Smaale(h)nene (De smaa le(h)ne under Akershus) er en samlebetegnelse på en del små len, som i geografisk utbredelse tilsvarer dagens Østfold fylke, med unntak av tidligere kommuner Askim, Eidsberg og Trøgstad. Det var således ikke å oppfatte som en felles administrativ enhet som andre len i Norge, og de ble regnet som underlen av hovedlenet Akershus.

Kart over Viken i middelalderen. Smaalenene utgjør sydlige del av Vingulmark

Fra norrøn tid og inn i sen middelalder var området en del av Vingulmark, et av de fire historiske fylkene som til sammen utgjorde det gamle landskapet Viken rundt Oslofjorden. Omkring grunnleggelsen av Borg i året 1016, ble Borgartinget utskilt fra Eidsivatinget og omfattet Vingulmark, Grenafylke, Vestfold, og Ranafylke. Ved sysselinndelingens opprettelse fikk området navn etter tingstedet og byen Borg, dvs. Borgarsysla, med unntak av Enningdalen som lå under Ranrikesysla og Mossedalen som lå under Oslosysla. Det bestod av 16 skibreder.

Rundt år 1500 ble de gamle norske syslene og skipreidene slått sammen til len. De fleste av lenene tilsvarte omtrentlig dagens fylker, men ikke i Borgarsysla. Ettersom dette var en rik og fruktbar region, ble det ved utgangen av senmiddelalderen et attraktivt distrikt for dansk lavadel. Områder så små at de knapt holdt liv i en friherre vest for Langfjellene var store nok til å brødfø "et dusin baroner" her øst for Viken. I takt med at danskekongen delte ut besittelser med rund hånd, ble lenene mindre og mindre og mange av de gamle skipredene i Borgarsysla ble til egne små len, ofte benevnt De smaa lene under Akershus.

I 1537 var det i alle fall elleve len i Smaalenene, og grenser og antall endret seg stadig i årene som fulgte, men store deler av Østfold ble i det daglige styrt av fogdene til lensherrene på Akershus. Enkelte av smålenene ble i tiden etter 1570 slått sammen til større enheter, og lensinndelingen i Smaalenene stabiliserte seg rundt 1630 på 7 len.

Etter amtsforordningen i 1662 ble De små lene samlet til et ordinært amt i Smaalenenes amt i perioden 1671-1918.

Len i 1593 rediger

(Sannsynligvis bare de viktigste)

Forleninger i 1630 rediger

Forleninger i 1657 rediger

Det kommende amtområdet bestod av følgende len eller fogderier:

Ved fredsavtalene i Roskilde i 1658 og Roskilde i 1660 ble Båhuslen avstått til Sverige. Enningdalens sogn var i geistlig henseende et anneks til Naverstad i Båhuslen, men ble i verdslig henseende regnet til Id, og ble derfor unntatt fra avståelsen og lagt til Idde og Marker len.