Anders Jahres medisinske pris

pris i biomedisinsk forskning

pAnders Jahres medisinske pris er den største prisen i biomedisinsk forskning i Norden og hovedprisen har blitt tildelt årlig fra 1960. Fra 1965 har det også blitt delt ut en pris til yngre forskere. Hovedprisen er for tiden på en million kroner og prisen til yngre forskere er på 400 000 kroner. Flere av vinnerne, Sune Bergström og May-Britt og Edvard Moser, har siden fått Nobelprisen i medisin.

PrismedaljeRediger

I tillegg til prispengene tildeles vinnere en prismedalje og et diplom. Medaljen er i gull og viser på advers et venstrevendt portrett av Anders Jahre med omskriften «ANDERS JAHRES MEDISINSKE PRIS». Reversen viser Midtbygningen (Domus Media) fra Universitetsbygningene ved Karl Johans gate i Oslo fulgt av teksten «DE LITTERIS PRAECLARE MERITO» fordelt på fire linjer over og teksten «UNIVERSITAS OSLOENSIS» fordelt på to linjer under. Medaljen har en diameter på 55 mm. Den er modellert av Nic Schiøll og gravert av Halfdan Rui. Medaljen finnes også i bronse.

Prisvinnere fra 1960-åreneRediger

År Pris Vinner(e) Land By Begrunnelse
1960 Hovedpris Asbjørn Følling   Norge Oslo «for hans banebrytende innsats ved oppdagelsen og beskrivelsen av den arvelige sykdom Oligophrenia phenylpyrouvica, hvorved han for første gang har påvist assosiasjonen mellom genetisk betingede forstyrrelser i det intermediære stoffskifte og alvorlige mentale defekter»[1]
1961 Hovedpris Ragnar Granit   Sverige Stockholm «for original og betydningsfull innsats i nevrofysiologisk forskning, gjennom arbeider over netthinnens fysiologi, spesielt på fargesynets område, samt over den nervøse regulering av skjelettmuskulaturens aktivitet»
1962 Hovedpris Jan Gösta Waldenström   Sverige Lund «for original og betydningsfull klinisk forskning, spesielt for den måte hvorpå han ved å kombinere kliniske og biokjemiske undersøkelser har belyst medfødte stoffskifteforstyrrelser»
1963 Hovedpris Erik Jorpes   Sverige Stockholm «for hans banebrytende innsats i biokjemien særskilt ved karakterisering og renfremstilling av heparin og påvisningen av dets terapeutiske anvendelse som koagulasjonshindrende middel, som blant annet muliggjør bruken av hjerte-lunge-maskin og kunstig nyre»
1964 Hovedpris Einar Lundsgaard   Danmark København «for grunnleggende undersøkelser over cellenes stoffskifteprosesser og transportmekanismen gjennom cellemembraner»
Hans H. Ussing
1965 Hovedpris Ulf von Euler   Sverige Stockholm «for hans oppdagelse av noradrenalinet som overføringssubstansen i de sympatiske nerver, og hans fortsatte undersøkelser av det sympatico-adrenaline system»
Pris for yngre forskere Peter Reichard «for hans arbeider over nukleinsyrenes dannelse og omsetning»
1966 Hovedpris Alf Brodal   Norge Oslo «for hans grunnleggende undersøkelser av lillehjernens og hjernestammens nervesentrer og forbindelser»
Pris for yngre forskere Ralph Gräsbeck   Finland Helsingfors «for hans undersøkelser over vitamin B12-omsetningen i menneskets organisme»
Johan Järnefeldt «for hans undersøkelser av den aktive jonetransport i nervecellene»
1967 Hovedpris Jørgen Lehmann   Sverige Göteborg «for hans innsats vedrørende innførelsen av antikoagulasjonsbehandlingen med dicumarol og oppdagelsen av paraaminosalicylsyren som et virksomt tuberkulosemiddel»
Pris for yngre forskere Jan K. S. Jansen   Norge Oslo «for deres bidrag innen utforskningen av det sentrale nervesystems fysiologi, henholdsvis synapsene og de proprioceptive refleksene»
Per Andersen
1968 Hovedpris Ole Maaløe   Danmark København «for hans grunnleggende undersøkelser av mikroorganismers vekst og deling, samt reguleringen av de makromolekylære synteser hos mikroorganismen»
Pris for yngre forskere Morten Harboe   Norge Oslo «for hans forskning innen immunologien»
Torvard Claude Laurent   Sverige Uppsala «for hans fysikalsk-kjemiske undersøkelser av bindevevets makromolekylære substanser»
1969 Hovedpris Paul Owren   Norge Oslo «for hans banebrytende forskning over koagulasjonsmekanismen»
Pris for yngre forskere Stig Gunnar Olaf Johansson   Sverige Uppsala «for deres originale og dyptgående eggehvitekjemiske og kliniske undersøkelser av atopiske reaginer»
Hans H. Bennich

