Delta (fagforbund)

norsk arbeidstakerorganisasjon

Delta er en norsk, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, og er med over 90 000 medlemmer det største forbundet i YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund).[2]

Delta
Offisielt navnDelta - en yrkesorganisasjon i YS
TypeForening/lag/innretning
Org.nummer970 217 215
Stiftet1898[1]
LandNorge
HovedkontorOslo
Medlem avYrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Medlemmerover 90 000
Nettsteddelta.no (no)

Deltas medlemmer jobber i en rekke yrker innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Deltas visjon er å skape balanse i arbeidslivet.

Delta Ung er Deltas ungdomsorganisasjon som sørger for at unge medlemmers interesser i jobb, skole og utdanning blir tatt vare på.[3]

Delta har hovedkontor i Oslo og er delt inn i seks regioner med totalt ni kontorer. Hovedkontoret ivaretar sentrale oppgaver for Delta i forbindelse med opplæring, forhandlinger, juridiske tjenester og medlemsservice. Regionkontorene arbeider med opplæring og veiledning av Deltas tillitsvalgte i regionen, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Regionkontoret arbeider også med praktisk tilrettelegging av lokale og regionale aktiviteter.[4]

Historie Rediger

Deltas historie startet i 1890 da Bestillingsmennenes forening i Kristiania ble etablert. Foreningen organiserte da «uniformsyrkene», som politi- og branntjenestemenn, underoffiserer, lavere funksjonærer i post-, telegraf- og tolletaten, vaktmestere, oppsynsmenn og noen lærere.

 • I 1898 ble Bestillingsmennenes Landsforening stiftet av foreningene i Kristiania, Kristiansand, Bergen og Trondheim. I 1936 gikk Bestillingsmennenes Landsforbund sammen med en del kontorfunksjonærforeninger om å stifte Kommunal Funksjonærenes Landsforbund, KFL.
 • I 1951 etablerte KFL sammen med fire andre forbund Funksjonærenes Sentralorganisasjon (FSO). Sentralorganisasjonen bestod frem til 1965 og gjenoppsto som modell for YS 13 år senere.
 • I 1985 endret organisasjonen navn fra KFL til KFO – Kommunalansattes Fellesorganisasjon. I 2000 ble en ny struktur vedtatt og fra 1. januar 2001 het KFO bare KFO, som en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting.
 • I 2007 endret organisasjonen navn fra KFO til Delta.

Beslutningsorganer Rediger

Representantskap: Deltas høyeste besluttende myndighet er representantskapet. Representantskapet består av representanter for fylkene, yrkes- og bransjeorganisasjonene, selvstendige virksomhetsledd og hovedstyret. Representantskapes møtes årlig. Mellom representantskapets møter er det hovedstyret som leder Delta.[5]

Hovedstyre: Deltas hovedstyre velges av representantskapet for fire år. Hovedstyret er høyeste besluttende organ mellom representantskapets møter. Hovedstyret består av politisk ledelse, valgkretsens representanter, en representant fra Delta Ung og ansattrepresentanter.

Ledere Rediger

2022 - 2024

26. oktober 2022 ble Lizzie Ruud Thorkildsen valgt til nestleder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), og gikk av som leder i Delta. Fra 26. oktober 2022 har Delta derfor følgende ledelse:

Leder: Trond Ellefsen

Første nestleder: Marit Solheim

2020 – 2024:

Leder: Lizzie Ruud Thorkildsen

Første nestleder: Trond Ellefsen

Andre nestleder: Marit Solheim

2016 – 2020:

Leder: Erik Kollerud fram til oktober 2018 da han ble YS-leder. Lizzie Ruud Thorkildsen overtok som leder i Delta.

Første nestleder: Lizzie Ruud Thorkildsen fram til hun overtok som leder i oktober 2018. Da ble Trond Ellefsen første nestleder.

Andre nestleder: Trond Ellefsen fram til han ble nestleder fra oktober 2018.

