New age

(Omdirigert fra «New Age»)

New age (fra engelsk; ny tidsalder) er et samlende begrep på en religiøs bevegelse, en ideologi, en universal forståelse av naturen, astrologi, yoga, healing og mye annet, med fokus på kropp, sinn og ånd. Den har utviklet seg i den vestlige verden fra 1970-årene og fremover. New Age er på mange måter nært beslektet med alternativbevegelsen.

Det er vanlig innenfor New age å henvise til mytologiske egenskaper ved Jorden, Månen og verdensrommet; begrepet New age henviser til det astrologiske begrepet Vannmannens tidsalder.[1] Den nye tiden innebærer at «alle gamle ideologier og religioner i den nåværende Fiskenes tidsalder vil ha utspilt sin rolle».[2]

Opprinnelsen til begrepet er omstridt. New age er ikke en religion men har religiøse inspirasjoner og tanker fra eldre religioner. Østens religioner er med på å prege New age, men også indianske religioner, wicca, keltisk religion (keltisk mytelogi og kristendom) og også større religioner som buddhisme, islam og kristendom. Den har elementer fra mange eldre filosofier og ideologier, begrep som karma, chakra og reinkarnasjon er hentet derfra. New age inneholder også psykologi, psykoterapi, spiritisme og naturvitenskap.[3]

De syv chakraer eller energisentre

Forløperne til New age er mange, og de forskjellige grenene innen New age har mer og mindre påvirkning fra en eller flere av disse. Dens åndelige eller nyreligiøse praksiser og trosoppfatninger har røtter i filosofier som østlig filosofi, yin og yang, teosofi, sjamanisme og også vannmannens tidsalder (The Age of Aquarius) og omtaler et helhetlig verdensbilde eller univers.[4][5][6][7]

Folk har også i vesten vært opptatt av dette i lang tid før New age. Allerede på 1400-tallet var man opptatt av okkultisme, holisme og symboler. UFO-religionene1950-tallet, med fokus på det overnaturlig og vesener beslektet med engler som mennesker kan kommunisere med. På midten av 1960-tallet kom hippi-bevegelsen som hadde i seg noe av det som senere ble opphavet til New age, men i tillegg var hippi-bevegelsen også en protestbevegelse.[8][9][10]

New age ideologien omfatter universet, inkludert menneskene selv, og det snakkes om at den nye tiden vil preges av helhetlig tenking, i motsetning til de siste 2000 årene. Tanken er at vi beveger oss mot en tid hvor mennesket vil få en høyere bevissthet. En mye større respekt og forståelse av naturen, inkludert Gaia, med et mer helhetlig syn. Og verden blir forvandlet til et paradis.[3][11][12]

New age tilhengere har en grunnleggende tro på at det guddommelige finnes i menneskets eget indre. De er opp til det enkelte menneske å velge retning, teknikk og metode som fremmer deres spirituelle utvikling. Derfor er det en rekke muligheter med tilbud som kan passe den enkeltes livssituasjon, behov og mening.[3]

Etter Gustave Doré, Dante Alighieri og Beatrice Portinari ser inn i det empyriske lyset,1867

Astrologi, yoga, meditasjon, håndtering av stress og bevissthetsutvidende teknikker er for mange også en viktig del av New age. Det finnes en rekke alternativer som massasje, aromaterapi, krystallhealing, biofeedback, kopping, urtemedisin, kunstterapi, refleksologi, tankefeltterapi, gestaltterapi, tai chi, akupressur, healing, klarsyn og hypnose. Men også mer "tradisjonelle" deler innen alternativ medisin som homøopati og akupunktur.[3][13]

For noen er også spådom en del av New age, som spådomsverktøy benyttes tarotkort, pendler, ouijabrett, runer, spåkuler, etc. Også andre gjenstander som krystaller, røkelse, drømmefanger, pyramider og forskjellige musikkinstrumenter forbindes med New age. Innen musikk er New age en egen sjanger.

Det er skrevet en rekke bøker om New age, også seminarer og kurs finnes det en mengde av, også online.