Prisvinnere fra 1970-åreneRediger

År Pris Vinner(e) Land By Begrunnelse
1970 Hovedpris Arvo Oksala   Finland Åbo «for hans grunnleggende arbeider over anvendelsen av ultralyd innen den oftalmologiske diagnostikk»[1]
Pris for yngre forskere Kåre Berg   Norge Oslo «for hans klarleggelse av visse arvelige egenskaper i blodserum hos mennesker»
Bengt Samuelsson   Sverige Stockholm «for hans biokjemiske undersøkelser over mekanismen for de såkalte prostaglandiners dannelse»
1971 Hovedpris Torbjörn Caspersson   Sverige Stockholm «for hans undersøkelser over nuclein-syrenes funksjon i cellene»
Pris for yngre forskere Kjeld Adrian Marcker   Danmark Århus «for hans undersøkelser over igangsetting av eggehvitedannelse i levende organismer»
Fritz Gustav Folke Sjöqvist   Sverige Linköping «for hans forskning over legemidlers virkninger hos mennesket»
1972 Hovedpris Sune K. Bergström   Sverige Stockholm «for hans arbeider vedrørende gallesyrer og prostaglandiner»
Pris for yngre forskere Jacob Natvig   Norge Oslo «for hans arbeider vedrørende antistoffer (immunglobuliner)»
Kaare Norum «for hans arbeider vedrørende lipidstoffskiftet og en arvelig betinget sykdom innen dette området»
1973 Hovedpris Rolf Luft   Sverige Stockholm «for hans omfattende innsats i klinisk endokrinologisk forskning»
Pris for yngre forskere Åke Bernhard Vallbo   Sverige Umeå «for hans nevrofysiologiske undersøkelser hos mennesket, særlig av det nervøse grunnlag for vilkårlige muskelkonsentrasjoner"»
1974 Hovedpris Arvid Carlsson   Sverige Göteborg «for hans undersøkelser over de biogene aminers betydning for nervesystemets funksjon og det grunnlag som derved er lagt for behandling, særlig av Parkinsons sykdom»
Pris for yngre forskere Erik Thorsby   Norge Oslo «for hans studier av transplantasjonsimmunologiske mekanismer og deres biologiske grunnlag»
1975 Hovedpris Erik Strömgren   Danmark Århus «for fremragende innsats i nordisk psykiatrisk forskning»
Pris for yngre forskere Ove Bertil Lundgren   Sverige Göteborg «for hans undersøkelser over tarmens kretsløpsfunksjoner»
1976 Hovedpris Lorentz Eldjarn   Norge Oslo «for hans betydningsfulle arbeider vedrørende diagnostikk og biokjemisk kartlegging av arvelige stoffskiftesykdommer»
Pris for yngre forskere Göran Möller   Sverige Stockholm «for deres grunnleggende undersøkelser over immunreaksjoners start og deres regulering»
Lennart Rudolf Hans Wigzell Uppsala
1977 Hovedpris Niels Alexander Lassen   Danmark København «for hans grunnleggende innsats i utviklingen av metoder for undersøkelser av blodsirkulasjonen hos mennesket, spesielt i hjernen, og deres kliniske anvendelse»
Pris for yngre forskere Erik Martin Ritzén   Sverige Stockholm «for deres banebrytende undersøkelser av mannlig forplantningsfysiologi, spesielt de forhold som regulerer sedcellenes utvikling»
Vidar Hansson   Norge Oslo
1978 Hovedpris Bengt Erik Gustafsson   Sverige Stockholm «for hans banebrytende innsats i studiet av bakteriefrie dyr og tarmbakterienes rolle for det normale stoffskiftet»
Pris for yngre forskere Ole Didrik Lærum   Norge Bergen «for hans eksperimentelle undersøkelser over kontroll av cellevekst og utvikling av kref»
1979 Hovedpris Knut Lundbæk   Danmark Århus «for hans studier av diabetes og sykdommens komplikasjoner»
Esko Antero Nikkil   Finland Helsingfors «for hans klinisk-eksperimentelle studier av fettomsetning og karsykdommer»
Pris for yngre forskere Tomas Hökfelt   Sverige Stockholm «for deres studier av toksiske lektiners biokjemi og virkemåte»
Sjur Olsnes   Norge Oslo

