Wikipedia:Tinget/Arkiv/2010-44

Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Premierte konkurranser

rediger

Prøvde å skrive en side om Wikipedia:Premierte konkurranser, men den er nok fortsatt ikke helt god. Grensegangen mellom hva som er nyttig sponsing for oss og hva som sklir over i tekstreklame er vanskelig. Det er derfor fint om flere kommer med innspill, kanskje ved å skissere noen grensetilfeller som vi må holde oss innenfor eller også avvise. — Jeblad 31. okt 2010 kl. 21:41 (CET)

Utkastet har et kunstig skille mellom samarbeid med offentlige og private og bør følgelig avvises. Dersom en ikke ønsker eksternt samarbeide så er det et konsekvent standpunkt, men en kan ikke si ja til å samarbeide med f.eks en statlig institusjon og si nei til en privat bedrift. Sponsing er sponsing, enten det er fra en offentlig eller en privat aktør, British Museum er like mye ute etter å oppnå noe ved å samarbeide med Wikimedia/Wikipedia som Google er - og vi har akseptert begge, slik bør det også være i fortsettelsen. Ulf Larsen 1. nov 2010 kl. 01:09 (CET)
Grensegangen er trukket tidligere på Tinget, og såvidt jeg husker var det rimelig grad av konsensus den gangen. Det kan godt være at vi får et annet resultat nå. Muligens kan det være lurt å lete opp alle diskusjonene slik at vi kan finne ut hva det er enighet om og hvor det er problemer. Ellers er det nok litt mer i teksten, deriblant skatteforhold som setter noen nokså harde grenser for hva vi kan gjøre. Det er meget mulig det er flere forhold som bør opp til diskusjon. — Jeblad 1. nov 2010 kl. 01:18 (CET)
Skillet blir helt kunstig. Telenor er en statlig bedrift, Tele2 er privat. Hafslund er en kommunal bedrift, Elkem er privat. Å sette et skille blir umulig å forklare eller forsvare. Wikimedia Foundation har en rekke selskaper som sponsorer både i USA og i Tyskland, blant annet. Å sette bom for konkurranser dersom selskaper vil hjelpe oss med premier, må derfor avvises fra starten av. Det er flere ulogiske skiller i utkastet fra Jeblad, det skrives f.eks i forslaget at man ikke skal søke sponsorer som har kommersielt siktemål, men at man kan søke sponsorstøtte fra "næringsklynger". Vi kan ikke ha reklame på Wikipedia-sidene, men det kan naturligvis arrangeres konkurranser der både næringsklynger og enkeltselskaper bidrar med premier. Dessuten kan Wikimedia arrangere konkurranser, og du Jeblad har selv vært primus motor for å skaffe sponsormidler fra private selskaper til Wikimedia-arrangementer som er åpne for Wikipedia-samfunnet. Mvh, Bjoertvedt 1. nov 2010 kl. 01:39 (CET)

I diskusjonene som er lenket til nedenfor skifter folk standpunkt flere ganger, så det er litt vanskelig å følge argumentene. Noen av 180-graders vendingene er nok personmotivert, spesielt i firma-diskusjonen fra 2007. Selv mener jeg at deler av argumentasjonen i trådene er selvmotsigende, men det er disse som er retningsgivende inntil vi formulerer et allment akseptert regelverk. Grensegangen i Wikipedia:Premierte konkurranser er omtrent det som kommer til uttrykk i diskusjonstrådene. Selv argumenterer jeg flere steder for at skillet mellom firmaer som driver næring og offentlige organisasjoner er kunstig. Skal vi ha en retningslinje så må det være rimelig konsensus om den, og det er nettopp det som er det viktigste – at vi definerer hva som er konsensus. — Jeblad 1. nov 2010 kl. 02:40 (CET) (Kan godt være at noen aktuelle diskusjoner mangler, skal se på det siden)

Sponsing av konkurranser
Betalt artikkelskriving
Stipend for artikkelskriving

Stor takk til Jeblad for en solid samling med gammelt stoff om dette, samtidig stiller jeg meg spørrende til påstanden om at grensegangen er trukket tidligere på Tinget. Hva jeg ser fra diskusjonene Jeblad viser til er motstand mot betalte bidrag, og det er ikke det samme som at et firma sponser en konkurranse. Jeblad skriver også hva jeg oppfatter som et spark til meg, dvs om å skifte standpunkt flere ganger, noe jeg synes savner belegg - tvert i mot så virker de innleggene jeg har hatt ganske så konsekvente over tid. Ulf Larsen 1. nov 2010 kl. 07:00 (CET)

