Åpne hovedmenyen

Direktorat

statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver

Et direktorat er et statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver og som har hele landet som virkefelt. Det har en faglig rolle, altså at det utvikler, forvalter og formidler kunnskap om sitt fagfelt/saksområde. Denne kunnskapsfunksjonen vil ofte være knyttet til det løpende arbeidet med myndighetsoppgaver, men kan også være uavhengig av dette. Alle tilsynsorganer regnes som direktorater. Som navnet tilsier, er direktorater underlagt en direktør.

I den europeiske union tilsvarer generaldirektorat departement i Kommisjonen. I Russland er presidentadministrasjonen inndelt departementer oftest med direktorat i navnet.

Direktorater i NorgeRediger

Til forskjell fra mange andre land har direktoratsordningen lang tradisjon i Norge. Et av de sentrale spørsmålene i utviklingen av norsk sentralforvaltning har vært om det under det enkelte departement skal være egne sentraladministrative organer (direktorater) for å håndtere deler av arbeidsoppgavene innenfor departementsområdet.

Norske direktoratRediger

Organisasjonsnavn Nettsted Leder
Arbeids- og velferdsdirektoratet nav.no Sigrun Elisabeth Vågeng
Arbeidstilsynet arbeidstilsynet.no Trude Vollheim
Arkivverket arkivverket.no Inga Bolstad
Pensjonstrygden for sjømenn pts.no Geir Bø
Petroleumstilsynet ptil.no Anne Næss Myhrvold
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bufetat.no Mari Trommald
Forbrukertilsynet forbrukertilsynet.no Elisabeth Lier Haugseth
Direktoratet for økonomistyring dfo.no Hilde Singsaas
Finanstilsynet finanstilsynet.no Morten Baltzersen
Skattedirektoratet skatteetaten.no Hans Christian Holte
Statistisk sentralbyrå ssb.no Geir Axelsen
Tolldirektoratet toll.no Øystein Børmer
Nasjonal sikkerhetsmyndighet nsm.stat.no Kjetil Nilsen
Direktoratet for e-helse ehelse.no Christine Bergland
Folkehelseinstituttet fhi.no Camilla Stoltenberg
Helsedirektoratet helsedirektoratet.no Bjørn Dagfinn Guldvog
Norsk pasientskadeerstatning npe.no Rolf Gunnar Jørstad
Statens helsetilsyn helsetilsynet.no Jan Fredrik Andresen
Statens legemiddelverk legemiddelverket.no Audun Hågå
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet dsa.no Ole Johan Harbitz
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dsb.no Cecilie Daae
Kontoret for voldsoffererstatning voldsoffererstatning.no Marit Louise Zahl Jonassen
Kriminalomsorgsdirektoratet kriminalomsorgen.no Marianne Vollan
Politidirektoratet politi.no Odd Reidar Humlegård
Sivil klareringsmyndighet skm.stat.no Gudmund Gjølstad
Statens sivilrettsforvaltning sivilrett.no Anne Pauline Jensen
Utlendingsdirektoratet udi.no Frode Forfang
Miljødirektoratet miljodirektoratet.no Ellen Christine Hambro
Norsk polarinstitutt npweb.npolar.no Ole Arve Misund
Riksantikvaren riksantikvaren.no Hanna Geiran
Datatilsynet datatilsynet.no Bjørn Erik Thon
Direktoratet for byggkvalitet dibk.no Morten Lie
Direktoratet for forvaltning og IKT difi.no Steffen Sutorius
Husbanken husbanken.no Osmund Kaldheim
Valgdirektoratet valg.no Bjørn Sverre Berg
Kulturtanken kulturtanken.no Lin Marie Holvik
Kunst i offentlige rom koro.no Svein Bjørkås
Lotteri- og stiftelsestilsynet lottstift.no Gunn Merete Paulsen
Medietilsynet medietilsynet.no Mari Velsand
Norsk filminstitutt nfi.no Sindre Guldvog
Norsk kulturråd kulturrad.no Kristin Danielsen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet imdi.no Libe Rieber-Mohn
Kompetanse Norge kompetansenorge.no Gina Elisabeth Lund
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning unit.no Roar Olsen
Lånekassen lanekassen.no Marianne van Den Houten Andreassen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen nokut.no Terje Mørland
Utdanningsdirektoratet udir.no Hege Nilssen
Landbruksdirektoratet landbruksdirektoratet.no Jørn Rolfsen
Mattilsynet mattilsynet.no Harald Johannes Gjein
Brønnøysundregistrene brreg.no Lars Peder Brekk
Norges geologiske undersøkelse ngu.no May Britt Myhr
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard dirmin.no Randi Skirstad Grini
Fiskeridirektoratet fiskeridir.no Liv Kristin Holmefjord
Justervesenet justervesenet.no Geir Andreas Samuelsen
Konkurransetilsynet konkurransetilsynet.no Lars Sørgard
Norsk akkreditering akkreditert.no Inger Cecilie Laake
Patentstyret patentstyret.no Per Antonius Foss
Sjøfartsdirektoratet sjofartsdir.no Olav Akselsen
Norges vassdrags- og energidirektorat nve.no Per Sanderud
Oljedirektoratet npd.no Bente Nyland
Jernbanedirektoratet jernbanedirektoratet.no Kirsti Lovise Slotsvik
Kystverket kystverket.no Einar Vik Arset
Luftfartstilsynet luftfartstilsynet.no Lars Egil De Lange Kobberstad
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet nkom.no Elisabeth Sørbøe Aarsæther
Statens havarikommisjon for transport aibn.no William Johan Bertheussen
Statens jernbanetilsyn sjt.no Erik Ørnulfson Reiersøl-Johnsen
Vegdirektoratet vegvesen.no Ingrid Dahl Hovland
Vegtilsynet vegtilsynet.com Trude Tronerud Andersen
Direktoratet for utviklingssamarbeid norad.no Jon Karleiv Andreas Lomøy
Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning diku.no Harald Nybølet

Eksterne lenkerRediger