Prisvinnere fra 1980-åreneRediger

År Pris Vinner(e) Land By Begrunnelse
1980 Hovedpris Björn Folkow   Sverige Göteborg «for hans sirkulasjonsfysiologiske studier og deres betydning for klinisk medisin»[1]
Fredrik Kiil   Norge Oslo «for hans studier i nyre- og sirkulasjonsfysiologi og utviklingen av en kunstig nyre»
Pris for yngre forskere Jens Frederik Rehfeld   Danmark Århus «for deres studier av biologisk aktive peptider i tarmkanalen og i hjernen»
Lars Terenius   Sverige Uppsala
1981 Hovedpris Inga Marie Nilsson   Sverige Malmö «for hennes grunnleggende studier av blødersykdommers årsak og behandling»
Pris for yngre forskere Leif C. Andersson   Finland Helsingfors «for deres banebrytende undersøkelser av mannlig forplantningsfysiologi, spesielt de forhold som regulerer sedcellenes utvikling»
Carl G. Gahmberg
1982 Hovedpris Flemming Kissmeyer-Nielsen   Danmark Århus «for hans banebrytende arbeid med immunreaksjoner ved transplantasjon»
Pris for yngre forskere Jan Holmgren   Sverige Göteborg «for hans studier av sykdomsmekanismen og forebyggelse av kolera»
Bjørnar Olaisen   Norge Oslo «for hans studier av genetiske markører i seruproteiner, spesielt kompliment»
1983 Hovedpris Viktor Mutt   Sverige Stockholm «for hans banebrytende arbeid med isolering og strukturanalyse av hormoner i tarmkanalen»
Pris for yngre forskere Anders Björklund   Sverige Lund «for hans studier av regenerasjon i nervesystemet etter skader»
Per Ottar Seglen   Norge Oslo «for hans studier av levercellers biologiske egenskaper og funksjoner»
1984 Hovedpris Kari Kivirikko   Finland Uleåborg «for hans fundamentale biokjemiske studier av bindevev»
Pris for yngre forskere Jens Juul Holst   Danmark København «for hans studier av virkningsmekanismer i tarmkanalen»
Mårten Wikström   Finland Helsingfors «for hans studier av cellens energiomsetning»
1985 Hovedpris Jon Bremer   Norge Oslo «for hans fremragende biokjemiske studier av mekanismene for fettomsetningen i cellene»
Pris for yngre forskere Rolf Kiessling   Sverige Stockholm «for deres studier av medfødt immunitet og klarleggelse av reaksjonsevnen for NK-cellene (Natural Killer Celles)»
Tuomo Timonen   Finland Helsingfors
1986 Hovedpris Morten Simonsen   Danmark København «for hans banebrytende studier innen immunologien og oppdagelsen av graft-versus-host reaksjonen»
Pris for yngre forskere Bengt Gustafsson   Sverige Göteborg «for hans biofysiske studier av nervecellenes funksjon»
Carl-Henrik Heldin Uppsala «for hans studier av vekstfaktorer og deres virkningsmekanismer, spesielt platelet growth factor»
1987 Hovedpris Lars Svennerholm   Sverige Göteborg «for hans grunnleggende biokjemiske studier av hjernens lipider og arvelige sykdommer»
Pris for yngre forskere Kari K. Alitalo   Finland Helsingfors «for hans studier av proteiner i bindevev og onkogener»
Lars-Inge Larsson   Danmark København «for hans studier av peptider i nerver»
1988 Hovedpris Per Brandtzæg   Norge Oslo «for deres banebrytende arbeider innen grunnleggende og klinisk immunologi»
Lars Å. Hanson   Sverige Göteborg
Pris for yngre forskere Jan Lundberg   Sverige Stockholm «for hans grunnleggende analyse av peptiders rolle i nerveledningen»
Karl Åkerman   Finland Åbo «for hans originale forskning over kalsiums betydning for cellenes biologi»
1989 Hovedpris Albert de la Chapelle   Finland Helsingfors «for fremragende kreftforskning»
Alexander Pihl   Norge Oslo
Pris for yngre forskere Magnus Nordenskjöld   Sverige Stockholm
Kirsten Sandvig   Norge Oslo

