Kaas er navnet på to beslektede danske adelsslekter, som etter sine heraldiske skjoldmerker kalles «Kaas med sparren» (eller «den eldre slekten Kaas») henholdsvis «Kaas med muren» (eller «den yngre slekten Kaas»). Sparre betyr her en vinkelformet skjoldfigur, mens mur kan være et tindesnitt eller gjengitt som en mer naturalistisk mur med fuger mellom mursteiner.

Riksråd Niels Kaas (Sparre-Kaas), leder for Danmark-Norges formynderregjering 1588–1594
«Ved Niels Kaas' dødsleje» av Carl Bloch, 1880. I rødt den unge kongen Christian IV.

Historie

rediger
 
Slektsvåpenet med mur tegnet av arkivar Anders Thiset for Danmarks Adels Aarbog

Den eldre slekten døde ut i 1799. Den yngre slekten, «Kaas med muren», nedstammer fra adelsmannen Mogens Thomsen til Damsgård, som på slutten av 1400-tallet ble gift med Gertrud Kaas, et medlem av den eldre slekten. Deres etterkommere tok navnet Kaas etter morsslekten, men førte et annet våpen.

 
Admiral og stiftamtmann i Bergen Ulrik Kaas (Mur-Kaas)

Begge slektene regnes som såkalt «uradel» i Danmark og er blant de aller fremste av de danske høyadelige slektene, dvs. den gamle riksrådsadelen. Den eldre slekten stammer opprinnelig fra området ved Limfjorden i Jylland. Dens eldste kjente medlem er ridderen Niels, født 1292. Mange av medlemmene av de to slektene Kaas har hatt fremtredende posisjoner i den dansk-norske staten, bl.a. som medlemmer av riksrådet, herunder Niels Kaas (sparre-slekten), leder for Christian IVs formynderregjering til sin død. Andre medlemmer har vært fremstående militære ledere.

Etterkommere etter Jørgen Kaas

rediger

Dagens slekt i Danmark er etterkommere etter lensherre over Lister og oberst Jørgen Kaas (1618–1658), som ledet forsvaret av Fyn da svenskene kom over isen og som døde i kamp, og hans ektefelle Karen Jørgensdatter Grubbe (1616–1695), som var en søster av Christian IVs svigerdatter Regitze Grubbe. Fra Jørgen Kaas og Karen Grubbe stammer bl.a. stiftamtmann i Christiania og i Trondheim Hans Kaas (1640–1700), amtmann Jørgen Grubbe Kaas (1643–1711), stiftamtmann i Bergen og admiral Ulrik Kaas (1677–1746), general Henrik Bielke Kaas (1686–1773), admiral Frederik Christian Kaas (1727–1804) og admiral Ulrik Christian Kaas (1729–1808), samt poeten Birgitte Christine Kaas. Jørgen Kaas har også etterkommere i Norge, bl.a. i slektene Huitfeldt, Nissen og Paus. Videre har Jørgen Kaas flere etterkommere i europeiske kongehus, bl.a. keiserinne Augusta, kong Carl XVI Gustav av Sverige, kong Konstantin II av Hellas, dronning Sofia av Spania, det nåværende overhodet for huset Glücksburg og huset Oldenburg Christoph av Schleswig-Holstein, det nåværende overhodet for huset Hannover Ernst August V av Hannover og det nåværende overhodet for huset Hohenzollern Georg Friedrich av Preussen.

Munthe-Kaas

rediger

En gren i Norge med navnet Munthe-Kaas (som forøvrig ikke nedstammer fra slekten Munthe) stammer fra fenrik Wentzel Rothkirch Kaas (1669–1746). Fra ham stammer fenrik Herman Kaas (1730–93), som hadde to døtre som var gift med medlemmer av slekten Munthe. Sønnen, gullsmedmester i Christiania Ahasverus Kaas (1791–1859), fikk i 1848 tillatelse til å ta navnet Munthe-Kaas etter sine to svogere.

Slektstre

rediger
Slektstre (utvalgte personer)
Treliste
  • Mogens Thomsen til Damsgård (ca. 1460–1521), gift med Gjertud Kaas av den eldre slekten «sparre-Kaas»
    • Erik Mogensen (Kaas) (ca. 1500–1556), gift med Anne Emmiksen

Litteratur

rediger