Kjennetegn, verdensbilde og uttrykk

rediger

New age har blitt kalt et «'koldtbord' av religiøse forestillinger», som henter impulser fra «nærmest alle slags åndelige og religiøse tradisjoner som gnostisisme, buddhisme, sjamanisme, sufisme, kabbalisme, hinduisme, kristen mystikk og urfolksreligioner».[14] Ideologer innenfor bevegelsen er skeptiske til å karakterisere new age som en religion («Man kan ikke bli en 'new ager' på samme måte som man kan bli kristen, muslim eller buddist»[15]), og det er en tendens til å oppfatte religioner som noe som tilhørte «den gamle tid». Fraværet av dogmer og struktur er også utypisk for religioner; bevegelsen har likevel flere trekk som er karakteristiske for religioner: et gudsbegrep, et frelsesbegrep og en verdensbilde med en transcendent dimensjon[14].

Det har vist seg vanskelig å etablere en felles teoretisk ramme over dette mangfoldet. Et hovedskille i forskningen på feltet går mellom forskere som James R. Lewis, som mener at new age reflekterer en direkte import av østlig tankegods, og forskere som Wouter J. Hanegraaff, som betoner sekularisering av elementer fra vestlig esoterisk tradisjon.

I tråd med Colin Campbells teori om det kultiske miljø oppstår og forsvinner organisasjoner og grupper i rask takt. Forfattere og kursarrangører låner friskt teorier og metoder fra hverandre. Individene beveger seg fra organisasjon til organisasjon, fra lærer til lærer, på jakt etter innsikt og opplysning. For svært mange framstår de ulike trosretningene eller organisasjonene mere som midlertidige stoppesteder enn som mål.

New age inngår i et større bilde av nyreligiøsitet, men skiller seg fra nyreligiøse bevegelser som Hare Krishna og Scientologikirken ved å være en løs og desentralisert bevegelse[14].

Det dominerende verdensbildet innen New age er preget av holisme; troen på at alt henger sammen: det uendelige kosmos, den sansbare naturen og menneskenes ånd og sjel. Hele planeten kan sees som et åndelig vesen.

Innen new agebevegelsen finnes et vidt spektrum av religiøs tro og praksis, herunder et bredt utvalg av framgangmåter for å oppnå kontakt med høyere intelligenser, leve riktig og forbedre sin fysiske og psykiske helse. I new age-tidsskrifter som Visjon (tidligere Alternativt Nettverk) og Ildsjelen skrives det om personlig utvikling, healing og alternativ medisin, tyding av tarot-kort, astrologi, studier av UFO-observasjoner, kornsirkler og mye annet. Bevegelsen omfatter også «tanker om reinkarnasjon, Gaia-hypotesen, transpersonal psykologi, krystaller, visualisering, kanalisering, wicca, nysjamanisme, reikihealing, energimassasje, chakrabalansering, zenmeditasjon, akupunktur, tantrisk yoga, auratolkning, irisdiagnostikk, skytsengler og gudinnereligion. For å nevne noen»[14].

Det er innen newage-miljøene lagt fram en betydelig mengde skrifter som skal være budskap fra slike kilder som skjulte mestere, intergalaktiske intelligenser, engler eller avdøde mennesker. Mange deler av newage-bevegelsen hevder at vi alle har muligheten til å kanalisere slike budskap, og presenterer ulike metoder for å utvikle slike evner.

New age har flere fellestrekk med hippiebevegelsen, blant annet en motkulturell avvisning av det moderne samfunnets materialisme og mekanistiske verdensbilde. «På den ene siden er New Age kritisk til den etablerte vitenskapens snevre rammer, på den andre siden bruker bevegelsen vitenskapen til å legitimere eget åndelig budskap og verdenssyn, gjennom begreper som energier, vibrasjoner, dimensjoner og bølger»[14]. Praksisen innenfor krystallhealing viser bruken av vitenskapelig terminologi: ulike typer steiner inneholder «helende kosmisk energi» som har «egenskaper og funksjoner [som] beskrives med begreper som 'frekvenser', 'frekvensnivå' og vibrasjoner'.»[14]

Vannmannens tidsalder

rediger
 
Vannmannen

Tanken om en ny tid er selvsagt til stede i enhver bevegelse som arbeider for grunnleggende samfunnsmessige endringer, men i new age-bevegelsen har dette begrepet fått en spesiell betydning knyttet til forestillingen om at vi er på vei inn i en ny astrologisk periode, Vannmannens tidsalder eller «The Age of Aquarius».

