EØS-midlene

bidrag fra Norge, Island og Liechtenstein til sosial og økonomisk utjevning i Europa.

EØS-midlene representerer Islands, Liechtensteins og Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og til styrking av de bilaterale forbindelsene med 15 EU-stater i Sentral- og Sør-Europa.[1] EØS-midlene bidrar dessuten til å styrke grunnleggende europeiske verdier som demokrati, toleranse og rettsstaten.

BakgrunnRediger

EØS-midlene er knyttet til EØS-avtalen. Gjennom denne avtalen er Island, Liechtenstein og Norge en del av EUs felles marked, noe som gjør det mulig med fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester, kapital og personer i det indre marked. EØS-avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom europeiske stater.[2][3]

 
Logo for EØS-midlene 2014–2021

Etter at EØS-avtalen trådte i kraft, har Island, Liechtenstein og Norge bidratt til sosial og økonomisk framgang i flere av EU- og EØS-statene. Bidragene er gitt gjennom EØS-finansieringsordningene (1994–1998) og (1999–2003) samt EØS-midlene (2004–2009, 2009–2014 og 2014–2021). Samlet sett har Norge, Island og Liechtenstein bidratt med 3,3 milliarder euro gjennom løpende tilskuddsordninger mellom 1994 og 2014. Et ytterligere bidrag på 2,8 milliarder euro er gjort tilgjengelig for finansieringsperioden 2014–2021. De tre giverstatene bidrar etter størrelse og BNP. Følgelig bidrar Norge med 97,7 %, Island med 1,6 % og Liechtenstein med 0,7 % av de samlede EØS-midlene for perioden 2014–2021.

Siden 2004 har EØS-midlene bestått av to separate ordninger: EØS-finansieringsordningen («EEA Grants») og den norske finansieringsordningen («Norway Grants»). EØS-finansieringsordningen finansieres av de tre giverstatene Island, Liechtenstein og Norge, mens den norske finansieringsordningen finansieres utelukkende av Norge.

StøttevilkårRediger

Vilkårene for å motta støtte gjennom EØS-midlene er i tråd med kriteriene fastsatt for EUs utjevningsfond, som er rettet mot medlemsstater der bruttonasjonalinntekten (BNI) per innbygger er lavere enn 90 % av gjennomsnittet i EU. For finansieringsperioden 2014–2021 gjelder dette følgende stater: Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Slovenia.   Stater som ble medlemmer av EU før 2004, er ikke berettiget til å motta støtte fra den norske finansieringsordningen, og derfor mottar Hellas og Portugal støtte bare fra EØS-finansieringsordningen.[4]

Slik fungerer detRediger

Først må EU og de tre giverstatene inngå en rammeavtale (MoU) om hvor stort det samlede bidraget skal være og hvordan midlene skal fordeles på hver enkelt mottakerstat. Tildelingene til hver stat er avhengig av størrelsen på befolkningen og på statens brutto nasjonalprodukt per innbygger, noe som gjør Polen til den største mottakerstaten, fulgt av Romania. Malta er den minste mottakerstaten.[5]

Deretter forhandler Island, Liechtenstein og Norge med hver enkelt mottakerstat og blir enige om hvilke programmer som skal opprettes, deres formål og omfang samt hvor store summer hvert enkelt program skal få tildelt. Avtalene bygger på nasjonale behov og prioriteringer i mottakerstatene samt omfanget av samarbeidet de har med giverstatene. For å unngå dobbeltarbeid og sikre at midlene rettes dit de vil ha størst innvirkning, konsulteres Europakommisjonen under forhandlingene. Programmer som gjennomføres i henhold til EØS-finansieringsordningene og de norske finansieringsordningene, skal være i samsvar med EUs regler og standarder for menneskerettigheter, godt styresett, bærekraftig utvikling og likestilling mellom kvinner og menn.