Prisvinnere fra 1990-åreneRediger

År Pris Vinner(e) Land By Begrunnelse
1990 Hovedpris Thomas Hökfelt   Sverige Stockholm «for hans epokegjørende innsats med kartlegging av nervesystemets kjemiske anatomi»[1]
Pris for yngre forskere Thue W. Schwartz   Danmark København «for hans arbeider innen molekylær endokrinologi»
Ole Petter Ottersen   Norge Oslo «for hans arbeider med kartlegging av flere nervebaner i sentralnervesystemet»
1991 Hovedpris Kai Simons   Finland   Heidelberg «for hans fremragende forskning innen moderne cellebiologi, spesielt for arbeider med plasmamembraner og intracellulær transport»
Pris for yngre forskere Tore Jahnsen   Norge Oslo «for hans grunnleggende forskning over hormonelle systemer»
Rune Blomhoff «for hans internasjonalt anerkjente forskning vedrørende opptaksmekanismer, intracellulære transportprosesser og virkningsmekanismer for vitamin A»
1992 Hovedpris Jan-Åke Gustafsson   Sverige Stockholm «for hans banebrytende forskning vedrørende steroidhormoners regulering av geners aktivitet»
Pris for yngre forskere Leena Peltonen Palotie   Finland Helsingfors «for hennes grunnleggende forskning vedrørende arvelige sykdommer, spesielt Marfans syndrom»
Mads Melbye   Danmark København «for hans originale forskning vedrørende infeksjonssykdommers epidemiologi, spesielt smittemekanismen for AIDS»
1993 Hovedpris Ulf Lindahl   Sverige Uppsala «for hans grunnleggende biokjemiske forskning om heparin og andre proteoglycaner, stoffer som både regulerer blodets koagulering og har betydning for celledeling og vekst i bindevevet»
Dick Heinegård Lund «for hans fremragende forskning om bindevevets biologi, spesielt for studier av proteiner av betydning for benvevets og bruksvevets struktur og funksjon, studier som har gitt større forståelse av rheumatiske sykdommer»
Pris for yngre forskere Markku Jalkanen   Finland Åbo «for hans arbeider med bindevevets biokjemi, spesielt molekylærbiologiske studier av interaksjon mellom celler og bindevevets strukturproteiner»
Rolf Reed   Norge Bergen «for hans forskning vedrørende ødemets fysiologi og bindevets strukturproteiner»