Ja det er strålende arbeid som er gjennomført her i forbindelse med den pågående konkurransen! Når det gjelder grensegangen er jeg skeptisk til om den er trukket riktig, men jeg har selv ikke lest gjennom alle de tidligere diskusjonene så om samfunnet faktisk mener at den går der den er beskrevet vet jeg ikke. Som andre påpeker over så er det i et henseende et meget uheldig skille stat vs. private. Det er ingen logikk i at statlige (hva nå enn man definerer dette som) og ikke vanlige kommersielle selskap skal kunne sponse en konkurranse. Jeg tror at skal man ha denne type konkurranser er det viktig at det er en konkurranse og ikke betalte bidrag. Det er også ekstremt viktig at slike konkurransepenger/-gaver ikke har føringer (kun vi får være sponsor, vi får benytte Wikimedia i markedsføringsøyemed, kun skrive positivt om temaet for konkurransen, føringer på hvilket tema som skal ligge til grunn for premien, etc.). Jeg er selv også litt redd for at det frivillige arbeidet vi gjør på Wikipedia skal gå over og bli mer inntektsrettet for flere personer med tilhørende bindinger (her var det en strålende kommentar rundt noen slike problemstillinger Frivilligheten i to-fronts-krig). nsaa (disk) 1. nov 2010 kl. 09:36 (CET)
Folk bytter standpunkt nokså ofte i de aktuelle trådene og veldig mange steder skinner det gjennom at det er personorientert. Hvis noen mener det gjelder dem, so be it. Etter min mening er det nokså klart at nettsamfunnet drar et skille på sponsing mellom de som driver næring og de som ikke driver næring, og mellom konkurranser og bounties. Hvis det er mulig å formulere en argumentasjon som viser at dette ikke er tilfelle så er det fint. Inntil noe slikt er gjort så mener jeg konsensus er etablert. — Jeblad 1. nov 2010 kl. 15:35 (CET)
Det er en overdrivelse å si at det er konsensus mot å omtale kommersiell partnere. Det er vel snarere du som var imot det, mens andre var for. Jeg har lest igjennom de debattrådene du presenterer, og de handler mye om omtale og betalte bidrag men ikke om konkurransepremier. Nå tar vi imot 10.000 i konkurransepremier, og det er bra at vi får det. All ære til Gulen kommune. Får vi andre til å donere konkurransepremier uten føringer og uten å søke redaksjonell innflytelkse over skrivingen, så bør det vel være uproblematisk. Mvh, Bjoertvedt 1. nov 2010 kl. 15:53 (CET)
Støtter siste setning, uten problemer. Noen retningslinjer om dette vil jeg aldeles ikke ha – særlig ser jeg ikke behov for retningslinjer for «aktuelle sponsorer for premierte konkurranser», all den tid de ikke inneholder noe som kan anvendes mot «uaktuelle sponsorer». (Vi mangler makt og myndighet til å stoppe en «uaktuell sponsor», og noen reaksjoner mot eventuelle deltakere er ikke spesifisert og vel heller ikke aktuelt.) Dette er kanskje et informativt essay, men det er ikke anvendelige retningslinjer. (Hva gjør dette på Tinget? Wikipedia-diskusjon:Premierte konkurranser burde holde.) — the Sidhekin (d) 1. nov 2010 kl. 17:28 (CET)
Bjørtvedt, tror du lenker til feil tråd. I tråden nedenunder kritiserer jeg reklamen for Oslo Bokfestival, noe som jeg fortsatt mener var upassende. Sidhekin, vi tar hele tiden grep for å stoppe kommersielle fremstøt på Wikipedia. Skjønner derfor ikke helt hva du mener med «mangler makt og myndighet», dette skjer fortløpende på slettesiden og andre steder. — Jeblad 1. nov 2010 kl. 17:48 (CET)
Jeg har til gode å se at en artikkel har blitt slettet fordi den er produsert på bakgrunn av aktivitet sponset av en «uaktuell sponsor». I slettediskusjoner vurderes artiklene, deres emner og utforming, ikke motivasjonen til skribentene. (Og nei, jeg ønsker ikke å endre det. «Examine what is said, not him who speaks.») — the Sidhekin (d) 1. nov 2010 kl. 18:02 (CET)
(konflikt) Så lenge det ikke er snakk om noen form for gjenydelse kan jeg ikke se at en kommersiell aktør er verre enn en kommune, et museum eller en ambassade. Imidlertid vil en reklame for sponsoren i sitenotice gjøre at det etter min mening blir uakseptabelt. Den sitenotice som brukes nå balanserer på grensen for det jeg synes er akseptabelt, og akkurat i den sammenheng er nok det at det ikke er en kommersiell aktør av betydning. Gjør tanken om at det var en TV-kanal, et forlag, en leskedrikkprodusent som skulle nevnes fordi vedkommende firma sponset en konkurranse om artikler om sine produkter. Det ville etter min mening være utenfor det som bør aksepteres. Det er i den sammenheng lettere å akseptere at en kommune, et land sponset av ambassaden, eller fx. norske kunstnere sponset av Nasjonalgalleriet nevnes. Innvendingen min gjelder reklamen for konkurransen. Vi må ikke være blinde for at å få sitt navn nevnt i en positiv sammenheng i et banner på alle sider på Wikipedia i en uke vil ha en høy verdi som reklame. Derfor må vi være forberedt på at aktører vil tenkes være svært oppfinnsomme for å få det til. Klarer de det kan det bli tilsvarende uheldig for oss som et reklamefritt sted på nettet. Haros 1. nov 2010 kl. 18:00 (CET)

Først har Jeblad et solid leggspark til meg i form av en udokumentert beskyldning at jeg bytter standpunkt, og når jeg da krever dokumentasjon på påstanden så avviser han det. Det er registrert og det er vel slike hendelser som bidrar til at stadig flere her anser at Jeblad er lite seriøs og tilnærmet umulig å diskutere med.