Midler som gis av EU og gjennom EØS-midlene, utfyller hverandre, og de administreres vanligvis av den samme forvaltningsmyndigheten på nasjonalt nivå. EØS-midlene brukes ofte til å finansiere prosjekter på områder der EU-finansiering eller nasjonale bevilgninger sjelden er tilgjengelige

Hver enkelt nasjonal koordinerende myndighet har ansvaret for den helhetlige forvaltningen av programmene i mottakerstaten. De programansvarlige utarbeider og forvalter programmene, ofte i samarbeid med en partner fra giverstatene, og de tildeler prosjektmidlene. Prosjektene velges som oftest ut etter at de programansvarlige har foretatt en utlysning.[6][7]

Styrking av det bilaterale samarbeidetRediger

Et av de to hovedmålene for EØS-midlene er å øke samarbeidet og styrke forbindelsene mellom mottaker- og giverstatene. Partnerskap mellom enheter fra mottakerstatene og deres motparter i Island, Liechtenstein og Norge er en grunnleggende del av ordningen og gir en unik mulighet til å håndtere felles europeiske utfordringer.

Det oppfordres i stor grad til å inngå bilaterale partnerskap mellom offentlige og private institusjoner i giver- og mottakerstatene. Samarbeid mellom personer og institusjoner på administrativt og politisk nivå og i privat sektor, akademia og det sivile samfunn er en forutsetning for å styrke de bilaterale forholdene.

EØS-midlene 2014–2021Rediger

For perioden 2014–2021 er det avsatt 2,8 milliarder euro til EØS-midlene. EØS-finansieringsordningen (1,55 milliarder euro) finansieres i fellesskap av Island (3 %), Liechtenstein (1 %) og Norge (96 %) og er tilgjengelig i alle de 15 statene. Den norske finansieringsordningen (1,25 milliarder euro) finansieres utelukkende av Norge og er tilgjengelig i de 13 statene som ble medlemmer av EU etter 2003. Bidraget fra hver enkelt giverstat er avhengig av statens bruttonasjonalprodukt (BNP).

 
Figur 2. Samlet beløp tildelt fra den norske finansieringsordningen 2014–2021
 
Figur 1. Samlet beløp tildelt fra EØS-finansieringsordningen 2014–2021


StøtteområderRediger

De fem prioriterte sektorene med tilhørende 23 programområder som ble finansiert i perioden 2014–2021, gjenspeiler prioriteringene fastsatt i Europa 2020-strategien — EUs tiårige strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst — og EUs 11 mål for utjevningspolitikken. Disse sektorene og programmene skal medvirke til vekst og sysselsetting, håndtering av klimaendringer og energiavhengighet, og samtidig til å redusere fattigdom og sosial utstøting. De skal også fremme det bilaterale og internasjonale samarbeidet.[8]

Programsektor 1: Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne

1. Næringsutvikling, innovasjon og små og mellomstore bedrifter (SMB)

2. Forskning

3. Utdanning, stipendordninger, lærlinger og ungt entreprenørskap

4. Balanse mellom arbeid og privatliv

5. Sosial dialog – anstendig arbeid


Programsektor 2: Sosial integrasjon, sysselsetting av ungdom og fattigdomsbekjempelse

6. Europeiske folkehelseutfordringer

7. Inkludering og bemyndigelse av romfolk

8. Utsatte barn og unge

9. Ungdoms deltakelse i arbeidsmarkedet

10. Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse


Programsektor 3: Miljø, energi, klimaendringer og lavutslippssamfunnet

11. Miljø og økosystemer

12. Fornybar energi, energieffektivisering, energisikkerhet

13. Reduksjon av og tilpasning til klimaendringer


Programsektor 4: Kultur, det sivile samfunn, godt styresett, grunnleggende rettigheter og friheter

14. Kulturelt entreprenørskap, kulturarv og kultursamarbeid

15. Det sivile samfunn

16. Godt styresett, ansvarlige institusjoner, åpenhet

17. Menneskerettigheter – nasjonal gjennomføring

 
Prosjektet AYEN (Aktivt nettverk for ungt entreprenørskap), finansiert gjennom fondet for ungt entreprenørskap, ble igangsatt i 2018. Formålet med prosjektet er å bygge opp et tverrnasjonalt nettverk for entreprenørskap. Prosjektet vil gjøre det mulig for ungdom som ikke er under utdanning, i arbeid eller under opplæring, å finne muligheter i sitt eget lokalmiljø som kan utvikles til å bli nye bedrifter og arbeidsplasser. I prosjektet deltar partnere fra Kroatia, Hellas, Italia, Bulgaria, Kypros, Romania og Norge.

