EFTA

mellomstatlig handelsorganisasjon

Det europeiske frihandelsforbund (engelsk: European Free Trade Association; forkortet EFTA) er en mellomstatlig organisasjon, men også et frihandelsforbund som ved Stockholmskonvensjonen av 1960 (undertegnet den 4. januar) ble opprettet som et alternativ til Det europeiske økonomiske fellesskap (forløperen til Den europeiske union (EU)). De eneste av medlemslandene som ikke siden har forlatt EFTA til fordel for tilslutning til EU, er Island, Liechtenstein, Norge og Sveits, hvorav kun de to sistnevnte var med å opprette organisasjonen. Organisasjonens hovedorganer holder til i Genève. Stockholmskonvensjonen ble den 21. juni 2001 avløst av Vaduzkonvensjonen (i kraft den 1. juni 2002), hvilket innebar en utvidelse av samarbeidet til flere områder, utover frihandel. Alle EFTAs medlemsstater utenom Sveits er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen.

Det europeiske frihandelsforbund
Det europeiske frihandelsforbund
TypeInternasjonal organisasjon
Stiftet4. januar 1960
HovedkontorGenève
GeneralsekretærHenri Gétaz
MedlemmerIsland Island
Liechtenstein Liechtenstein
Norge Norge
Sveits Sveits
UndergrupperOvervåkningsorganet, Domstolen
Nettstedwww.efta.int

Medlemslandene
EuroparådetSchengen-områdetEFTAEØSNordisk rådVisegrádgruppenBaltisk forsamlingBeneluxEurosonenDen europeiske unionEUs tollunionCommon Travel AreaBSECGUAMUnionsstaten Russland og HviterusslandCEFTAEurosonen#Andre land med euroSveitsIslandNorgeLiechtensteinSverigeDanmarkFinlandPolenTsjekkiaUngarnSlovakiaEstlandLatviaLitauenBelgiaNederlandItaliaØsterrikeSloveniaFrankrikeTysklandMaltaSpaniaPortugalLuxembourgKyprosIrlandStorbritanniaMonacoAndorraSan MarinoKroatiaVatikanstatenHellasTyrkiaBulgariaRomaniaGeorgiaUkrainaAserbajdsjanMoldovaBosnia-HercegovinaNord-MakedoniaMontenegroAlbaniaSerbiaArmeniaRusslandHviterusslandFNs midlertidige administrasjon i Kosovo
Et klikkbart Euler-diagram som viser EFTA plassert blant andre samarbeidsavtaler i Europa.

OrganisasjonRediger

EFTA er i dag organisert i følgende organer:

RådetRediger

EFTA er ingen organisasjon, men et frihandelsforbund. EFTA-rådet er forbundets eneste offisielle organ. Rådet møtes regelmessig i Genève. To ganger i året møtes Rådet på ministernivå. Formannskapet går på omgang mellom EFTAs medlemsland og varer i seks måneder.

EØS-organeneRediger

De såkalte EØS-organene ESA og EØS-komiteen er juridisk sett interimorganer i EFTA. De er ikke nevnt i Vaduzkonvensjonen, men har sitt juridiske grunnlag i avtale mellom Norge og Island av 29. desember 1994. Ved det såkalte EØS-avtaleverket ble det tatt sikte på å omdanne EFTA til en frihandelsorganisasjon, men forsøket strandet ved at Sveits forkastet avtaleverket i en folkeavstemning. Ved avtale mellom Norge og Island av 29. desember 1994 ble det opprettet organer for å påse at Norge etterlever tiltredelsesavtalen til EU (Korfuavtalen av 24. juni 1994).

Den faste komitéRediger

Den faste komité er i likhet med Deputies et uformelt styringsorgan i EFTA. EFTAs faste komité er det styrende organ for samarbeidet om EØS-saker. Komiteen møtes vanligvis en gang i måneden i Brussel for å klarere saker som skal opp i EØS-komiteen dagen etter.

DeputiesRediger

Deputies består av saksbehandlere fra EFTA- landenes delegasjoner i Genève. Deputies forbereder møtene i Rådet. Deputies er delegert myndighet i enkelte saker som gjelder sekretariatet og som ikke fordrer rådsbeslutning. Deputies møtes i Genève, normalt en gang i uken, men forut for ministermøter nesten daglig.

BudsjettkomiteenRediger

Budsjettkomiteen består av representanter fra hovedstedene, vanligvis med vedkommende deputy som stedfortreder. Vedtak i Budsjettkomiteen kan (i motsetning til andre vedtak i EFTA) ikke reverseres.