Dette begrepet viser til den astrologiske forestillingen om Det store året. Det er et astronomisk faktum at solas plass ved vårjevndøgn i løpet av vel 24 000 år forflytter seg gjennom de tolv stjernetegn som utgjør dyrekretsen. I sin moderne form er begrepet lansert gjennom teosofien, og særlig gjennom Alice Baileys esoteriske astrologi.

Mens sola de siste 2 000 år har stått i fiskenes tegn ved vårjevndøgn, er den nå på vei inn i stjernetegnet Vannmannen eller Vannbæreren. Ifølge Alice Bailey skal menneskeheten i vannbærerens tidsalder gjennomgå en kollektiv innvielse som vil føre til at vår bevisste kontakt med de kosmiske intelligenskreftene fornyes. Tapet av denne kontakten er et vedvarende tema i esoteriske skrifter, det kan spores iallfall tilbake til gnostikerne ved vår tidsalders begynnelse. Siden menneskeheten fra et esoterisk synspunkt er viktige elementer av jordklodens bevissthet, vil også jordkloden nå et nytt bevissthetsnivå, og det vil utvikle seg en global bevissthet.

Historie

rediger
 
New age stemning

En betydningsfull forløper for new agebevegelsen er tidligere esoteriske bevissthetsutvidende tradisjoner som astrologi, spiritisme og teosofi, og G.I. Gurdjieffs tanker.

Av betydning for fremveksten av new age-bevegelsen i 1960-årene var Findhornsamfunnet i Skottland, drevet av Eileen og Peter Caddy, hvor David Spangler var en viktig deltager; og Esalen Institute i California, hvor man i kursvirksomheten «blandet terapi og spirituell praksis»[14]; tankene fra Esalen ble popularisert og dyrket ved selvutviklingssentre.[16]

Bøker av amerikaneren David Spangler (Revelation, The Birth of a New Age, 1976) og engelskmannen George Trevelyan (A Vision of the Aquarian Age, 1977) bidro til å definere new age, mens skuespilleren Shirley MacLaines selvbiografiske Out on a Limb (1983; norsk Ut på en gyngende gren samme år) bidro til utbredelsen av tankene. Fritjof Capra forener moderne kvantefysikk med østlig mystikk i sin bok Fysikkens Tao (1975). Gjennom bestselgende bøker av James Redfield (Den niende innsikt, 1993) og Paulo Coelho (Alkymisten, 1988) «har forestillinger med klart utspring i new age sivet ut i en bredere populærkulturell sammenheng»[14].

Forestillingene om en ny tidsalder var mest framtredende i newage-bevegelsen første periode. Mest framtredende i seinere år er et mangfold av metoder for selvutvikling og styrking av personlig velvære.[14] En forfatter som Deepak Chopra gir «tradisjonelle new age-forestillingene en konkret materiell utforming, der målet med selvutvikling er suksess, åndelig som materielt.»[14]

Selvutvikling og helbredelse

rediger
 
Aura

Newage-bevegelsen omfatter et stort antall terapeutiske metoder, psykiske så vel som fysiske. De fleste av disse ser på kropp og sjel som en helhet. Slike terapier kan ofte ha et direkte utgangspunkt i esoteriske eller okkulte vestlige tradisjoner, men de kan like gjerne springe ut av østlig tradisjon eller blande elementer av ulike tradisjoner.

Blant disse teknikkene finnes akupunktur, kiropraktikk, homøopati, blomstermedisin, kinesiologi, ernæringsterapi, urtemedisin, krystallterapi og mange andre.

Som fellesbetegnelse for disse formene for legemlig og sjelelig terapi framsto etterhvert begrepet healing, som strengt tatt ikke betyr annet enn helbredelse. Det grunnleggende verdensbildet bak disse metodene blir gjerne karakterisert som holistisk eller helhetlig, og vi kan derfor finne betegnelser som holistisk healing eller helhetlig helbredelse.