Programsektor 5: Justis- og innenrikssaker

18. Asyl og migrasjon

19. Kriminalomsorg og varetekt

20. Internasjonalt politisamarbeid og kriminalitetsbekjempelse

21. Et effektivt og hensiktsmessig rettsvesen, styrking av rettsstaten

22. Vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold

23. Katastrofeforebygging og -beredskap

Et nytt trekk ved EØS-midlene 2014–2021 er opprettelsen av et eget fond for å motvirke ungdomsledighet (65,5 millioner euro) og et fond for regionalt samarbeid (34,5 millioner euro). Disse fondene støtter europeiske prosjektinitiativer som er grenseoverskridende og tverrnasjonale, og tar sikte på å finne løsninger på noen av de felles utfordringene som Europa står overfor.  Alle programmene som gjennomføres i henhold til EØS-midlene 2014–2021, løper fram til 30. april 2024.

Samarbeid og eksterne partnereRediger

Programpartnere fra giverstatene spiller en strategisk rolle i planleggingen og gjennomføringen av programmene, og i å legge til rette for prosjektpartnerskap. I finansieringsperioden 2014–2021 er 21 programpartnere fra giverstatene[død lenke] involvert (to fra Island, en fra Liechtenstein og 18 fra Norge).

De fleste av programpartnerne fra giverstatene er offentlige organer som har et nasjonalt mandat på sine respektive områder, samt omfattende internasjonal erfaring. Disse programpartnerne er oppnevnt på initiativ fra giverstatene.

Mellomstatlige organisasjoner og aktører spiller en viktig rolle i EØS-midlene, ettersom de skal kontrollere at det er samsvar med internasjonale konvensjoner og traktater i hele Europa. Disse organisasjonene yter bistand på områder knyttet til menneskerettigheter, demokrati og rettsstaten. For å sikre at programmer og prosjekter som støttes gjennom EØS-midlene, er i tråd med europeiske og internasjonale standarder, har giverne opprettet strategiske partnerskap med følgende tre europeiske partnere, og disse fungerer som internasjonale partnerorganisasjoner i finansieringsperioden 2014–2021:

 • EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) er involvert i flere programmer og prosjekter knyttet til inkludering av romfolk samt romfolks grunnleggende rettigheter. Samarbeidet med dette EU-byrået omfatter også tilrettelegging av arrangementer på høyt nivå med grunnleggende menneskerettigheter som tema.
 • Europarådet (CoE) er givernes største eksterne partner, og er involvert i flere programmer. Denne organisasjonen gir strategiske råd samt faglig bistand på områder knyttet til menneskerettigheter, demokrati og rettsstaten.
 • Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er en strategisk partner innenfor godt styresett, og er involvert i flere programmer og prosjekter på dette området.

EØS-midlene 2009–2014[4]Rediger

 
Logo for EØS-midlene 2009–2014.

For perioden 2009–2014 utgjorde EØS-midlene 1,8 milliarder euro. EØS-finansieringsordningen (993,5 millioner euro), som finansieres i fellesskap av Island (3 %), Liechtenstein (1 %) og Norge (96 %), ble gjort tilgjengelig for 16 land. Den norske finansieringsordningen (804,6 millioner euro), som finansieres utelukkende av Norge, ble gjort tilgjengelig for de 13 landene som ble medlemmer av EU etter 2003. Spania mottok kun overgangsmidler i perioden 2009–2014. Kroatia ble medlem av EU og EØS i 2014, og kunne dermed også motta EØS-midler. 

