Trolldom

lovbrudd under hekseprosessene
For musikalen Trolldom, se Trolldom (musikal)

Trolldom var den juridiske betegnelsen på trolldoms- og hekserikriminalitet, altså lovbrudd, i den tidsperioden hekseprosessene pågikk. Disse varte fra 1400-tallet til 1700-tallet, men de fleste sakene foregikk etter reformasjonen, i det som kalles tidlig nytid. I dagligtale i dag brukes begrepet «trolldom» ofte om ulike typer magi, både tradisjonell svartekunst og andre trolldomskunster som kunne påvirke omgivelsene gjennom overnaturlige krefter, og moderne tryllekunster.[2] Magi kan også omfatte okkultisme, spiritisme og annet.

Vannprøven (på latin judicium aquae frigidae) var et gammelt rettsmiddel for å avgøre skyld. Metoden ble også brukt under de europeiske trolldomsprosessene på 1500- og 1600-tallet, da gjerne kalt «heksesvømming» eller «heksebad».[1] Fløt de mistenkte, var de skyldige, sank de, var de uskyldige. .

I Norge var omfanget av hekseprosessene størst fra slutten av 1500-tallet og gjennom hele 1600-tallet. Den første kjente trolldomssaken i Norge ble ført i 1325, men denne hadde et annet preg enn dem vi kjenner fra 1500-tallet og senere. De siste dødsdommene for trolldom i Norge, ble avsagt på 1690-tallet. På 1700-tallet ble det ført flere trolldomssaker, men ingen av dem endte med dødsdom. Alt i alt ble det ført rundt 900 trolldomssaker i Norge og dokumenter for 650 av disse er samlet. I Norge foregikk spesielt streng forfølgelse av angivelige trollfolk i Finnmark, der primært norske kvinner var utsatt.[3] 91 mennesker ble henrettet i løpet av 1600-tallet under trolldomsprosessene i dette området.[4][3] Kildene til trolldomsprosessene i Finnmark er utgitt i full tekst i bokform.[5] Steilneset Minnested i Vardø er bygd til minne om ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark.[4] De som ble dømt til døden for trolldom i Norge, ble i mange tilfeller brent på bål.

MagiRediger

Magi kan defineres som rituelle handlinger med den hensikt å få overnaturlige makter til å gripe inn i jordiske forhold. Ordet stammer fra det romerske ordet «Magus» som ble brukt til å beskrive sassanid-persiske prester. I magien er enkeltmennesket en aktivt deltagende part med mulighet til å påvirke maktene; motsatt religionen, der mennesket bare kan be om Guds eller gudenes velvilje. Tradisjonelt skilles det mellom nyttemagi og skademagi.

Middelalderens lover forbød skademagi (latin maleficium, flertall maleficia), mens nyttemagi som signing, helbredelse og lignende ble tolerert. Det nye synet på magi slo gjennom i lovverk og rettspraksis over hele Europa i løpet av 1500-tallet. I Norge gjaldt middelalderlovene i det store og hele til 1697, mens spesielle bestemmelser om trolldom ble utferdiget på 1580-tallet og i 1618.

I senmiddelalderen utviklet teologene et nytt syn på magi. Nå ble all magi – også den som var ment å tjene til det gode; for eksempel hebredelse av folk og dyr, godt vær, jakt og fiskefangst – sett på som djevletilbedelse.

ForbryterenRediger

«Trollfolk», kjønnsspesifisert som «trollkvinne» eller «trollmann», var betegnelsen på forbryteren, også i Christian V's Norske Lov (1687‚ gyldig frem til 1840-tallet). I det norske språk blir ikke ordene «heks» (tysk: Hexe) og «hekseri» tatt i bruk før etter at de alvorligste hekseprosessene hadde opphørt. I antropologien har «hekseri» og «trolldom» forskjellig betydning, men i mange andre fagområder er «hekseri» et fellesbegrep.

