Logaritmefunksjonen med ulike grunntall. Rød bruker grunntall 2, grønn bruker grunntall e, blå grunntall 10 og cyan bruker grunntall ½.

Logaritmen med grunntall b til et tall a er den eksponenten c som grunntallet må opphøyes i for å gi tallet:

Grunntallet kalles også basis for logaritmen. Tallet a er antilogaritmen. Logaritmer med grunntall lik eulertallet e kalles naturlige logaritmer, mens briggske logaritmer bruker grunntallet 10. Også grunntallet 2 er vanlig brukt.

Desimaltallene i en logaritme blir betegnet mantissen, mens heltalsverdien kalles karakteristikken. For en logaritmeverdi lik 3,2727 er karakteristikken lik 3 og mantissen er 0,2727.

For et fast grunntall kan logaritmen betraktes som en funksjon av argumentet x og kalles da for logaritmefunksjonen:

.

Bruk av logaritmerRediger

Logaritmefunksjonen er en av de såkalte elementære grunnfunksjonene og har stort bruksområde i mange deler av matematikk og fysikk. For reelle positive verdier defineres logaritmefunksjonen som den inverse funksjonen til eksponensialfunksjonen. I det briggske logaritmesystem er således logaritmen til en million lik 6 fordi 106 = 1 000 000. Definisjonen av funksjonen kan utvides slik at den gjelder også for komplekse verdier av argumentet.

Før innføring av lommekalkulatoren var logaritmer viktige for å forenkle mange praktiske regnestykker: Beregningsuttrykk som bare inneholder multiplikasjon og divisjon kan ved hjelp av logaritmer forenkles til uttrykk som bare inneholder addisjon og subtraksjon. Trykte logaritmetabeller var i mange år et viktig hjelpemiddel for komplekse beregninger. Charles Babbage utviklet forløperen til dagens regnemaskiner nettopp for å kunne generere logaritmetabeller. Også regnestaven er basert på bruk av logaritmer.

Logaritmer er også praktisk fordi mange fysiske størrelser varierer innen svært vide grenser. Eksempler:

  • Et supervulkanutbrudd med en kan være en million ganger kraftigere enn et lite utbrudd. Derfor kan vi si at de to utbruddene har en vulkansk eksplosivitetsindeks (VEI) på henholdsvis 8 og 2.
  • Øredøvende larm på f.eks. et diskotek eller en konsert eller ved en sandblåsemaskin kan være en billion (en million millioner, eller 1012) ganger så sterk som den svakeste lyd et menneske kan høre. Derfor har vi definert at den siste har et lydtrykk på 0 Bel, og den øredøvende larmen 12 Bel. Istedenfor bel har en så innført desibel (dB) og lagt til en A for en skala som er veid etter de frekvensene vi hører best, slik at den svakeste lyden og den øredøvende larmen er på henholdsvis 0 og 120 dBA.

Adjektivet logaritmisk brukes for å beskrive en tilknytning til logaritmer, for eksempel at det som omtales har en egenskap som varierer logaritmisk. I en logaritmisk skala er et avstand langs skalaen mellom tallet 1 og et tall a proporsjonal med logaritmen til a. En logaritmisk spiral er er kurve der vinkelen til et punkt er proporsjonal med logaritmen til radien til punktet.

NotasjonRediger

Logaritmen med grunntall b til et tall a skrives normalt logb a, men dersom grunntallet er underforstått kan dette forenkles til log a. Standarden ISO 31-11 anbefaler følgende notasjon:

For logaritmer med grunntall 2:

 

For briggske logaritmer:

 

For naturlige logaritmer:

 

Logaritmen skrives som regel uten parentes rundt argumentet a, som vist i eksemplene over. Antilogaritmen skrives

 

Definisjon av logaritmefunksjonen for reelle tallRediger

Eksponensialfunksjonen er generelt definert ved

 

der grunntallet b er et positivt reelt tall. Verdimengden til denne funksjonen er lik mengden av positive reelle tall. Siden funksjonen er injektiv har den definert en invers funksjon som har definisjonsmengde lik mengden av positive reelle tall og som blir betegnet logaritmefunksjonen:

 .

Fra definisjonen følger identiten

 .

Den naturlige logaritmen kan også defineres ved det følgende bestemte integralet:

 

Et annet alternativ er bruk av grenseverdien

 

Egenskaper og regler for logaritmerRediger

Utdypende artikkel Liste over logaritmeidentiteter

De følgende identitetene gjelder for logaritmer med et vilkårlig grunntall. For å forenkle notasjonen er derfor grunntallet b utelatt der det ikke er strengt nødvendig.