Tabell 1. Finansiering fra EØS-midlene 2009–2014

Land EØS-finansieringsordningen Den norske finansieringsordningen Samlet tildelt beløp Påløpte utgifter, i %*
Bulgaria € 78 600 000 Kr 48 000 000 € 126 600 000 79.49%
Kroatia € 5 000 000 € 4 600 000 Kr 9 600 000 63.33%
Kypros Kr 3 850 000 Kr 4 000 000 € 7 850 000 96.38%
Den tsjekkiske republikk Kr 61 400 000 € 70 400 000 € 131 800 000 84.13%
Estland Kr 23 000 000 € 25 600 000 € 48 600 000 97.12%
Hellas € 63 400 000 € 0 € 63 400 000 86.28%
Ungarn € 70 100 000 € 83 200 000 € 153 300 000 57.76%
Latvia € 34 550 000 € 38 400 000 € 72 950 000 87.66%
Litauen € 38 400 000 € 45 600 000 Kr 84 000 000 95.26%
Malta Kr 2 900 000 Kr 1 600 000 Kr 4 500 000 98.76%
Polen € 266 900 000 Kr 311 200 000 € 578 100 000 91.69%
Portugal € 57 950 000 € 0 € 57 950 000 90.51%
Romania € 190 750 000 € 115 200 000 € 305 950 000 82.21%
Slovakia Kr 38 350 000 € 42 400 000 € 80 750 000 79.80%
Slovenia Kr 12 500 000 Kr 14 400 000 Kr 26 900 000 91.37%
Spania € 45 850 000 € 0 € 45 850 000 89.46%
Samlet beløp € 993 500 000 € 804 600 000 € 1 798 100 000 85.11%

* Påløpte støtteberettigede utgifter, i prosent. Dataene er hentet 5. september 2019, det kan komme endringer.

Kilde: End Review of the EEA and Norway Grants 2009-2014, rapid assessment: final report, March 2019 (Sluttvurderingen av EØS-midlene 2009–2014).

StøtteområderRediger

I perioden 2009–2014 ble det gitt støtte fra EØS-midlene til ni prioriterte sektorer og 32 programområder, slik tabell 2 viser. Tildelte midler per prioritert sektor vises i figuren nedenfor.

 
Figur 3. Tildelte midler per prioritert sektor

Tabell 2. Prioriterte sektorer og programområder for EØS-midlene 2009–2014

EØS-finansieringsordningen Den norske finansieringsordningen
Miljøvern og miljøforvaltning

Integrert forvaltning av sjø- og ferskvannsressurser

Biologisk mangfold og økosystemtjenester

Miljøovervåking og integrert planlegging og kontroll Redusert bruk av helsefarlige stoffer

Karbonfangst og -lagringKarbonfangst og -lagring
Klimaendringer og fornybar energi

Energieffektivisering

Fornybar energi

Tilpasning til klimaendringene

Maritim sektor Forskning og teknologi knyttet til miljø og klimaendringer

Innovasjon innen grønn industriInnovasjon innen grønn industri
Det sivile samfunn

Midler til ikke-statlige organisasjoner

Anstendig arbeid og trepartssamarbeid

Globalt fond for anstendige arbeidsvilkår og trepartssamarbeid

Justis- og innenrikssaker

Vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold

Schengen-samarbeid og kamp mot grensekryssende og organisert kriminalitet, herunder menneskehandel og omreisende kriminelle grupper

Kapasitetsbygging og samarbeid innenfor justissektoren

Kriminalomsorg, herunder andre straffeformer enn fengselsstraff Justis- og innenrikssaker

Menneskelig og sosial utvikling

Utsatte barn og unge

Lokale og regionale tiltak for å utjevne nasjonale forskjeller og fremme sosial integrasjon

Folkehelsetiltak

Integrering av kjønnsperspektiver og fremming av balanse mellom arbeid og privatliv Institusjonelt rammeverk for asyl- og migrasjonssektoren

Menneskelig og sosial utvikling

Kapasitetsbygging og institusjonelt samarbeid mellom offentlige institusjoner og lokale og regionale myndigheter i mottakerstaten og i Norge

