Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Stilmanual for politikere inneholder tips og forklaringer på hva en artikkel om politikere bør inneholde.

Krav om relevans rediger

Personer som omtales i wikipedia i kraft av å være folkevalgt må som hovedregel tilhøre (eller ha tilhørt) en av gruppene nedenfor. Som hovedregel er kandidater ikke relevante for Wikipedia, men av aktualitetshensyn regnes noen kandidater til sentrale verv som relevante.

Merk at personer som er politikere kan være kjent for andre forhold og dermed relevante etter andre relevansgrunnlag, f.eks. i egenskap av sportsutøvere, akademikere eller annet. De kan også ha fått en medieomtale (normalt i riksdekkende medier) som er stor nok til at omtale er riktig selv om de ikke er relevante etter nedenstående kriterier. Kriteriene danner et utgangspunkt for å fremme en lik praksis.

En stilling som ansatt rådgiver for kommunepolitikere regnes ikke som tilstrekkelig, heller ikke i kombinasjon med andre kommune- eller fylkespolitiske oppgaver

Kommunestyrer og fylkesting rediger

Kommuner over 25 000 innbyggere og fylker rediger

Se Liste over norske kommuner etter befolkning for innbyggertall
 • ordførere og varaordførere
 • byråd i byer med byparlamentarisme og fylkesutvalg i fylker

I landets 10–15 største kommuner, samt fylker rediger

 • alle formannskapsmedlemmer
 • partiledere for partier med folkevalgte gitt at de er omtalt i uavhengige kilder[1]
 • partienes gruppeledere (forutsatt de har politisk folkevalgte)
 • utvalgsledere (komitéledere; ikke nestledere)
 • ev. andre folkevalgte heltidspolitikere
 • kandidater til verv som ordfører/byrådsleder fra partier som har reell sjanse til å få vervet.

Kommuner under 25 000 innbyggere rediger

 • ordførere og varaordførere[2]

Rikspolitikk rediger

 • Medlemmer av Stortinget og andre nasjonalforsamlinger (herunder representanter, partigruppenes ansatte rådgivere og fast møtende vararepresentanter)[a][3]
 • Regjering (medlemmer, statssekretærer og rådgivere)
 • Ansatte ledere som generalsekretær og tilsvarende i partier som er representert på Stortinget (eller tilsvarende forsamling)
 • Sentralstyremedlemmer i partier som er representert på Stortinget
 • I partier som har stilt til valg til nasjonalforsamling regnes lederen som relevant.[b]
 • Andre som har vært gjenstand for omfattende dekning eller som hyppig har deltatt i debatter i nasjonale mediekanaler.
I forkant av stortingsvalg regnes dessuten disse som relevante
 • Nye kandidater til antatt sikre plasser (dvs som antas å arve et sete etter en fratredende representant)
 • Førstekandidater i alle valgdistrikter for parti som er representert på Stortinget (til 2018 var hvert fylke et valgdistrikt)
Store, landsdekkende partier utenom nasjonale valg
 • I landsdekkende partier som har hatt eller har representanter i mange kommunestyrer og flere fylkesting (eller tilsvarende utenfor Norge) regnes den nasjonale partilederen som relevant.[4]
  • Veiledning: Det forutsettes at det er etablert en landsdekkende partiorganisasjon (jf også partiloven kapittel 2) og at partilederen er offentlig kjent gjennom omtale i uavhengige kilder. Kommuner er veldig ulike i størrelse og må det legges vesentlig større vekt på representasjon i de største byene/kommunene. Representasjon i kommunestyrer i noen få, mindre kommuner vil alene ikke være nok.

Ungdomspartier rediger

 • I ungdomspartier til partier som er representert på Stortinget eller tilsvarende nasjonalforsamling regnes valgt leder og nestleder som relevant.[5][c][d]
 • I ungdomspartier til partier som har hatt representasjon i nasjonalforsamling regnes lederen som relevant.[6][7][e]
 • Fylkes- og lokallag av ungdomspartier regnes normalt ikke som relevante, det gjør heller ikke fylkes- og lokallagsledere i ungdomspartier.

Oppslagsord, innledende tekst og bilde rediger

Oppslagsordet skal være det mest kjente navnet på politikeren, men i starten av artikkelen skal det stå fullt navn. Oppslagsordet settes i fet for å få dette til å fremtre tydelig. Se Hjelp:Biografier#Innledningen for forenklet variant av den innledende setningen der bare fødselsår og eventuelt dødsår fremgår.[8]

{{Infoboks politiker}}
'''Ivar Kristiansen''' (født 1956) er en [[Norge|norsk]] [[Norges politiske system|politiker]] ([[Høyre|H]]).
Han var [[stortingsrepresentant]] for [[Nordland]] 1997–2013. 

Ivar Kristiansen (født 1956) er en norsk politiker (H). Han var stortingsrepresentant for Nordland 1997–2013.

Detaljer om fødselsdato og fødested legges inn i Wikidata, og blir derved presentert i infoboksen til høyre på skjermen. Bilde legges også inn i Wikidata, og havner automatisk i infoboksen.