Grunnleggende egenskaperRediger

For alle grunntall gjelder det at logaritmen til tallet 1 er lik null:

 

Logaritmen til grunntallet er lik 1:

 

Logaritmefunksjonen er strengt voksende for grunntall større enn 1 og strengt minkende for grunntall mindre enn 1.

Første logaritmesetningRediger

 

Logaritmen til et produkt er lik summen av logaritmene til faktorene.

Beviset bygger på den følgende identiteten for eksponensialfunksjonen:

 

Her er u og v vilkårlige tall, så ved å definere

 
 

og sette inn i identiten over, så er

 

Fra definisjonen av logaritmen er

 

Tilsammen gir dette

 

Andre logaritmesetningRediger

 

Logaritmen til en brøk er lik logaritmen til telleren minus logaritmen til nevneren.

Beviset følger samme form som for første logartimesetning, ved hjelp av identiteten

 

Tredje logaritmesetningRediger

 

Logaritmen til en potens er lik eksponenten ganger logaritmen til grunntallet.

Relasjon mellom logaritmer med ulike grunntallRediger

Sammenhengen mellom to logaritmer med grunntall henholdsvis lik a og b er gitt ved

 

Derivasjon av logaritmefunksjonenRediger

Den deriverte av den naturlige logaritmen er gitt ved

 

For logaritmen med generelt grunntall b gjelder derivasjonsregelen

 

Logaritmisk derivasjonRediger

Såkalt logaritmisk derivasjon utnyttest ofte for funksjoner som består av kompliserte produkt:

 

Denne regelen følger av kjerneregelen for derivasjon brukt på funksjonen    .

AntiderivertRediger

Den antideriverte til den naturlige logaritmen er gitt ved uttrykket

 

For logaritmer med andre baser gjelder

 

Eksempel på bruk av logaritmerRediger

 
Logaritmetabell i håndboka Abramowitz og Stegun.

Anta at en trenger å beregene det følgende talluttrykket for x, og bare har en logaritmetabell til hjelp:

 

Siden en logaritmetabell typisk tabulerer logaritmene for tallverdiene mellom 1 og 10, kan en først utføre en liten omskriving av uttrykket:

 

Fra dette følger det ved hjelp av regneregler for briggske logaritmer

 

Fra en logaritmetabell kan en finne verdiene

 

Ved å utføre addisjonene og subtraksjonen i uttrykket over finner en

 

Fra en tabell over antilogaritmer finner en for mantissen

 

Tilsammen gir dette

 

Rekkeutviklinger for logaritmefunksjonenRediger

Det eksisterer mange kjente rekkeutviklinger som involverer naturlige logaritmer:

 

Den første rekka er taylorrekka til logaritmefunksjonen, og denne rekka kalles også Mercator-rekka eller Newton-Mercator-rekka, etter Gerhard Mercator og Isaac Newton.

Logaritmer med komplekse argumentRediger

Logaritmefunksjonen kan utvides til å være definert for komplekse verdier av argumentet z, gjennom definisjonen

 

Her er z er komplekst tall, og logaritmen er også et komplekst tall. Funksjonen   er argumentet til det komplekse tallet, og i er den imaginære enheten.

For komplekse argument er logaritmefunksjonen ikke entydig, fordi argumentet kan inneholde et vilkårlig multiplum av  . Skriver en det komplekse tallet på polarformen

 

så kan den komplekse logaritmen skrives som

 

Her er k et vilkårlig heltall. Den såkalte prinsipalverdien av logaritmefunksjonen er gitt for k = 0, når

 

For relle positive argument er den komplekse logaritmen lik den naturlige logaritmen.

Den komplekse logaritmen oppfyller første og andre logaritmesetning, men ikke den tredje.

HistorieRediger

 
John Napier (1550-1617)

Begrepet logaritme ble innført av John Napier i boka Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio publisert i 1614. Napier var en skotsk landadelsmann med spesiell interesse for tall-beregninger og trigonometri. Ifølge eget utsagn hadde han arbeidet med logaritmene i over tjue år før han publiserte resultatene.

LitteraturRediger

  • O.F.Olden, S.K.Østratt: Matematiske og fysiske tabeller, Aschehoug, 1970.
  • M.Abramowitz, I.Stegun (1964). Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables. Dover Publications. ISBN 0-486-61272-4. 
  • C.B.Boyer (1968). A history of mathematics. Princton, USA: John Wiley & Sons, Inc. ISBN ISBN 0-691-02391-3 Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp). 

Eksterne lenkerRediger

 
Forklaring av logaritmer i Encyclopædia Britannica fra 1797.