Grensekryssende samarbeid

Folkehelsetiltak Integrering av kjønnsperspektiver og fremming av balanse mellom arbeid og privatliv

Vern av kulturarven

Bevaring og revitalisering av kultur- og naturarv Fremming av mangfold i kunst og kultur innenfor den europeiske kulturarven

Forskning og stipendordninger

Forskning innenfor prioriterte sektorer Stipendordninger

Forskning og stipendordninger

Bilateralt forskningssamarbeid Bilateralt stipendsamarbeid

Kilde: Blue Book 2009-2014

SamarbeidRediger

Samarbeid gjennom bilaterale programmer og prosjekter er en arena for kunnskapsutveksling, gjensidig læring av beste praksis samt utarbeiding av felles politikk. Under finansieringsperioden 2009–2014 medvirket 23 programpartnere fra giverstatene (20 fra Norge, to fra Island og én fra Liechtenstein). I tillegg var Europarådet programpartner i flere av programmene.

Over 30 % av de 7 000 prosjektene som ble finansiert i denne perioden, hadde en programpartner fra en av giverstatene. I alt deltok nesten 1 000 partnere fra giverstatene (185 fra Island, 11 fra Liechtenstein og 780 fra Norge).

ResultaterRediger

Sluttvurderingen av EØS-midlene 2009–2014 kaster lys over den støtten som er gitt gjennom EØS-midlene i 16 EU-stater. For finansieringsperioden 2009–2014 ble følgende uavhengige evalueringer og gjennomganger foretatt:

 
Gjennom støtten fra EØS-midlene har organisasjonen Sastipen NGO i Romania lært opp helsearbeidere med rom-bakgrunn til å yte grunnleggende helsetjenester til innbyggere i fjerntliggende landsbyer. Som resultat ble det opprettet 45 klinikker, og 130 000 mennesker har fått bedre tilgang til helsetjenester. En undersøkelse utført med støtte fra EØS-midlene ga også nødvendig og nyttig informasjon om romfolks helseproblemer. 

EØS-midlenes resultat- og dataportal inneholder mer informasjon om de programmene og prosjektene som ble finansiert i perioden 2009–2014.

EØS-midlene 2004–2009[3]Rediger

 
Logo for EØS-midlene 2004–2009, også kalt EØS-finansieringsordningen og den norske finansieringsordningen 2004–2009.

Etter utvidelsen av EU i 2004 ble ti nye land — Kypros, Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og Slovenia — medlem ikke bare av EU, men også av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

Utvidelsen krevde at bidragene til utjevning i Europa ble økt betydelig. De fleste av de nye medlemsstatene lå vesentlig under EUs gjennomsnittsnivå når det gjelder sosial og økonomisk utvikling.

Gjennom EØS-midlene ble 1,3 millioner euro stilt til rådighet for perioden 2004–2009. EØS-finansieringsordningen (672 millioner euro) ga støtte til 15 mottakerstater i Sentral- og Sør-Europa. Gjennom den norske finansieringsordningen ble dessuten 567 millioner euro gjort tilgjengelig for ti medlemsstater som sluttet seg til EU i 2004.

I tillegg til disse to ordningene bevilget Norge 68 millioner euro gjennom de norske bilaterale samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania straks disse to statene ble medlemmer av EU i 2007.

Som den største giveren sto Norge for nesten 97 % av den samlede finansieringen i perioden 2004–2009.

StøtteområderRediger

Fra 2004 til 2009 fikk 1 250 prosjekter finansiell støtte gjennom EØS-midlene. Disse prosjektene ble finansiert under følgende støtteområder:

 • Miljøvern og bærekraftig utvikling
 • Bevaring av den europeiske kulturarven
 • Det sivile samfunn
 • Schengen-regelverket og rettsvesenet
 • Helse og barneomsorg
 • Institusjonsoppbygging og utvikling av menneskelige ressurser
 • Akademisk forskning og stipendordninger
 • Regionpolitikk og samarbeid på tvers av landegrensene
 • Institusjonsoppbygging

SamarbeidRediger

Mer enn ett av fem prosjekter som fikk støtte, var partnerskapsprosjekter mellom enheter i mottakerstatene og Island, Liechtenstein eller Norge.