1994 Hovedpris Thomas Olivecrona   Sverige Umeå «for hans fremragende og langvarige forskning om lipoprotein lipase, et enzym av stor betydning for kroppens fettstoffskifte»
Pris for yngre forskere Taina Pihlajaniemi   Finland Uleåborg «for hennes epokegjørende forskning vedrørende kollagen, som er den viktigste komponenten i kroppens bindevev»
Trond Halstensen   Norge Oslo «for hans grunnleggende forskning omkring de immunologiske mekanismene til flere kroniske tarmsykdommer, som ulcerøs colitt og glutenintoleranse»
1995 Hovedpris Anders Björklund   Sverige Lund «for deres fremragende nevromedisinske forskning»
Lars Olson Stockholm
Pris for yngre forskere Hannele Yki-Järvinen   Finland Helsingfors «for hennes studier av sukkersyke»
Lorenz Poellinger   Sverige Stockholm «for hans studier av virkningsmekanismen for miljøgiften dioxin»
1996 Hovedpris Jens F. Rehfeld   Danmark København «for banebrytende forskning på signalpeptider»
Mårten Wikström   Finland Helsingfors «for fremragende studier av cellenes energiproduksjon»
Pris for yngre forskere Lena Claesson-Welch   Sverige Uppsala «for studier av vekstfaktorer»
Patrik Rorsman Lund «for studier av mekanismer for hormonutskillelse i bukspyttkjertelen»
1997 Hovedpris Liv Kristin Hatle   Sverige Linköping «for hennes pionérinnsats og banebrytende forskning på bruk av ultralyd i moderne hjertediagnostikk»
Pris for yngre forskere Olli-Pekka Kallioniemi   Finland Tammerfors «for studier av genetiske endringer ved kreft»
Søren Nielsen   Danmark Århus «for studier av mekanismer for regulering av kroppens væskebalanse»
1998 Hovedpris Karl Tryggvason   Sverige Stockholm «for banebrytende forskning på det genetiske grunnlaget for nyresykdommer»
Pris for yngre forskere Lars Fugger   Danmark Århus «for studier av betydningen av vevstypeantigener for utviklingen av immunologiske sykdommer»
Ludvig Sollid   Norge Oslo
1999 Hovedpris Irma Thesleff   Finland Helsingfors «for banebrytende forskning på de prinsippene som styrer organismens utvikling»
Pris for yngre forskere Søren K. Moestrup   Danmark Århus «for studier av reseptorer for absorpsjon av vitamin B12 og andre makromolekyler»
Harald Stenmark   Norge Oslo «for studier av mekanismer for intracellulær transport»