Artikkelen bør inneholde litt om hvilken utdanning og yrkeserfaring/jobb personen har og ev. hva som fikk personen inn i politikken. Det er også viktig å få med om politikeren er eller var politiker (er vedkommende aktiv nå?). Få gjerne også med om vedkommende sluttet av eget valg, tapte nominasjon/valg eller andre årsaker. Foreldrebakgrunn/berømte slektninger (som har artikler) kan også få plass her. Kjærester og andre opplysninger som lett kan endres bør ikke taes med, navn på barn bør som hovedregel ikke nevnes.

Politikere er sjelden politikere hele livet, og noen er bare politikere på deltid. Det vil derfor være nyttig å opplyse om hva vedkommende er utdannet som / jobber med / gjør til daglig.

Etter valg rediger

Hvem som blir stortingsrepresentanter er kjent dagen(e) etter stortingsvalget.

Når det gjelder kommunestyre- og fylkestingsvalg er navnene på kommunestyremedlemmene også kjent 1–2 dager etter valget. Men hvem som blir ordfører og varaordfører er ikke formelt avklart før det nye kommunestyret har hatt sitt første, konstituerende møte og valgt formannskap og ordfører . Det skjer vanligvis omkring første uke av oktober.

Wikipedia har valgt å legge seg på den praksis at vi venter med å oppdatere ordførerlister, infobokser i kommuneartikler o.l. til etter at slike konstituerende møter har vært avholdt. Vi har det ikke travelt, og vi vil vise respekt for de reelle politiske prosessene og beslutningsarenaene.

Valg av ny ordfører bør helst kildebelegges med referanser fra kommunens hjemmeside eller en avis.

Liste over folkevalgte verv, verv i partisystemet og verv i større organisasjoner. Dette må også tilpasses antallet, har personen svært mange verv bør de minste utelates. Føres opp som punktvis liste (Her kan også listes opp hva vedkommende har vært talsmann for i partiet). Husk tankestrek (–) mellom årstall, ikke bindestrek (-):

* 2005–2009 medlem i [[Energi- og miljøkomiteen]].
* 2005–2009 medlem i [[Valgkomiteen]].
* 2001–2005 andre nestleder i [[Næringskomiteen]].
* 2001–2005 medlem i [[Fullmaktskomiteen]].
* 2001–2005 medlem i [[Valgkomiteen]].
* 1997–2001 medlem i [[Næringskomiteen]].

Har personen hatt lederverv kan det med fordel brukes {{verv}} for å vise hvem som hadde posisjonen før og etter. (Thorbjørn Jagland som eksempel)

{{start boks}}
{{Verv|Forgjenger=[[Jørgen Kosmo]]|Hva=[[Liste over norske stortingspresidenter|Stortingspresident]]|Startår=2005|Sluttår=–|Etterfølger=–}}
{{slutt boks}}
Forgjenger:
 Jørgen Kosmo 
Stortingspresident
(2005––)
Etterfølger:
 – 

Eksterne lenker rediger

Her bør det legges lenker til profiler hos parti og storting/kommunestyre. (Torbjørn Jagland)

* [http://epos.stortinget.no/biografi.aspx?initialer=TJ Stortinget.no – Biografi]
* [http://www.dna.no/index.gan?id=34369&subid=0 Arbeiderpartiets – Biografi]

Kategorier rediger

{{STANDARDSORTERING:Kristiansen, Ivar}}
[[Kategori:Høyre-politikere]]
[[Kategori:Bodøpolitikere]] (bare om det er mange fra samme område)

Fotnoter rediger

Type nummerering
 1. ^ Aktuelle slettediskusjoner angående «fast møtende vararepresentant»: Wikipedia:Sletting/Brigt Samdal, Wikipedia:Sletting/Margrethe Berglyd, Wikipedia:Sletting/Jane Meyer, Wikipedia:Sletting/Torild Øyun Hanssen
 2. ^ Diskusjon på Tinget i oktober 2020. Punktet manglet tidligere, men var med for ungdomspartier noe som er ulogisk. I diskusjonen ble det opplyst om at ett av vilkårene i den norske partiloven er at partiet har vått en «erklæring fra minst 5 000 personer med stemmerett ved stortingsvalg, om at de ønsker partinavnet registrert», jf partiloven § 3.
 3. ^ Med ledertrioen siktes det til valgt leder, 1. nestleder og eventuell 2. nestleder se Wikipedia:Sletting/Tony Caffrey
 4. ^ Generalsekretærer (administrasjonsleder) for ungdomspartier har blitt slettet tidligere se feks Wikipedia:Sletting/Julie Midtgarden Remen, Wikipedia:Sletting/Erik Tørrissen, Wikipedia:Sletting/Anders Skyrud Danielsen Wikipedia:Sletting/Steinar Wulfsberg-Gamre og Wikipedia:Sletting/Espen Teigen (noen av artiklene har blitt opprettet på nytt pga andre verv).
 5. ^ Se også tidligere konklusjon på Tinget i oktober 2020: «I ungdomspartier til partier som ikke er representert på Stortinget og i tverrpolitiske organisasjoner regnes kun lederen som notabel.» endres til (ny tekst i fet) «I ungdomspartier til partier som ikke er representert på Stortinget har stilt til valg til nasjonalforsamling og tverrpolitiske organisasjoner regnes kun lederen som notabel.»

Referanser rediger