Wikipedia:Retningslinjer for billedbruk

For praktisk hjelp med hvordan man legger inn bilder i artikler, se Hjelp:Bilder.

Blue check.svg

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikipedia. Revisjonen fra (mangler dato) er vedtatt ved en konsensus eller avstemning (mangler dato), og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres, så må det diskuteres og oppnås ny konsensus eller endringen må opp til avstemning.

Bilder på Wikipedia være publisert under en fri lisens, som definert av dokumentet Definition of Free Cultural Works. Dette er bestemt av styret i Wikimedia-stiftelsen (se Resolution:Licensing policy).

Alle bilder skal være merket med hvilken form for lisens det er lastet opp under, og dokumentasjon på at lisensen er korrekt i form av lenke til kilde eller opplysning om at opplasteren selv har tatt bildet.

Hvis bildet er tatt av andre enn deg selv, må du innhente opphavsrettsinnehaverens tillatelse til å bruke bildet før du laster det opp, fortrinnsvis ved at opphavsrettsinnehaveren frigir bildet under GNU FDL. Det er viktig at opphavsrettinnehaveren er klar over at en slik tillatelse ikke bare gjelder Wikipedia, men at bildet kan brukes av hvem som helst, til (nesten) hva som helst!

Avfotograferinger av andres verkRediger

Om du tar et fotografi av andres verk (som for eksempel et kunstverk, herunder skulpturer), vil rettighetene til kunstneren fortsatt gjelde. Det vil si at for slike fotografier gjelder både din opphavsrett til fotografiet, og kunstnerens opphavsrett til eget verk. Selv om du lisensierer fotografiet ditt under en fri lisens, vil ikke fotografiet kunne brukes fritt på Wikipedia med mindre kunstneren eller dens arvinger (eller rettighetsorganisasjonen kunstneren er tilknyttet, om denne er medlem av en slik) eksplisitt godkjenner den frie lisensen. Vernetiden på verk er 70 år etter kunstneres død, etter den tid er opphavspersonens enerett utløpt og verket kan brukes fritt. Kunstneren skal likevel navngis (åndsverkloven § 3, første ledd).

Disse reglene gjelder selv om verket står på offentlig sted (åndsverkloven § 24, ledd to). Byggverk kan likevel fritt avbildes, jf. åndsverkloven § 24 ledd tre.

Merking av bilderRediger

For at det skal være mulig å se hvilken lisens et bilde er opplastet under, er det viktig at man ved opplasting velger riktig lisens fra nedtrekkmenyen. Dersom merkingen skal forandres eller legges til på et senere tidspunkt, går man til bildesiden og skriver inn malnavnet i klammer, f.eks. {{GFDL}}.

Med fri lisens menes her bilder som kan kopieres, endres og brukes til alle formål. Disse bildene kan lastes opp på Commons, og det anbefales sterkt at de legges der slik at de kan deles av alle Wikimedia-prosjekter. Bilder lastet opp til Wikipedia vil bli flyttet til Commons uten videre forvarsel, og kopien på Wikipedia vil bli slettet.

Felles for alle maler er at det må klargjøres hvorfor den kan publiseres under den angitte lisensen. Det kan f.eks. være at man selv eier rettighetene, at bildet er publisert et annet sted under samme lisens. For bilder som er i public domain må det angis hvordan de har havnet i den kategorien, f.eks. at fotografen døde for mer enn 70 år siden. Tillatelse fra tredjepart til å publisere under fri lisens bør innhentes skriftlig, og oversendes Wikipedias arkivsystem via e-post. Tillatelser sendes på engelsk til permissions-commons@wikimedia.org eller på norsk om du har problemer med å uttrykke deg til info-no@wikimedia.org. Opplastede bilder må merkes korrekt innen kort tid, og køen på info-no har lang svartid.

Det er også viktig at man merker bilder med navnet på fotograf der dette er kjent. Dette gjelder alle lisenstyper. Når man oppgir fotograf (den som har laget bildet/kartet osv) blir det lettere for andre å ta kontakt dersom det er noe man lurer på. Dessuten sier de alle fleste lisensene vi bruker at fotografen skal oppgis ved senere bruk.

Bilder der navnet på fotografen, kilden og/eller lisensmerkingen er ufullstendig, vil bli slettet. Før bildet slettes vil opplaster bli gjort oppmerksom på problemet, denne har da tre døgn på seg til å rette lisensmerkingen.