Prisvinnere fra 2000-åreneRediger

År Pris Vinner(e) Land By Begrunnelse
2000 Hovedpris Klas Kärre   Sverige Stockholm «for hans banebrytende forskning på immunforsvaret mot kreft»[1]
Pris for yngre forskere Lauri Aaltonen   Finland Helsingfors «for grunnleggende studier på genetiske mekanismer for kreft, spesielt når det gjelder tarmsvulster. Han har avdekket nye mekanismer og identifisert nye gener som forårsaker unormal cellevekst»
Tomi Mäkelä «for klarlegging av mekanismer som regulerer vekstsyklus av normale celler og kreftceller»
2001 Hovedpris Hans Wolf-Watz   Sverige Umeå «for hans banebrytende forskning innen infeksjonsmedisin»
Pris for yngre forskere Leena Ala-Kokko   Finland Uleåborg «for hennes oppdagelser vedrørende det genetiske grunnlaget for visse alvorlige bindevevssykdommer»
Jonas Frisén   Sverige Stockholm «for viktige bidrag til forståelsen av stamcellers opprinnelse og funksjon i sentralnervesystemet»
2002 Hovedpris Carl Erik Mogensen   Danmark Århus «for hans banebrytende innsats i forskning på sukkersyke og nyresykdom»
Pris for yngre forskere Kalle M. Saksela   Finland Tammerfors «for sine grunnleggende studier av HIV-infeksjon og AIDS»
Kjetil Taskén   Norge Oslo «for kliniske betydningsfulle studier av kroppens immunceller og deres regulering»
2003 Hovedpris Terje Lømo   Norge Oslo «for hans banebrytende oppdagelser av hvordan nervecellenes impulsaktivitet bestemmer utvikling og funksjon av hjerne og muskler»
Pris for yngre forskere Anu Suomalainen-Wartiovaara   Finland Helsingfors «for hennes grunnleggende studier av mekanismene for arvelige mitokondriesykdommer»
Johan Ericson   Sverige Stockholm «for hans oppdagelser vedrørende det molekylære grunnlaget for nervesystemets utvikling»
2004 Hovedpris Hans Einar Krokan   Norge Trondheim «for deres banebrytende arbeid med molekylære mekanismer for DNA-reparasjon»
Erling Seeberg Oslo
Pris for yngre forskere Patrik Ernfors   Sverige Stockholm «for hans grunnleggende studier av vekstfaktorer i nervesystemet»
Claes M. Gustafsson «for hans viktige oppdagelser av faktorer som kontrollerer genuttrykk»
2005 Hovedpris Sirpa Jalkanen   Finland Åbo «for hennes banebrytende forskning på betennelsesprosesser»
Pris for yngre forskere Olli Ritvos   Finland Helsingfors «for sin forskning på vekstfaktorer som har betydning for reproduksjon»
Weimin Ye   Sverige Stockholm «for sin påvisning av en mulig sammenheng mellom infeksjon i magesekken og kreftutvikling i spiserøret»
2006 Hovedpris Jon Storm-Mathisen   Norge Oslo «for hans banebrytende forskning på signalstoffer i hjernen»
Pris for yngre forskere Farrukh A Chaudhry   Norge Oslo «for og ha bidratt sterkt til identifikasjonen av flere transportproteiner for glutamat og glutamin»
Poul Nissen   Danmark Århus «for sitt arbeid med kartleggingen av strukturen av viktige celleproteiner knyttet til proteinsyntese og membrantransport»
2007 Hovedpris Thomas Edlund   Sverige Umeå «for hans banebrytende forskning på hjernens tidlige utvikling»
Pris for yngre forskere William W. Agace   Sverige Lund «for hans forskning på immunforsvarets celler»
Mika Rämet   Finland Tammerfors «for hans forskning på medfødt immunitet»
2008 Hovedpris Ole Petter Ottersen   Norge Oslo «for hans banebrytende forskning på hjernens signalmolekyler og vannkanaler»
Pris for yngre forskere Mahmood Amiry-Moghaddam   Norge Oslo «for hans forskning på hjernens vannkanaler og hvordan de fungerer normalt, ved epilepsi og hjerneødem»
Jussi Taipale   Finland Helsingfors «for hans utvikling av unike metoder for å analysere gener som regulerer cellenes deling og vekst»
2009 Hovedpris Kári Stefánsson   Island Reykjavík «for forskning på genetiske årsaker til komplekse sykdommer»
Pris for yngre forskere Anders Tengholm   Sverige Uppsala «for sin forskning på insulinproduserende celler»
Jukka Westermarck   Finland Tammerfors «for sitt bidrag innen molekylær kreftforskning»