SekretariatetRediger

EFTA-sekretariatet har sitt hovedkvarter i Genève. Det har sekretariatsfunksjonen for samarbeidet EFTA-landene imellom, samarbeidet med EU, organisasjonens administrasjon og budsjett samt forvaltning og fremforhandling av avtaler med frihandelspartnere utenfor EFTA og EU. EFTA-sekretariatet i Brussel forbereder saker knyttet til samarbeidet med EU. I tillegg har EFTA et kontor i Luxembourg som samarbeider med EU om statistikkspørsmål. Sekretariatet ledes av en generalsekretær. Han har ingen avgjørelsesmyndighet, men må få godkjennelse av Deputies i alle saker som gjelder sekretariatet.

EFTA-domstolenRediger

I forbindelse med EØS-avtalen opprettet man i 1992 egen EFTA-domstol. EFTA-domstolen er en frittstående internasjonal organisasjon som ble opprettet som interimorganisasjon i 1991. Domstolen har jurisdiksjon over de av medlemsstatene som også er EØS-medlemmer, det vil si Norge, Island og Liechtenstein. Domstolens saksområde er hovedsakelig anklager fra ESA mot medlemsstatene om feilaktig eller manglende gjennomføring av forpliktelser som følger av EØS-avtalen, tvister medlemsstatene imellom og ankesaker vedrørende avgjørelser truffet av ESA. Domstolen kan i tillegg rådgi nasjonale domstoler med hensyn til tolking av EØS-regler.

Domstolen består av tre dommere, én fra hver av medlemsstatene. De skal oppnevnes av EFTA-statenes regjeringer ved felles overenskomst for seks år.

ESARediger

EFTAs overvåkningsorgan ESA (EFTA Surveillance Authority) har som hovedoppgave å sørge for at de regler og plikter som følger av Korfuavtalen og EØS-avtalen, gjennomføres i medlemsstatene. Dette omfatter også plikten til å implementere EU-retten i nasjonal rett. ESA kan gripe inn dersom organet finner at en medlemsstat ikke etterlever sine plikter, og i siste instans kan ESA bringe saken inn for EFTA-domstolen. ESAs avgjørelser kan også ankes inn for EFTA-domstolen.

HistorieRediger

EFTA ble opprettet ved Stockholmskonvensjonen av 1960, på initiativ fra Storbritannia. Samarbeidet var mindre forpliktende enn EEC, som var blitt dannet to år tidligere gjennom undertegnelsen av Romatraktaten. Norge hadde på dette tidspunkt sin utenrikspolitikk nært knyttet til Storbritannia, og var derfor en naturlig partner i samarbeidet. I tillegg var Sverige, Danmark, Portugal, Sveits og Østerrike med fra begynnelsen. Senere ble Island (1970), Finland (1986) og Liechtenstein (1991) medlemmer.

EFTA-samarbeidets hovedformål var fri varehandel mellom medlemsstatene, men uten felles tollsatser eller handelspolitikk utad. Det var således mindre omfattende enn EF. Ut fra disse beskjedne mål var samarbeidet vellykket, og fri handel med industrivarer ble oppnådd i 1966. Frihandel med fisk ble oppnådd i 1986.

Tilnærming til EFRediger

Mange av medlemsstatene innså raskt at EF var et mer attraktivt samarbeid, og begynte tidlig å innrette seg mot å søke medlemskap i EF. I 1961 innledet Storbritannia, Norge og Danmark forhandlinger om medlemskap, men prosessen strandet da Frankrikes president Charles de Gaulle nedla veto mot Storbritannias medlemskap, og dermed også utelukket Norge og Danmark.

Da Charles de Gaulle gikk av i 1969 ble forhandlingene gjenopptatt. Storbritannia og Danmark ble medlemmer av EF i 1973, mens Norge etter folkeavstemningen i 1972 valgte å si nei. Tilbake sto et betydelig svekket EFTA, der det eneste store landet, Storbritannia, ikke lenger var medlem.

EFTA etter 1973Rediger

I 1973 ble det fremforhandlet frihandelsavtaler mellom de gjenværende EFTA-statene og EF. I 1977 opphørte tariffene på industrivarer mellom de resterende EFTA-landene og EF. Også andre klausuler, om blant annet konkurranseforhold og statsstøtte, ble tatt med i avtalene, men igjen skortet det på viljen til å gi bestemmelsene rettslig realitet.

På et toppmøte i Luxembourg i 1984 ble det lansert et nytt initiativ for nærmere samarbeid mellom EF og EFTA. I 1985 lanserte EF-kommisjonen planer om et indre marked, som EFTA-statene så seg nødt til å bli en del av. Mye arbeid ble derfor lagt ned for ytterligere å tilpasse seg EF, blant annet ved å gjennomgå en rekke detaljer i den økonomiske næringsreguleringen, harmonisere varestandarder og avskaffe importrestriksjoner.