Når det gjelder selve saken mht sponsing av konkurranser så står jeg på at det sentrale må være at vi ikke gir slipp på våre grunnleggende prinsipper om nøytralitet og uavhengighet - om det er en kommune eller en bedrift er likegyldig, de har begge sine grunner til å sponse oss. En kommune gir oss f.eks penger for å fremstå bedre enn andre kommuner, og det er hverken noe mer eller mindre enn hva en bedrift vil forsøke å oppnå ved å dekke premier i en konkurranse.

Ønsker en å unngå det, så mener jeg det er et greit og redelig standpunkt at vi ikke har konkurranser som sponses. Samtidig som jeg er klart mot reklame på Wikipedia så synes jeg imidlertid at vi bør nytte de begrensede mulighetene vi har her (som Gulen kommunes indirekte reklame) og jeg tror ikke det er negativt for oss at vi godtar sponsing som i den nåværende konkurransen, Estland-Norge eller i mulige nye prosjekter. Avslutningsvis vil jeg igjen understreke at jeg lever helt greit med at nettsamfunnet etter diskusjon avviser sponsing av konkurranser i sin helhet og det vil jeg da selvfølgelig respektere. Ulf Larsen 1. nov 2010 kl. 18:56 (CET)

Det er viktig at wikipedia får på plass en klar politikk i forhold til alle former for sponsing. Det økonomiske fundamentet for virksomheten er gaveinntekter og frivillige bidrag. Det grunnleggende prinsippet vi baserer oss på er altså pengeytelser fra privatpersoner, institusjoner, organisasjoner og virksomheter, kommersielle så vel som ikke-kommersielle, som sympatiserer med våre mål og vår virksomhet. Like fundamentale er vårt forhold til NPOV, dokumenterbarhet, ikke-kommers og reklame/reklamepreg/tekstreklame.
Reklame er styrt markedskommunikasjon. Sponsing er noe helt annet, det er ikke-styrt. Sier vi nei til sponsing, sier vi også nei til de bidragsyterne som har de største, økonomisk musklene. Gulen kommune som er en ikke-kommersiell aktør, kan med sin konkurransesponsing riktignok påvirke bidragsytere til å ha et ekstra fokus på kommunen og relaterte emner/artikler for en periode, men den kan ikke påvirke hva vi skriver. Den eventuelle skjevhet med «overdekning» av Gulen kommune som kan oppstå i løpet av en konkurranseperiode, vil utliknes over tid.
Jeg ser sponsing som et allerede akseptert grunnprinsipp for wikipedia. Det som må konkretiseres er i hvilken grad og i hvilken form sponsing skal krediteres hos oss. Jeg mener at en årviss artikkel av listetype med sponsornavn og beløp kan være hensiktsmessig og tilstrekkelig, samtidig som den vil ivareta hensynet til åpenhet og innsyn. 91 2. nov 2010 kl. 01:16 (CET)
Støttes. Det bør være uproblematisk om private firma ønsker å sponse konkurranser, men noen retningslinjer for hva konkurransen går ut på kan være en fordel. For eksempel bør det være greit at Tine sponser konkurransen "Norske meierier", men ikke "Tine melk". Eller Microsoft gjerne "Operativsystemer", men ikke "Windows". Usikker på formuleringen. Kanskje noe sånt som "Sponsede konkurranser er velkomne, men ikke for enkeltprodukter og merkenavn". Så får man heller ta en sak-til-sak-vurdering hvis man er i tvil. All honnør til sponsorer, de som får i stand sponsoravtaler og skribenter. Hitthebutton 3. nov 2010 kl. 11:59 (CET)

Årets fundraiser nærmer seg, trenger "reklametekst"

rediger

Årets fundraiser hos WMF nærmer seg. I den forbindelse trengs det forskjellige "reklametekster" som kan brukes i bannerne (WMF kommer til å følge med på hvilke bannere som gir best effekt). Om noen har forslag til tekster, eller vil oversette enkelte tekster til norsk, så ønskes bidrag velkommen enten på meta, eller her. Laaknor 4. nov 2010 kl. 13:45 (CET)

Da har jeg begynt å legge inn noen på meta:Fundraising_2010/Messages/Language/no (i hovedsak plukket ut fra dansk, svensk og engelske tekster andre har foreslått). Fint om folk kan komme med tilbakemeldinger og egne forslag... Laaknor 4. nov 2010 kl. 23:02 (CET)