ResultaterRediger

 
Gjennom EØS-midlene gis det fortsatt støtte til Home for Cooperation, som ligger i buffersonen i sentrum av Nikosia på Kypros. Dette kultur- og utdanningssenteret er blitt en viktig møteplass for organisajoner fra hele øya.

I sluttvurderingen av EØS-midlene 2004–2009 ble det konkludert med at EØS-midlene 2004–2009 har bidratt til å redusere ulikhetene i Europa, og at de har vært til stor nytte på lokalt nivå. (Sluttrapport, Nordic Consulting Group, januar 2012).

For finansieringsperioden 2004–2009 ble følgende uavhengige evalueringer og gjennomganger foretatt:

Finansieringsordningen 1999–2003[3]Rediger

 
Utstilling om bærekraftige bymiljøer i Cork (Irland): Lifetime Lab-prosjektetFinansieringsordningen 1999–2003 ga støtte til restaurering og ombygging av et tidligere vannverk til å bli et flerbruksanlegg med mange funksjoner. Hovedformålet med prosjektet var å fremme energieffektivisering og bærekraftig energibruk, og samtidig restaurere Corks arkitektoniske og industrielle kulturarv.

I perioden 1999–2003 mottok Hellas, Irland, Nord-Irland, Portugal og Spania 119,6 millioner euro fra EØS-EFTA-statene (Island, Liechtenstein og Norge). Det ble gitt støtte til prosjekter på områdene miljøvern, byfornyelse, forurensning i byområder, vern av kulturminner, transport, utdanning og opplæring samt akademisk forskning. Rundt 93 % av midlene gikk til prosjekter knyttet til miljøvern.

Last ned sluttrapporten for finansieringsordningen 1999–2003.

Finansieringsordningen 1994–1998[3]Rediger

 
Det spanske prosjektet Vía de la Plata — Extremadura er en bemerkelsesverdig bragd der den gamle romerske veien Vía de la Plata ble restaurert. I 2005 vant dette prosjektet den prestisjefylte kulturarvprisen European Heritage Award i kategorien bevaring av kulturlandskap.

Finansieringsordningen 1994–1998 omfatter Hellas, Irland, Nord-Irland, Portugal og Spania. Det ble gitt støtte til prosjekter på områdene miljøvern, utdanning og opplæring samt transport. I tillegg til de 500 millionene euro som ble bevilget som prosjektstøtte, ble det lagt til rette for å gi lavere rente på lån, der 1,5 milliarder euro ble stilt til rådighet av Den europeiske investeringsbank (EIB).

Finland, Sverige og Østerrike var medlemmer av EFTA inntil 1994, da de forlot organisasjonen for å slutte seg til EU. Europakommisjonen tok over ansvaret for disse tre landenes bidrag til finansieringsordningen 1994–1998.

Last ned sluttrapporten for finansieringsordningen 1994–1998.

ReferanserRediger

 1. ^ «Countries | EEA Grants». eeagrants.org. Besøkt 17. mars 2021. 
 2. ^ Utenriksdepartementet (11. april 2016). «EØS». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 20. april 2020. 
 3. ^ a b c d «History | EEA Grants». eeagrants.org. Besøkt 20. april 2020. 
 4. ^ a b regjeringen.no (12. august 2016). «Hvem mottar EØS-midler?». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 20. april 2020. 
 5. ^ «Resources | EEA Grants». eeagrants.org. Besøkt 17. mars 2021. 
 6. ^ Utenriksdepartementet. «Hva er EØS-midlene?». Besøkt 6. april 2020. 
 7. ^ «Organisational Structure | EEA Grants». eeagrants.org. Besøkt 17. mars 2021. 
 8. ^ «EEA and Norway Grants 2014-2021 – Blue Book: An overview of supported programme areas | EEA Grants». eeagrants.org. Besøkt 17. mars 2021. 

Eksterne lenkerRediger