Åpenbare brudd på opphavsretten vil uten videre bli slettet.

Akseptable lisenserRediger

  • GFDL: Bilder publisert under GNU fri dokumentasjonslisens (Lisenstekst)
  • CC-by-sa: Bilder publisert under Creative Commons Attribution ShareAlike-lisens (Lisenstekst)
  • CC-by: Bilder publisert under Creative Commons Attribution-lisens (Lisenstekst)
  • PD: Bilder i «public domain». Dette begrepet brukes ikke i norsk opphavsrettslovgivning, så det anbefales at egne verk ikke merkes som public domain men heller Copyrightfritt
  • Copyrightfritt: Bilder hvor opphavsrettsinnehaver tillater fri bruk uten noen betingelser. Dette innebærer også kommersiell bruk og endringer i bildene.
  • Enerettforeldet: Fotografiske bilder uten verkshøyde, når eneretten er foreldet. Åndsverklovens § 43a, annet ledd: «Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget. Har to eller flere eneretten sammen, løper vernetiden fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende.» Merk at de langt de fleste portrettbilder regnes for å ha verkshøyde, og de kommer da under reglene i malen enerettforeldet2.
  • Enerettforeldet2: Bilder med verkshøyde, når eneretten er foreldet, enten fordi det er minst 70 år siden opphavsmannen døde, eller fordi opphavsmannen ikke er kjent, og det er minst 70 år siden bildet ble publisert, jf. åndsverklovens §§ 40 og 41.
For en nærmere forklaring av forskjellen mellom fotografisk bilde og fotografisk verk, se Wikipedia:Retningslinjer for billedbruk/Fotografier
  • Våpen: Heraldiske våpen. Det er visse restriksjoner på bruken av heraldiske våpen, men disse gjelder ikke den opphavsrettslige siden ved bildene. Med heraldiske våpen menes slike våpen som bl.a. kommuner, fylker, byer, biskoper og adlige bruker.

RettighetsproblemerRediger

 
Det er ikke alltid like lett å unngå å laste opp bilder med copyright, men prøv!

Dersom man kommer over bilder med rettighetsproblemer, eller uklare rettighetsforhold kan disse også merkes med maler:

Opplasteren av slike bilder skal da samtidig få beskjed på sin diskusjonsside. Dette kan man benytte malen {{Bildeadvarsel}} til.

Bilder der de nødvendige opplysningene om fotograf, kilde og lisens mangler, vi bli slettet tre døgn etter at opplasteren har fått beskjed om problemet. Bilder som åpenbart bryter med opphavsretten vil bli slettet umiddelbart.

Betinget brukRediger

Det har tidligere vært tillatt med bruk av lisenser hvor man setter visse betingelser. Enkelte av disse bildene har falt innenfor definisjonen på fri lisens, da de bare krevde at man skulle kreditere opphavspersonen. Disse kan av opphavspersonen erstattes av {{cc-by-sa}}, som også krever at opphavspersonen navngis.

Andre betingede lisenser har falt i kategorien ufrie lisenser. Dette gjelder særlig betingelser som «kan kun brukes i Wikipedia», «kan ikke endres» og «kan ikke brukes kommersielt». Slike betingelser er ikke tillatt på Wikimedia-prosjekter, fordi de strider mot tanken om at alt materiell skal være fritt til bruk for alle.

Exemption Doctrine PolicyRediger

Styret i stiftelsen som utgir Wikipedia tillater at Wikipedia-utgaver benytter seg av en såkalt Exemption Doctrine Policy (se Resolution:Licensing policy).

En slik unntaksdoktrine skal ta utgangspunkt i amerikansk lov og loven i landet der hoveddelen av brukerne til Wikipedia-utgaven befinner seg. For Wikipedia på bokmål og riksmål vil dette bety at en eventuell unntaksdoktrine må ta utgangspunkt i norske låneregler, da disse er mer restriktive enn lånereglene i USA. Dette betyr at reglene om «fair use» slik de brukes på engelsk Wikipedia ikke kan brukes på de norske utgavene.

Den norske Åndsverkslovens § 22 tillater bruk av sitater, såfremt dette gjøres «i samsvar med god skikk» og «i den utstrekning formålet betinger». Med sitat menes her både tekst og bilder. Det er så strenge restriksjoner på bruken av slike bilder at de ikke kan regnes for å være publisert under en fri lisens. For Wikipedias vedkommende er derfor sitatretten begrenset til tekststykker.

