Flom (av norrønt: flaumr) oppstår når vannføringen i innsjøer og/eller elver går utover det normale. Noe som fører til at vannet flommer ut over landmasser som ellers er tørre. Flom oppstår normalt i forbindelse med snøsmelting og langvarig eller særdeles kraftig nedbør, men kan også oppstå av andre årsaker. For eksempel ved stormflo eller om en demning brister eller lignende. Flom er allikevel ikke ensbetydende med oversvømmelse, selv om det ofte blir en følge.

Flom i Rhinen ved Koblenz i Tyskland
(9. januar 2011)
Flom i elva Skawa i Polen 2001
Oversvømmelser under storflommen i Sogna (2007), ved Bårnås bru i Soknedalen, Ringerike
Hønefossen (Begnavassdraget) under 20-årsflommen i juli 2007

EtymologiRediger

Ordet flom kan spores tilbake til det norrøne uttrykket flaumr. Formen kan ha oppstått fra det germanske uttrykket flauma, men det eksisterer ingen skriftlige kilder som kan dokumentere dette.[1] Begrepet er ikke synonymt med det engelske uttrykket flood, som betegner både flom og annen oversvømmelse, men trolig i slekt. Mulig og troligt er at det finnes et grunnord flu "flyte" med m-suffix som i latin flumen "elv", også tysk Fluss "elv", spansk flujo "høyvann".[2]

FlomdefinisjonerRediger

Flom defineres ofte kvantitativt i forhold til størrelse og statistisk gjentaksintervall. En middelflom (normal flom) defineres som gjennomsnittet av høyeste døgnmiddelvannføring hvert år i en hel årrekke. Enkelte år kan flommen bli større enn middelflommen. Slike flommer deles inn statistisk gjennom en risikovurdering, basert på risikoen for gjentak (gjentaksintervallen). En 100-årsflom har således statistisk sett 1% sannsynlighet for å opptre årlig, mens en 10-årsflom har 10% sannsynlighet osv. Om en 100-årsflom opptrer et år, så er det altså fortsatt 1% sjanse for at det vil skje igjen neste år.

I forbindelse med endringer i rutinene for flomvarsling fra NVE,[3] er det definert kriterier for henholdsvis flom, storflom og ekstremflom:

  • Flom: Vannføring i nivå mellom middelflom og 10-årsflom
  • Storflom: Vannføring mellom 10-årsflom og 100-årsflom
  • Ekstremflom: Vannføring større enn 100-årsflom

VårflomRediger

I land med snødekke om vinteren er det vanlig med vårflom når snøsmeltingen begynner. Typiske vårflommer varer gjerne i to til tre uker. Regn under snøsmeltingen vil øke flommen. I Norge har noen av de største flommene vært slike kombinasjonsflommer, for eksempel den såkalte Vesleofsen (av. norr. ofsi som betyr overdrivelse, overveldende mengde, uvær, storm.) i 1995 og Storofsen i 1789.

Det er vanlig med vårflommer over hele Norge. De store elvene på Østlandet har lang reaksjonstid på grunn av store og trege nedbørfelt, med arealet fordelt på et stort høydeintervall. Vårflommer er mest typisk, men høstflommer forekommer.

Høst- og vinterflomRediger

Høst- og vinterflommer kan oppstå når store varme- og vanndampmengder kommer inn over land, med påfølgende nedbør i form av regn, som kan bidra til rask smelting av breer og snø. Ytre deler av Vestlandet har ofte brå flommer på senhøsten og om vinteren.

 
Flommen i Gaula august 1940

SkadeflomRediger

Flom kan gjøre stor skade, men også være nyttig når den tilfører vann og næringsstoffer til ellers uttørkede områder, slik tilfellet har vært opp gjennom historien i Nildalen. Skadeflommer kan forhindres eller begrenses gjennom regulering av vassdragene, for eksempel ved å bygge diker og demninger. Man kan dessuten påvirke vannbanen gjennom hogst og drenering.

I naturlige vassdrag vil det normalt forekomme oversvømmelser med et gjentaksintervall på to til ti år, dersom det ikke er gjort forebyggende tiltak. Når gjentaksintervallet beregnes fra 50 til 100 år, vil skadene kunne bli betydelige. Flommer med et gjentaksintervall i størrelseorden 500 år eller mer er katastrofeflommer som blir husket i generasjoner.

Som en hovedregel er det regn som skaper flom, og da særlig høye intensiteter med varigheter som tilsvarer konsentrasjonstiden til vassdraget. Når skadeflommer oppstår, er det stort sett forårsaket av regn eller en kombinasjon av regn og snøsmelting. Et unntak fra denne regelen er Finnmarksvidda, der høydeforskjellene små. En varmeperiode kan da gi intens snøsmelting over store områder samtidig. De største flommene oppstår som regel når nedbør kombineres med andre ugunstige forhold, som snøsmelting, mettet mark på grunn av tidligere nedbør, eller nedbør i form av regn på frossen mark.

JøkullaupRediger

 
Et vulkanutbrudd ved GígjökullIsland førte til jøkullaup. Hullet etter hendelsen framstår som ei tydelig revne i isbreen.

Jøkullaup (av isl. jökulhlaup) er en spesiell type flom som inntreffer ved uttapping av bredemte sjøer. Fenomenet oppstår når bredemningen smelter eller gir etter for vannmassene. Årsaken kan være vulkansk virksomhet. Et kraftig jøkullaup fant sted i 1996 etter uttapping av Grímsvötn under VatnajökullIsland.

Flomvarsel (midlere årsflom)Rediger

Ulike land kan ha ulike rutiner for varsling av flom. I Norge er det Flomvarslingen til Hydrologisk avdeling i NVE som varsler, og flom varsles når vannføring går over midlere årsflom - altså middelverdien av største vannføring hvert år. Et nivå som i gjennomsnitt overskrides hvert andre til tredje år.

Historiske flomkatastroferRediger

 
Overlevende etter katastrofeflommen i Kina i 1931.

Katastrofeflommen i Kina i 1931 er trolig den verste i manns minne. Dødstallene har ikke latt seg verifisere. Kinesiske myndigheter hever at antallet død var cirka 145 000, mens vestlige kilder anslår at mellom 3,7 og 4 millioner mennesker døde.[4][5]

Norske storflommerRediger

Listen med norske storflommer er ikke komplett,[6]

ReferanserRediger

  1. ^ Harald Bjorvand og Fredrik Otto Lindeman (2000). Våre arveord – Etymologisk ordbok. Oslo: Novus forlag, Instituttet for sammenlignende kulturforskning. 
  2. ^ Kilder: etymol. ordbøker av tyske Pfeiffer, spanske Coromines. /Frank Bärthel
  3. ^ jf. kap. 7 NOU 1996: 16, 3.2 Definisjoner av flom
  4. ^ Pietz, David (2002): Engineering the State: The Huai River and Reconstruction in Nationalist China 1927–1937. Routledge. ISBN 0-415-93388-9. s. xvii, s. 61–70.
  5. ^ Glantz, Mickey & Glantz, Michael H (2003): Climate Affairs: A Primer. Island Press. ISBN 1-55963-919-9. s. 252.
  6. ^ Bård Andersen: Flomsikring i 200 år. Norges vassdrags- og energiverk 1996. ISBN 82 410 0263 7

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger