Ersvika (eller Ertsvika) er en bukt ytterst og helt sør på Hurumlandet i Asker kommune. Den har kystbarskog, utløp av en helårs bekk, og en privat eiet sandstrand på om lag 250 meter. Grunnen i området ligger under gården Ranvik. I vest grenser Ersvika mot den 30 meter høye stupformasjonen Smidåsen som har interessante geologiske formasjoner fra ordovicium (nedenfor).

Ersvika med Smiåsen som har en forkastet kalksteinsvegg, midt i bildet.
Fjellveggen Smiåsen vest i Ersvika, med avsetninger fra Ordovicium. Kalksteinsgangen er en breksje, den har blitt løftet opp av en grunnfjells-dom på Hurumlandet i perm-tiden, og nyere fjell over ordovicium-laget er erodert bort.
Lagdelt avsetningsberg fra silur, nedre del av Ersvika-veggen. Vi ser blant hornfels og svart marmor.
Uthus på tidligere strandsitter-plass under Ranvik Gård.

Det er kjørevei med bom fra Kana ved fylkesvei 281 mellom Tofte og Holmsbu. Gårdene mellom riksveien og Ersvika er Tronstad Gård, Ranvik Gård, Kjos husmannsplass, og nedlagte strandsitterplasser nede ved sjøen i selve Ersvika. Det dyrkes fortsatt korn og drives noe skogshogst i området innenfor bukta.

Neste bukt i øst er den fredede Sandbukta, mens Knattvold på odden bakenfor en forkastingsfjellvegg i vest har camping og dagligvareforretning om sommeren. Videre ligger Rødtangen camping et par km lengre vest.

Utenfor Ersvika, 20 m fra land, ligger den ca. 100 meter lange nord-sør-gående Ertsvikskjær som omfattes av Ertsvikskjær naturreservat.

GeologiRediger

Geologisk er Ersvika meget interessant. Umiddelbart vest for stranden reiser det seg en 80 meter høy forkastningsvegg med en 10 meter tykk kalksteinsgang fra ordovicium, med lag på lag av 3-500 millioner år gamle avsetninger av kalkstein. Disse er forkastet med bare svake bølgeformasjoner som er godt synlige. Det er også avsetninger av marmor og hornfels mot tidligere vulkanske lag.

Ordovicium-laget av kalkstein ble presset opp i perm-tiden av en dom (grunnfjellshevning) midt på Hurumlandet, og veggen som gjenstår er en av få vitnesbyrd som ikke er erodert helt bort. Det synlige feltet er restene av en både vertikalt og horisontalt hevet kalksteinsgang, med rester av kokte (vulkanske) materialer av marmor og hornfels der hvor en vertikal vulkansk gang kom i kontakt med den oppfoldede kalksteinsgangen.

Sørøst for stranden løper en drøyt 100 meter lang kvartsgang på tvers av et større, øst-vest-gående grunnfjellsfelt med leptitt og intrusivganger av amfibolitt og noe gneis. Det er ellers også bergarter som er representative for Oslofeltet, ikke minst mye rød drammensgranitt fra om lag 300 meter nordøst for bukta.

Flora og faunaRediger

Ersvikas flora er rik og variert, med både kalksteinsflora, bekkeflora, tørre kystenger, strand og kulturmark. Det veksler mellom barskog, løvskog og myrområder innen et område på 0,5 km². Den viktigste forekomsten er den meget sjeldne misteltein, som bare finnes på Hurum, i Vestfold ned til Sem, og på øyene Jeløya og Mølen. Videre vokser her tre små populasjoner av bittergrønn, som er totalfredet og meget sjelden i Norge.

Det vokser også slyngsøtvier langs bergene i både Ersvika og Sandbukta. Det er også stor spredning av rynkerose, i likhet med situasjonen i Sandbukta. Bekkefaret har tysbast, store mengder strutseving, skogkarse og springfrø.

Strandlandskapet har ellers strandkål, strandreddik, strandrug, strandarve, mattesveve, strandsmelle, strandvortemelk og havsivaks. Kulturlandskapet har blant annet prikkperikum (johannesurt), firkantperikum, blodstorknebb, stankstorknebb, grasstjerneblom, rød jonsokblom, blåklokke, fagerklokke, storklokke, ulltoppklokke, engnellik, engsmelle, markjordbær og et stort antall arter i erteblomstfamilien.

Kystbarskogen strekker seg helt ned til havet her på ytre Hurumlandet, og i Ersvika forekommer blant annet stri kråkefot, teiebær, vivendel, bringebær, skogsvinerot og kransmynte. Et felt av granskog nær stranda har typiske skyggearter som hvitveis og gaukesyre.

Av dyreliv – inklusive Ertsvikskjær – kan særlig nevnes grevling, flaggermus, gråspett, tjeld, sildemåke, ærfugl, og knoppsvane.

HistorieRediger

Mellom Ersvika og Sandbukta ligger to gravrøyser fra bronsealderen på Kattsundåsen nord for Ersvikskjær. Røysene har visuelt utsyn rett mot ei tilsvarende gravrøys på toppen av øya Mølen i sør.

Tronstad Gård er en stor korn- og skogsgård som har gamle røtter. Fra 1583 tilhørte den Huitfeldt-slekten. I 1706 lot Iver Huitfeldt bygge et handelsskip i Ersvika. General Trischler og seinere viseadmiral Peter Raben besøkte Ersvika da skipet ble sjøsatt. Skipet forliste utafor Holland i 1708 grunna dårlig losing, og påførte Huitfeldt et betydelig økonomisk tap.

Ersvika fikk noe hytteutbygging etter andre verdenskrig, men denne er holdt på et beskjedent nivå med ca. 10 hytter totalt.

Eksterne lenkerRediger