Knyttet til disse formene for alternativ behandling finner vi gjerne et sterkt fokus på personlig utvikling. Dette kommer klart til uttrykk i new age-utforminger av tradisjonelle okkulte kunster som astrologi, tarotlesing og rituell magi. Enkelte observatører har brukt denne tendensen som bevis på en generell narsissistisk tendens i newage-bevegelsen som helhet.

New age og vitenskap

rediger

Det er ulike syn på om New age har noe felles med vitenskap. Nevill Drury skriver (The New Age: The History of a Movement) at det er "et verdensbilde som inkluderer både vitenskap og det spirituelle" og David J. Hess (Science in the New Age: The Paranormal, Its Defenders and Debunkers, and American Culture) at den har "en forkjærlighet for å bringe sammen det tekniske, det åndelige, det vitenskapelige og det religiøse". [17][18]

New age tilhengere er opptatt av mange områder innen vitenskap, da særlig naturvitenskap, men også matematikk. På 1980-tallet var man opptatt av sammenhenger mellom vitenskap og det spirituelle. Det ble skrevet mye om fraktaler, sommerfugleffekten, kaosteori, pilotbølger og kvantefysikk.

New Agers beskylte ofte det vitenskapelige etablissementet for å forfølge en dogmatisk og utdatert tilnærming til vitenskapelig undersøkelse, og tror at deres egne forståelser av universet vil erstatte det akademiske etablissementet i et paradigmeskifte.

New age i Norge

rediger

I Norge har new age-tenkning blant annet kommet til uttrykk gjennom tidsskriftene Visjon[19] og Ildsjelen.[20] Dreyer forlag og Hilt & Hansteen forlag har utgitt en overveiende del av den eksplisitte new age-litteraturen; og Hilt & Hansteen har også distribuert den gjennom sin bokklubb, Bokklubben Energica. Erik Dammanns bok Bak tid og rom (1987) brakte flere av tankene ut til en bredere allmennhet.

New age musikk

rediger

Utdypende artikkel: New age-musikk

En fellesnevner for new age musikk er at den er fredfull og rolig, og blir av noen benyttet til stresshåndtering, lesing og avslapping for å skape en fredelig atmosfære. New age-musikk er ofte instrumental. Album som er laget av artister som kun lager musikk innen denne sjangeren deler den inn i kategorier som meditasjon (meditation), avslapping (relaxation), healing, ambient, yoga, natur lyder (Nature Sounds), Zen, søvn (sleep) og tankefullhet (mindfulness). Andre artister som også befinner seg innen sjangeren er for eksempel Andreas Vollenweider, Enya, Kitarō, Mike Oldfield og Vangelis.

New age reisende

rediger

New Age-reisende bor i varebiler, lastebiler, busser som er ombygget til bobiler eller i campingvogner, samtidig som de også benytter seg av telt, tipi eller jurt. New Age-reisende oppsto i Storbritannia på 1980- og begynnelsen av 1990-tallet, men har røtter tilbake til gratis festivalene på 1960- og 1970-tallet som Windsor Free Festival, de tidlige Glastonbury-festivalene, Elephant Fayres og de enorme Stonehenge Free Festival i Storbritannia. Det hadde også tidligere vært omreisende i Storbritannia med kulturer langt tilbake i tiden, som svenner og håndverkere, handelsmenn, kjeleflikkere (tinker) romanifolk, pilgrimmer og andre.[21][22][23]

I 1980-årene flyttet New Age-reisende ofte i følge og kjøretøyene dere dannet konvoier. Disse ble ofte betegnet som fredskonvoier (Peace Convoy) etter som de dro til freds leiere (Peace Camp) hvor de protesterte mot atomvåpen på samme måte som hippiene tidligere hadde gjort. Campaign for Nuclear Disarmament (CNC) bevegelsen, som arrangerte freds leiere, var ikke populære hos den britiske regjeringen og den ble motarbeidet. Myndighetenes forsøk på å forhindre Stonehenge Free Festival resulterte i Battle of the Beanfield (Slaget ved bønnefeltet) i 1985 hvor en fredskonvoi med ca. 600 deltagere med mellom 80 og 120 kjøretøy ble stoppet av 1300 politifolk. Mange ble skadet og 537 ble til slutt arrestert. I følge Guardian var dette en av de største masse-arrestasjonene av sivile siden andre verdenskrig.[24]