Forestillinger om trollfolk i hekseprosessenes tid, var en blanding av folketro og teologi. En trollmann/trollkvinne eller heks hadde fått magiske evner gjennom en djevlepakt. Idéen om djevlepakt hørte til en omfattende lærd europeisk doktrine kalt demonologi.[6] Dette tankegodset spredet seg over hele Europa og fikk stor betydning for omfanget av trolldomsprosesser, også i Europas periferi, Finnmark.[7] Hekseri eller trolldom omfattet onde, skjulte handlinger som skjedde ved at en ond kraft virket gjennom et menneske og skadet et annet. Den personen som forårsaket skadene behøvde ikke å være klar over det selv, og han/hun trengte ikke å ha noe ønske om å skade noen.

Anklager om trolldom rammet ofte utøvere av nyttemagi, som signere eller sjamaner. Det var ofte kvinner som ble anklaget for trolldom, men i områder der tradisjonell magi ble utøvd av menn, var de mannlige «heksene» i flertall. I Norge og det nåværende Sverige (Finland og de baltiske besittelsene unntatt) var kvinneandelen blant de dømte ca. 75 %. Dette svarer til det antatte gjennomsnittet for Europa. Variasjonene er imidlertid så store (og kildegrunnlaget så tilfeldig) at det er vanskelig å hevde at forholdene i Norden er representative. Det som er klart, er at trolldomsprosessene i hovedsak rammet kvinner, for eksempel i Skottland var det 84 % kvinner blant de anklagede, og i Finnmark tilsvarende 82 % kvinner.[8]

Forbrytelsen og lovgrunnlagetRediger

 
Hekseskala, Oudewater, Nederland

Trolldom ble ansett som en av tidens mest alvorlige forbrytelser. Trolldommens verste form var diabolismen, der det var inngått en pakt med djevelen. I den mest intense tiden med trolldomsprosesser ble folk også dødsdømt for signeri, det vil si rituelle former for folkemedisin (healing) og hvit magi.

Anklagede hekser i Norge ble dømt av ordinære rettsinstanser, og ikke av egne heksedomstoler. De nordiske (og britiske) lovene skilte seg fra de fleste europeiske, ved at rettssystemet var akkusatorisk – d.v.s. basert på anklage. Anklagen ble gjerne fremsatt av en privatperson. Den anklagede måtte fri seg fra anklagen ved ed. Dersom den tiltalte fikk støtte av et utvalg sambygdinger, naboer eller ligende, var han eller hun, juridisk sett, uskyldig. Dette systemet førte til en stor andel frikjennelser – men også til sosial skjevhet, i det et godt rykte og en trygg, sosial posisjon kunne være avgjørende. Outsiderne var ille ute.

I perioden 1584 til 1617 hadde Norge en av Europas strengeste lover i heksesaker – i denne perioden var det også dødsdom for signeri. I oktober 1617 ble det vedtatt en ny lov mot trolldom i Danmark og Norge. Her ble rette trollfolk definert som «de som har bebundet seg eller omgåes med djevelen» – altså diabolisme. Ifølge denne loven skulle staffen for signeri heretter være landsforvisning og bot. Likevel forekom det dødsdommer uten anklage om diabolisme, også senere.

I de fleste europeiske land var rettssystemet inkvisistorisk. Det vil si at myndighetene iverksatte forhør av mistenkte. Tilståelser ble fremtvunget både ved tortur og ved psykisk press. Også i disse landene ble de fleste hekser dømt av verdslige rettsinstanser.