EØS-avtalenRediger

Utdypende artikkel: EØS

I 1989 åpnet Europakommisjonens president Jacques Delors for å tilby EFTA-statene et mer strukturert partnerskap med EF. Dermed startet en prosess som skulle ende i EØS-avtalen og korfuavtalen.

EF forventet en strøm av søknader om medlemskap etter etableringen av det indre marked, og ønsket derfor å tilby det som skulle bli EØS-avtalen som en overgangsordning, for å forhindre for mange nye medlemmer samtidig. For mange av statslederne i EFTA, som næret et ønske om fullt EF-medlemskap, ble dette sett på som en hensiktsmessig måte å nærme seg EF på.

Allerede før EØS-avtalen var undertegnet hadde imidlertid Østerrike, Sverige og Finland, og etter hvert også Norge, sendt søknader om fullt EF-medlemskap. EFs plan om å bruke EØS til å utsette strømmen av medlemssøknader hadde slått feil. Etter folkeavstemninger i de fire landene ble alle unntatt Norge medlemmer av det som nå var blitt EU, og EFTA var ytterligere svekket. Igjen stod Norge, Island og Liechtenstein, som var EØS-medlemmer, samt Sveits. EØS-avtalen gir landene i EFTA tilgang til EUs indre marked.

Nåværende betydningRediger

EFTA-samarbeidet foregår i dag på en rekke områder, konvensjonsfestet ved Vaduzkonvensjonen Selve handelen mellom de fire medlemsstatene er ubetydelig, men det omfattende samarbeidet med EU på felter som statistikk, opprinnelsesmerking, miljøvern, utdanning m.v. er knyttet til samarbeidet mellom EFTA og EU.

Medlemmene av ESA og EØS-komiteen er anmeldt som diplomater i Brussel og står både formelt og reelt under instruks av hjemlige myndigheter.

MedlemsstaterRediger

 
Nåværende EFTA-stater i mørk grønn, tidligere medlemmer i lys grønn
# Periode Land
1 19601973   Danmark
2 19601973   Storbritannia
3 19601986   Portugal
4 19601995   Sverige
5 19601995   Østerrike
6 19861995   Finland
7 1960   Norge
8 1960   Sveits
9 1970   Island
10 1991   Liechtenstein

Frihandelsavtaler med tredjeland[1]Rediger

Periode Land Merknad
1992   Tyrkia
1993   Israel
1999   Palestina

  Marokko

2001   Mexico
2002   Nord-Makedonia

  Jordan

2003   Singapore
2004   Chile
2005   Tunisia
2006   Sør-Korea
2007   Libanon

  Egypt
  MongoliaDeklarasjon om samarbeid
2008 (de fem landene   Botswana,   Lesotho,

  Namibia,   Sør-Afrika og   Swaziland)

2009   Canada

  Mauritius


Deklarasjon om samarbeid
2010   Albania

  Serbia

2011   Peru

  Colombia

2012   Montenegro

  Ukraina
  Hongkong
  Pakistan
Deklarasjon om samarbeid
2013   Bosnia-Hercegovina

  Myanmar


Deklarasjon om samarbeid
2014 (de seks landene   De forente arabiske emirater,

  Kuwait,   Bahrain,   Saudi-Arabia,
  Oman og   Qatar)
(de tre sentralamerikanske statene  Panama
  Costa Rica og   Guatemala)

2016   Georgia

  Nigeria


Deklarasjon om samarbeid
2017   Moldova Deklarasjon om samarbeid
2018   Kosovo

  Filippinene

Deklarasjon om samarbeid
 

Generalsekretærer av EFTARediger

Nr. Periode Navn Land
1. 19601965 Sir Frank Edward Figgures   Storbritannia
2. 19651972 Sir John Coulson   Storbritannia
3. 19721975 Bengt Rabaeus   Sverige
4. 19761981 Charles Müller   Sveits
5. 19811988 Per Kleppe   Norge
6. 19881994 Georg Reisch   Østerrike
7. 19942000 Kjartan Jóhannsson   Island
8. 20002006 William Rossier   Sveits
9. 20062012 Kåre Bryn   Norge
10. 2012 Kristinn F. Árnason   Island

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

LitteraturRediger

  • Fredrik Sejersted m.fl.: EØS-rett, 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2004, ISBN 82-15-00127-0

Eksterne lenkerRediger

Wikinytt har nyheter relatert til: