Trekkfugl

ikke-systematisk gruppe med fugler som hekker og overvintrer på forskjellige breddegrader
(Omdirigert fra Trekkfugler)

Trekkfugler er en ikke-systematisk gruppe med fugler som årlig trekker mellom hekkeplassene på høye breddegrader og overvintringsplassene på lavere breddegrader. Noen arter krysser også ekvator under trekket. Motsatsen til en trekkfugl er en standfugl.

Trekkende traner i klassisk V-formasjon

Noen trekkfugler, for eksempel gjess, kan også tilrettelegge seg som standfugl. Gåsetrekket er allikevel kanskje det mest spektakulære man kan oppleve i Norge. Svalbardbestanden av kortnebbgås består nemlig av 80 000 fugler, og hele skaren raster i Trøndelag under trekket. Et annet spektakulært skue er tranenes (Grus grus) årlige mellomlanding ved Hornborgasjön i Västergötland i Sverige, før fuglene forsvinner videre til hekkeplassene rundt om ellers i Fennoskandia. Opp mot 25 000 traner kan samle seg til tranedans og etegilde, og svenskene fôrer dem med inntil 70–100 tonn korn årlig.[1]

FormasjonsfluktRediger

 
Hvitkinngås i formasjonsflukt over Finland. Arten hekker blant annet på Svalbard og er også introdusert på det norske fastlandet

Når fugler skal fly langt, som under vår- og høsttrekkene, samler de seg ofte i små og store flokker for å fly i formasjon. Slik formasjonsflyging sparer individene for energi under flukten og gjør dem tryggere mot angrep fra predatorer.

En klassisk formasjon er såkalt V-formasjon eller plogformasjon, der fuglene sprer seg ut i en V-form i luften, for å spare energi gjennom å surfe på trykkbølgen etter fuglen foran seg. En slik plogformasjon kan, om den består av mange nok individer, bestå som én primærformasjon med flere mindre sekundærformasjoner i. Prinsippet med formasjonsflukten er det samme som brettsurfere bruker, når de «rir» bølgene i vannet på et surfebrett. Fuglen som fly først i formasjonen får den største fysiske belastningen. Derfor bytter fuglene på om å fly først. Ungfugler (førstereis trekkfugler) og eldre individer ligger som regel lengre bak i formasjonen. Fuglene søker dessuten oppdrift og gunstige vinder under flukten. Underveis foretar fuglene gjerne flere mellomlandinger, typisk på strategiske steder der de vet de finner mat. Hvor ofte de mellomlander varierer imidlertid mye, både med arten, været og måten de migrerer på. Fugler som trekker i ustrukturerte større og mindre grupper, parvis eller enkeltvis, trenger oftere hvile.

FugletrekkRediger

Tidligere teorierRediger

 
Fiskere som trekker svaler med garn fra en frossen innsjø, fra Olaus Magnus «Historia de gentibus septentrionalibus», utgitt i 1555

Den greske vitenskapsmannen og filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) hevdes å ha vært svært opptatt av trekkfugler, men han forsto nok ikke fullt ut hva som egentlig skjedde. Da lerkene, svalene og duene forsvant på høstparten, trodde han nemlig at de gikk i vinterdvale. Likeledes trodde han at da rødstjerten (Phoenicurus phoenicurus) forsvant om høsten, ble den forvandlet til en rødstrupe (Erithacus rubecula).

I storverket Historia de gentibus septentrionalibus fra 1555 hevdet den svenske erkebiskopen og historikeren Olaus Magnus at svaler trolig overvintret i de frosne innsjøene. Det var altså en utbredt uforstand om trekkfuglene til langt ut på 1700-tallet, med fantasifulle teorier om vintersøvn og metamorfoser. Det beviser et utsagn fra den meget renommerte, svenske vitenskapsmannen Linné (1707–1778), også kalt «den moderne taksonomiens far»:

 Om de (storkarna) fara till de varma länder, eller om de vila på sjöbotten med svalorna, är ännu ovisst, ……. 
Carl von Linné i sin Skånska resa utgitt 1749
 
Den første «pilstorken» som vendte tilbake fra overvintring i Afrika med en pil sittende fast i kroppen, ble oppdaget i Tyskland i 1822. Slike storker fikk stor betydning for forståelsen av trekkmønsteret til europeiske fugler, og der Rostocker Pfeilstorch er i dag utstilt i Universitetet i Rostock.

Den virkelige forklaringen på den årvisse forsvinningen av fugler ble endelig fastslått tidlig på 1800-tallet. Teorien om migrasjon ble bekreftet da den første av hittil over 20 «pilstorker» ble påtruffet i Tyskland i 1822. Dette var hjemvendte storker med piler sittende fast i kroppen etter overvintring i Sentral-Afrika.[2]

Flokker og trekkruterRediger

Trekket mot hekkeplassen foregår tidlig på våren, mens trekket mot overvintringsplassene foregår om høsten. For mange gjelder det å være tidlig ute i vårtrekket, for å sikre seg de beste hekkeplassene. Dette har også med tilgangen på mat å gjøre. Fuglene samler seg gjerne i store eller mindre flokker før trekket tar til. De mest spektakulære flokkene kan telle flere enn 100 000 fugler. Overvintringsplassene ligger som regel nærmere ekvator enn hekkeplassene, men selve trekket varierer både mellom artene og populasjonene.

 
Noen vanlige langdistansetrekk. Røde piler viser rødnebbternas (Sterna paradisaea) trekk fra Det kanadiske polararkipelet til Sørishavet

En studie publisert i det renommerte vitenskapelige tidsskriftet The American Naturalist i juni 2013 viser at trekkfuglene flyr til dels mye hurtigere til hekkeplassene om våren, enn fra dem om høsten. Dette har mange forskere hatt mistanke om i en tid, men det er første gang at fenomenet blir vitenskapelig dokumentert. Størst forskjell utgjorde kortere hviletider under trekket mot hekkeplassene, men også den generelle flyhastigheten til mange av individene var høyere til enn fra.[3]

Gulnebblire (Calonectris diomedea) tilbakela for eksempel 644 km per dag da den fløy mot hekkeplassene, mens den tilbakela kun 429 km per dag fra. Rødnebbterne (Sterna paradisaea) tilbakela 520 km per dag mot hekkeplassene, men kun 330 km per dag fra. Tårnseiler (Apus apus) tilbakela 336 km per dag mot hekkeplassene, men kun 170 km per dag fra. Disse tre artene var blant de fuglene som tilbakela størst distanse per dag, men et lignende mønster gjorde seg gjeldende for flertallet av artene i undersøkelsen. Det var imidlertid også eksempler på det motsatte, for eksempel hos vepsevåk (Pernis apivorus), steinskvett (Oenanthe oenanthe) og lappspove (Limosa lapponica). Noen arter hadde også tidsmessig tilnærmet like trekk til og fra hekkeplassene.[3]

Mange skandinaviske trekkfugler overvintrer i Europa, men noen flyr også mye lenger og overvintrer i Afrika, ofte sør for Sahara. Et av de mest ekstreme trekkene man kjenner til utføres årlig av rødnebbterna (S. paradisaea), som trekker fram og tilbake mellom hekkeplassene i Arktis (blant annet Svalbard) og overvintringsområdene i Sørishavet. Den tilhører altså en eksklusiv gruppe med trekkfugler, som krysser ekvator under trekket og derfor opplever en ny vår og sommer to ganger årlig. Ved hjelp av små satellittsendere har forskere avdekket at enkelte individer årlig gjennomfører en trekkdistanse på mer enn 80 000 km![4]

Trekkfuglene fungerer også som viktige klimaindikatorer, og i senere år har trekkfuglene trukket stadig lenger nordover. Bjørn Olav Tveit i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som også sitter i Norsk sjeldenhetskomite for fugl, bemerket i 2015 at et varmere klima skaper endringer i det naturlige habitatet til fuglene, og at det er disse endringene som utgjør den største utfordringen for fuglelivet.[5]

Norges trekkfuglerRediger

 
Rødnebbterne er en skikkelig langdistansetrekker
 
Svarttrost er en dugelig vårsanger og kortdistansetrekker
 
Linerle er for mange selve symbolet på våren

Norges trekkfugler deles gjerne i kortdistansetrekkere (fugler som normalt overvintrer i vestre del av den palearktiske sone) og langdistansetrekkere (fugler som normalt overvintrer utenfor Vest-Palearktis, ofte såkalte tropikflyttere som overvintrer i tropiske strøk, men også andre).

Listene under (som nødvendigvis ikke er komplette) følger stort sett Miljølare.no og inkluderer kun fastlandspopulasjonene.[6]

Tidvis kan også andre trekkfugler besøke Norge, men det er uvisst om eller i hvilken grad de hekker her. Et eksempel er dobbeltbekkasin (Gallinago media), som ikke lenger hekker i det skandinaviske lavlandet, men er registrert med en begrenset hekkende bestand i fjellene, både i Norge og Sverige.

Kortdistansetrekkere Langdistansetrekkere

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Bergan, Morten (april 2007). Tranedans - Hornborgasjøen i Sverige. NOF-Travel. Besøkt 2016-08-07
  2. ^ [www.abcnyheter.no/amp/nyheter/verden/2018/08/19/195394230/i-1822-floy-denne-storken-til-tyskland-og-ga-svaret-pa-et-stort-mysterium abcnyheter.no 2018: I 1822 fløy denne storken til Tyskland - og ga svaret på et stort mysterium]
  3. ^ a b Cecilia Nilsson, Raymond H. G. Klaassen, and Thomas Alerstam. Differences in Speed and Duration of Bird Migration between Spring and Autumn. The American Naturalist, Vol. 181, No. 6 (June 2013), pp. 837-845. doi: 10.1086/670335
  4. ^ NTNU Vitenskapsmuseet (2016). Fugletrekk Arkivert 20. september 2016 hos Wayback Machine..] Besøkt 2016-08-16
  5. ^ Markus Thonhaugen (1. mars 2015). – Varmere klima fører til at fuglene trekker nordover. NRK Nordland. Besøkt 2016-08-16
  6. ^ Merethe Frøyland (red.) Når kommer våren? - Trekkfugler. Miljølare.no, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa. Besøkt 2016-08-16

KilderRediger