Prisvinnere fra 2010-åreneRediger

År Pris Vinner(e) Land By Begrunnelse
2010 Hovedpris Kari Alitalo   Finland Helsingfors «for forskning på dannelse og vekst av lymfekar i normalt og sykt vev»[1]
Pris for yngre forskere Robert Fenton   Danmark Århus «for forskning på nyrenes funksjon»
Mikko Niemi   Finland Helsingfors «for sin forskning på arvelige årsaker til individuelle variasjoner i kroppens omsetning av legemidler»
2011 Hovedpris May-Britt Moser   Norge Trondheim «for banebrytende funn knyttet til hjernens struktur og funksjon»
Edvard I. Moser
Pris for yngre forskere Johanna Ivaska   Finland Åbo «for sin forskning på hvordan kreftceller spres»
Søren Paludan   Danmark Århus «for sin forskning på kroppens forsvar mot virusinfeksjoner»
2012 Hovedpris Leif Groop   Sverige Lund «for banebrytende forskning på diabetes, og spesielt for hans identifikasjon av arvelige faktorer som disponerer for denne sykdomsgruppen»
Pris for yngre forskere Tibor Harkany   Sverige Stockholm «for sin forskning på hjernens egenproduserte belønningsmolekyler og hvordan de regulerer sentralnervesystemets funksjoner»
Kristian Pietras Lund «for sin forskning på mekanismer som regulerer blodforsyning til kreftsvulster og muligheten for å angripe disse i kreftbehandling»
2013 Hovedpris Jens Juul Holst   Danmark København «for hans banebrytende bidrag til behandling av type 2 (insulin-uavhengig) diabetes»
Pris for yngre forskere Christian B. F. Andersen   Danmark Århus «for strukturbestemmelse av makromolekylære komplekser som har betydning for vitamintransport, hemoglobin-omsetning og proteinsyntese»
Yenan Bryceson   Sverige Stockholm «for sin fremragende forskning på naturlige dreperceller og medfødte blodsykdommer»
2014 Hovedpris Kristian Helin   Danmark København «for hans banebrytende bidrag til å forstå epigenetikk - kjemiske endringer i arvematerialet som slår gener av og på»
Pris for yngre forskere Rickard Sandberg   Sverige Stockholm «for fremragende bidrag innen studier av genregulering og kreft»
Sampsa Hautaniemi   Finland Helsingfors «for fremragende forskning innen systembiologi og kreft»
2015 Hovedpris Ludvig Sollid   Norge Oslo «for hans banebrytende forskning på glutenintoleranse, cøliaki»
Rikard Holmdahl   Sverige Stockholm «for hans banebrytende forskning på rheumatoid artritt, leddgikt»
Pris for yngre forskere Kaisa Haglund   Norge Oslo «for hennes fremragende studier av cellulære mekanismer som regulerer celledeling og kreftutvikling»
Pernilla Lagergren   Sverige Stockholm «for hennes banebrytende forskning på faktorer som påvirker overlevelse og livskvalitet etter kreftoperasjoner»
2017 Hovedpris Christer Betsholtz   Sverige Stockholm, Uppsala «for hans banebrytende bidrag til vår forståelse av hvordan blodårenettverk dannes og fungerer, og den medisinske betydningen av dette»
Pris for yngre forskere Signe Sørensen Torekov   Danmark København «for hennes forskning på metabolisme og diabetes»
Simon Bekker-Jensen København «for hans oppdagelser av cellulære mekanismer som forbinder DNA-skader og kreft»
2018 Hovedpris Claes Ohlsson   Sverige Göteborg «for sine banebrytende studier av benskjørhet, med særlig vekt på hormoners og geners betydning»
Pris for yngre forskere Espen Melum   Norge Oslo «for sine fremragende studier av sykdommer i gallegangene»
Martin Roelsgaard Jakobsen   Danmark Århus «for sitt bidrag til vår forståelse av hvordan virusinfeksjoner blir oppdaget og bekjempet av immunsystemet»
2019 Hovedpris Carl-Henrik Heldin   Sverige Uppsala «for sitt banebrytende bidrag til å forstå sammenhengen mellom cellers vekstfaktorer og kreft»
Pris for yngre forskere Jenny Mjösberg   Sverige Stockholm «for sine studier av en nyoppdaget celletype i immunforsvaret som medvirker til allergi og betennelsessykdommer»
Lars Tjelta Westlye   Norge Oslo «for sine bidrag til å forstå hvordan medfødte egenskaper og personlighetstrekk kan forklare disposisjon for mentale lidelser»LitteraturRediger

  • «Ny norsk universitetsmedalje», Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad, nr. 9, 1962, s. 174–175

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d e f UiO: Tidligere vinnere av Anders Jahres medisinske priser (27.08.19)[1]

Eksterne lenkerRediger