Åpne hovedmenyen
En skrulinje eller helix

En kurve er i matematikk et endimensjonalt geometrisk objekt, en kontinuerlig samling av punkt i det reelle rommet Rn eller i det komplekse rommet Cn. Kurven kan betraktes som banen til et punkt som beveger seg. Kurven har lengde, men ikke bredde eller dybde. Ordet kurve stammer fra det latinske linea curva, med betydning krum linje.

Kurver har mange anvendelsesområder, både i matematikk og i andre fagområder. Studiet av kurver inngår i mange deler av matematikk, slik som i matematisk analyse, i geometri og i topologi. En lang rekke kurver har egne navn, og figuren til venstre viser en skrulinje, også kalt en helix.

En kurve i det tre-dimensjonale rommet kan lokalt karakteriseres ved en tangentretning, en krumning og en torsjon. Tangenten er en vektor som peker i retningen langs kurven. Krumningen indikerer hvor fort tangentretningen endrer seg. Torsjonen er et mål på om kurven er plan eller om den vrir seg ut av et plan. Sammenhengen mellom tangent, krumning og torsjon er gitt ved Frenets formler, også kalt Frenet-Serrets formler.

Bregrepet linje blir av og til brukt synonymt med en kurve (krum linje), av og til synonymt med en rett linje. En rett linje er et spesialtilfelle av en kurve.

For reelle funksjoner blir ordet kurve også brukt synonymt med grafen til funksjonen. Denne bruken er også reflektert i sammensetninger som «glemselskurve» og «feberkurve».

Definisjon av en kurveRediger

En kurve i det tredimensjonale rommet R3 kan kalles en romkurve og kan beskrives ved hjelp av en parametrisering på forma[1]

 

Parameterområdet T er et intervall i R. En alternativ skriveform er

 

Når en av disse funksjonene er lik null, oppstår en plan kurve.[2]

Et eksempel på en slik parametrisering, er heliksen. Den kan defineres ved parametriseringen

 

når dens akse velges langs z-aksen.

Det eksisterer ofte mange valg av parametriseringer for en gitt kurve. Parameteren t kan for eksempel representere tiden som går når et punkt beveger seg langs kurven eller representere avstanden langs kurven fra et gitt startpunkt.

Hvilke egenskaper funksjonene x(t) , y(t) og z(t) må oppfylle for å definere en kurve har historisk vært omstridt. Kontinuitet i funksjonene er et nødvendig vilkår, men ikke tilstrekkelig. Ofte vil en anta at de førstederiverte av funksjonene er kontinuerlige eller har et endelig antall diskontinuiteter. Punkt der alle de tre deriverte av x, y og z med hensyn på t samtidig er lik null kalles singulære punkt. Alle andre punkt er regulære punkt.

Implisitt definisjonRediger

En romkurve kan også defineres implisitt ved hjelp av to ligninger

 

som vanligvis er polynomer. Hver av ligningene definerer en flate i rommet, og kurven er dermed definert som samlingen av punkt som ligger på begge flatene, det vil si langs skjæringslinjen mellom flatene. I og med at to flater kan ha flere adskilte skjæringslinjer, trenger ikke en implisitt definisjon å være entydig. Denne mer generelle definisjonen fremstiller en kurve som en endimensjonal varietet.

For eksempel, kjeglesnitt er kurver som framkommer som skjæringslinjer når en kjegle snittes med et plan. Denne familien av plane kurver omfatter sirkel, ellipse, parabel og hyperbel. De to følgende ligningene definerer implisitt en ellipse i planet z = 4:

 

Skjæres kjeglen med andre plan, oppstår andre kjeglesnitt.

Plane kurverRediger

Kurver som representerer grafen til en funksjon, kan defineres enkelt ved y = f(x) og er derfor en plan kurve. Det er ekvivalent med parametriseringen

 

En kurve i planet kan defineres implisitt ved en enkelt ligning av typen

 

Er funksjonen på venstre side et polynom, sies løsningen av ligningen å være en algebraisk funksjon. Den fremstiller en algebraisk kurve i planet.