Referanser

rediger
 1. ^ Melton, J. Gordon – Director Institute for the Study of American Religion. New Age Transformed, retrieved 2006-06
 2. ^ Artikkelen «New Age» i Per Kværne og Kari Vogt. Religionsleksikon. Cappelen akademisk forlag, 2002. ISBN 82-02-19667-1.
 3. ^ a b c d Risager, Af Miriam (20. februar 2012). «De 10 vigtigste ting at vide om new age». Religion.dk (dansk). Besøkt 29. mars 2023. 
 4. ^ «Religious Movements Homepage: Gordon Melton on New Age». web.archive.org. 14. juni 2006. Archived from the original on 14. juni 2006. Besøkt 27. mars 2023. 
 5. ^ «Jesus Christ The Bearer Of The Water Of Life - A Christian reflection on the New Age». www.vatican.va. Besøkt 27. mars 2023. 
 6. ^ «What is the Age of Aquarius? And How does it affect you?». Trusted Astrology (engelsk). 4. august 2022. Besøkt 27. mars 2023. 
 7. ^ «Hva er New Age?» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 27. mars 2023. Besøkt 27. mars 2023. 
 8. ^ Søndergaard, Af Ann Steendahl (10. juni 2009). «Hvad er UFO-religion?». Religion.dk (dansk). Besøkt 27. mars 2023. 
 9. ^ theresejackson (18. november 2014). «Hippie». subkulturer (svensk). Besøkt 27. mars 2023. 
 10. ^ Interesting, All That's (4. april 2013). «A Brief History Of Hippies, The Counter-Culture Movement That Took Over America». All That's Interesting (engelsk). Besøkt 27. mars 2023. 
 11. ^ Greenberg, Mike; PhD (23. mai 2020). «Gaia: The Complete Guide to Greek Mother Earth (2022)» (engelsk). Besøkt 27. mars 2023. 
 12. ^ «Gaia and Gaianism: What is Gaia? New Age Gaia, Hypothesis, Facts, Quotes». www.catholic-saints.net. Besøkt 27. mars 2023. 
 13. ^ Nast, Condé (5. oktober 2021). «Why New-Age Healing Is This Year’s Buzziest Wellness Trend». British Vogue (engelsk). Besøkt 27. mars 2023. 
 14. ^ a b c d e f g h i j Kilde for sitat og vurderinger er Tonje M. Mehren og Jeanette Skys innledning til New Age, 2007
 15. ^ David Spangler, sitert av Mehren og Sky i innledningen til New Age, 2007
 16. ^ (no) «Esalen Institute» i Store norske leksikon
 17. ^ Drury, Nevill (2004). The New Age: The History of a Movement (engelsk). Thames & Hudson, Incorporated. ISBN 978-0-500-28516-9. 
 18. ^ «Amazon.com : The Paranormal, Its Defenders and Debunkers, and American Culture». www.amazon.com (engelsk). Besøkt 29. mars 2023. 
 19. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 20. april 2011. Besøkt 17. juni 2011. 
 20. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 28. august 2007. Besøkt 8. september 2007. 
 21. ^ «Example Definitions of Gypsies and Travellers in the UK». www.gov.scot (engelsk). Besøkt 7. april 2023. 
 22. ^ «New Age Travellers - a traveller lifestyle and subculture in Britain» (engelsk). Besøkt 7. april 2023. 
 23. ^ Fox, Dan (2018). «24-Hour Party People: How Britain's New Age Traveler movement defined a zeitgeist». World Policy Journal. 1. 35: 3–9. ISSN 1936-0924. Besøkt 7. april 2023. 
 24. ^ Thompson, Tony; correspondent, crime (12. juni 2005). «Twenty years after, mystery still clouds Battle of the Beanfield». The Observer (engelsk). ISSN 0029-7712. Besøkt 7. april 2023. 

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger