
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet imdi.no Libe Rieber Mohn 987879696
Jernbanedirektoratet jernbanedirektoratet.no Kirsti Lovise Slotsvik 916810962
Justervesenet justervesenet.no Geir Andreas Samuelsen 874761192
Kompetanse Norge kompetansenorge.no Gina Elisabeth Lund 974788985
Konkurransetilsynet konkurransetilsynet.no Lars Sørgard 974761246
Kriminalomsorgsdirektoratet kriminalomsorgen.no Lise Sannerud 911830868
Kulturtanken rikskonsertene.no Lin Marie Holvik 974761114
Kunst i offentlige rom koro.no Svein Bjørkås 974778998
Kystverket kystverket.no Einar Vik Arset 874783242
Landbruksdirektoratet slf.dep.no Jørn Rolfsen 981544315
Lotteri- og stiftelsestilsynet lottstift.no Gunn Merete Paulsen 982391490
Luftfartstilsynet luftfartstilsynet.no Lars Egil De Lange Kobberstad 981105516
Lånekassen lanekassen.no Nina Schanke Funnemark 960885406
Mattilsynet mattilsynet.no Karina Kaupang 985399077
Medietilsynet medietilsynet.no Mari Velsand 974760886
Miljødirektoratet miljodir.no Ellen Christine Hambro 999601391
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet nkom.no Elisabeth Sørbøe Aarsæther 974446871
Nasjonal sikkerhetsmyndighet nsm.stat.no Kjetil Nilsen 985165262
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen nokut.no Terje Mørland 985042667
Norges vassdrags- og energidirektorat nve.no Kjetil Lund 970205039
Norsk akkreditering akkreditert.no Inger Cecilie Laake 986028307
Norsk filminstitutt nfi.no Sindre Guldvog 892211442
Norsk kulturråd kulturrad.no Kristin Danielsen 971527412
Norsk nukleær dekommisjonering norskdekommisjonering.no Pål Mikkelsen 920440754
Norsk pasientskadeerstatning npe.no Rolf Gunnar Jørstad 984936923
Norsk polarinstitutt npweb.npolar.no Ole Arve Misund 971022264
Oljedirektoratet npd.no Bente Nyland 870917732
Patentstyret patentstyret.no Per Antonius Foss 971526157
Pensjonstrygden for sjømenn pts.no Geir Bø 940415683
Petroleumstilsynet ptil.no Anne Næss Myhrvold 986174613
Politidirektoratet politi.no Bendicte Bjørnland 982531950
Riksantikvaren riksantikvaren.no Hanna Geiran 974760819
Sivil klareringsmyndighet skm.stat.no Gudmund Gjølstad 918929673
Sjøfartsdirektoratet sjofartsdir.no Olav Akselsen 974761262
Skattedirektoratet skatteetaten.no Hans Christian Holte 974761076
Statens havarikommisjon for transport aibn.no William Johan Bertheussen 881143712
Statens helsetilsyn helsetilsynet.no Jan Fredrik Andresen 974761394
Statens jernbanetilsyn sjt.no Erik Ørnulfson Reiersøl-Johnsen 979363974
Statens kartverk kartverket.no Anne Cathrine Frøstrup 971040238
Statens legemiddelverk legemiddelverket.no Audun Hågå 974761122
Statens sivilrettsforvaltning sivilrett.no Anne Pauline Jensen 986186999
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet dsa.no Ole Johan Harbitz 867668292
Statistisk sentralbyrå ssb.no Geir Axelsen 971526920
Tolldirektoratet toll.no Øystein Børmer 974761343
Utdanningsdirektoratet utdanningsdirektoratet.no Hege Nilssen 970018131
Utlendingsdirektoratet udi.no Frode Forfang 974760746
Valgdirektoratet valg.no Bjørn Sverre Berg 916132727
Vegdirektoratet vegvesen.no Bjørne Grimsrud 971032081
Vegtilsynet vegtilsynet.com Trude Tronerud Andersen 917928010

Eksterne lenkerRediger