Yrkesorganisasjoner Rediger

Til sammen 22 yrkes- og bransjeorganisasjoner er tilsluttet Delta.[6]

 • Administrasjon og ledelse i Delta: En yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting.
 • Aktivitørforbundet i Delta: Organiserer aktivitører med godkjent utdanning, alle som jobber aktivitørfaglig, samt studenter, elever og lærlinger innenfor aktivitørfaget.
 • Ambulanseforbundet i Delta: Organiserer ambulansearbeidere, paramedicutdannede, ambulansepersonell, elever, studenter og lærlinger.
 • Audiografforbundet (NAF): Audiografer, audiometriassistenter ansatt før 1989 og audiografstudenter kan bli medlemmer i NAF.
 • Brannforbundet i Delta: Organiserer ansatte på alle nivåer og avdelinger innenfor brann- og redningstjenesten.
 • Delta Energi: En bransjeorganisasjon for ansatte i energisektoren, uansett hvilket tariffområde de omfattes av.
 • Delta Oppvekst: Organiserer barnepleiere, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og pedagoger i barnehage, skole og skolefritids-ordningen, ungdomsklubber og institusjoner.
 • Fotterapeutforbundet: En yrkesorganisasjon for autoriserte fotterapeuter i Norge.
 • Helsefagarbeiderforbundet: Organisasjonen for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter som jobber med pasienter og andre som er ansatt innen helse- og sosialsektoren. Elever og studenter er også velkomne som medlemmer.
 • Helsesekretærforbundet i Delta (NHSF): En yrkesorganisasjon for autoriserte helsesekretærer og andre medarbeidere i medisinsk kontortjeneste i sykehus, i primær- og bedriftshelsetjenesten eller i andre helse- og sosialtjenester. Det er ingen krav om autorisasjon for å være medlem. NHSF har også et tilbud til elever, yrkespassive og honnørmedlemmer.
 • IT forbundet i Delta: Medlemmer jobber i en IT-bedrift eller en IT-avdeling. Organisasjonen er også åpen for elever og studenter.
 • Kirkeansatte i Delta: Organiserer menighetssekretærer, daglige ledere/menighetsforvaltere, menighetsansatte, kirke-/kirkegårdsansatte, diakoner, kateketer, kirkemusikere, kirkeverger og annet administrativt personell ved menighetskontor, kirkevergekontor, bispekontor eller i kirkelige organisasjoner samt elever og studenter innen disse områdene.
 • Kost- og ernæringsforbundet: Den eneste yrkesorganisasjonen innenfor ernæringsbasert matlaging. Kost- og ernæringsforbundet tilbyr medlemskap til alle som arbeider med matomsorg, bl.a. institusjonskokker, kostøkonomer etc.
 • Kulturforbundet: En yrkesorganisasjon for alle som jobber innen kultur i Norge. Kulturforbundets medlemmer arbeider bl.a. ved kulturkontorer i kommuner og fylker, bibliotek, museer, musikk-/kulturskoler, ungdomsklubber, kulturhus/konserthus, kinoer, kulturinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og kulturorganisasjoner.
 • Lærernes Yrkesforbund (LY): En fagforening som organiserer arbeidstagere innenfor undervisning i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat sektor.
 • Miljø og utvikling i Delta: Medlemmene i Miljø og utvikling i Delta er ansatt i det offentlige og arbeider med planlegging, forvaltning og utvikling innenfor landbruk, næring og miljø, kommunal- og regional planlegging, teknisk sektor og Mattilsynet.
 • Norsk Ernæringsfaglig Forening (NEFF) i Delta: Medlemmene med bachelorgrad og/eller mastergrad i ernæring som arbeider innenfor offentlig tjenesteyting og forvaltning, i privat næringsliv og som selvstendig næringsdrivende. Organisasjonen er også åpen for studenter.
 • Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT): Organiserer nevrofysiologiteknikere/ingeniører som jobber på et klinisk nevrofysiologisk laboratorium eller som jobber med EEG, samt autopsiteknikere/preparanter både ved avdeling for patologi ved lokale sykehus og universitetssykehus, teknikere ved rettsmedisinske seksjoner og anatomiske institutter.
 • Portørene: Portørene har et yrkesfaglig tilbud til alle som arbeider med portøroppgaver.
 • Service & Drift – en yrkessammenslutning i Delta (SD): Teknisk driftspersonell, renholdere, landbruksvikarer og trafikkansatte får et yrkesfaglig tilbud gjennom medlemskap i TY.
 • Tannpleierforbundet i Delta: et faglig fellesskap for tannpleiere i Delta og organiserer autoriserte tannpleiere og studenter ved tannpleierutdanningene.

Organisasjonsledd i Delta Rediger

Deltas medlemmer er tilknyttet organisasjonsledd med utgangspunkt i arbeidsplass.[7] Fordi arbeidslivet er ulikt organisert finnes det også ulike typer av organisasjonsledd i Delta. Den vanligste typen er lokalt ledd, som samler medlemmer i en kommune eller en annen type arbeidsgiver, for eksempel et helseforetak.

På arbeidsplassen og i det lokale leddet blir medlemmene ivaretatt av tillitsvalgte som samtidig er ledere av det lokale leddet. Noen ganger er arbeidsplassen spredd over hele landet, og organisasjonsleddet kan da være et nasjonalt virksomhetsledd.

Noen virksomhetsledd har større grad av selvstendighet, og er organisert som egne medlemsorganisasjoner. Disse er:

 • Delta i Trygg Trafikk: Organiserer ansatte i Trygg Trafikk, både sentralt på Hovedkontoret i Oslo og ute i distriktene.
 • Delta Vinmonopolet
 • Delta Hav – tidligere Fiskeridirektoratets og Havforskningsinstituttets Tverrfaglige Forening (FHTF): Organiserer ansatte hos arbeidsgivere med tilknytning i Fiskeridirektoratet eller Havforskningsinstituttet. Delta Hav ble dannet 29. juni 2015, og er slik sett en relativt ung og ny forening.
 • Delta Jernbane
 • Delta Landbruksdirektoratet: for alle tilsatte i Landbruksdirektoratet uansett stilling og utdannelse.
 • Delta Luftfart (tidligere Stafo Luftfart): Medlemmer i Avinor, Stord lufthavn, OSL, forsvaret og i Luftfartstilsynet.
 • Delta Norec (tidligere Fredskorpset): Statlig forvaltningsorgan, en virksomhet under Utenriksdepartementet. Medlemmene er høyt utdannet innen ulike fagfelt, som for eksempel samfunnsvitenskap, økonomi, sosiologi og pedagoger.
 • Delta Norges Blindeforbund: Organiserer arbeidstakere fra alle yrkesgrupper i Norges Blindeforbund.
 • Delta Samfunnssikkerhet: Organiserer medlemmer fra fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap, i hovedsak ansatte i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret.
 • Delta Statens havarikommisjon for transport (SHK): Organiserer ansatte ved Statens havarikommisjon for transport. Medlemmene omfatter personell fra flere transportavdelinger og administrasjonen.
 • Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF): Organiserer ansatte i kriminalomsorgen (sektor Stat) som har personal og/eller fagansvar samt ansvar for metode og innhold (sosialfaglig) og fritidsledere med selvstendig beslutningsmyndighet.
 • Norsk toglederforening (NTF): En fagforening for togledere og andre med toglederkompetanse i Jernbaneverket.
 • NRKs Tverrfaglige Forening (TF)
 • Redningstjenestens Personalforening (RTPF): Organiserer tilsatte ved hovedredningssentralene for Nord- og Sør-Norge.
 • Signal- og Teleteknikernes Forening (STF): En landsomfattende forening som organiserer tilsatte innen fagområdene Signal- og IT/Tele ved Jernbaneverket og Baneservice.
 • UDLAF – Utenriksdepartementets lokalansattes forening
 • Utrykningsfartøyenes Forening (UFF)

Selvstendige organisasjoner i Delta Rediger

Referanser Rediger

 1. ^ delta.no[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ «Om Delta». Delta (norsk). Besøkt 25. mars 2022. 
 3. ^ «Delta Ung». Delta (norsk). Besøkt 25. mars 2022. 
 4. ^ «Delta - en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting». Delta (norsk). Besøkt 25. mars 2022. 
 5. ^ «Deltas representantskap». Delta (norsk). Besøkt 25. mars 2022. 
 6. ^ «Yrkesorganisasjoner og yrkesfaglig arbeid i Delta». Delta (norsk). Besøkt 19. januar 2021. 
 7. ^ «Medlemsorganisasjoner i Delta». Delta (norsk). Besøkt 19. januar 2021. 

Eksterne lenker Rediger