Tilsyn betyr å passe på, føre tilsyn med, eller stelle for eller med noe eller noen. Likeledes er tilsyn en felles betegnelse på instanser innenfor offentlig forvaltning som ser etter at lov- og regelverk blir overholdt.

Tilsynsorganer i Norge Rediger

Det finnes mer enn 50 ulike tilsynsorganer i Norge. Her er noen eksempler:

 • Statens helsetilsyn fører tilsyn med alt helsepersonell i Norge. Helsetjenestene i Norge er regulert i et sett av lover og forskrifter som forplikter alle som yter tjenester.
 • Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljø- og sikkerhetslovgivningens krav. Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidslivet på land mens *Petroleumstilsynet fører tilsyn med petroleumsvirksomheten på sokkelen og enkelte petroleumsanlegg på land.
 • Konkurransetilsynet overvåker at konkurranselovens bestemmelser blir fulgt.
 • Finanstilsynet har tilsyn med blant annet banker, finansieringsselskap, kredittforetak, forsikringsselskap, pensjonskasser, verdipapirforetak, fondsforvaltninbgsforetak, børser, eigedomsmeglerforetak, rekneskapsførere, revisorer osv.
 • Luftfartstilsynet fører tilsyn med at lover og forskrifter som gjelder sivil luftfart etterleves, og har overordnet ansvar for å fastsette normer og utøve kontroll i forhold til flyselskaper, verksteder, piloter og kabinpersonell.
 • Datatilsynets oppgave er å overvåke overholdelse av personopplysningsloven.
 • Statens jernbanetilsyn er utøvende kontroll- og tilsynsmyndighet for jernbanevirksomheter i Norge, herunder trikk og T-bane.
 • Barneverntjenesten fører tilsyn med fosterhjem.
 • Kommunene er pålagt å føre tilsyn med barnehagene og at reglene i plan- og bygningsloven blir fulgt av foretak.
 • Statsforvalter (tidligere fylkesmannen) fører tilsyn med kommunene og fylkeskommunene.
 • Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med privat skoler, og har ansvaret for at Fylkesmannen fører tilsyn etter opplæringsloven.
 • Biskopene i Den norske kirke fører tilsyn i forhold til menigheter, rådsorganer og ansatte i kirken.
 • Tilsynet for universell utforming av ikt har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av ikt-løsninger.