På 15- og 1600-tallet vedtok en rekke europeiske land egne trolldomslover, ofte hjemlet direkte ut fra bibelen. For eksempel viste Martin Luther til 2. Mosebok 22,18; «En trollkvinne skal ikke leve», og påbød at trollkvinner skulle brennes. Derfor heter det i Danske og Norske Lov av 1683 og 1687 (artikkel 6-1-9): «Befindis nogen Troldmand, eller Troldquinde, at have forsvoret Gud og sin hellige Daab og Christendom, og hengivet seg til Diævelen, den bør levendis at kastes på ilden og opbrændis.» Trolldomslovene i Norge ble offisielt opphevet først i 1842. Det hevdes for øvrig at det hebraiske (originalspråket til Det gamle testamentet) ordet Chasaph er ukorrekt oversatt. Det skal visstnok bety giftmorderske og ikke trollkvinne.

Heksehammeren, Malleus Maleficarum, fra 1486 har spilt en stor rolle innenfor moderne hekseforskning. Det er imidlertid usikkert i hvor stor grad den (og lignende skrifter) var kjent i samtiden. Boken gjengir lærde oppfatninger, som i mange tilfeller står fjernt fra lov og rettspraksis, for eksempel i Norge.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

 • Reidun Laura Andreassen & Liv Helene Willumsen (red.): Steilneset Minnested. Kunst Arkitektur Historie. Stamsund 2014 ISBN 978-82-8104-245-2
 • Bengt Ankarloo & Gustav Henningsen (red.): Early Modern European Witchcraft. Centres and Peripheries. [Oversettelse av Häxornas Europa 1400–1700: Historiska och antropologiska studier. Lund 1987]. Oxford 2001. ISBN 0-19-820388-8
 • Lara Apps & Andrew Gow: Male witches in early modern Europe. Manchester & New York 2003.
 • Ragnhild Botheim: Trolldomsprosessane i Bergenhus len 1566–1700. Hovedoppgave i historie – Universitetet i Bergen, 1999. PDF i fulltekst fra UIB
 • Stuart Clark (red.): Languages of Witchcraft. Narrative, Ideology and Meaning in Early Moderen Culture. Houndmills & New York 2000.
 • Rune Blix Hagen: Hekser – Fra forfølgelse til fortryllelse. Oslo 2003
 • Rune Blix Hagen: Dei europeiske trolldomsprosessane ISBN 978-82-521-7016-0
 • Linda Oja: Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600– och 1700-talets Sverige. Stockholm/Stehag 1999/2000.
 • Liv Helene Willumsen: Dømt til ild og bål. Stamsund 2014 ISBN 978-82-8104-203-2
 • Liv Helene Willumsen: Steilneset. Minnested over ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark. Oslo 2011. ISBN 978-82-998059-0-2
 • Liv Helene Willumsen: Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift. Bergen 2010 ISBN 978-82-7959-151-1

ReferanserRediger

 1. ^ Oppslagsordet «Vannprøven» i Store norske leksikon (fri gjenbruk av tekst)
 2. ^ Oppslagsordet «trolldom» i Det Norske Akademis ordbok
 3. ^ a b Willumsen, Liv Helene (2013). Dømt til ild og bål. Stamsund: Orkana. s. 272–282. ISBN 978-82-8104-203-2. 
 4. ^ a b Andreassen og Willumsen (2014). «1-12». Steilneset Minnested. Kunst Arkitektur Historie. Stamsund: Orkana. s. 1–146. ISBN 978-82-8104-245-2. 
 5. ^ Willumsen, Liv Helene (2010). Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift. Bergen: Skald. s. 1–420. ISBN 978-82-7959-151-1. 
 6. ^ Willumsen, Liv Helene (2013). «1». Dømt til ild og bål. Stamsund: Orkana. s. 16–18. ISBN 978-82-8104-203-2. 
 7. ^ Willumsen, Liv Helene (2011). Steilneset. Minnested for ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark. Oslo: Statens vegvesen, Nasjonale Turistveger, Varanger Museum. s. 20–98. ISBN 978-82-998059-0-2. 
 8. ^ Willumsen, Liv Helene (2013). «3, 9». Dømt til ild og bål. Stamsund: Orkana. s. 79–80, 266. ISBN 978-82-8104-203-2. 

Eksterne lenkerRediger