Fotografier i norsk lovverkRediger

Fotografier omfattes av en særordning i den norske åndsverksloven. Bakgrunnen for ordningen er den allmenne tilgjengeligheten av fotoutstyr, som fører til at det blir tatt store mengder trivielle bilder hvor det ikke ligger noen intellektuell, skapende innsats bak. Bilder som ikke regnes som verk har kortere vernetid enn 70 år etter fotografens død, som er det som gjelder for verk. Grensene mellom «fotografiske bilder» som har kort vernetid og «fotografiske verk» som har normal vernetid er ikke alltid lette å trekke, og det nedenstående er ment som et hjelpemiddel for å klare dette.

I forarbeidene ble det lagt vekt på bildets dokumentasjonsverdi, slik at man mente at bilder av hendelser skulle regnes som bilder, mens portrettbilder og rent kunstneriske bilder skulle regnes som verk.

Bruken av dokumentasjonsverdi som målestokk har blitt kritisert, fordi det vil si at man avgjør i ettertid, avhengig av om et foto får dokumentasjonsverdi eller ikke, om det er et verk eller et bilde. Det kan ofte være slik at et foto med dokumentasjonsverdi er tatt «på sparket», uten den planlegging som skal til for at det er et verk, men det er også slik at nyhetsfotografier tatt under vanskelige forhold kan trenge minst like mye planlegging og fagkunnskap som et kunstnerisk fotografi.

Den sikreste målestokken ser ut til å være hvor mye arbeid som er lagt ned i å ta fotografiet. Dersom fotografiet er et resultat av planlegging i forhold til lys, posisjonering, eksponeringstid, kamera- og filmvalg og andre elementer må det sannsynligvis regnes som et fotografisk verk; dersom det er tatt med et kompaktkamera som bare er rettet noenlunde i riktig retning er det sannsynligvis et fotografisk bilde. Hvor grensen går mellom de to er meget vanskelig å fastsette.

Følgende avgrensninger vil alltid gjelde
  • Distinksjonen mellom bilde og verk gjelder kun norske fotografier, da dette er en særordning i norsk opphavsrettslovgivning. Noen andre land har lignende ordninger, men disse kan ikke overføres direkte.
  • Dersom fotografen døde for mer enn 70 år siden er bildet uansett fritt, og man trenger ikke å gjøre noen vurdering.

Fotografiske verk – vanlig vernetidRediger

§ 40. Opphavsretten varer i opphavsmannens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår. For de verk som er nevnt i § 6, regnes de 70 år fra utløpet av den lengstlevende opphavsmanns dødsår. For filmverk løper vernetiden fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende av hovedregissøren, forfatteren av filmmanuskript, dialogforfatteren og komponisten av musikk som er frembragt med henblikk på filminnspillingen.

§ 41. Når et verk er offentliggjort uten opphavsmannens navn, allment kjente dekknavn eller merke, varer opphavsretten i 70 år etter utløpet av det år da verket først ble offentliggjort. Består verket av flere deler, regnes vernetiden særskilt for hver enkelt del. Opphavsretten til verk av ukjent opphavsmann varer i 70 år etter utløpet av det år verket ble skapt, dersom ikke verket offentliggjøres i løpet av dette tidsrom.

Fotografisk bilde – kort vernetidRediger

§ 43a. Den som lager et fotografisk bilde, har enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget. Har to eller flere eneretten sammen, løper vernetiden fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende.

Bestemmelsene i §§ 2 andre og tredje ledd, 3, 6 til 9, 11 til 21, 23 til 28, 30 til 39f og 39j til 39l, gjelder tilsvarende for fotografiske bilder i samme utstrekning som de gjelder for fotografiske verk.

Er et fotografi gjenstand for opphavsrett, kan også denne gjøres gjeldende.

Hvor stort skal bildet være?Rediger

Det er mulig å angi størrelsen på bilder ved å angi hvor mange piksler bredt bildet skal være. Det kan være lurt å angi pikselstørrelse på enkelte bilder fordi de ser annerledes ut i større eller mindre størrelse. Det anbefales imidlertid at du bare bruker |thumb|-attributtet; med dette vises alle bildene i den størrelsen som brukeren selv velger i innstillingene sine. Du bør kun bruke absolutte størrelser der det er helt nødvendig.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger