Vikerfjell naturreservat

naturreservat i Ringerike kommune

Vikerfjell naturreservat (cirka 80 186 daa) ble opprettet ved kgl.res. 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[2] Naturreservatet ligger i Strømsoddbygda (Soknedalen) og Ådalsfjellene (Ådalen) i Ringerike kommune.[1] Den delen som tidligere ble regnet til Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde inngår nå i nye Vikerfjell naturreservat, som derfor grenser mot hverandre.

Vikerfjell naturreservat
Utsyn mot Strømsoddbygda og Ådalsfjellene fra Soknedalen
LandNorges flagg Norge
OmrådeStrømsoddbygda og Ådalsfjellene i Ringerike kommune
Areal
 – Totalt
 – Land

80,335 km²[1]
80.186[1][2]
Opprettet10. juni 2016
Kart
Vikerfjell naturreservat
60°29′04″N 9°54′04″Ø

Vikerfjell naturreservat er det fysisk største naturreservatet i Ringerike kommune. Grunneierne har vært en aktiv part i etableringen og prosessen rundt den, og grunnen er avstått på frivillig basis.

Naturreservatet er et stort og sammensatt område som blant annet omfatter Vikerfjell, Gyranfisen, Treknatten og deler av Urdevassfjellet. Det strekker seg fra Elgedalen i sørvest og Blankvatnet i sørøst nordover gjennom Ådalsfjellene til området ved Maurkloppa, litt nord for Fossholmfjellet. Mellom disse er det lavere fjelltopper, lavfjellsplatå, myrområder og vann, samt skogkledde daler og lisider. Reservatet er dominert av fattige bergarter og fattige vegetasjonstyper. På toppene er det mye bart fjell. Den største skogen finnes i Vidalen og ved Fossholmfjellet.[1]

Reservatet skal bevare et stort og variert område med skog, fjell, vann og myr, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Skogen er lite påvirket av nyere tids inngrep og med innslag av urskognære arealer. Reservatet har særskilt verdi for det biologiske mangfoldet ved at det inneholder store forekomster av sjeldne og sårbare lavarter knyttet til gamle og døde trær, og at de store, sammenhengende gammelskogsområdene gir leveområde for arealkrevende naturskogarter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.[2][3]

Størst verdi har Vikerfjell som storområde og som typeområde for de høyereliggende åstrakteneØstlandet. Det er vanskelig å finne tilsvarende områder av samme verdi. Reservatet er et stort naturskogområde med gammel barskog. Særlig er furuskogen lite påvirket, granskogen er noe mer preget av tidligere plukkhogster. Det forekommer kjerneområder med urskognær skog, og området er nasjonalt viktig for den sårbare lavarten mjuktjafs. Reservatet vurderes som nasjonalt verneverdig.[1]

Tidligere Sandvann naturreservat rediger

Tidligere Sandvann naturreservat opphørte å eksistere som selvstendig naturreservat da Vikerfjell naturreservat ble etablert, og inngår nå som et frittstående delområde under dette.[2][1]

Delområdet består av et myrområde rett sør for Sandvatnet lengst nord i Strømsoddbygda, vest av Ådalsfjellene og resten av naturreservatet, inn mot Bukollen og Vidalen. Da nye Vikerfjell naturreservat ble opprettet, var det naturlig å la dette naturreservatet inngå i dette.

Verneområdet, som strekker seg fra myrområdet i sørenden av Sandvatnet og sørover i Strømsoddbygda til området rundt Snaråsen, er et typeområde for minerotrofe myrer (jordvannsmyrer), og inneholder bakkemyrer med helling opp til 13 grader, strengmyrer med opp til 2,5 m høyde, og flatemyrer. Plantelivet er interessant med påfallende innslag av vestlige (suboseaniske) arter. Blant annet er strenger med rome, en sjelden vegetasjonstype i landsdelen.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b c d e f (no) Vikerfjell naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ a b c d Klima- og miljødepartementet (2016-06-10) Forskrift om vern av Vikerfjell naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud fylke[død lenke]. Klima- og miljødepartementet, 10. juni 2016
  3. ^ Fylkesmannen i Buskerud (2017) Forenklet besøksstrategi for Vikerfjell naturreservat som grunnlag for informasjonstiltak. Fylkesmannen i Buskerud, september 2017.