Unikursale kurverRediger

En parameterfremstilling x = φ(t ), y = ψ(t ) av en plan kurve, sies å være unikursal når det to funksjonene er rasjonale, det vil si brøker av polynom i parameteren t.[2] Et enkelt eksempel er parabelen y = x2 som kan parametriseres som x = t, y = t2. Mer interessant er parametriseringen

 

av sirkelen x2 + y2 = 1. Det tilsvarer parametriseringen

 

av hyperbelen x2 - y2 = 1. Alle kjeglesnitt er unikursale. Matematisk tilsvarer det at de er kurver med genus g = 0.

Kurvetyper og egenskaperRediger

 
En stykkevis glatt curve

En kurve er en plan kurve dersom hele kurven ligger i et plan. Alle kurver i R2 er plane kurver.

En kurve er lukket dersom startpunktet og endepunktet er det samme. En sirkel er eksempel på en lukket kurve.

En plan, lukket kurve som ikke krysser seg selv kalles en Jordan-kurve. Den deler et plan i en innside og en utside.

En algebraisk kurve er definert som skjæringskurven mellom to algebraiske flater. En algebraisk flate av grad n er definert ved en ligning p(x,y,z) = 0, der p er et polynom av grad.n. Dersom de to algebraiske flatene har grad henholdsvis m og n, så defineres graden til den algebraiske kurven å være lik (mn).

En geodetisk kurve er en kurve som følger den korteste vei mellom to punkt på en kurvet flate. På en kuleflate vil en geodetisk kurve ligge på en storsirkel. Kurver på en kuleflate kalles generelt sfæriske kurver. Geodetiske kurver er også definert for andre flater enn kuleflater.

En glatt kurve er en kurve der parameterfunksjonene x(t) , y(t) og z(t) alle har kontinuerlige deriverte. En glatt kurve har ingen spisse hjørner. Kurven er stykkevis glatt dersom den er glatt overalt, bortsett fra i et endelig antall punkt, der den kan ha knekkpunkt. En gren av kurven er en del mellom to påfølgende knekkpunkt. Det engelske ordet «cusp» blir brukt for å betegne et knekkpunkt der tangentretningene til kurven på hver side av knekkpunktet har sammenfallende retning i grenseverdien når en nærmer seg knekkpunktet.

Buelengde og tangentvektorRediger

 
Sirkel med tangent

Buelengden til en kurve er avstanden langs kurven fra et gitt startpunkt. Dersom kurven er gitt ved en parametrisering r = r(t) og startpunktet er r(a), så er buelengden definert ved[1]

 

Her betyr merket den deriverte med hensyn på parameteren t, det vil si r' = dr/dt.

Det er vanlig å bruke buelengden som parameter i beskrivelsen av en kurve. Mange matematiske formler får da en enklere form og kalles for en naturlig parametrisering.

Tangenten er en rett linje som berører kurven og er definert ved uttrykket

 

der parameteren s er buelengden. Dette er nå en enhets-tangentvektor tt = 1 da ds2 = dr⋅dr.

Normalvektor og krumningRediger

Tar man den deriverte av tt = 1, resulterer t⋅dt/ds = 0. Vektoren dt/ds  er derfor normal eller vinkelrett til tangenten, og man kan skrive at

 

hvor enhetsvektoren n kalles normalvektoren og κ  er krumningen. Den kan være positiv eller negativ, med størrelse |dt/ds | og sier noe om hvor raskt tangentvektoren skifter retning langs kurven. Det følger fra κ = n⋅(dt/ds) når man benytter definisjonen av den deriverte som grensen

 

da tangentvektoren har lengde |t | = 1 og Δφ  er den lille vinkelen den dreier seg i planet normalt til n over et lite veistykke Δs.

Absoluttverdien av inversen til krumningen kalles krumningsradien,

 .

En sirkel har krumningsradius lik sirkelradien. En rett linje har krumningsradius lik uendelig.

Krumning av plan kurveRediger

Med vilkårlig parametrisering av en plankurve r(t) = (x(t), y(t)) er den deriverte dr/dt = (x'(t), y'(t)) en tangent med lengde |r' | = (x' 2 + y' 2)1/2 som også er lik v = ds/dt. Den normaliserte tangentvektoren har derfor komponentene t = (x', y')/v og tilsvarende for normalvektoren n = (-y', x')/v. Fra definisjonen av krumningen finner man nå ved direkte utregning at

 

I det spesielle tilfellet at kurven er gitt som y = y(x), forenkles denne generelle formelen til[2]

 

Torsjon og binormalvektorRediger

 
En kurve med tangent, normal og binormalvektor, samt oskulasjonsplanet.

Fra normalvektoren og tangenten kan en definere en tredje vektor kalt binormalvektoren til kurven:

 

De tre vektorene t, n og b er alle enhentsvektorer og står normalt på hverandre. Sammen er vektorene referert til som et trihedron. Planet gjennom tangentvektoren og normalvektoren kalles oskulasjonsplanet eller smygplanet. En kan betrakte oskulasjonsplanet som et plan gjennom tre påfølgende punkt på kurven.

Variasjonen av binormalen langs kurven er gitt ved den deriverte

 

Her er første ledd null da dt/ds  er parallell til normalvektoren n. Videre er vektoren dn/ds  normal til n. Det følger fra nn = 1 som ved derivasjon gir n⋅dn/ds = 0. Derfor kan man skrive dn/ds = μt + τb hvor koeffisientene μ  og τ  foreløbig er ukjente. Det betyr at

 

da det fra definisjonen av binormalen følger at t×b = - n. Koeffisienten τ kalles torsjonen til kurven og er et mål for hvor fort kurven snor seg ut av oskulasjonsplanet. Torsjonen kan være både positiv og negativ.[1]

Er torsjonen til en kurve null, er den en plan kurve. Da er binormalen en konstant vektor b0 slik at den deriverte d(rb0)/ds = tb0 = 0. Det betyr at kurven ligger i planet rb0 = konstant.

Frenets formlerRediger

Variasjonen av normalen n = b×t langs kurven følger fra den deriverte

 

De to deriverte her er nå gitt ved krumningen og torsjonen. Sammen inngår disse tre ligningene i Frenets formler, også kalt Frenet-Serrets formler:[1]

 

Formlene er oppkalt etter de to franske matematikerne Jean Frédéric Frenet og Joseph Alfred Serret.

Eksempel: HeliksRediger

Et punkt på heliksen er gitt ved posisjonsvektoren r = (a cost, a sint, bt) slik at r' = (- a sint, a cost, b). Dermed er tangentvektoren

 

hvor v = ds/dt = √(a 2 + b 2) = |r' |. Normalen til kurven finnes fra dt/dt = -(a/v)(costi + sintj). Det betyr at normalen er

 

slik at krumningen κ = a/v2 blir

 

Binormalen følger nå direkte fra produktet b = t×nsom gir

 

Fra den deriverte db/dt = (b/v)(costi + sintj) finnes nå torsjonen τ = b/v2  som er

 

Denne blir som ventet null når b = 0 som tilsvarer at heliksen ikke har noen stigning og ligger i et plan.

Fundamentalteoremet for romkurverRediger

Gitt to vilkårlige kontinuerlige funksjoner κ = κ(s) og τ = τ(s) der s er positiv. Da eksisterer det én og kun én romkurve, entydig bestemt bortsett fra posisjon og orientering i rommet, som har buelengden s, krumningen κ og torsjon lik τ. En plan kurve som er definert å ha null torsjon, er derfor entydig gitt ved funksjonen κ = κ(s) alene.

Ligningene κ = κ(s) og τ = τ(s) kalles de naturlige ligningene til romkurven.

Liste over kurverRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d R. Tambs Lyche, Matematisk Analyse, Bind II, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo (1961).
  2. ^ a b c R. Tambs Lyche, Matematisk Analyse, Bind I, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo (1961).

LitteraturRediger

  • D.J. Struik, Lectures on classical differential geometry, Dover Publications, New York (1961). ISBN 0-486-65609-8.